60/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 25 päivänä elokuuta 1994 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (792/94) 2 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin johdantokappale, 3 §:n johdantokappale ja 1 kohta, 5 §:n 6 kohta, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 § ja 15 §:n 3 momentti seuraavasti:

2  §

Suomen ympäristökeskus:


3 §

Alueellinen ympäristökeskus:

1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa toimialueellaan;


5  §

Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat:


6) ongelmajätteiden polttolaitokset, fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset ja kaatopaikat, yhdyskuntajätteiden polttolaitokset sekä sellaiset muut kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;


7  §

Yhteysviranomaisena on:

1) asianomainen alueellinen ympäristökeskus 5 §:n 1―17 kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa; ja

2) kauppa- ja teollisuusministeriö 5 §:n 18 kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa.

8 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hankkeessa on yhteysviranomaisena alueellinen ympäristökeskus.


9 §

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen ympäristökeskuksen toimialueelle, viranomaisten on sovittava, mikä niistä on hankkeen yhteysviranomainen.

Jos yhteistyöviranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai alueellinen ympäristökeskus vastaa hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäristöministeriö määrää, mikä alueellisista ympäristökeskuksista on hankkeen yhteysviranomainen. Ympäristöministeriön asiassa tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

15 §

Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava arviointiselostus ja siitä antamansa lausunto tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle, arviointiselostus liitteineen hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta vastaaville kuntainliitoille ja muille asianomaisille viranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.