94/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Laki veneliikennelain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä helmikuuta 1969 annetun veneliikennelain (151/69) 3 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 b §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (607/77), seuraavasti:

3 a §

Alueellinen ympäristökeskus voi kieltää moottoriveneellä ajamisen määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi luonnon tai muun ympäristön, yleisen virkistyskäytön tai kalastuksen suojaamiseksi taikka muun yleisen edun vuoksi.

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lukuun ottamatta koske vesilaissa (264/61) tarkoitettua yleistä kulkuväylää eikä työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista moottoriveneen käyttöä, ellei alueellinen ympäristökeskus erityisen painavasta syystä toisin määrää.


3 b §

Alueellisen ympäristökeskuksen on ennen3 a §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen määräämistä kuultava asianomaista kuntaa ja merenkulkuhallitusta sekä varattava tilaisuus mielipiteen esittämiseen niille viranomaisille, yhteisöille, vesialueen omistajille ja muille, joita asia koskee.


Kielto tai rajoitus tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta alueellisen ympäristökeskuksen päätöksessä määrättynä ajankohtana sen jälkeen kun päätöksestä on tiedotettu, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94
YmVM 14/94
Jorma Huuhtanen

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.