185/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1994

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 32 §:n nojalla korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan päättänyt

muuttaa työjärjestyksensä 3 §:n 3 momentin, 25 a §:n 1 ja 2 kohdan, 26 §:n 3 kohdan, 27 §:n 4 kohdan ja 34 §:n 2 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti, 25 a §:n 1 ja 2 kohta, 26 §:n 3 kohta, 27 §:n 4 kohta 16 päivänä joulukuuta 1987 annetussa työjärjestyksessä (1105/87), sekä

lisätä työjärjestykseensä uuden 24 §:n 4 kohdan, jolloin pykälän nykyinen 4 kohta siirtyy 5 kohdaksi, seuraavasti:

3  §

Presidentti määrää jäsenten tarkastusvuorojen lukumäärän istuntoluettelon kestoajaksi. Sen mukaisesti laaditun istuntoluettelon hyväksyy jaoston puheenjohtaja. Yli-insinöörineuvokset osallistuvat istuntoihin istuntoluettelon mukaisesti.

24  §

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetussa asetuksessa on säädetty:


4. hyväksyä korkeimman hallinto-oikeuden menot, ja

5. huolehtia muista hänelle määrätyistä tehtävistä.

25 a  §

Apulaiskirjaajan tehtävänä on:

1. huolehtia toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen postitse lähettämisestä,

2. huolehtia, että korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulevat oikeudenkäyntimaksut ja muut maksut peritään asianmukaisesti, ja


26  §

Lähettäjän tehtävänä on:


3. huolehtia, että toimituskirjat ovat asianomaisten saatavissa ja luovutetaan heille määrättyä oikeudenkäyntimaksua vastaan,


27  §

Osastosihteerien tehtävänä on kansliapäällikön vahvistaman työnjaon mukaan:


4. avustaa taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelussa ja suorittaa muut taloushallintoon liittyvät tehtävät;


34  §

Yhteistoiminta korkeimmassa hallinto-oikeudessa järjestetään siten kuin siitä on erikseen säädetty.


Työjärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen ratkaistavissa asioissa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1994

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
Pekka Hallberg

Vt. kansliapäällikkö
Marianne Båsk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.