35/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Asetus ulosottomaksuista

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (34/95) 4, 5 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään valtiolle ulosottomaksuna taulukkomaksua, estemaksua, myyntimaksua, täytäntöönpanomaksua sekä todistus- ja jäljennösmaksua tämän asetuksen mukaan, jollei toisin laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä.

2  §
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osaTaulukkomaksu
mkmk
enintään 400 40
yli    400 mutta enintään  1 000 70
yli   1 000 mutta enintään  2 000 130
yli   2 000 mutta enintään  4 000 250
yli   4 000 mutta enintään 10 000 400
yli  10 000 mutta enintään 50 000 600
yli  50 000 1 000
3 §
Estemaksu

Kun täytäntöönpanoasiakirjat palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava estemaksuna 60 markkaa asialta. Milloin hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, estemaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

4 §
Myyntimaksu

Ulosmitatun kiinteistön ja määräalan pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 5 000 markkaa.

Alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 2 000 markkaa.

5 §
Täytäntöönpanomaksu

Jäljempänä mainituilta asioilta peritään täytäntöönpanomaksuja seuraavasti:

1) häätö:

a) asuinhuoneisto 500 mk;

b) muu huoneisto tai tila 1 000 mk;

2) osamaksukaupasta annetun lain (91/66) mukainen virka-apu ja tilitys:

a) 500 mk, jos esineen tilitysarvo on enintään 5 000 mk;

b) 1 000 mk, jos esineen tilitysarvo ylittää 5 000 mk;

3) muu täytäntöönpano 1 000 mk.

Täytäntöönpanomaksusta peritään kuitenkin vain puolet, jos asianosainen täyttää velvoitteen ennen kuin varsinaisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään.

6 §
Todistus- ja jäljennösmaksu

Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavasti:

1) todistus päiväkirjakorttiin merkityistä seikoista 50 markkaa ulosottoasialta;

2) todistus luottotietotoimintaa varten 50 markkaa ja lisäksi 7 markkaa henkilöltä;

3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 5 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 3 markkaa ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 50 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 3 markkaa.

Jos todistus tai jäljennös lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi 30 markan ylimääräinen todistus- tai jäljennösmaksu.

Telekopiona toimitettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu.

Asianosaisille ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista ei peritä maksua.

Todistus avoimesta ja esteellä palautetusta ulosotto- tai perimisasiasta, joka on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/93) tarkoitetun velkajärjestelyn hakemista varten annettu, on vapaa todistusmaksusta.

7 §
Maksujen perintä

Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta 5 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpanomaksun ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä sekä 6 §:ssä tarkoitetun todistus- ja jäljennösmaksun ennen todistuksen tai jäljennöksen antamista. Estemaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- tai jäljennösmaksu, mikäli niitä ei ole peritty ennakkoon tai täytäntöönpanon yhteydessä, peritään jälkikäteen asiakirjan luovutuksen yhteydessä joko postiennakolla tai erillisellä laskulla.

Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, jota ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi.

Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua vähäisen maksun perimisestä.

8 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 50 markkaa suoritteelta.

9 §
Tarkemmat ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan ulosottomaksuista 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (161/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentt
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.