1592/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös maatilavarastojen arvonalennuksen korvaamisesta

Valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1993 maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain (1518/93) 6 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin johtuvat perusmaataloustuotteiden tai tällaisten tuotteiden jalostuksesta peräisin olevien maatilavarastojen sekä eläinpääoman arvonalennukset voidaan korvata maataloustuottajille valtion varoista maksettavana kansallisena tukena, edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat, sen mukaan kuin jäljempänä tässä päätöksessä säädetään.

Tämän päätöksen nojalla voidaan myöntää korvausta merkittävässä määrin kauppaa tai teollisuutta harjoittaville viljelijöille tässä päätöksessä mainittujen tuotteiden lisäksi myös sellaisista tuotteista, jotka korvataan ainoastaan kaupalle ja teollisuudelle. Korvausperusteet ovat tällöin samat kuin kaupalle ja teollisuudelle myönnettävissä korvauksissa.

Tämän päätöksen nojalla ei myönnetä korvausta niille henkilöille, jotka pääasiassa harjoittavat kauppaa tai teollisuutta.

2 §
Korvauksen saajat

Korvausta voidaan maksaa viljelijälle, joka ennen arviointiajankohtaa on:

1) tuottanut tai jalostanut tuotteen;

2) hankkinut tuotteen tai jalosteen tuotantoa tai myyntitarkoitusta varten;

3) kasvattanut tai ostanut kotieläimen.

Korvaus maksetaan sille viljelijälle, joka omistaa tuotteen tai eläimen arviointiajankohtana. Korvaus maksetaan kuitenkin ostajalle, jos myyjä on vakuustarkoituksessa pidättänyt omistusoikeuden eläimeen tai tuotteeseen siihen asti kun hinta on suoritettu. Korvaus eläinpääoman arvonalennuksesta voidaan maksaa myös eläimen arviointiajankohdan haltijalle, jos eläimen omistaja on sitoutunut olemaan hakematta korvausta.

Viljelijällä tarkoitetaan yksityistä viljelijää, useaa viljelijää yhteisesti, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, osakeyhtiötä, yhdistystä tai säätiötä, joka on ansiotarkoituksessa harjoittanut tammikuun 1 päivän 1994 jälkeen varsinaista maataloutta, puutarhaviljelyä, hevostaloutta tai mehiläishoitoa. Viljelijään rinnastetaan tässä päätöksessä myös alkutuotantoa harjoittavat valtion ja kuntien laitokset.

3 §
Arviointiajankohta

Tässä päätöksessä tarkoitetut varastot ja eläimet arvioidaan tammikuun 1 päivänä 1995 kello 0.00 vallitsevan tilanteen mukaisesti.

4 §
Valuuttakurssi

Tässä päätöksessä tarkoitetut Euroopan unionin hallinnolliset hinnat lasketaan maataloustuotteille 2 päivänä tammikuuta 1995 vahvistetun valuuttakurssin mukaan.

5 §
Korko

Korvaukselle voidaan maksaa 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevaa Suomen Pankin peruskorkoa vastaavaa korkoa 30 päivän ylittävältä ajalta 15 päivästä helmikuuta 1995 lukien maksupäivään saakka.

6 §
Varastot

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) tuote on arviointiajankohtana varastoitu hakijan maatilalle tai muuhun sellaiseen varastoon, jossa tuote on erotettavissa tai jossa tuotteen määrä on selvitettävissä muiden omistamista tuotteista;

2) viljelijä sitoutuu pitämään varastokirjanpitoa tai antamaan muun luotettavan selvityksen arviointiajankohdan jälkeen tapahtuneista varaston ja eläinmäärän muutoksista 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka.

7 §
Lisäkorvaukset

Tässä päätöksessä tarkoitetaan lisäkorvauksella sitä korvauksen osaa, joka vastaa erityiskäytöstä tai laadusta johtuvaa korotusta tuotteen hinnassa. Lisäkorvausta voidaan maksaa rukiille, vehnälle, mallasohralle, ruokaherneelle, perunalle ja puutarhatuotteille.

Lisäkorvaus maksetaan viljelijän arviointiajankohtana varastoimalle tuotteelle sen jälkeen kun erä on luovutettu ja erän on todettu täyttävän Suomessa ennen liittymistä noudatetut laatuvaatimukset. Rukiin ja vehnän osalta tarkoitetaan tällöin viljan peruslaadusta ja laatuhinnoittelusta annetun valtioneuvoston päätöksen (504/94) 3 §:n mukaista vähimmäislaatua tai siemenkauppalaissa (233/93) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä kylvösiemenelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäkorvaus voidaan maksaa, jos peruna ja puutarhatuotteet on luovutettu viimeistään 31 päivänä toukokuuta 1995 ja ruis, vehnä, mallasohra sekä ruokaherne viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1995.

8 §
Rajoitukset

Korvausta ei makseta niille tuotteille, joille on maksettu hinnanalennuskorvausta maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain (1521/93) nojalla.

Jos viljelijä on tehnyt tai tekee tuotteesta arvonlisäverolain (1501/93) 102 §:ssä tai 107 §:ssä tarkoitetun vähennyksen, korvausta alennetaan vähennyksestä saatua hyötyä vastaavasti.

Korvausta ei makseta, jos kaikkien tässä päätöksessä tarkoitettujen korvausten pääomien yhteismäärä on pienempi kuin 3 000 markkaa.

9 §
Viljat

Korvausta voidaan maksaa eri viljavarastojen arvonalennuksista seuraavasti:

1) Rukiin varastoista korvataan Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olevan vähimmäishinnan ja Euroopan unionissa 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevan interventiohinnan välisen hinnan erotus. Korvauksesta maksetaan 26 p/kg lisäkorvauksena sen jälkeen kun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet.

2) Vehnän varastoista korvataan Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olevan vähimmäishinnan ja Euroopan unionissa 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevan interventiohinnan välisen hinnan erotus. Korvauksesta maksetaan 24 p/kg lisäkorvauksena sen jälkeen kun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet.

3) Ohran varastoista korvataan Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olevan vähimmäishinnan ja Euroopan unionissa 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevan interventiohinnan välisen hinnan erotus.

4) Kauran varastoista korvataan Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olevan vähimmäishinnan ja Suomessa tammikuussa 1995 toteutuneen markkinahinnan välisen hinnan erotus.

5) Mallasohran varastoista korvataan Suomessa joulukuun 31 päivänä 1994 voimassa olevan vähimmäishinnan ja Suomessa tammikuussa 1995 toteutuneen markkinahinnan välisen hinnan erotus. Mallasohran ja ohran korvausten erotus maksetaan viljelijälle lisäkorvauksena sen jälkeen kun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet.

Jos varastoitu tuote sisältää useita 1 momentissa mainittuja viljoja tai viljojen lisäksi palkokasveja, viljojen osuus korvataan kauran korvaustason mukaan.

Interventiohinnan sijasta rukiin, vehnän ja ohran korvauksen perusteena käytetään markkinahintaa, jos markkinahinta poikkeaa yli 5 % interventiohinnasta. Markkinahintana pidetään tällöin Suomessa tammikuussa 1995 toteutunutta keskimääräistä peruslaatuisen viljan hintaa viljelijältä ostajan varastolle toimitettuna.

10 §
Tuoresäilötty vilja

Tuoresäilötyn viljan varastojen arvonalennus korvataan alla mainittujen muuntokertoimien mukaisesti.

Tuote Kerroin
Murskesäilötty vilja 0,60 x ohra
Propionisäilötty vilja 0,80 x ohra
11 §
Rehuvarastot

Ostorehujen varastoista korvataan täysrehut, kuivattu ohrarehu, vehnälese, melassi, melassileike ja puristeleike.

Erityisestä syystä maaseutuelinkeinopiiri voi antaa suostumuksen muiden kuin 1 momentissa mainittujen ostorehuvarastojen arvonalennuksien korvaamisesta viljelijälle, jolla on kysymyksessä olevaa rehua varastossa pitkän ajan tarvetta vastaava määrä ja jonka harjoittamassa kotieläintuotannossa rehulla on olennainen merkitys.

Korvausmäärän perusteena käytetään soveltuvin osin kaupan ja teollisuuden varastokorvauksissa sovellettavia muuntokertoimia.

12 §
Herne

Rehuherneen varastoista voidaan korvata Suomessa marras- ja joulukuussa 1994 toteutuneiden markkinahintojen keskiarvon ja tammikuussa 1995 toteutuneen markkinahinnan erotus. Siemenherneelle maksetaan sama korvaus kuin rehuherneelle.

Ruokaherneen varastoista voidaan korvata Suomessa marras- ja joulukuussa 1994 toteutuneiden markkinahintojen keskiarvon ja tammikuussa 1995 toteutuneen markkinahinnan erotus. Ruokaherneen ja rehuherneen korvausten erotus maksetaan viljelijälle lisäkorvauksena sen jälkeen kun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet.

13 §
Erikoiskasvit

Korvausta voidaan maksaa Suomessa myyntitarkoitukseen tuotetun perunan, porkkanan, sipulin, valkokaalin, punakaalin, savoijinkaalin, persiljan, purjon, punajuuren, mukulasellerin, palsternakan, kiinankaalin ja lantun varastojen arvonalennuksista. Varastoista korvataan Suomessa vuosina 1993 ja 1994 toteutuneiden tammikuun markkinahintojen keskiarvon ja tammikuun 1995 markkinahinnan erotus.

Tuoremarkkinoille ja teollisuuden raakaaineeksi toimitettaville tuotteille vahvistetaan eri korvaukset. Tuoremarkkinoille ja teollisuuden raaka-aineeksi toimitettavien tuotteiden korvausten hinnanero voidaan maksaa lisäkorvauksena sen jälkeen kun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet. Lisäkorvaus voidaan maksaa tuotteesta ja korvaustasosta riippuen joko tuoremarkkinoille tai teollisuuden raaka-aineeksi toimitettaville tuotteille.

Markkinahintana pidetään ruokateollisuusperunalla Elintarviketeollisuusliiton tilastoimaa ja muilla tuotteilla Elintarviketiedon tilastoimaa keskimääräistä tukkumyyntihintaa myyntimäärillä painotettuna.

14 §
Hunaja

Korvausta voidaan maksaa Suomessa myyntitarkoitukseen tuotetun hunajan varastojen arvonalennuksista. Varastoista korvataan joulukuussa 1994 ja tammikuussa 1995 toteutuneiden markkinahintojen erotus. Markkinahintana pidetään Oy Hunajayhtymän irtohunajan sisäänostohintaa.

15 §
Kotieläimet

Sikojen ja siipikarjan eläinpääoman sekä hautomoiden munavarastojen arvonalennukset voidaan korvata enintään liitteen mukaisesti.

Jos marraskuun 1994 ja tammikuun 1995 markkinahinnat Suomessa poikkeavat olennaisesti liitteen laskentaperusteena käytetyistä hinnoista, korvaustasoja tarkistetaan todellisia muutoksia vastaaviksi.

Luvanvaraiselle tuotannolle korvausta voidaan maksaa enintään siltä kotieläinten määrältä, jonka harjoittamiseen viljelijällä on ollut kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain (1305/90) nojalla lupa tai oikeus.

16 §
Markkinahintojen vahvistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö päättää markkinahintoihin perustuvat tarkemmat korvausmäärät eri tuotteille sekä muuntokertoimet 11 §:n 3 momentissa tarkoitetuille ostorehuille.

Jos markkinahinnat perustuvat kauppakunnostettujen tuotteiden hintoihin, korvausmäärissä voidaan ottaa huomioon keskimääräinen kauppakunnostuksessa poistettava määrä.

17 §
Korvauksen alentaminen ja epääminen

Korvausta on alennettava tai korvaus on evättävä, jos:

1) hakija on yrittänyt hankkia itselleen tai toiselle perusteetonta taloudellista hyötyä ilmoittamalla hakemuksessa arviointihetken varasto- tai eläinmäärän todellista suuremmaksi;

2) hakija on ilmoittanut hakemuksessa muutoin virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

3) hakija ei ole pitänyt varastokirjanpitoa tai kyennyt antamaan selvitystä varastossa tai eläinmäärässä tapahtuneista muutoksista;

4) varastokirjanpidosta tai selvityksistä ei ole saatavissa luotettavaa kuvaa varastossa tai eläinmäärässä tapahtuneista muutoksista.

5) korvauksen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun teon taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä ja jos viljelijän erehdystä tai laiminlyöntiä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen ymmärrettävänä, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi päättää, että korvaus maksetaan arviointihetken todellisen varastotilanteen mukaisesti.

18 §
Hakeminen, myöntäminen ja takaisinperintä

Korvauksen myöntämiseen ja maksamiseen sovelletaan lakia maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä (1336/92). Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen myöntää tuen hakemuksesta. Hakemus on jätettävä maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 13 päivään tammikuuta 1995 mennessä. Hakijan on liitettävä hakemukseen hakulomakkeessa vaaditut liitteet. Lisäkorvausta on haettava 31 päivään heinäkuuta 1995 mennessä.

Jos hakemus on toimitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määräajan päätyttyä, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi erityisestä syystä myöntää korvauksen hakemuksen myöhästymisen estämättä.

Erityisestä syystä 9 ja 15 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 75 % arvioidusta määrästä.

Jos samasta tuotteesta ovat hakeneet korvausta useat eri hakijat, korvausten maksamisesta on pidättäydyttävä, kunnes kysymys omistusoikeudesta on lopullisesti ratkaistu.

19 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

20 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1994. Tässä päätöksessä tarkoitettuja korvauksia voidaan myöntää vasta sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt toimenpiteet neuvoston 8 päivänä joulukuuta 1994 Suomessa ja Itävallassa yksityisille varastoille myönnettävästä tuesta antaman asetuksen artiklan 5 nojalla.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila

Liite

1. Porsaat ja lihasiat

ikä viikkoa korvaus mk/eläin
alle  2 150
2― 4 175
5― 8 200
9―10 225
11―12 250
13―14 280
15―16 310
17―18 340
19―20 370
21―22 400
23―24 430
25―26 460
27―28 480
29―32 510
33―36 540
37― 570

2. Siitossiat

karju 300
1.1.―15.1 porsivat 1 300
16.1.―31.1. porsivat 1 100
1.2―28.2 porsivat 900
muut emakot ja kantavat ensikot 700

3. Kanat ja kananpoikaset

ikä viikkoa korvaus mk/eläin
1― 2 3,40
3― 4 5,80
5― 6 8,00
7― 8 10,30
9―10 12,70
11―12 14,50
13―14 15,90
15―16 17,30
17―18 18,60
19―22 20,00
23―24 19,30
25―26 18,60
27―28 17,90
29―30 17,20
31―32 16,50
33―34 15,70
35―36 15,00
37―38 14,30
39―40 13,60
41―42 12,90
43―44 12,10
45―46 11,40
47―48 10,70
49―50 10,00
51―52 9,30
53―54 8,60
55―56 7,90
57―58 7,20
59―60 6,40
61―62 5,70
63―64 5,00
65―66 4,30
67―68 3,60
69―70 2,90
71―72 2,20

4. Broilerit

ikä päivää
1 1,31
2 1,33
3 1,35
4 1,37
5 1,39
6 1,42
7 1,45
8 1,49
9 1,53
10 1,57
11 1,62
12 1,68
13 1,74
14 1,81
15 1,89
16 1,96
17 2,04
18 2,12
19 2,21
20 2,29
21 2,38
22 2,48
23 2,57
24 2,67
25 2,76
26 2,86
27 2,97
28 3,07
29 3,18
30 3,29
31 3,40
32 3,52
33 3,65
34 3,78
35 3,91
36 4,04
37 4,17
38 4,31
39 4,45
40 4,60

5. Siitoskanat

ikä viikkoa
1 3,60
2 4,40
3 5,30
4 6,30
5 7,30
6 8,30
7 9,40
8 10,40
9 11,50
10 12,60
11 13,80
12 14,90
13 16,00
14 17,20
15 18,30
16 19,50
17 20,70
18 22,00
19 22,70
20 23,30
21 24,10
22 24,80
23 25,70
24 26,60
25 27,50
26 27,00
27 26,30
28 25,40
29 24,40
30 23,40
31 22,50
32 21,60
33 20,60
34 19,70
35 18,80
36 17,90
37 17,10
38 16,20
39 15,40
40 14,50
41 13,70
42 12,90
43 12,10
44 11,30
45 10,50
46 9,80
47 9,10
48 8,30
49 7,60
50 6,90
51 6,20
52 5,50
53 4,80
54 4,20
55 3,60
56 2,90
57 2,30
58 1,70
59 1,10
60 0,60
61 0,00

6. Kalkkuna, hanhi ja ankka

ikä viikkoa
1 8,00
2 8,00
3 9,00
4 10,00
5 13,00
6 16,00
7 20,00
8 23,00
9 28,00
10 33,00
11 39,00
12 46,00
13 52,00
14 60,00
15 68,00

7. Kalkkunan, hanhen ja ankan siitoseläimet

ikä viikkoa
1― 2 12,00
3― 4 15,00
5― 6 19,00
7― 8 22,00
9―10 25,00
11―12 29,00
13―14 32,00
15―16 36,00
17―18 39,00
19―20 43,00
21―22 46,00
23―24 49,00
25―26 53,00
27―28 56,00
29―30 60,00
31―34 63,00
35―36 58,00
37―38 53,00
39―40 47,00
41―42 41,00
43―44 36,00
45―46 31,00
47―48 26,00
49―50 20,00
51―52 14,00
53―54 10,00
55―56 4,00

8. Hautomoiden munavarastojen korvaus

Eläin mk/ muna
Kana 0,50
Broileri 0,80
Kalkkuna ja muu siipikarja 3,50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.