244/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (567/94) nimike, 1 §:n 10 momentti, 4 §:n 1 momentin 2 ja 6 kohta ja 2 momentti, 6 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 19 §:n 6 momentti, 23 §:n 3 ja 4 momentti, 26 §:n 2 momentti ja 27 §;

lisätään asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

Asetus

kynnys arvon ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus ei koske hankintoja, joihin sovelletaan kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annettua asetusta (243/95).

4 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä asetusta ei sovelleta


2) peruspalvelutoimintoihin liittyvissä urakoissa kolmansissa maissa tai tavara- ja palveluhankinnoissa, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: urakoissa tai tavara- ja palveluhankinnoissa kolmansista maista, ] jos Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella olevaa verkkoa tai aluetta ei käytetä; asetusta sovelletaan kuitenkin hankinnoissa, jotka liittyvät vesirakennushankkeisiin, maan kasteluun tai kuivatukseen silloin, kun talousveden osuus on suurempi kuin 20 prosenttia hankkeen tuottaman veden määrästä taikka jotka liittyvät jäteveden käsittelyyn;


6) palveluhankintoihin, joita hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jotka useista hankintayksiköistä koostuva yhteisyritys tekee joltakin hankintayksiköltä tai jonkin hankintayksikön sidosyritykseltä, jos tällainen yritys myy vähintään 80 prosenttia palveluistaan edellämainituille sidosyrityksilleen; osuus lasketaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden liikevaihdon keskiarvosta; mikäli ostavalla hankintayksiköllä on useita samoja palveluja tarjoavia sidosyrityksiä, lasketaan osuus sidosyritysten yhteenlasketun liikevaihdon perusteella.

Komissiolle on pyynnöstä ilmoitettava kolmansista maista suoritettavista hankinnoista ja jälleenmyyntiin tai vuokraukseen hankittavista tuotteista tehdyt sopimukset sekä 6 kohdassa tarkoitettujen sidosyritysten nimet, hankitut palvelut, niiden arvo ja selvitys sidossuhteesta.


6 §
Hankintamenettelyn valinta

Valittaessa ehdokkaita rajoitettuun menettelyyn ja neuvottelumenettelyyn on käytettävä syrjimättömiä perusteita. Perusteena voidaan käyttää kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen tarjoajien valintaa koskevia säännöksiä. Perusteista on pyydettäessä annettava tietoja. Tarjoajien määrää voidaan rajoittaa, jotta hankintamenettelystä aiheutuvat kustannukset voidaan pitää kohtuullisessa suhteessa hankinnan arvoon. Tarjoajia on kuitenkin kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä.


10 §
Ilmoitusvelvollisuuden sisältö

Ilmoitukset on lähetettävä suomen- tai ruotsinkielisinä viralliseen lehteen julkaistavaksi lehden julkisia hankintoja koskevassa osassa. Virallinen lehti lähettää ilmoitukset Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon. Lähettämispäivä on mainittava ilmoituksessa. Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava ilmoitusten lähettämispäivä. Ilmoituksia ei saa julkaista muualla ennen lähettämispäivää eikä niihin saa sisältyä sellaisia tietoja, joita ei ole julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.


11 §
Kausi-ilmoitus

Hankintayksikön on julkaistava vähintään kerran vuodessa kausi-ilmoitus, jossa tiedotetaan kunkin tuoteryhmän ja liitteessä A mainitun palveluryhmän osalta lähimmän vuoden aikana toteutettaviksi suunnitelluista, vähintään 750 000 ECUn suuruisista palvelu- ja tavarahankinnoista [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: vähintään 750 000 ecun suuruisista palvelu- ja tavarahankinnoista ] sekä olennaiset tiedot suunnitelluista kynnysarvon ylittävistä rakennushankkeista.


19 §
Eräitä menettelytapamääräyksiä

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen voidaan tehdä suomen tai ruotsin kielellä taikka jollakin muulla Euroopan yhteisöjen virallisella kielellä.

21 a §
Kolmansista maista olevat tarjoukset

Tavarahankintaa koskevaa sopimusta varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos yhteistön tullikoodeksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 määriteltyjen kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osuus on suurempi kuin 50 prosenttia tarjoukseen sisältyvien tuotteiden kokonaisarvosta. Tällaisina tuotteina pidetään myös televerkkolaitteissa käytettäviä ohjelmistoja. Kahden tai useamman tarjouksen ollessa 21 §:ssä tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti samanarvoisia, etusija on annettava tarjoukselle, jota ei voida hylätä 1 momentin mukaisesti. Tarjousten hintoja on pidettävä samanarvoisina, jos niiden ero on enintään kolme prosenttia. Tarjousta ei kuitenkaan saa asettaa etusijalle, jos sen hyväksyminen velvoittaisi hankintayksikön hankkimaan jo käytössä olevien tuotteiden kanssa teknisiltä ominaisuuksiltaan yhteensopimattomia tuotteita tai jos sen hyväksymisestä aiheutuisi tuotteiden käyttöön tai ylläpitoon liittyviä vaikeuksia tai kohtuuttomia kustannuksia.

23 §
Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

Valtion tuesta johtuva poikkeuksellisen alhainen tarjous voidaan hylätä vain, jos tarjoaja ei voi pyydettäessä osoittaa, että tuki on Euroopan yhteisöjen säännöstön mukaista.Hylkäämisestä on ilmoitettava komissiolle.

Jos tarjouksen hyväksymisen perusteeksi on ilmoitettu ainoastaan alin hinta, hankintayksikön on ilmoitettava komissiolle hinnaltaan liian alhaiseksi katsomansa tarjouksen hylkäämisestä. Samalla on ilmoitettava päätöksen perustelut.

26 §
Tilastotiedot

Hankintayksikön tulee ilmoittaa vuosittain toukokuun loppuun mennessä kauppa- ja teollisuusministeriölle tai ministeriön määräämälle muulle viranomaiselle 3 §:n mukaisesti jaoteltuna kynnysarvojen ali jääneiden hankintojen lukumäärä ja arvo. Ensimmäisen kerran tällainen ilmoitus on tehtävä vuonna 1995.


27 §
Oikeusturvakeinot

Tässä asetuksessa tarkoitettuun hankintamenettelyyn sovelletaan, mitä julkisista hankinnoista annetun lain 8―12 §:ssä säädetään, jos mainitun lain 9 §:ssä tarkoitetun hakemuksen tekijän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 90/531/EG; EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.