97/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun lain (56/80) 3 §:n 3 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1 momentti 24 päivänä tammikuuta 1995 annetussa laissa (96/95):

1 §

Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avus-tamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja laitteita ja rakennelmia, joita varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, ovat:

1) lain 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainitut yleiseen tai muuhun vesi- ja viemärilaitokseen kuuluvat kaikki sen toimintaa varten tarpeelliset laitteet ja rakennelmat kuten vedenottamot, vedenpuhdistamot ja -pumppaamot, vesisäiliöt, vesijohdot, viemärit, viemäriveden pumppaamot, jätevedenpuhdistamot ja muut niihin verrattavat laitteet sekä sanotussa kohdassa mainitut lietteen käsittely- ja multautuslaitteet; ja

2) lain 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa mainitut kiinteistökohtaisessa tai siihen verrattavassa hankkeessa tarpeelliset vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet kuten vedenottamot, pumppaamot, vesisäiliöt, veden ja jäteveden käsittelylaitteet ja muut niihin verrattavat laitteet kuten sanotussa kohdassa mainitut käymäläjätteen käsittelylaitteet sekä rakennuksen ulkopuoliset vesijohdot ja viemärit.

2 §

Vesihuoltoavustusten hakemisesta ilmoittaa Suomen ympäristökeskus.

Hakemus on tehtävä Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle.

3 §

Hakemukseen on liitettävä:

1) työtä varten laadittu suunnitelma, josta tulee käydä ilmi hankkeen merkitys vedensaannin turvaamisessa ja vesiensuojelussa sekä kunnan vesihuollon kehityssuunnitelman huomioon ottaminen;

2) työn kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja rakentamisaikataulu;

3) selvitys veden hinnasta ja jätevesimaksun suuruudesta;

4) selvitys yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainituista seikoista sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen osalta lisäksi selvitys sen toiminta-alueesta;

5) selvitys siitä, että hanke voidaan vesilain (264/61) mukaan toteuttaa;

6) mikäli hakijana ei ole kunta tai kuntayhtymä vaan yhteisö tai yhtymä, selvitys sen perustamisesta, säännöistä ja hallituksen kokoonpanosta sekä asianomaisen kunnanhallituksen lausunto hankkeesta;

7) mikäli kysymys on kiinteistökohtaisesta hankkeesta, selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta kiinteistöön; sekä

8) hakemuslomakkeessa mainitut muut selvitykset.

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa sallia, ettei hakemukseen tarvitse liittää kaikkia edellä mainittuja selvityksiä.

4 §

Alueellisten ympäristökeskusten tulee toimittaa tarvittavat tiedot hakemuksista maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle, jotka vahvistavat hallinnonalansa osalta alueellisten ympäristökeskusten vesihuoltoavustuskiintiöt.

5 §

Alueellisten ympäristökeskusten tulee tallentaa vesihuoltoavustushakemuksista sekä tehdyistä päätöksistä ja niiden toteutumisesta tarvittavat tiedot Suomen ympäristökeskuksessa ylläpidettävään tietojärjestelmään.

6 §

Vesihuoltoavustus tai sen viimeinen erä saadaan maksaa vasta sitten, kun työ on hyväksyttävällä tavalla suoritettu ja se täyttää vesihuoltoavustuksen myöntämispäätöksessä asetetut ehdot.

7 §

Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avus-tamisesta annetun lain ja tämän asetuksen nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön tai alueellisen ympäristökeskuksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.