241/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittely, josta maksu määräytyy hakemuksen sisällön mukaan seuraavien osien summana:

― valmisteen tarkastus 10 000 markkaa,

― tehoaineiden arviointi 5 000 markkaa tehoaineelta,

― ylimääräisten tuotenimien tarkastus 2 000 markkaa tuotenimeltä;

2) suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely:

― maalin tavoin käytettävät puunsuojakemikaalit 7 000 markkaa;

― yksinomaan vientiin valmistettavat suojauskemikaalit 1 000 markkaa;

― suojauskemikaalilla tehtävät kokeet 3 000 markkaa;

3) kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 1 000 markkaa;

4) jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittely:

― ilmoitus jätteen siirrosta Suomesta toiseen maahan 3 000 markkaa;

― ilmoitus jätteen siirrosta toisesta maasta Suomeen 3 000 markkaa;

― ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta 1 500 markkaa;

5) vesitutkimuslaitoksen hyväksymistä julkisen valvonnan alaiseksi koskevan hakemuksen käsittely 2 000 markkaa; sekä

6) villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES-sopimus; SopS 45/76) mainittujen eläin- ja kasvilajien maahantuontia ja maastavientiä koskevien lupien ja todistusten käsittely:

― luvat 600 markkaa;

― todistukset 50 markkaa, kuitenkin niin, että samassa asiassa samalla kertaa annettavista todistuksista perittävä maksu on yhteensä enintään 600 markkaa;

7) diaaritodistus ja -ote 50 markkaa.

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat:

1) vesistökuormittajien laboratorioiden pätevyyden varmistamiseksi tehtävät vertailevat tutkimukset;

2) julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pätevyyden varmistamiseksi tehtävät vertailevat tutkimukset ja tarkastuskäynnit; sekä

3) virka-aputehtävät.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut maksut saadaan kemikaalilain (744/89) 60 §:n 2 momentin perusteella jättää kokonaan tai osaksi perimättä, jos maksu olisi kemikaalin vähäisen käytön takia tai muusta syystä kohtuuton.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus- ja laboratoriopalvelut;

2) koulutuspalvelut;

3) hydrometriset mittaukset;

4) tietokantojen suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito;

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet;

6) tietojen ja tietovarastojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö;

7) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat;

8) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus;

9) Suomen ympäristökeskuksen hallinnassa olevien huonetilojen käyttö;

7) jäljennökset asiakirjoista ja julkaisuista; sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen, tietovarastojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojärjestelmien kansainvälisestä käytöstä ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön ja käyttö on Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan ympäristöministeriön 15 päivänä maaliskuuta 1993 antama päätös vesi- ja ympäristöhallinnon maksullisista suoritteista (1319/93) siltä osin kuin kumottava päätös koskee vesi- ja ympäristöhallituksen suoritteiden maksuja.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.