1598/1994

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus säteilyasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun säteilyasetuksen (1512/91)19, 21 ja 22 §,

muutetaan 18 §, 5 luvun otsikko ja 20 §:n otsikko ja 1 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, asetukseen uusi 2 a, 9 a ja 24 a § sekä 31 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §
Määritelmiä

Euratom-perustamissopimuksella tarkoitetaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta.

2a§
Säteilyturvakeskuksen toimivalta

Sen lisäksi, mitä säteilylaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään, säteilyturvakeskuksen tehtävänä on:

1) toimia Euratom-perustamissopimuksen 35 artiklassa tarkoitettuna valvontalaitoksena; sekä

2) huolehtia Euratom-perustamissopimuksen nojalla toteutettavan säteilyturvallisuusvalvonnan toimeenpanoon kuuluvista viranomaistehtävistä, yhteystehtävistä ja raportointitehtävistä.

9a§
Ulkopuolisen yrityksen työntekijät

Elinkeinonhatjoittajan tai muun työnantajan, joka tekee tai teettää työtä säteilyn käyttöpaikalla olematta kyseisen käyttöpaikan turvallisuusluvan haltija tulee osaltaan varmistua siitä, että työntekijät saavat toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden edellyttämän koulutuksen ja opastuksen tehtäviinsä ja että säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on asianmukaisesti järjestetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaa ja terveystarkkailua koskevat asiakirjat on laadittava ulkopuolisten työntekijöiden suojelelusta työskentelyn aikana ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella annetussa neuvoston direktiivissä (90/64 1/Euratom) säädetyllä tavalla.

18 §
Radioaktiivisen aineen siirrot

Siirrettäessä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä radioaktiivista ainetta, joka on kiinnittyneenä pysyvästi kiinteään materiaaliin tai suljettu kestävään, aineen leviämisen estävään suojukseen tulee radioaktiivisen aineen haltijan ennen siirtoon ryhtymistä hankkia aineen vastaanottajalta radioaktiivisen aineen siirroista jäsenvaltioiden välillä annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 1493/93 tarkoitettu selvitys.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee radioaktiivisen aineen viejän tehdä kaikista viemistään radioaktiivisista aineista neljännesvuosittain neuvoston asetuksessa säädetyllä tavalla raportti vastaanottajamaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ydinaineiden siirroissa noudatetaan, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: Ydinaseiden siirroissa noudatetaan, ] mitä ydinenergialaissa (990/87) tai muutoin säädetään tai määrätään.

5 luku

Turvallisuusluvasta vapautetut säteilylaitteet

20 §
Säteilylaitteen rekisteröiminen

Säteilylaitteet, jotka vapautetaan säteilylain 17 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla turvallisuusluvasta, voidaan määrätä ilmoitettaviksi säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Määräykset rekisteriin ilmoittamisesta tulee sisällyttää vapauttamispäätökseen.


24 a §
Radioaktiivisen jätteen tuonti, vienti ja kauttakuljetus

Ennen säteilylain 52 a §:ssä tarkoitettuun radioaktiivisen jätteen siirtoon ryhtymistä on siirrolle saatava jätteen alkuperämaan, määrämaan ja kauttakulkumaiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä. Hyväksyntää ei tarvita silloin, kun 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilylähde palautetaan takaisin sen toimittajalle toiseen maahan.

Siirron edellytyksistä ja hyväksynnän hakemismenettelystä säädetään jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisten jätteiden kuljetusten ohjaamisesta ja valvonnasta annetussa neuvoston direktiivissä (92/3/Euratom). Hyväksyntää on haettava ja siirroista on ilmoitettava direktiivissä 92/3/Euratom tarkoitettujen radioaktiivisen jätteen siirtojen lomakkeesta annetun komission päätöksen (93/552/Euratom) mukaisilla asiakirjoilla.

Radioaktiivisen jätteen siirrolle ei myönnetä hyväksyntää 2 momentissa mainitun direktiivin 11 artiklassa säädettyyn määräpaikkaan tai valtioon. Siirto voidaan kuitenkin hyväksyä, kun Euroopan unionin jäsenvaltiossa käsitelty jäte palautetaan alkuperämaahan.

Ydinjätteiden siirroista on voimassa, mitä ydinenergialaissa tai muutoin säädetään tai määrätään.

31 §
Tulliviranomaisille kuuluvat toimenpiteet

Tulliviranomaisten on varmistettava, että radioaktiivisen jätteen tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta varten on voimassa 24 a §:ssä tarkoitettu hyväksymisasiakirja.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 18 §:ssä tarkoitettuihin radioaktiivisen aineen siirtoihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.