56/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus Suomen ympäristökeskuksesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/95) 9 §:n nojalla:

1  §
Johtokunta

Valtioneuvosto asettaa Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja sekä enintään kahdeksan muuta jäsentä. Yksi jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen on määrättävä Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

2  §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) käsitellä Suomen ympäristökeskuksen yleisiä toimintalinjoja asetetut tulostavoitteet huomioon ottaen;

2) käsitellä tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja toiminta- ja taloussuunnitelma;

3) päättää talousarvioehdotuksesta;

4) seurata ja edistää Suomen ympäristökeskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista; sekä

5) käsitellä muita Suomen ympäristökeskuksen toiminnan kannalta merkittäviä asioita.

3  §
Asioiden käsittely johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muista jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

4  §
Henkilöstö

Suomen ympäristökeskuksen päällikkönä on pääjohtaja. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa on tutkimusjohtaja, kehitysjohtaja sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

5  §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa ja kehittää Suomen ympäristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

6  §
Asioiden ratkaiseminen

Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7  §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys Suomen ympäristökeskuksen toimialaan ja johtamistaitoa,

2) tutkimusjohtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaitoa; sekä

3) kehitysjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaitoa.

8  §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta. Tutkimusjohtajan ja kehitysjohtajan nimittää ympäristöministeriö. Ennen esittelyä on asiasta pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön lausunto.

Muun henkilöstön nimittää ja ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9  §
Virkavapaus

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta ympäristöministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin pääjohtajalle valtioneuvosto.

Virkavapauden ja vapautuksen tehtävien hoidosta muulle henkilöstölle myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10  §
Sijaisuus

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan tutkimusjohtaja, hänen jälkeensä kehitysjohtaja ja hänen ollessa estynyt pääjohtajan määräämä muu virkamies.

11  §
Valtion edustaminen

Suomen ympäristökeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä.

12  §
Virkasyyte

Pääjohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. Muuta virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

13  §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Suomen ympäristökeskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta annetaan työjärjestyksessä, jonka pääjohtaja vahvistaa.

14  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 13 päivänä helmikuuta 1987 annettu asetus (151/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriö voi ottaa tehtäväkseen valtion virkamiesasetuksen (971/94) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut päätökset ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja siirtymäkautena enintään 30 päivään syyskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.