64/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan  22  päivänä  joulukuuta  1993 annetun jäteasetuksen (1390/93) 11 b―11 f §, 11 h, 11 i, 12, 14, 15, 17, 18 ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 b―f, 11h , 11 i  ja 17 §:n 1 momentti sekä 21 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1414/94) seuraavasti:

11 b §
Vihreän jäteluettelon jätteen palauttaminen tai muu toimi

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti päättää jätteensiirtoasetuksen II liitteessä tarkoitetun jätteen palauttamisesta tai muusta toimesta.

11 c §
Jätteen siirtoa koskeva päätös

Suomen ympäristökeskuksen tulee tehdä jätteensiirtoasetuksen mukaisen ilmoituksen johdosta aina päätös. Päätös tulee tehdä jätteensiirtoasetuksessa ilmoituksen käsittelylle varatussa määräajassa. Jos kirjallista päätöstä ei jätteensiirtoasetuksen mukaan edellytetä, jätteen siirto voidaan toteuttaa jätteensiirtoasetuksen mukaisesti, vaikka Suomen ympäristökeskus ei ole antanut päätöstä määräajassa.

11 d §
Jätteen siirron kieltäminen aiemman laittoman siirron vuoksi

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kieltää jätteen siirron, jos ilmoituksen tekijä tai jätteen vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tahalliseen tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn laittomaan siirtoon.

11 e §
Jätteen siirron vakuus

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisena siirron vakuutena hyväksyä pankkitalletuksen, pankkitakauksen tai vakuutuksen, joka kattaa jätteen mahdollisesta palauttamisesta, vaihtoehtoisesta hyödyntämisestä tai käsittelystä sekä näihin liittyvistä toimista aiheutuvat kulut.

11 f §
Jätteen siirron kulujen periminen

Suomen ympäristökeskus perii jätteensiirtoasetuksessa tarkoitetut ilmoituksen käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kulut sekä asianmukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista aiheutuvat tavanomaiset kulut siten kuin ympäristöministeriö siitä erikseen määrää. Jätteen palauttamisesta, käsittelystä tai hyödyntämisestä valtiolle aiheutuneet kulut Suomen ympäristökeskuksen tulee periä jätteensiirtoasetuksen mukaisesti, ensisijaisesti siirtoa varten asetetusta vakuudesta.

11 h §
Ilmoituksen toimittaminen ilmoituksen tekijän pyynnöstä

Suomen ympäristökeskus voi ilmoituksen tekijän sijasta tämän pyynnöstä toimittaa jätteensiirtoasetuksen mukaisen ilmoituksen asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ja muille jätteensiirtoasetuksessa mainituille.

11 i §
Sopimuksen esittämisvelvollisuus

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti velvoittaa ilmoituksen tekijän esittämään sopimuksen, jonka hän on tehnyt jätteen vastaanottajan kanssa.

12 §
Toiminnan ilmoittaminen jätetiedostoon

Jätelain 49 §:ssä tarkoitettu ilmoitus jätetiedostoon merkitsemistä varten on tehtävä toiminnan harjoittajan kotipaikan alueelliselle ympäristökeskukselle.

14 §
Jätetiedostoon tehdyn ilmoituksen käsittely

Alueellinen ympäristökeskus tarkastaa viipymättä ilmoituksen, pyytää tarvittaessa lisätietoja toiminnan harjoittajalta ilmoituksen täydentämiseksi sekä merkitsee toimintaa ja sen harjoittajaa koskevat tiedot jätetiedostoon.

Jos ilmoituksessa tarkoitettu toiminta ulottuu kahden tai useamman alueellisen ympäristökeskuksen alueelle, merkitään toiminta saman ilmoituksen perusteella kunkin alueellisen ympäristökeskuksen pitämään jätetiedostoon.

Alueellisen ympäristökeskuksen on annettava ilmoituksen tehneelle toiminnan harjoittajalle jätetiedostosta ote, josta ilmenevät toiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset tiedot.

15 §
Jätehuoltotyöstä sopiminen

Jätelain 35 §:ssä tarkoitetusta jätehuoltotyöstä päättää kunnan hakemuksesta asianomainen alueellinen ympäristökeskus sen käyttöön osoitetun määrärahan rajoissa. Valtion ja kunnan kesken tehtävässä sopimuksessa on yksilöitävä työn tarkoitus ja toteuttaminen, kustannukset ja niiden jakautuminen, työn valvonta ja valmistuminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja kustannusten mahdollinen takaisinperiminen sekä muut tarpeelliset seikat.

17 §
Ympäristöhallinnon tehtävät

Suomen ympäristökeskuksen tulee sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:

1) pitää jätetiedostojen yhteistiedostoa;

2) tehdä jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tutkimusta, järjestää koulutusta sekä harjoittaa valistusta, neuvontaa, tiedotusta, tilastointia ja seurantaa;

3) osallistua valtakunnallisen jätesuunnitelman ja jätelain nojalla annettavien määräysten ja ohjeiden valmisteluun;

4) toimia jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettuna yhteysyksikkönä; sekä

5) tehdä muut toimialaansa liittyvät, ympäristöministeriön määräämät tehtävät.

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:

1) tehdä jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa aluehallintoa palvelevaa tutkimusta, järjestää koulutusta sekä neuvontaa, tiedotusta, tilastointia ja seurantaa;

2) osallistua alueellisen jätesuunnitelman valmisteluun; sekä

3) tehdä muut toimialaansa liittyvät, sille määrätyt tehtävät.

18 §
Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Jäteasiain asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia ovat toimialallaan sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, kansanterveyslaitos, tullilaitos, valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä Suomen ympäristökeskus. Nämä viranomaiset ja laitokset antavat lausuntoja ja tekevät tutkimuksia ja selvityksiä ympäristöministeriölle ja jätelain mukaisille valvontaviranomaisille.

21 §
Jätetiedostojen yhteistiedosto

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jätetiedostojen yhteistiedostossa on seuraavat jätetiedostot:

1) jäteluvan myöntävän viranomaisen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätelain 42 §:ssä tarkoitetuista jätelupahakemuksista ja niiden johdosta tehdyistä päätöksistä;

2) Suomen ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevista ilmoituksista ja niiden johdosta tehdyistä päätöksistä; sekä

3) alueellisen ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätelain 49 §:ssä tarkoitetuista jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä ja käsittelystä, jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta, muun kuin ongelmajätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta sekä jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, samoin kuin toiminnan harjoittajasta.

Suomen ympäristökeskuksella on oikeus saada jätetiedostojen yhteistiedoston pitämistä varten tarvittavat tiedot jätetiedostoja pitäviltä muilta viranomaisilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.