14/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Maaseutuelinkeinopiiri perii seuraavista suoritteista kiinteähintaiset maksut:

mk
1) oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annettu laki (391/78)
― 3 §:ssä tarkoitettu maanhankintalupapäätös tai 12 §:ssä tarkoitettu ennakkotietopäätös 260
― ennakkotietopäätöksen tai päätöksen antamisen jälkeen muutetun kauppakirjan perusteella annettu maanhankintalupapäätös 100
― 2 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus, ettei maanhankintalupa ole tarpeen 80
2) yhteismetsälain (37/91) 6 §:ssä tarkoitettu lisämaan hankintapäätös tai 10 §:ssä tarkoitettu yhteismetsäosuuden hankintalupapäätös 260
3) kalastuslain (286/82) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös tai eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä annetun asetuksen (292/89) 2 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 330
4) kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa ja kalastusasetuksen 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki 30
5) kalastuksenvalvojan tunnuskortti 10
6) yhteisaluelain (758/89) 18 §:ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen osakaskunnittain 400
7) suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 260
8) porotalouslain ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 260
9) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta annettu päätös, 200
― jos päätöstä muutetaan valittajan eduksi, maksu on kuitenkin 60
2 §

Lisäksi maaseutuelinkeinopiiri perii ajan käyttöön perustuvat maksut seuraavista suoritteista:

Suorite mk/tunti
1) perintökaaren (40/65) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto 170
2) kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös; sekä 170
3) kalastuslain  25 §:n  3 momentissa,  37 §:n  1  momentissa  ja  38 §:ssä   tarkoitetut lupapäätökset 170
Edellä 1 momentissa mainitun maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
3 §

Maaseutuelinkeinopiiri perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 50 markkaa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset maaseutuelinkeinopiirissä säilytettävistä asiakirjoista.

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka maaseutuelinkeinopiiri hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

2) tietojärjestelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

3) tutkimukset, selvitykset ja julkaisut;

4) koulutuspalvelut;

5) muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut jäljennökset; sekä

6) muut edellä mainittuihin rinnastettavat tilaukseen perustuvat suoritteet.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1995. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin sovelletaan aikaisempaa vastaavaa päätöstä (45/93).

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.