143/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain (734/69) 3 §:n 1 ja 3 momentti, 3 a §, 3 b §:n 1 momentti, 3 c §:n 1 momentti ja 3 d §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1173/89) ja 3 §:n 3 momentti, 3 a §, 3 b §:n 1 momentti, 3 c §:n 1 momentti ja 3 d §:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (947/81), seuraavasti:

3  §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri taiteen aloilla 112 yksivuotista, 41 kolmivuotista ja vuodesta 1996 lukien 32 viisivuotista, vuodesta 2001 lukien 42 viisivuotista sekä vuodesta 2006 lukien 52 viisivuotista valtion taiteilija-apurahaa. Lisäksi varataan vähintään 50 taiteilija-apurahan suuruinen määräraha jaettavaksi kohdeapurahoina tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamista varten.


Asetuksella voidaan säätää, että taiteilija-apuraha ja kohdeapuraha voidaan erityisestä syystä myöntää muullekin henkilölle kuin 1 momentissa tarkoitetulle taiteenharjoittajalle.

3 a §

Yksivuotisia taiteilija-apurahoja jaettaessa on niistä vuosittain myönnettävä vähintään 30 apurahaa nuorille tai uransa alussa oleville taiteenharjoittajille. Yksivuotinen apuraha voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

Kolmi- ja viisivuotisia taiteilija-apurahoja ja kohdeapurahoja myönnettäessä on etusija annettava luovan suorituskykynsä jo osoittaneille taiteenharjoittajille. Viisivuotinen taiteilija-apu-

raha voidaan myöntää useamman kerran peräkkäin alallaan eteviksi osoittautuneille taiteenharjoittajille, joilla ei ole päätoimista virka- tai työsuhdetta.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös kahdelle tai useammalle taiteenharjoittajalle yhteisesti taikka työryhmälle, jonka muodostaa yksi tai useampi taiteenharjoittaja avustajineen.

3 b §

Taiteenharjoittajalla, joka saa tai on saanut viisivuotista taiteilija-apurahaa, on sen jälkeen kun hän ei enää saa apurahaa, oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä, jos apurahaa myönnettäessä on määrätty, ettei saajalla ole lupaa pitää palkattua tointa.


3 c §

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että taiteenharjoittaja on saavuttanut 65 vuoden iän.


3 d §

Eläkeajaksi luetaan aika, jolta taiteenharjoittaja on saanut viisivuotista taiteilija-apurahaa. Jos apurahan suorittaminen on keskeytetty sairauden, vian tai vamman taikka apurahan saajan kuoleman johdosta ennen apurahan saamiselle määrättyä päättymisaikaa, luetaan eläkeajaksi myös aika apurahan suorittamisen keskeyttämisestä sanottuun päättymisaikaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Tätä lakia sovelletaan ensi kerran apurahoihin, joiden apurahakausi alkaa vuoden 1996 alusta. Pitkäaikaisiin taiteilija-apurahoihin, joiden apurahakausi on alkanut ennen lain voimaantuloa, noudatetaan apurahakauden alkaessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

HE 8/94
SiVM 22/94

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.