1587/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus maatalouden interventiorahastosta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1206/94) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Maatalouden interventiorahaston, jäljempänä rahasto, muodostavat maatalouden interventiorahastosta annetun lain 2 §:n mukaan rahastoon tuloutettavat ja muut rahaston toiminnasta kertyvät varat sekä varat, jotka valtion talousarviosta siihen siirretään.  Rahastoon tuloutetaan myös interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjestelyistä ja muusta rahaston toiminnasta mahdollisesti syntyvät tuotot.

2 §

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahastolle johtokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään kolme muuta jäsentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi johtokunta voi ottaa asioiden valmistelua varten yhden tai useampia sihteereitä.

3 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa sekä rahastolle kuuluvien maksuliike-, kirjanpito-, tilastointi- ja muiden tehtävien hoitamista;

2) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus mahdolliseksi valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

3) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle rahaston toimintaan kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa;

4) päättää maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun lainan ottamisesta;

5) vastata siitä, että rahastolla on riittävä maksuvalmius;

6) vahvistaa rahaston työjärjestys;

7) allekirjoittaa rahaston tilinpäätös;

8) antaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuotena; sekä

9) hoitaa muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät rahaston toimintaan liittyvät tehtävät.

4 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asiasta äänestämällä.  Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa työjärjestyksesään tarkemmat määräykset johtokunnan kokousten koolle kutsumisesta ja asioiden käsittelystä.

5 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan ja sen sihteerien sekä maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien palkkiot. Nämä sekä rahaston ja sen johtokunnan toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat muut kustannukset suoritetaan rahaston varoista.  Rahaston menojen maksamisesta määrää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriö.

6 §

Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston johtokunnan toimeksiannosta ottaa maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetut lainat, päättää niiden ehdoista sekä huolehtia rahaston lainanottoon liittyvistä muista tehtävistä.

7 §

Rahaston tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tarkemmat määräykset rahaston taloudenhoidosta annetaan rahaston työjärjestyksessä ja taloussäännössä. Taloussäännön vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.