151/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (495/91) 1 §:n 2 momentti,

muutetaan 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 6 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Harkittaessa, milloin maa on katsottava hankituksi oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain, jäljempänä maanhankintaoikeuslaki, 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi lisäalueeksi yhdelle tai useammalle henkilölle, joka saa kokonaan tai osaksi toimeentulonsa harjoittamastaan maatilataloudesta, on lisäalueen etäisyyden osalta noudatettava jonkin verran lievempiä vaatimuksia kuin maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaisessa lainoitustoiminnassa. Etäisyysvaatimus ei koske mainitun momentin 3 a kohdassa tarkoitettua tapausta.

Milloin kysymys on pelkästä metsätalouden harjoittamisesta, ei maata ole katsottava hankituksi edellä 1 momentissa tarkoitetuksi lisäalueeksi, jos ostajana on henkilö, joka selvästi saa riittävän ja pysyväisluonteisen toimeentulon muusta kuin metsätaloudesta taikka metsätyöstä tai -urakoinnista.


Mitä tässä pykälässä säädetään ostajana olevasta henkilöstä, koskee vastaavasti maanhankintaoikeuslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen osakkaita tai jäseniä.

4 §

Jos kysymys on maanhankintaoikeuslain 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, maaseutuelinkeinopiirin on siirrettävä asia viipymättä ja viimeistään kuuden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


6 §

Mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, noudatetaan vastaavasti, kun kysymys on maanhankintaoikeuslain 12 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon antamisesta. Tällöin 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on kuitenkin annettava maan omistajalle.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.