158/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetun lääninhallitusasetuksen (638/92) 8 §:n 2 momentti,

muutetaan 4 §, 5 §:n 2 momentti, 7 §, 8 §:n otsikko ja 3 momentti, 13 ja 14 § sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1273/93), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Toiminta-ajatus

Lääninhallitus hoitaa tehtäviä erityisesti oikeusministeriön, sisäasiainministeriön, opetusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenneministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla sen mukaan kuin erikseen säädetään.


4 §
Organisaatio

Jollei toisin erikseen säädetä, lääninhallitus jakautuu toimintayksiköihin, joista määrätään työjärjestyksessä.

5 §
Johtaminen

Maaherran sijaisena toimivasta virkamiehestä määrätään lääninhallituksen työjärjestyksessä.

6 §
Asioiden ratkaiseminen

Lääninhallituksessa kuuluvat maaherran johdon alaisena lääninsosiaalineuvoksen vastuualueelle sosiaali- ja terveystointa koskevat asiat ja lääninkouluneuvoksen vastuualueelle opetustointa koskevat asiat. Lääninpoliisineuvoksen tehtävistä säädetään erikseen.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) maaherralla, että hän on taitavaksi tunnettu, perehtynyt hallintotoimintaan ja osoittanut hyvää hallintokykyä;

2) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävien edellyttämä johtamistaito ja perehtyneisyys hallintoon;

3) lääninsosiaalineuvoksella ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävien edellyttämä johtamistaito ja perehtyneisyys sosiaali- ja terveystoimeen;

4) lääninkouluneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävien edellyttämä johtamistaito ja perehtyneisyys opetustoimeen;

5) lääninpoliisineuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä sellainen johtamistaito ja perehtyneisyys poliisi- ja syyttäjätoimeen sekä hallintoon kuin tehtävät edellyttävät;

6) poliisitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisi- ja syyttäjätoimeen; sekä

7) lääninylikomisariolla ja lääninkomisariolla poliisipäällystön virkatutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

8 §
Virkaan ja virkasuhteeseen nimittäminen

Lääninsosiaalineuvoksen nimittää sosiaali- ja terveysministeriö, lääninkouluneuvoksen opetusministeriö ja lääninpoliisineuvoksen sisäasiainministeriö.


13 §
Virkamiehen irtisanominen

Lääninsosiaalineuvoksen, lääninkouluneuvoksen ja lääninpoliisineuvoksen irtisanoo nimittävä ministeriö.

14 §
Virkasyyte

Maaherraa, lääninpoliisineuvosta ja poliisitarkastajaa syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa. Muuta lääninhallituksen virkamiestä syytetään virkarikoksesta asianomaisessa käräjäoikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tämän asetuksen voimaan tullessa lääninhallituksen kansliapäällikönä toimivalla virkamiehellä ja kansliapäällikön tehtäviä hoitavalla lääninneuvoksella säilyy edelleen lääninneuvoksen arvonimi.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.