1584/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 1 §:n 1 momentti, 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 momentin 3 kohta ja 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1469/92), seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien sosiaalivakuutusturvasta, ryhmähenkivakuutuksesta ja luopumisetuuksista siinä laajuudessa kuin seuraavissa laeissa ja niiden nojalla säädetään tai määrätään:

1) maatalousyrittäjien eläkelaki (467/69);

2) luopumiseläkelaki (16/74);

3) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/81);

4) laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä (1317/90);

5) laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille (118/91);

6) laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/92);

7) laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/94); sekä

8) laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta (1297/94).

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:

1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumisetuuksia ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;


3) suorittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumisetuuksia koskevia tutkimuksia ja laatia niitä koskevia tilastoja.

Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut esitykset:


3) luopumiseläkelain, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.


10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan sekä luopumisetuuksien järjestämistä, vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista sekä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisia etuuksia koskevista asioista;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumisetuuksia ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.