202/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös nautojen ja sikojen maastaviennissä Suomesta Norjaan noudatettavista terveysvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 9 §:n ja 10 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Nautojen ja sikojen viennissä Suomesta Norjaan on noudatettava Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvän eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY vaatimuksia.

2 §

Euroopan talousalueelle vietävää nautaa ja sikaa on seurattava 1 §:ssä mainituissa direktiivissä tarkoitettu vientitodistus.

3 §

Kunnaneläinlääkäri tekee vietäville eläimille vientitarkastuksen eläinten lähtötilalla ja antaa vientiä varten tarvittavan vientitodistuksen. Vientitodistuksissa käytettävät todistuslomakkeet saa pyynnöstä eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolta. Vientitodistuslomakkeiden lähettämisen yhteydessä eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa tarvittaessa myös yksittäistä vientiä koskevat määräykset vientitarkastuksen suorittamisesta ja vientitodistuksen antamisesta.

4 §

Nautojen ja sikojen vientiin liittyvistä eläinjalostusta koskevista vaatimuksista säädetään kotieläinjalostuslaissa (794/93).

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 28 päivänä kesäkuuta 1994 antama päätös (601/94) nautojen ja sikojen maastaviennistä Suomesta muihin Euroopan talousalueen valtioihin noudatettavista terveysvaatimuksista.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.