80/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 29 §, 74 §:n 4 momentti, 74 a §, 79 §:n 1 momentti, 85 §:n 1 ja 3 momentti sekä 85 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 29 § 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (817/89), 74 §:n 4 momentti ja 85 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa (554/94), 74 a § 2 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa asetuksessa (309/90), 79 §:n 1 momentti 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (690/86), 85 §:n 3 momentti 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa (573/84) sekä 85 a § 20 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa (860/87) seuraavasti:

29 §

Ympäristönsuojelulautakunnan on ilmoitettava vesilain 10 luvun 3 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen vireilletulosta asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle. Siinä tapauksessa, että hakemuksessa tarkoitetusta tehtaasta tai laitoksesta olisi, jollei lupaa olisi haettu, tullut tehdä vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa asetuksessa (283/62) tarkoitettu ilmoitus, ympäristönsuojelulautakunnan on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta.

Ympäristönsuojelulautakunnan on lähetettävä 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamansa päätös tiedoksi asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle.

74 §

Vesilain 18 luvun 9 ja 9 a §:ssä tarkoitetut jäljennökset katselmustoimituksen asiakirjoista on lähetettävä yrityksen vaikutusalueen ympäristönsuojelulautakunnille sekä asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle, maaseutuelinkeinopiirille, Metsähallitukselle, tielaitokselle, merenkulkulaitokselle, museovirastolle sekä muulle valtion viranomaiselle, joka hakemuksessa tarkoitetussa asiassa toimialallaan valvoo yleistä etua tai jonka hoitoon tai valvontaan kuuluvaa aluetta, rakennelmaa tai laitetta asia koskee. Asiakirjat on lisäksi lähetettävä tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle.

74 a §

Katselmustoimitukseen määrätään toimitusinsinööriksi ympäristöhallinnon palveluksessa oleva virkamies tai työsopimussuhteinen henkilö. Hänen tulee olla tehtävään soveltuvan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on kokemusta vesilain alaan kuuluvissa tehtävissä, taikka tehtävään soveltuvan muun korkeakoulututkinnon tai insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on kokemusta katselmustoimitukseen tai selvitysmenettelyyn kuuluvissa tehtävissä.

Jos toimitusinsinööri siirtyy ympäristöhallinnon palveluksesta muun valtion viranomaisen palvelukseen, vesioikeus voi erityisestä syystä määrätä hänet jatkamaan tehtävässään, jos hän ja sanottu viranomainen antavat tähän suostumuksensa.

79 §

Asianomainen alueellinen ympäristökeskus voi antaa vesilain 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen määräyksen ojitustoimituksen pitämiseen sellaiselle henkilölle, jolle Suomen ympäristökeskus on antanut oikeuden suorittaa ojitustoimituksia. Ojitustoimituksen suorittamiseen voidaan antaa oikeus ympäristöhallinnon palveluksessa olevalle henkilölle, jolla on riittävät tiedot ja sellainen käytännöllinen kokemus, jota tehtävän suorittaminen edellyttää.


85 §

Kun on saatu lupa vesilain 2―10 luvussa tarkoitettuun yritykseen tai toimenpiteeseen, tulee toimenpiteen suorittajan ennen yritykseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristönsuojelulautakunnalle toimenpiteen aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja.


Milloin on saatu lupa patoturvallisuuslaissa (413/84) tarkoitetun padon rakentamiseen, on tällaisen padon rakentamisen aloittamisesta ja käyttöönottamisesta ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin sekä asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle että asianomaiselle ympäristönsuojelulautakunnalle.

85 a §

Vesilain 1 luvun 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä myös selvitys työn suorittamistavasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.