34/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Laki ulosottomaksuista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä muista paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään ulosottomaksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ulosottomaksujen lisäksi asianosaiset ovat velvollisia suorittamaan ulosottolaissa säädetyt ulosottoasian kulut.

Haastetiedoksiannosta valtiolle perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §
Maksulajit

Rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksuina ovat taulukkomaksu, estemaksu ja myyntimaksu.

Velallisen on suoritettava rahasaamisen perimisestä taulukkomaksu.

Hakijan on suoritettava esteen toteamiseksi suoritetuista toimenpiteistä estemaksu, jos hän peruuttaa hakemuksensa tai asiakirjat palauteteaan hänelle perimistä kohdanneen esteen vuoksi.

Ulosmitatun kiinteistön, määräalan, alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupasta peritään taulukkomaksun lisäksi myyntimaksu.

Muussa täytäntöönpanossa ulosottomaksuna on täytäntöönpanomaksu. Pyynnöstä erikseen annettavasta todistuksesta, jäljennöksestä tai muusta toimituskirjasta peritään todistus- tai jäljennösmaksu.

3 §
Maksujen suuruus

Taulukkomaksu säädetään saamiselle kulloinkin kertyneen rahamäärän suuruuden mukaan tasaisesti nousevina maksuina siten, että pienin maksu on 40 markkaa, jos peritty saaminen tai sen osa on enintään 400 markkaa, ja suurin maksu on enintään 2 000 markkaa, jos peritty saaminen tai sen osa on suurempi kuin 100 000 markkaa.

Estemaksu, myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu, todistus- ja jäljennösmaksu säädetään kiinteiksi, enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi.

Kokonaiskustannukset lasketaan siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

4 §
Maksujen perintä

Ulosoton asianosaisten maksuvelvollisuus alkaa asian ulosottoon saapumisesta.

Taulukkomaksu ja myyntimaksu peritään kertyneestä raha- tai kauppasummasta ulosottolaissa säädettyjen ulosottoasian kulujen jälkeen ennen muita saatavia. Taulukkomaksu peritään velalliselta myös siinä tapauksessa, että saaminen ulosoton aikana on maksettu muulle kuin ulosottomiehelle.

Täytäntöönpanomaksu peritään velalliselta täytäntöönpanon yhteydessä. Jollei täytäntöönpanomaksua saada perityksi velalliselta, se peritään hakijalta. Turvaamistoimen täytäntöönpanosta sekä osamaksukaupasta annetun lain (91/66) mukaisesta virka-avusta ja tilityksestä täytäntöönpanomaksu peritään vain hakijalta.

Asetuksella voidaan säätää täytäntöönpanomaksun sekä todistus- tai jäljennösmaksun suorittamisesta etukäteen. Asetuksella voidaan säätää myös ajasta, jonka kuluessa estemaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- tai jäljennösmaksu on suoritettava, sekä maksun laiminlyömisestä perittävästä viivästyskorosta tai kiinteästä viivästysmaksusta.

Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella.

5 §
Maksuttomat suoritteet

Ulosottomaksua ei peritä:

1) rangaistuksen,

2) menettämisseuraamuksen,

3) uhkasakon,

4) elatusavun tai

5) vahingonkorvauksen, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 4 §:n perusteella, täytäntöönpanosta, eikä

6) asioissa, joiden täytäntöönpano on laissa tai asetuksessa säädetty maksuttomaksi.

Estemaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korvausta.

Asetuksella voidaan säätää, että ulosottomaksua ei peritä, jos siihen on oikeudenhoitoon tai sosiaalisiin tarkoituksiin liittyen perusteltua syytä. Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt ulosottomies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä. Tähän ratkaisuun ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta.

6 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset ovat vapaat ulosottomaksuista.

7 §
Viittaussäännös

Ulosottomiehen täytäntöönpanotoimista, jotka koskevat ulosottomaksujen määräämistä, on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä täytäntöönpanosta ja muutoksenhausta ulosottolaissa säädetään.

Tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä ulosottomaksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan ulosottotoimesta 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (866/84) 5 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 6 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 8 päivänä tammikuuta 1993 annetuilla laeilla (1272/88 ja 13/93).

Toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

HE 191/94
LaVM 18/94

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.