183/1995

Eduskunnan päätös kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä helmikuuta 1938 hyväksytyn kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön (165/38) 3 §:n johdantolauseen ruotsinkielinen sanamuoto sekä 3 §:n 1 kohta, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 6-8 § sekä 11 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 ja 3 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 hyväksytyssä eduskunnan päätöksessä (555/74), sekä

lisätään johtosääntöön uusi 3 a § seuraavasti:

3 §

Sen lisäksi, mitä on säädetty kansaneläkelaissa, kuuluu valtuutettujen tehtäviin:

1) tarpeen mukaan tarkastuttaa määräämillään valtuutetuilla tai tilintarkastajilla kansaneläkelaitoksen taloutta ja toimintaa;


3 a §

Valtuutetut voivat keskuudestaan valita työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella valtuutettujen kokouksessa käsiteltävät asiat.

4 §

Valtuutettujen kokous on pidettävä, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka työvaliokunta tai vähintään neljä valtuutettua taikka kansaneläkelaitoksen hallitus tai lisätty hallitus sitä esittää. Kutsun valtuutettujen ja työvaliokunnan kokoukseen toimittaa puheenjohtaja.

Jos valtuutettu on esteellinen tai estynyt kokoukseen saapumasta, kutsutaan varamies, mikäli mahdollista siinä järjestyksessä kuin varamiehet on valittu. Jos valtuutettu on eronnut, menetellään samalla tavalla.


6 §

Valtuutettujen ja työvaliokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kunkin asian käsittelyyn ja sen ratkaisuun osaa ottaneen nimi sekä asiassa tehty päätös ja ne eriävät mielipiteet, jotka siitä on esitetty. Pöytäkirjan tarkastavat puheenjohtaja ja kokouksen siihen kulloinkin määräämä valtuutettu.

7 §

Valtuutetun katsotaan eronneen, jos hänet kutsutaan valtioneuvoston jäseneksi tai nimitetään kansaneläkelaitoksen muun toimielimen jäseneksi tai varajäseneksi taikka jos hän on ottanut sellaisen toimen, joka muiden valtuutettujen yksimielisen päätöksen mukaan on soveltumaton hoidettavaksi valtuutetun toimen ohella.

8 §

Jos valtuutettu asetetaan holhottavaksi tai jos hänet asetetaan konkurssiin, on hänen katsottava eronneen valtuutetun toimestaan.

11 §

Valtuutettu saa kansaneläkelaitoksen varoista vuotuisen palkkion, jonka määrä on viidestoistaosa edustajanpalkkiosta annetun lain mukaan kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi vuotuinen palkkio, jonka määrä on neljäsosa edellä mainitusta valtuutetun palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta suoritetaan kuukausittain kahdestoistaosa. Jos valtuutettu ei jonakin kuukautena, jonka aikana valtuutetut ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta. Milloin kokoukseen on osallistunut varamies, jaetaan sen kuukauden palkkio varsinaisen ja varajäsenten kesken kokouksiin osallistumisen suhteessa. Lisäksi valtuutetuille maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkiota neljäsosa edellä mainitusta kuukausipalkkiosta.


Matkakustannusten korvaus suoritetaan kansaneläkelaitoksen matkustussäännön mukaan.


Nämä johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

PNE 3/94
StVM 48/94

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1995

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.