26/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriö  on  lihahygienialain  (511/94)  42 f §:n,  kalahygienialain  (330/94) 32 f §:n, maitohygienialain (671/94) 38 f §:n, munavalmistehygienialain (517/94) 32 f §:n, sellaisina kuin ne ovat lihahygienialain 42 f § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1563/94), kalahygienialain 32 f § samana päivänä annetussa laissa (1562/94), maitohygienialain 38 f § samana päivänä annetussa laissa (1564/94), munavalmistehygienialain 32 f § samana päivänä annetussa laissa (1565/94) sekä eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä päätöksessä annetaan määräykset eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi suoritettavista tuontitarkastuksista Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille.

Tämä päätös ei koske kalastustuotteita, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi ja jotka eivät ole eläviä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) eläimellä kaikkien eläinlajien eläviä eläimiä, jotka tuodaan Suomeen Euroopan yhteisön ulkopuolelta lukuunottamatta lemmikkieläimiä;

2) lemmikkieläimellä seuraavia lemmikkieläimenä pidettäviä eläimiä, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön: 2.1) koirat ja kissat;

2.2) jyrsijät;

2.3) kanit;

2.4) turkiseläimet;

2.5) matelijat;

2.6) sammakkoeläimet;

2.7) trooppiset akvaariokalat, -äyriäiset ja -nilviäiset;

2.8) hyönteiset, lukuunottamatta mehiläisiä; sekä

2.9) hämähäkkieläimet;

3) elintarvikkeella elintarvikkeeksi tarkoitettua lihaa, lihatuotteita, kaloja ja muita kalastustuotteita sekä niistä tehtyjä valmisteita ja jalosteita, maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munavalmisteita; sekä

4) muulla tuotteella seuraavia tuotteita, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi:

4.1) maitoa ja maitovalmisteita;

4.2) eläimistä saatavia rasvoja;

4.3) lihajauhoa, lihaluujauhoa, luujauhoa, verijauhoa, höyhenjauhoa, kalajauhoa taikka muuta eläinjätteestä valmistettua valkuaisjauhoa;

4.4) eläimistä saatavaa verta ja verivalmisteita;

4.5) hevosen seerumia;

4.6) vuotia ja nahkoja;

4.7) eläinjätteestä valmistettua lemmikkieläinten muonaa;

4.8) luita, sarvia, kavioita, sorkkia sekä näistä tehtyjä valmisteita;

4.9) eläinten spermaa, munasoluja ja alkioita;

4.10) mehiläishoitoon tarkoitettuja mehiläistuotteita;

4.11) raakoja metsästystrofeita;

4.12) eläimistä saatavia lannoitteita;

4.13) käsittelemätöntä villaa, karvaa, harjaksia ja höyheniä;

4.14) muita eläimistä saatavia raakatuotteita; sekä

4.15) heinää ja olkea.

3 §
Eläinten tuontitarkastus

Eläimet on tarkastettava jossakin tämän päätöksen liitteessä I mainitussa tuontitarkastuspaikassa samassa liitteessä mainitun rajaeläinlääkärin tai hänen viransijaisensa toimesta.

Eläinten saapuessa tullitoimipaikkaan tulliviranomainen ohjaa lähetyksen tarkastusta varten sinetöitynä asianomaiselle tuontitarkastuspaikalle ja ilmoittaa tästä tuontitarkastuksen suorittavalle rajaeläinlääkärille. Maahantuojan on vietävä eläimet välittömästi tuontitarkastuspaikalle. Eläinten saapuessa tuontitarkastuspaikalle rajaeläinlääkäri ilmoittaa tästä tulliviranomaiselle.

Jos eläimet jäävät Suomeen, rajaeläinlääkäri tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antamissa eläinlajikohtaisissa määräyksissä vaaditut luvat, todistukset ja muut asiakirjat sekä asiakirjojen ja eläinten tunnistusmerkintöjen vastaavuuden. Rajaeläinlääkäri suorittaa myös eläinten kliinisen terveystarkastuksen ja suorittaa muut mahdolliset eläinlajikohtaisten määräysten vaatimat toimenpiteet.

Jos eläimet on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenmaahan, on rajaeläinlääkärin varmistuttava kyseisen jäsenmaan vaatimuksista ja suoritettava 3 momentissa mainitut tarkastukset näiden vaatimusten mukaisesti.

Jos eläimet eivät täytä 3 tai 4 momenteissa mainittuja ehtoja, menetellään niiden suhteen eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 7 § mukaisesti.

4 §
Eläinten tuontitarkastuksiin liittyvät todistukset ja ilmoittaminen

Rajaeläinlääkäri antaa luvista, todistuksista ja muista asiakirjoista leimalla ja allekirjoituksella vahvistetut kopiot maahantuojalle ja pitää alkuperäiset todistukset itsellään. Lisäksi hän antaa maahantuojalle tämän päätöksen liitteen IV mukaisen todistuksen, josta hän säilyttää kopion itsellään. Liitteen IV mukaista todistusta ei kuitenkaan anneta, jos kyseessä on yhteisön alueella direktiivin 90/427/ETY mukaisesti rekisteröity hevonen, joka tuodaan takaisin yhteisön alueelle. Todistuksen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Jos eläimet on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenmaahan, ilmoittaa rajaeläinlääkäri niistä Animo-verkon välityksellä kyseisen jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Animo-ilmoitusta ei anneta, jos kyseessä on yhteisön alueella direktiivin 90/427/ETY mukaisesti rekisteröity hevonen, joka tuodaan takaisin yhteisön alueelle.

5 §
Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuontitarkastus

Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuodut elintarvikkeet ja muut tuotteet on tarkastettava jossakin tämän päätöksen liitteessä II mainitussa tuontitarkastuspaikassa. Tuontitarkastus ei kuitenkaan koske matkustajan omaan käyttöönsä tuomaa alle yhden kilogramman elintarvike-erää.

Tulliviranomaisen on ohjattava elintarvikkeet ja muut tuotteet tullitoimipaikasta sinetöitynä asianomaiselle tuontitarkastuspaikalle. Tulliviranomaisen on ilmoitettava elintarvikkeiden lähettämisestä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle tai sen valtuuttamalle eläinlääkärille sekä muiden tuotteiden osalta asianomaiselle liitteessä II mainitulle rajaeläinlääkärille tai hänen viransijaiselleen. Maahantuojan on vietävä elintarvikkeet ja muut tuotteet välittömästi tuontitarkastuspaikalle. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tai sen valtuuttama eläinlääkäri voi kuitenkin antaa luvan siirtää elintarvikkeet tarkastettavaksi määränpäävarastoon Suomessa. Liitteessä II mainittu rajaeläinlääkäri voi määrätä muut tuotteet tarkastettaviksi määränpäävarastoon Suomessa. Viranomaisen, joka suorittaa tuontitarkastuksen, on ilmoitettava tulliviranomaiselle lähetyksen saapumisesta tuontitarkastuspaikalle tai määränpäävarastoon.

Tuontitarkastustoimenpiteistä määrätään erillisellä maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

6 §
Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuontitarkastuksiin liittyvät asiakirjat ja ilmoittaminen

Tuontitarkastuksen suorittava eläinlääkäri antaa elintarvikkeita tai muita tuotteita seuraavista luvista, todistuksista ja muista asiakirjoista leimalla ja allekirjoituksella vahvistetut kopiot maahantuojalle ja pitää alkuperäiset todistukset itsellään.

Maahantuotavan tavaraerän mukana on oltava liitteen V mallin mukainen todistus. Maahantuojan on täytettävä todistuksen ensimmäinen osa ennen tuontitarkastusta ja toimitettava yksi kopio todistuksesta rajanylityspaikan tulliviranomaiselle. Alkuperäinen todistus sekä kaksi kopiota on toimitettava tuontitarkastuksen suorittavalle eläinlääkärille. Suoritettuaan tuontitarkastuksen eläinlääkäri täyttää todistuksen toisen osan ja luovuttaa alkuperäisen kappaleen maahantuojalle todistukseksi suoritetusta tuontitarkastuksesta. Eläinlääkäri säilyttää itsellään yhden kopion todistuksesta ja toimittaa toisen kopion asianomaisen tuontitarkastuspaikan tulliviranomaiselle. Todistuksen ja sen kopioiden on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Rajaeläinlääkäri ilmoittaa sellaisista muista tuotteista, jotka on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenmaahan, Animo-verkon välityksellä kyseisen jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Elintarvikkeiden osalta Animoilmoitusta ei tehdä.

7 §
Tarkastuspäivät ja vuorokaudenajat

Tuontitarkastus tehdään tuontitarkastuspaikoissa kaikkina arkipäivinä kello 8.00―18.00 ja lauantaisin (paitsi pyhinä) kello 8.00―14.00. Jos maahantuoja haluaa tuontitarkastuksen muuna aikana, on hänen sovittava siitä etukäteen tarkastuksen tekevän eläinlääkärin kanssa. Eläinten ja elintarvikkeiden saapumisesta on ilmoitettava tarkastuksen tekevälle eläinlääkärille vähintään 18 tuntia ennen tarkastusta ja muiden tuotteiden saapumisesta vähintään 12 tuntia ennen tarkastusta. Ilmoitus tehdään puhelimitse arkisin kello 8.00―16.00 välisenä aikana.

8 §
Maksut

Elintarvikkeiden tuontitarkastuksista peritään tarkastuttajalta valtiolle valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti määräytyvä maksu.

Muista tämän päätöksen mukaisista tuontitarkastuksista tarkastuttajan on maksettava tarkastuksen suorittaneelle eläinlääkärille tuonti- ja vientitarkastusten sekä vapaaehtoisten eläinten terveysvalvontaohjelmien tarkastuksista ja toimenpiteistä maksettavista korvauksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 15/EEO/94 mukainen korvaus.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1995.

Sellaisten 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen muiden tuotteiden osalta, joita ei viedä edelleen Euroopan unionin muihin jäsenmaihin ja jotka tuodaan maahan maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla, jonka ehtoihin ei sisälly vaatimusta eläinlääkärin suorittamasta tuontitarkastuksesta, tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan eläintautien leviämisen estämiseksi tehtävistä tuonti- ja vientitarkastuksista 4 päivänä heinäkuuta 1994 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (633/94).

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56; neuvoston direktiivi 90/675/ETY, EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1; neuvoston direktiivi 92/118/ETY, EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49; komission päätös 92/527/ETY, EYVL N:o L 332, 18.11.1992, s. 22; komission päätös 93/13/ETY, EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 33

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Liite I

TULLITOIMIPAIKAT, TUONTITARKASTUSPAIKAT JA RAJAELÄINLÄÄKÄRITELÄVIEN ELÄINTEN TUONTITARKASTUKSIA VARTEN

Tullitoimipaikat Tuontitarkastus-paikat Rajaeläinlääkärit
Eteläinen tullipiiri
Helsinki Länsisatama Halli L-11 Läänineläinlääkäri Matti Aho 90-17352221
Läntinen Vaihdekuja 11 Helsingin kaupungineläinlääkäri Aimo Kuhmonen 90-70992426
Helsingin tarkastava eläinlääkäri Martti Partinen 90-70992633
Espoon kaupungineläinlääkäri Marjatta Vehkaoja 90-8693063
Espoon kaupungineläinlääkäri Kristiina Hannula 90-4550781
Korkeasaaren eläimet Timo Soveri 90-19981
Lentotullikamari Johtava hygieenikko, Vantaa
Nina-Lis Mäkipetäys 90-8393101
Vantaan kaupungineläinlääkäri Maija Hatakka 90-8394486
Vantaan kaupungineläinlääkäriKaisa Hemminki 90-8393105
Itäinen tullipiiri
Lappeenranta Nuijamaa Metallitie 154230 Nuijamaa Läänineläinlääkäri Risto Juola 951-7752330
Lappeenrannan kaupungineläinlääkäri Ossi Kemppainen 953-4516580
Terveysvalvonnan johtaja, Lappeenranta Ulla-Anita Karanki 953-6164377
Lappeenrannan kaupungineläinlääkäri Kaarlo Erjala 953-6164392
Lappeenrannan kaupungineläinlääkäri Helinä Gran 953-6164399
Lapin tullipiiri
Näätämö Nuorgam Utsjoki Karigasniemi Ivalo Inarin kunnaneläinlääkäri Risto Ruuska 9697-663330

Liite II

TULLIPIIRIT, TUONTITARKASTUSPAIKAT JA RAJAELÄINLÄÄKÄRIT ELIN-

TARVIKKEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN TUONTITARKASTUKSIA VARTEN

Tullitoimipaikat Tuontitarkastus-paikat Rajaeläinlääkärit
Eteläinen tullipiiri Helsinki Läänineläinlääkäri Matti Aho 90-17352221
Helsingin kaupungineläinlääkäri Aimo Kuhmonen 90-70992426
Helsingin tarkastava eläinlääkäri Martti Partinen 90-70992633
Espoon kaupungineläinlääkäri Marjatta Vehkaoja 90-8693063
Espoon kaupungineläinlääkäri Kristiina Hannula 90-4550781
Lounainen tullipiiri Turku LäänineläinlääkäriJuhani Koivumäki 921-661684
Vastaava eläinlääkäri Pentti Janatuinen 921-691070
Turun kaupungin eläinlääkäri Jaakko Rasi 921-2325799
Hygieenikko, Turku Esko Salonen 921-691075
Turun laboratorioeläinlääkäri Eeva Yrjänäinen 921-691360
Itäinen tullipiiri Vaalimaa Läänineläinlääkäri Risto Juola 951-7752330
Virolahden kunnaneläinlääkäri Seppo Ukkola 952-3571253
Miehikkälän kunnaneläinlääkäri Margareta Wiklund-Lemettilä 952-3477106
Uusi-Värtsilä Terveysvalvonnan johtaja, Tohmajärvi Juha Hurmalainen 973-622123
Tohmajärven kunnaneläinlääkäri Ritva Kuittinen 973-621201
Läntinen tullipiiri Vaasa Läänineläinlääkäri Tauno Tirkkonen 961-3236075
Apulaisläänineläinlääkäri Raija Ingo 961-3236084
Vastaava eläinlääkäri, Vaasa Elina Kitinoja 961-3252275
Vaasan kaupungineläinlääkäri Kirsi Kentala 961-3252274
Lapin tullipiiri Tornio Tornion kaupungineläinlääkäri Antti Niinistö 9698-480869
Tornion kaupungin eläinlääkäri Mahmood Sabzeh Parwar 9698-481940
Allaolevissa tuontitarkastuspaikoissa tarkastetaan vain Norjasta tuotavaa porosta ja kalasta saatavaa teurasjätettä:
Ivalo Inarin kunnaneläinlääkäri Risto Ruuska 9697-663330
Enontekiö Vastaava eläinlääkäri Marja-Liisa Sippola 9696-521112

Liite III

Tuontitarkastuspaikkojen Animo-koodit

Helsinki 14.001.99

Turku 14.002.99

Vaasa 14.010.99

Nuijamaa 14.005.99

Vaalimaa 14.105.99

Uusi-Värtsilä 14.007.99

Tornio 14.012.99

Ivalo 14.112.99

Liitelomakkeet puuttuvat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.