105/1995

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 5 §:n nojalla sekä 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 18 joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan paristolla sähköenergian lähdettä, jossa kemiallista energiaa muunnetaan suoraan sähköenergiaksi ja joka koostuu yhdestä tai useammasta primaariparistosta (ei varattavissa uudelleen) sekä akulla vastaavaa sähköenergian lähdettä, joka koostuu yhdestä tai useammasta sekundaarikennosta (varattavissa uudelleen).

2 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee paristoja ja akkuja, joissa on enemmän kuin:

1) 25 mg elohopeaa kennoa kohti, lukuunottamatta alkalimangaaniparistoja;

2) 0,025 painoprosenttia kadmiumia; tai

3) 0,4 painoprosenttia lyijyä.

Päätös koskee myös alkalimangaaniparistoja, joissa on enemmän kuin 0,025 painoprosenttia elohopeaa.

3 §
Alkalimangaaniparistojen luovuttaminen markkinoille

Yli 0,025 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä alkalimangaaniparistoja ei saa luovuttaa markkinoille.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei koske alkalimangaaninappikennoja eikä paristoja, jotka koostuvat nappikennoista. Kielto ei myöskään koske enintään 0,05 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä alkalimangaaniparistoja, joita on  tarkoitus  käyttää  pitkäaikaisesti  alle 0 °C:n tai yli 50 °C:n lämpötiloissa, iskuille alttiina tai muissa vaikeissa olosuhteissa.

4 §
Paristojen ja akkujen merkitseminen

Paristoja ja akkuja saa luovuttaa markkinoille vain, jos niissä on tämän päätöksen liitteen 1 mukainen merkintä.

5 §
Paristojen ja akkujen yhdistäminen laitteisiin

Laitteita, joihin on yhdistetty paristoja tai akkuja, saa tuoda maahan ja valmistaa vain, jos käyttäjä voi helposti poistaa käytetyt paristot tai akut niistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu rajoitus ei koske tämän päätöksen liitteessä 2 tarkoitettuja laitteita.

6 §
Tiedottamisvelvollisuus

Paristojen ja akkujen sekä sellaisen sisältävien laitteiden myynnin yhteydessä on selkeästi tiedotettava käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen hallitsemattomasta käsittelystä aiheutuvista vaaroista sekä paristoihin ja akkuihin tehdyistä merkinnöistä ja niiden merkityksestä.

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden mukana on oltava ohjeet, joissa tiedotetaan käyttäjälle laitteissa olevista ympäristölle vaarallisista paristoista ja akuista sekä siitä, miten ne voidaan turvallisesti poistaa laitteista.

7 §
Valvonta

Tämän päätöksen noudattamista valvovat jätelain (1072/93) ja kemikaalilain (744/89) valvontaviranomaiset kukin omalla toimialallaan.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Paristoja ja akkuja, jotka on valmistettu Euroopan yhteisössä tai tuotu Euroopan yhteisöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa, saa luovuttaa markkinoille ilman 4 §:ssä tarkoitettua merkintää 31 päivään joulukuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 91/157/ETY; EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 38 ja komission direktiivi93/86/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 51

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1995

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Klaus Pfister

Liite 1

Paristojen ja akkujen erilliskeräystä osoittava, 4 §:ssä tarkoitettu merkintä

1. Paristojen ja akkujen erilliskeräystä osoittava tunnus on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti. Tunnuksen on oltava jomman kumman jäljempänä esitetyn piirroksen mukainen:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tunnuksen lisäksi merkinnässä on oltava paristojen ja akkujen sisältämän raskasmetallin kemiallinen merkki, joko Hg, Cd tai Pb.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tunnuksen on peitettävä kolme prosenttia pariston tai akun laajimmasta sivusta ja tunnus saa olla enintään 5 cm x 5 cm. Lieriömäisissä paristoissa tai akuissa, tunnuksen on peitettävä kolme prosenttia pariston tai akun puolesta pinta-alasta ja tunnus saa olla enintään 5 cm x 5 cm.

4. Jos pariston tai akun koko on sellainen, että tunnuksen pinta-ala 3 kohdan mukaan on pienempi kuin 0,5 cm x 0,5 cm, paristoon tai akkuun ei vaadita merkintää. Tässä tapauksessa pakkaukseen on painettava 1 cm x 1 cm kokoinen tunnus.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkki on painettava 1 kohdassa tarkoitetun tunnuksen alle. Merkin koon on oltava vähintään yksi neljäsosa 1 kohdassa tarkoitetun tunnuksen pinta-alasta.

6. Tunnukset on painettava näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

Liite 2

Laitteet, joihin 5 §:n 2 momentin mukaan saa yhdistää paristoja ja akkuja

1. Sellaiset laitteet, joihin paristot tai akut on juotettu, hitsattu tai kiinnitetty muuten pysyvästi vaativan teollisuuskäytön jatkuvan virransaannin varmistamiseksi sekä tieto- ja konttoritekniikan muistin ja tietotoimintojen turvaamiseksi silloin, kun tässä päätöksessä tarkoitettujen paristojen ja akkujen käyttö on teknisesti tarpeellista.

2. Tieteelliseen ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa laitteissa käytetyt vertailukennot sekä paristot ja akut, jotka on asennettu lääketieteellisiin laitteisiin, joiden tarkoitus on ylläpitää elintärkeitä toimintoja, ja sydämen tahdistimiin, joissa keskeytymätön toiminta on välttämätöntä, ja joissa tapauksissa vain ammattitaitoinen henkilökunta voi poistaa paristot ja akut.

Kannettavat laitteet, joissa epäpätevän henkilökunnan suorittama paristojen ja akkujen vaihto voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai vaikuttaa laitteen toimintaan sekä ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut laitteet, joita on tarkoitus käyttää erittäin herkissä olosuhteissa, kuten paikoissa, joissa on haihtuvia aineita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.