1578/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto, jäljempänä osasto, on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 1 a §:n, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1570/94), nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Euroopan unionin jäsenmaasta (jäsenmaa) Suomen alueelle sekä Suomesta muuhun jäsenmaahan.

Päätöksessä määrätään muusta jäsenmaasta Suomeen ja Suomesta muuhun jäsenmaahan toimitettavien seuraavien eläinten, alkioiden ja sukusolujen osalta noudatettavat eläintauteja koskevat ehdot:

1) kotieläimenä pidettävät nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet;

2) nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevosten sukusolut ja alkiot; sekä

3) siipikarja ja siitosmunat.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläimenä pidettäviä nautaeläimiä mukaanlukien vesipuhveli;

2) sioilla kotieläimenä pidettäviä sikoja mukaanlukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläimenä pidettäviä lampaita tai vuohia;

4) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä, strutseja ja emuja;

5) siitosmunilla kohdassa 4 tarkoitettujen siipikarjalajien tuottamia haudottavaksi tarkoitettuja munia;

6) sukusoluilla naudan, sian, lampaan, vuohen ja hevosen munasoluja ja siemennestettä;

7) alkioilla naudan, sian, lampaan, vuohen ja hevosen alkioita;

8) sisämarkkinakaupalla Euroopan unionin jäsenmaiden välistä kauppaa tai muuta tämän päätöksen mukaista eläinten, alkioiden tai sukusolujen liikkumista jäsenvaltioiden välillä.

Milloin tässä päätöksessä viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sellaisena kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Sisämarkkinakaupan eläintautivaatimukset

3 §
Nautaeläimet

Nautaeläinten sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavissa säädöksissä määrättyjä vaatimuksia:

1) neuvoston direktiivi nautojen ja sikojen yhteisönsisäisen kaupan terveysvaatimuksista, 64/432/ETY;

2) komission päätös nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) suhteen Tanskalle myönnetyistä lisävakuuksista 93/42/ETY;

Eläimiä on lisäksi seurattava direktiivin 64/432/ETY liitteen F mallin I tai II mukainen terveystodistus.

Tuotaessa nautaeläimiä Suomeen on terveystodistuksessa tai sen liitteessä oltava lisäksi maininta Suomelle nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä. Vastaava maininta on oltava terveystodistuksessa vietäessä nautaeläimiä maihin, joille on myönnetty lisävakuuksia IBR-taudin suhteen.

4  §
Siat

Sikojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavissa säädöksissä määrättyjä vaatimuksia:

1) neuvoston direktiivi nautojen ja sikojen sisämarkkinakaupan terveysvaatimuksista 64/ 432/ETY;

2) komission päätös Aujeszky-tartunnan varalta myönnetyistä lisävakuuksista 93/24/ETY (Tanska ja Iso-Britannia, ei kuitenkaan Pohjois-Irlanti), 93/244/ETY (Luxemburg), 93/ 341/ETY (eräät Ranskan alueet).

Eläimiä on lisäksi seurattava direktiivin 64/432/ETY liitteen F mallin III tai IV mukainen terveystodistus.

Tuotaessa sikoja Suomeen on terveystodistuksessa tai sen liitteessä oltava lisäksi maininta Suomelle sikojen Aujeszky-taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä. Vastaava maininta on oltava vietäessä sikoja maihin, joille on myönnetty lisävakuuksia Aujeszky-taudin suhteen.

Sisämarkkinakaupassa tuotaessa sikoja Suomeen alueelta, jossa on todettu sikaruttoa viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tuontia, on eläimet ennen niiden tuontia Suomen alueelle tutkittava serologisesti sikaruton varalta ja tutkimustuloksen on oltava kielteinen.

Sisämarkkinakaupassa tuotaessa sikoja Suomeen alueelta, jossa on todettu swine vesicular disease-tautia (SVD) viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tuontia, on eläimet ennen niiden tuontia Suomen alueelle tutkittava serologisesti SVD-taudin varalta ja tutkimustuloksen on oltava kielteinen.

5 §
Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupan terveysvaatimuksista 91/68/ETY. Eläimiä tulee seurata direktiivin 91/68/ETY liitteen E mukainen terveystodistus.

Scrapien osalta on lisäksi noudatettava osaston tuontieräkohtaisesti asettamia tuontiehtoja. Tuonnista on hyvissä ajoin ennen tuontia etukäteen ilmoitettava osastolle, joka antaa tuotavien eläinten osalta tarvittavat scrapien vastustamista koskevat vaatimukset.

6 §
Naudan sukusolut ja alkiot

Naudan siemennesteen sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä naudan siemennesteen terveysvaatimuksista 88/407/ ETY. Siemenneste-erää tulee seurata direktiivin 88/407/ETY liitteen D mukainen terveystodistus.

Naudan alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä naudan alkioiden terveysvaatimuksista 89/556/ETY. Alkioita on seurattava direktiivin 89/556/ETY liitteen C mukainen terveystodistus.

Alkioiden tuonti Iso-Britanniasta on kielletty.

7 §
Sikojen sukusolut ja alkiot

Karjun siemennesteen sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä karjun siemennesteen terveysvaatimuksista 90/429/ ETY. Siemenneste-erää on seurattava direktiivin 90/429/ETY liitteen D mukainen terveystodistus.

Sikojen munasolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä 92/65/ETY eräiden eläinten, siemennesteen ja alkioiden terveysvaatimuksista.

8 §
Lampaiden ja vuohien sukusolut ja alkiot

Lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä 92/65/ETY eräiden eläinten, siemennesteen ja alkioiden terveysvaatimuksista.

9 §
Hevosen sukusolut ja alkiot

Hevosen siemennesteen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä 92/65/ETY eräiden eläinten, siemennesteen ja alkioiden terveysvaatimuksista.

10 §
Siipikarja ja siitosmunat

Siipikarjan ja siitosmunien sisämarkkinakauppa on sallittua vain neuvoston direktiivin 90/539/ETY mukaisesti. Siipikarjan ja siitosmunien sisämarkkinakauppa on sallittu vain direktiivin 90/539/ETY mukaisesti hyväksytyistä siipikarjalaitoksista lukuunottamatta alle 20 linnun tai siitosmunan eriä ja välittömästi teuraaksi tai riistaistutuksiin tarkoitettua siipikarjaa. Eläimiä ja siitosmunia on seurattava direktiivin 90/539/ETY liitteen IV mallien 1-6 mukaiset terveystodistukset.

Tuotaessa siipikarjaa ja siitosmunia Suomeen on terveystodistuksessa tai sen liitteessä oltava lisäksi maininta Suomelle Newcastletaudin suhteen myönnettyyn rokotusvapaa asemaan liittyvien lisäehtojen täyttymisestä. Vastaava maininta on oltava vietäessä siipikarjaa ja siitosmunia alueille, jotka ovat saanet vastaavan rokotusvapaan aseman.

Salmonellan osalta on lisäksi noudatettava osaston tuontieräkohtaisesti asettamia tuontiehtoja. Tuonnista on hyvissä ajoin ennen tuontia etukäteen ilmoitettava osastolle, joka antaa tuotavien eläinten ja munien osalta tarvittavat salmonellan vastustamista koskevat vaatimukset.

11 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen lisäksi, mitä edellä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava komission eläintautien vastustamiseksi antamia erillisiä suojapäätöksiä, siten kuin osasto erikseen määrää.

Suomessa tai muussa Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa tapahtuneen eläintautitilanteen muutoksen perusteella 3-10 §:ssä tarkoitettujen eläintautivaatimusten lisäksi on noudatettava niitä lisävaatimuksia, jotka eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 11 §:n nojalla.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Tarkastukset

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden sisämarkkinakaupassa sovellettavista tarkastuksista ja sen yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä määrätään erikseen.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY; EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977, 88/407/ETY; EYVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10, 89/556/ETY; EYVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1, 90/429/ETY; EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62, 90/539/ETY; EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6, 91/68/ETY; EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 19, 92/65/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Komission päätös 93/24/ETY; EYVL N:o L 16, 25.1.1993, s. 18., 93/42/ETY; EYVL N:o L 16, 25.1.1993, s. 50, 93/244/ETY; EYVL N:o L 111, 5.5.1993, s. 21., 93/341/ETY; EYVL N:o L 136, 5.6.1993, s. 47

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.