90/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Laki patoturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetun patoturvallisuuslain (413/84) 16 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (616/87), sekä

muutetaan 7 §:n 1 ja 2 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10 § ja 11 §:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Turvallisuustarkkailuohjelman tai sen muutoksen hyväksymisestä päättää alueellinen ympäristökeskus sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia ohjeita tarkkailuohjelman laatimisesta. Alueellinen ympäristökeskus voi erityisestä syystä kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen 6 §:ssä säädetystä tarkkailuvelvollisuudesta.


9  §

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi ja kartoittamiseksi voi alueellinen ympäristökeskus määrätä, milloin siihen on aihetta, että padon rakennuttajan, omistajan tai haltijan on hankittava tai laadittava selvitys erityisesti padon alapuolella asuvalle väestölle ja siellä olevalle omaisuudelle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys) sekä toimitettava selvityksen tulokset alueelliselle ympäristökeskukselle, lääninhallitukselle, aluepäällikölle sekä kunnan paloviranomaiselle.


Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia ohjeita 1 momentissa tarkoitetun vahingonvaaraselvityksen laatimisesta ja 2 momentissa tarkoitetusta selvitysten ja toimenpidesuunnitelmien laatimisesta.

10 §

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta kuuluu pelastustointa lukuun ottamatta alueellisille ympäristökeskuksille sekä ylin valvonta ja ohjaus maa- ja metsätalousministeriölle.

11 §

Jos pato tai sen käyttö, joka ilmeisesti tapahtuu tämän lain tai vesilain säännösten taikka niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti, vaarantaa välittömästi yleistä turvallisuutta, on noudatettava soveltuvin osin, mitä vesilain 21 luvun 3 §:n 3 momentissa säädetään. Lääninhallituksen ja poliisiviranomaisen ohella voi kuitenkin myös alueellinen ympäristökeskus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94
YmVM 14/94

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.