197/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetun lain (242/90) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §, 4 §:n 2 ja 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1  §

Puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kuljetuksesta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan (kauttakuljetus) on sen lisäksi, mitä Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista ja sitoumuksista johtuu, voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään puolustustarvikkeen maastaviennistä, koskee myös, kun ulkomaille luovutetaan ja siirretään:

1) puolustustarvikkeen valmistukseen liittyvää tietotaitoa ja valmistusoikeus;

2) erityisesti puolustustarvikkeen valmistamiseen tarkoitettu kone ja laite; sekä

3) puolustustarvikkeen valmistukseen tai käyttöön liittyvä tietokoneohjelmisto.


2  §

Puolustustarvikkeen maastavienti ja kauttakuljetus on sallittua ainoastaan siihen myönnetyllä luvalla (maastavientilupa).

Maastavientiluvan myöntää hakemuksesta valtioneuvosto tai puolustusministeriö. Jos puolustustarvike kuuluu 5 §:ssä tarkoitettujen tuoteluokkien ensimmäiseen tai toiseen luokkaan tai jos lupa-asian ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys muutoin sitä edellyttää, lupahakemus on saatettava valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Mitä 2 momentissa on säädetty lupahakemuksen saattamisesta valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi, ei koske arvoltaan vähäistä maastavientiä ja kauttakuljetusta eikä sellaista puolustustarvikkeen tilapäistä maasta pois viemistä, johon ei liity puolustustarvikkeen omistusoikeuden tai puolustustarvikkeeseen kohdistuvan määräämisvallan siirtyminen ulkomaille.

3  §

Valtioneuvosto vahvistaa puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevat yleiset suuntaviivat.

4  §

Puolustusministeriön on maastavientilupa-asian sitä edellyttäessä selvitettävä erikseen ulkoasiainministeriöltä, ettei luvan myöntämiseen ole ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä.

Maastavientiluvan myöntäjä voi velvoittaa luvan hakijan antamaan selvityksen tavaran lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään puolustusministeriölle toimitettavaa viennin lopullisen määrämaan asianomaisen viranomaisen antamaa todistusta (loppukäyttäjätodistus). Jos lupahakemuksen kohteena oleva tavara on tarkoitettu käytettäväksi vain toisen tuotteen komponenttina, on sen, jonka oman tuotteen valmistuksessa tavaraa käytetään, tavaran lopullisena käyttäjänä vaadittaessa annettava todistus tällaisesta käytöstä (todistus käytöstä omassa tuotannossa).


5  §

Asetuksella ja sen nojalla puolustusministeriön päätöksellä annetaan yksityiskohtaisempia säännöksiä siitä, mitä tarvikkeita pidetään tässä laissa tarkoitettuina puolustustarvikkeina sekä siitä, miten ne ryhmitellään lupa-asioiden käsittelyä varten neljään tuoteluokkaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 132/94
PuVM 5/94

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.