1576/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta annetun lain (1139 /94) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kalatalouden rakenteen kehittämiseen Euroopan yhteisön asetusten mukaan myönnettäviä rahoitustukia.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tässä päätöksessä tarkoitetut tuet myöntää ja maksaa maaseutuelinkeinopiiri.

Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin päättää tuen myöntämisestä yksittäistapauksissa, mikäli hankkeen laajuus sitä edellyttää.

3 §
Tuen myöntäminen

Tukea voidaan myöntää Euroopan yhteisön asetuksissa ja päätöksissä määrättyihin tarkoituksiin käytettävissä olevien maa- ja metsätalousministeriön maaseutuelinkeinopiirin käyttöön osoittamien määrärahojen puitteissa.

4 §
Hakeminen

Tukea haetaan sen maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueelta, jonka toimialueella tuen hakijan kotipaikka sijaitsee.

Hakemukseen on liitettävä tuen myöntävän viranomaisen tarpeellisiksi katsomat selvitykset.

5 §
Päätös

Tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä on mainittava ainakin hankkeen kokonaiskustannukset, tuensaajan oman rahoituksen osuus kokonaiskustannuksista, myönnetyn tuen kokonaismäärä sekä erikseen Euroopan yhteisön osuus ja kansallinen osuus myönnetystä tuesta, tuen käyttötarkoitus, myöntämisen ja maksamisen ehdot, maksatuksen ajoittuminen, maksatusmenettely sekä tuen takaisin perimisen edellytykset.

6 §
Maksatus

Tuki voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin enintään neljässä erässä, hankkeen edistymisen mukaan. Viimeistä erää, jonka suuruus on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä, ei kuitenkaan saa maksaa ennen kuin työ on hyväksyttävällä tavalla suoritettu loppuun.

Tukea maksettaessa on eriteltävä, mikä osa suorituksesta kohdistuu kansalliseen ja mikä yhteisön maksuosuuteen tuesta.

Tuensaaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle viranomaiselle maksatusta ja tuen käytön valvontaa varten tarpeelliset selvitykset.

Tuen maksatus voidaan keskeyttää, jos tuensaaja ei täytä tuen maksamiselle asetettuja ehtoja.

7 §
Hankkeen edistymistä koskevat selvitykset

Tuensaajan on toimitettava tuen myöntävälle viranomaiselle kunkin tukierän maksatusta varten tarvittavat selvitykset hankkeen edistymisestä sen varmistamiseksi, että maksamisen edellytykset ovat olemassa. Selvityksenä tulee kyseeseen ensi sijassa asianomaisen viranomaisen suorittaman katselmuksen perusteella antama todistus hankkeen edistymisestä.

8 §
Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriöllä ja maaseutuelinkeinopiirillä tai niiden valtuuttamilla edustajilla on oikeus tarkastaa tuensaajan kirjanpito sekä tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat olosuhteet tuen käytön valvonnan edellyttämässä laajuudessa.

Tuensaajan on vaadittaessa annettava 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen tuen käytön ja tukiehtojen täyttämisen selvittämiseksi sekä tukihakemuksessa ja maksatusten yhteydessä esitettyjen tietojen tarkistamiseksi.

9 §
Tuen takaisin periminen

Maaseutuelinkeinopiiri päättää maksetun tuen takaisin perimisestä Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/94) 9 §:ssä säädetyillä perusteilla.

Takaisin maksettavalle määrälle on suoritettava vuotuista korkoa kunkin tukierän maksamispäivästä lukien sekä takaisinmaksun viivästyessä viivästyskorkoa sen mukaan kuin valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annetussa valtioneuvoston päätöksessä (490/65) määrätään.

10 §
Toimivaltaiset maaseutuelinkeinopiirit

Maaseutuelinkeinopiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1532/92) 4 §:ssä mainitut maaseutuelinkeinopiirit huolehtivat tässä päätöksessä tarkoitetuista maaseutuelinkeinopiireille määrätyistä tehtävistä.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.