1553/1994

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 62 a §, sellaisena kuin se on eduskunnan 7 päivänä joulukuuta 1993 tekemässä päätöksessä (1124/93),

muutetaan 18 b §:n 1 momentin 3 kohta, 27 § sekä 28 a § ja sen edellä oleva väliotsikko,

sellaisina kuin ne ovat, 18 b §:n 1 momentin 3 kohta 22 päivänä lokakuuta 1991 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1281/91), 27 § muutettuna 18 päivänä helmikuuta 1983, 30 päivänä lokakuuta 1990 ja 7 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä eduskunnan päätöksillä (377/83, 1058/90 ja 1124/ 93) sekä 28 a § ja sen edellä oleva väliotsikko mainitussa 7 päivänä joulukuuta 1993 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, sekä

lisätään 18 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyllä eduskunnan päätöksellä sekä 10 päivänä marraskuuta 1987, 29 päivänä maaliskuuta 1989,22 päivänä lokakuuta 1991,25 päivänä helmikuuta 1992 ja 17 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä eduskunnan päätöksillä (1078/87, 298/89, 1281/91, 167/92 ja 68/94), uusi 5 a kohta, jolloin nykyinen 5 a kohta siirtyy 5 b kohdaksi ja työjärjestykseen uusi 28 b § seuraavasti:

18b§

Erikoisvaliokunnan on otettava sinne lähetetyt asiat käsiteltäviksi yleensä seuraavassajärjestyksessä:


3) eduskunnalle, suurelle valiokunnalle tai toiselle valiokunnalle 4, 5, 5 b, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista asioista annettavat lausunnot;


5 a) suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle annettavat valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitettua asiaa koskevat lausunnot;


27 §

Suuri valiokunta kokoontuu, milloin jonkin asian käsittely sitä vaatii. Samassa valiokunnan kokouksessa voidaan käsitellä kaikkia sen toimialaan kuuluvia asioita, milloin tarvetta siihen on. Valiokunta kokoontuu kuitenkin yleensä keskiviikkoisin käsittelemään eduskunnan sille lähettämää asiaa. Euroopan unionin neuvoston asialistaa käsitellään yleensä valiokunnan perjantaina pidettävässä kokouksessa.

Suuren valiokunnan kokouksista, joissa ei käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 4 a luvussa tarkoitettuja Euroopan unionin asioita, on ilmoitettava eduskunnan täysistunnossa tai sanomalehdissä samalla tavoin kuin eduskunnan täysistuntojen ilmoittamisesta on 31 §:ssä säädetty. Tällaisen kokouksen päiväjärjestys on lisäksi, mikäli mahdollista, hyvissä ajoin ennen kutakin kokousta pantava nähtäville eduskunnan ilmoitustauluille.

Jollei suuren valiokunnan itselleen hyväksymästä työjärjestyksestä muuta johdu, on asioiden käsittelemisestä suuressa valiokunnassa voimassa, mitä asioiden käsittelemisestä erikoisvaliokunnassa on valtiopäiväjärjestyksessä tai tässä työjärjestyksessä säädetty.

Suuren valiokunnan kokouksissa kukin puhuu puheenvuoron saatuaan paikaltaan.

Euroopan unionin asioiden käsittely
28a§

Puhemies lähettää valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetun kirjelmän suureen valiokuntaan tai, jos asia koskee Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkoasiainvaliokuntaan ja määrää yleensä yhden tai useamman erikoisvaliokunnan antamaan lausunnon suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle niiden tarvittaessa asettamassa määräajassa. Kirjelmän lähettämisestä valiokuntiin ilmoitetaan täysistunnossa.

Suuri valiokunta voi omasta aloitteestaan pyytää sinne lähetetystä valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetusta asiasta tai valiokunnan käsiteltävänä olevasta valtiopäiväjärjestyksen 54 e §:ssä tarkoitetusta selvityksestä lausunnon erikoisvaliokunnalta.

28b§

Suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta voivat valtiopäiväjärjestyksen 54 a §:ssä tarkoitettua asiaa käsiteltäessä pitää yhteisen kokouksen. Siinä johtaa puhetta suuren valiokunnan puheenjohtaja, jollei muuta sovita.


Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 31 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki valtiopäiväjätjestyksen muuttamisesta (1551/94), ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Eduskunnan puolesta


RIITTA UOSUKAINEN puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.