161/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus teollisuusneuvostosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Teollisuuspoliittisissa kysymyksissä neuvoa-antavana toimielimenä kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimii teollisuusneuvosto.

2 §

Neuvoston tehtävänä on:

1) seurata teollisuuden kehitystä ja arvioida sen kehitysmahdollisuuksia;

2) tehdä ehdotuksia teollisuuden kehittämistavoitteiksi ja teollisuuspoliittisiksi toimenpiteiksi sekä antaa niitä koskevia lausuntoja;

3) pyrkiä edistämään teollisuuden ja sen järjestöjen, työmarkkinajärjestöjen sekä valtion viranomaisten välistä yhteistoimintaa; sekä

4) suorittaa muita kauppa- ja teollisuusministeriön sille antamia tehtäviä.

3 §

Neuvostossa on puheenjohtajana kauppa- ja teollisuusministeri, varapuheenjohtajana kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö sekä lisäksi enintään viisi muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet kutsuu valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli neuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken neuvoston toimikauden, määrätään hänen tilalleen neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen tai varajäsen.

4 §

Neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

5 §

Neuvosto voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston jäseniksi voidaan kutsua neuvostoon kuulumattomia henkilöitä. Jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvoston jäsenillä.

6 §

Neuvoston sihteereinä toimivat tehtävään määrätyt kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehet sekä neuvoston ottamat pää- tai sivutoimiset sihteerit.

7 §

Neuvostosta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. Tällä asetuksella kumotaan teollisuusneuvottelukunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annettu asetus (46/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.