1586/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1297/94) 15 §:n nojalla:

Lopettamistuen hakeminen
1 §

Lopettamistukea haetaan kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain (1297/94), jäljempänä lopettamistukilaki, ja sen 6 §:ssä tarkoitettu sitoumus annetaan eläkelaitoksen hyväksymällä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lopettamistukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitys tuotannosta poistuvista alueista ja muu eläkelaitoksen määräämä selvitys.

2 §

Lopettamistukihakemus liitteineen on toimitettava eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.

Lopettamistuen myöntäminen ja maksaminen
3 §

Eläkelaitoksen on ratkaistava lopettamistukihakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset selvitykset.

Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi.

4 §

Lopettamistuki maksetaan kertasuorituksena tai lopettamistukilain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa useampana suorituksena hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

5 §

Lopettamistuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle, jos hän ryhtyy harjoittamaan lopettamistukilaissa tarkoitettua kaupallista kasvihuonetuotantoa tai omenanviljelyä.

6 §

Eläkelaitos voi tarvittaessa vaatia lopettamistuen saajalta selvityksen siitä, että hän on noudattanut ja noudattaa edelleen lopettamistukilain 6 §:ssä tarkoitettua sitoumusta. Jollei tuensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että lopettamistuen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

Erinäiset säännökset
7 §

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lopettamistukilain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 18 §:ssä tarkoitettu henkilö.

8 §

Eläkelaitoksen on säilytettävä lopettamistukiasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan eläkeasiaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä tarkemmin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan kuitenkin alkuperäisten asemesta säilyttää tallennettuina sellaisella eläketurvakeskuksen hyväksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen sisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta näytetä.

9 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä lopettamistukilain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun lopettamistuesta aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

Ennakko suoritetaan 12 yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy kirjaa maksut postisiirtotileille.

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa säädetään.

10 §

Eläkelaitoksen on toimitettava 9 §:n 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi pankkilakon tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräajasta poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa lopettamistukilaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.

Voimaantulo
11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Asetuksen 9 §:ssä tarkoitetun ennakon määrän lopettamistukilain voimaantulovuodelle vahvistaa ja ennakkoerän ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta suorittaa maa- ja metsätalousministeriö viimeistään kuukauden kuluttua saatuaan eläkelaitokselta 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.