62/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä elokuuta 1992 annetun ympäristölupamenettelyasetuksen (772/92) 1 §:n otsikko, johdantokappale ja 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 1 §:n otsikko sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1391/93), seuraavasti:

1 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Seuraavien ympäristölupamenettelylain (735/ 91) 3 §:ssä tarkoitettujen laitosten ympäristölupaa koskevat asiat ratkaistaan alueellisessa ympäristökeskuksessa:


Jos samalla laitosalueella on useita ympäristöluvan varaisia laitoksia ja alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluu yhdenkin laitoksen lupa-asian ratkaiseminen, voi alueellinen ympäristökeskus ottaa ratkaistavakseen alueen muun laitoksen lupa-asian, jos sillä on asiallinen yhteys alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvaan lupa-asiaan.

2 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Hakemus tehdään Suomen ympäristökeskuksen lomakkeelle. Hakemuksesta on tarpeen mukaan käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Hakemukseen on liitettävä peruskartta, johon laitoksen sijaintipaikka on merkitty, ja asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainti.


9 §
Hakemuksesta tiedottaminen ja muistutukset

Hakemuksesta on annettava erikseen tieto laitoksen viereisten tai vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille, jollei tämä ole asian luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksesta ei kuuluteta, siitä on annettava erikseen tieto myös muille tiedossa oleville asianosaisille.


13 §
Lupapäätöksen tiedoksi antaminen

Alueellisen ympäristökeskuksen on lähetettävä lupapäätös tiedoksi laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitukselle ja ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä sellaisen kunnan ympäristölupa- ja terveydensuojeluviranomaisille, jossa laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ympäristönsuojelun kannalta. Päätös on lähetettävä tiedoksi myös Suomen ympäristökeskukselle.

Kunnan ympäristölupaviranomaisen on lähetettävä lupapäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Jos laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ympäristönsuojelun kannalta toisessa kunnassa, on kunnan lupaviranomaisen lupapäätös lisäksi lähetettävä tiedoksi sellaisen kunnan ympäristölupa- ja terveydensuojeluviranomaisille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.