49/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1995

Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

kumonnut räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29 päivänä toukokuuta 1986 annetun valtioneuvoston päätöksen (410/86) 4 §:n 4 momentin,

muuttanut 2 §:n 2 kohdan, 85―88 §:n sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 2 ja 3 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, päätökseen uuden 9 a ja 9 b §:n, 12 §:ään uuden 2 ja 3 momentin, ja sen edelle uuden väliotsikon sekä päätökseen uuden 92 a §:n seuraavasti:

Soveltamisala
1 §

Öljyn ja muun mineraalin etsinnässä merellä on noudatettava porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi annettua neuvoston direktiiviä 92/91/ETY (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi).

Rakentamisen räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava lisäksi, mitä rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (629/94) tai sen nojalla annetuissa päätöksissä määrätään.


Määritelmät
2 §

Näissä järjestysohjeissa tarkoitetaan:


2) louhintatyöllä kallion tai mineraalien irrotusta ja näihin liittyviä valmistavia töitä, porausta, porausreiän tai muun panostilan puhdistusta, rusnausta, työaikaista kallion lujitusta, louheen kuormausta ja kuljetusta työmaalla ja muita näihin verrattavia töitä;


Turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja
9 a §

Tässä päätöksessä tarkoitettua työmaata varten on laadittava turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja, josta käy ilmi, miten työmaalla ilmenevät vaara- ja haittatekijät on määritelty ja arvioitu sekä miten asianmukaiset toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ylläpitämiseksi on toteutettava.

Asiakirja on laadittava ennen työn aloittamista ja se on pidettävä ajan tasalla ja sitä on täydennettävä, jos työmaalla tehdään olennaisia muutoksia tai laajennuksia.

Työnantajan on tiedotettava työntekijöille tai näiden edustajille asiakirjan laatimiseen ja asiakirjassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvistä asioista. Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta on muutoin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Turvallisuutta koskevat kirjalliset ohjeet
9 b §

Työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi tulee olla kirjalliset ohjeet työn tekemisestä, koneiden käytöstä sekä poistumis- ja pelastautumisjärjestelmästä.

Yhteydenpito ja valvonta
12 §

Työtä johtavan tai valvovan henkilön tulee käydä työmaalla kerran työvuorossa, jollei 9 a §:ssä tarkoitettu arviointi osoita, että valvonnan tulee olla tätä tiiviimpää tai että harvemmin tapahtuvat valvontakäynnit ovat riittäviä.

Työtä, josta välittömästi tai välillisesti voi aiheutua erityinen tapaturman tai sairastumisen vaara, ei saa aloittaa ennen asianomaisen työtä johtavan tai valvovan henkilön antamaa nimenomaista työmääräystä, jossa määritellään työn edellyttämät turvallisuustoimenpiteet.

Henkilönsuojainten käyttövelvollisuus
85 §

Henkilönsuojaimista on sen lisäksi, mitä määrätään henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1407/93), noudatettava 86―89 §:n säännöksiä.

Suojakypärä
86 §

Maanalaisissa töissä on aina ja muissakin töissä tarvittaessa käytettävä vaatimusten mukaista suojakypärää. Kypärä on merkittävä heijastinvärillä tai muutoin siten, että se on mahdollista havaita eri suunnilta. Tarvittaessa kypärä on varustettava suojahupulla.

Kuulonsuojaimet
87 §

Porauksessa ja muussa työssä, jossa työntekijän päivittäinen henkilökohtainen melualtistus ylittää 85 desibeliä tai äänenpaineen painottamaton huippuarvo ylittää 200 pascalia, on käytettävä vaatimusten mukaisia kuulonsuojaimia.

Suojajalkineet
88 §

Poraus- ja rusnaustyössä ja tarvittaessa muulloinkin jalkojen suojana on käytettävä vaatimusten mukaisia suojajalkineita.

Ilmoitus vakavasta vaarasta
92 a §

Sen lisäksi, mitä kuolemaan johtaneen ja vakavan työtapaturman ilmoittamisesta säädetään, tulee työnantajan ilmoittaa asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle sellaisesta tulipalosta, räjähdys- ja muusta onnettomuudesta, joka on aiheuttanut vakavaa vaaraa työntekijöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995. Sellaiset työpaikat, jotka ovat toiminnassa ennen 1 päivää helmikuuta 1995, on kuitenkin saatettava vastaamaan tämän päätöksen 1 §:n 2 momentin, 9 a, 9 b, 12 ja 92 a §:n määräyksiä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/91/ETY; EYVL N:o L 348, 28.11.1992, s. 9, 92/104/ETY; EYVL N:o L 404, 31.12.1992, s. 10

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1995

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Toivo Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.