150/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1994 maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen (1583/94) 2 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 16 a―16 c § ja 16 a §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

2  §

Maataloudesta sekä maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan verovuodesta 1993 lukien maatalouden jaettavan yritystulon pääoma- ja ansiotulo-osuutta vähennettynä maatalouden tulolähteen tappiolla. Tätä asetusta sovellettaessa maatalouden jaettavasta yritystulosta ei vähennetä sopeutumisvähennystä. Ennen verovuotta 1993 maataloudesta ja maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan laskettua maataloudesta saatua tuloa. Maatalouden tuloon lisätään kuitenkin verotuksessa vähennetyt poistot ja tulosta vähennetään maanvuokratulot sekä korvaukset maataloustuotannon lopettamisesta. Jos puolisot ovat harjoittaneet maataloutta yhteiseen lukuun, maatalouden ansiotulo voidaan verotuksesta poiketen hakemuksesta jakaa puolisoiden kesken käyttäen perusteena maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen työtulon jakoperustetta.


Kotieläinkorvaus
16 a §

Luopumistukilain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kertakorvauksena maksettavaan kotieläinkorvaukseen on oikeus luopujalla, joka harjoittaa kanataloutta tilalla, jonka vakiintunut kanamäärä on luopumista edeltävänä kahtena viimeisenä kalenterivuotena ollut vähintään 150 tuotantoikäistä munivaa kanaa.

Kotieläinkorvauksen saamisen edellytyksenä on,

1) että luopuja antaa sitoumuksen siitä, että tilan tuotantorakennuksia ei luopumista seuraavan kymmenen vuoden aikana käytetä kanatalouden harjoittamiseen; ja

2) että luopumistukea on haettu viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1995 ja kanatalouden harjoittaminen lopetetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa luopumistukilain 21 §:ssä tarkoitetun ehdollisen päätöksen antamisesta.

Muilta osin luopumisen tulee tapahtua luopumistukilaissa säädetyin tavoin.

16 b  §

Kotieläinkorvauksen suuruus määräytyy luopumisen yhteydessä ja kuukautta sitä ennen teuraaksi myytyjen tuotantoikäisten munivien kanojen lukumäärän mukaan siten, että korvaus on tuhanteen kanaan saakka 70 markkaa alle yhdeksän kuukauden ikäisestä kanasta. Korvausta vähennetään 4 markkaa kultakin kuukaudelta, jonka kanan ikä ylittää yhdeksän kuukauden. Korvausta maksetaan kuitenkin vähintään 50 markkaa kanaa kohti.

Tuhannen kanan ylittävältä osalta kanaa kohti maksettava korvaus on 70 prosenttia kanan iän mukaan määräytyvästä edellä 1 momentissa mainitusta korvauksesta.

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole 2 000 kanaa ylittävän määrän osalta eikä siltä osin kuin teuraaksi myyty kanamäärä ylittää vakiintuneen kanamäärän luopumista edeltävänä kahtena viimeisenä kalenterivuotena.

Kun ratkaistaan luopumistukilain 21 §:ssä tarkoitettua ehdollista hakemusta, kanojen määränä päätöstä annettaessa pidetään ehdollisen päätöksen hakemisajankohtana maatilalla olevaa kanamäärää, jollei hakija muuta osoita.

16 c §

Kotieläinkorvaus jaetaan, jollei muuta ole vaadittu, tasan samalta tilalta luopumistukeen oikeutettujen luopujien kesken.

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan kanataloutta tai ei noudata antamaansa 16 a §:ssä tarkoitettua sitoumusta, maksettu korvaus peritään kokonaan takaisin.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.