1537/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeriön päätös lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 annetun lain soveltamisesta

Sosiaali– ja terveysministeriö on päättänyt 29 päivänä joulukuuta 1994 lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 annetun lain (1499/94) 8 §:n nojalla:

1 §

Tätä päätöstä noudatetaan sovellettaessa lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 annettua lakia niihin kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka alkavat mainitun lain voimaantulon jälkeen. Jos kokoaikaista lomautus– ta koskeva lomautusilmoitus on tehty ja ilmoituksen mukainen lomautus on alkanut ennen lain voimaantuloa siten, että ennen lain voimaantuloa alkanut kokoaikainen lomautus jatkuu yhdenjaksoisesti lain voimaan tulon jälkeen tai lain voimaantuloa ennen on ollut lomautusjakso, joka täyttää kokoaikaisen lomautuksen edellytykset, ei saman lomautusil moituksen mukaisia myöhempiä lomautusjak– soja katsota alkaviksi lomautuksiksi.

Jos työntekijä jatkuvan lomautuksen aikana tulee työhön lyhyeksi ajaksi siten, että lomautus työsopimuslain (320/70) tai työehtosopimuksen mukaan jatkuu ilman uutta lomau– tusilmoitusta työssäolon jälkeen, lomautus katsotaan samaksi lomautukseksi sen uudelleen jatkuessa.

2 §

Kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan lomautus, joka kestää kokoaikaisena ja yhdenjaksoisesti vähintään kalenteriviikon tai jonka peräkkäisten kokoaikaisten lomautus– päivien lukumäärä kalenteriviikkona on vähintään viisi. Kokoaikaisena lomautuksena pidetään siten myös sellaista lomautusjärjeste– lyä, jossa poissaolojaksojen pituus on vähintään kalenteriviikko (vuorolomautus).

3 §

Alkavista kokoaikaisista lomautuksista on lomauttava työnantaja velvollinen ilmoittamaan sille vakuutuslaitokselle, jossa työnantajalla on tapaturmavakuutuslain (608/48) mukainen lakisääteinen vakuutus. Ilmoitukses– sa on mainittava niiden kyseisen työnantajan palveluksessa vuonna 1995 ensimmäistä kertaa lomautettujen henkilöiden nimet, henkilötun– nukset, lomautuksen alkamis– ja päättymisajankohdat sekä työnantajan liike– ja yhteisötunnus. Jos työnantajalla on edellä mainittu vakuutus useassa vakuutuslaitoksessa, työnantajan on tehtävä ilmoitus vain yhteen vakuutuslaitokseen sekä ilmoitettava mikä on ollut työnantajan tapaturmavakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma vuonna 1994. Niiden työnantajien, joita ei koske tapaturmavakuutuslain mukainen vakuuttamisvelvollisuus, on tehtävä vastaava ilmoitus valtiokonttorille.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta. Työnantajan on lomautusajalta maksettavaa lomautuspäivärahaa tai työttö– myyspäivärahaa varten annettavassa palkkato – distuksessa ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu vakuutuslaitos sekä työnantajan liike– ja yhteisötunnus.

4 §

Lomautusajalta työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitettua lomautuspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa maksavan työttömyys– kassan tai kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston on asianomaiselle vakuutuslaitokselle tai valtiokonttorille ilmoitettava lomauttaneen työnantajan mukaan eriteltyinä niiden henkilöiden nimet ja henkilötunnukset, jotka ovat hakeneet alkavien kokoaikaisten lomautusten johdosta lomautuspäivärahaa, työttömyyspäivärahaa, koulututustukea tai työmarkkinatukea sekä lomautuksen alkamis– ja päättymisajankohdat ja työnantajan liike– ja yhteisötunnus. ilmoitukset vakuutuslaitoksille ja valtiokonttorille on tehtävä kuukausittain aikaisintaan kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta.

5 §

Vakuutuslaitokset perivät ylimääräisen työttömyysvakuutusmaksun työnantajan työttömyysvakuutusmaksun yhteydessä eri maksuunpanona työnantajan ilmoituksen perusteella ensimmäisessä ilmoitusta seuraavassa perinnässä.

Jos työnantaja ei ole tehnyt 3 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta ja työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen ilmoituksen mukaan kyseisen työnantajan palveluksessa oleville on maksettu alkavan kokoaikaisen lomautuksen perusteella lomautuspäivärahaa tai työttö– myyspäivärahaa, vakuutuslaitoksen tai vaitiokonttorin on ennen maksun määräämistä tarvittaessa pyydettävä työnantajalta ilmoitus tai muutoin kuultava työnantajaa

Jos työnantaja laiminlyö ylimääräisen työt– tömyysvakuutusmaksun maksamisen vakuutuslaitos lähettää muistutusilmoituksen ja perii viivästysajalta 16 %:n vuotuisen viivästyskoron. Maksun jäädessä edelleen suorittamatta vakuutuslaitos lähettää asian ulosottoviranomaiselle noudattaen sitä menettelyä ja niitä määräaikoja, joita noudatetaan lakisääteisen tapaturmavakuutusmaksun perinnässä. Työnantajan konkurssissa vakuutuslaitos valvoo tapaturma– ja työnantajan työttömyysvakuutusm aksuja valvoessaan myös suorittamatta olevat ylimääräiset työttömyysvakuutusmaksut. Valtiokonttorin osalta on soveltuvin osin voimassa mitä edellä on vakuutuslaitoksesta todettu.

6 §

Vakuutuslaitokset tilittävät ylimääräiset työttömyysvakuutusmaksut Työttöm yyskassojen keskuskassalle noudattaen, mitä työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta on Tapatur– mavakuutuslaitosten Liitto r.y:n ja Työttömyyskassojen keskuskassan välisellä sopimuksella sovittu. Valtiokonttori tilittää perityt maksut samassa yhteydessä kuin palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut.

7 §

Tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutusmaksun perusteena olevana palkkasummana käytetään vuoden 1994 lopullista palkkasum– maa ja vuonna 1995 alkavien yritysten osalta sitä palkkasummaa, joka on ennakkovakuutusmaksun perusteena. Laskettaessa työnantajan palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräistä lukumäärää käytetään kaikkien palkansaajien keskiansiona 9 750 markkaa.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeri
JORMA HUUHTANEN

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.