1530/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1994 annetulla päätöksellä (38/94), liitteen osan II rn 300...399 sekä liitteen osan III lisäyksen IX sekä lisäyksen X kohdat 1...1.9 ja kohdat 3...3.7 ja lisäyksen XI kohdat 1 ...1.8 ja kohdat 3...3.7, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan".

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
OLE NORRBACK

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE
KULJETUSMÄÄRÄYKSET
II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 3.

Palavat nesteet

1. Aineluettelo

300

(1) Rn 301 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia palavia aineita, niiden seoksia ja esineitä, jotka sisältävät näitä aineita (tai seoksia), saa kuljettaa rautatiellä vain rn 300 (2)...324 mainituin ehdoin.

Huom. Rn 301 aineiden määrät, jotka eivät ole tämän luokan kujetusmääräysten alaisia, ks. rn 301a.

(2) Luokkaan 3 kuuluvat palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet. Palavia nesteitä ovat ne,

–jotka ovat nestemäisiä enintään 20 ° C lämpötilassa tai tahnamaisia aineita, joiden sulamispistettä ei voida määrittää ja joilla on korkea viskositeetti penetrometritestin tulosten mukaisesti (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka ovat nestemäisiä ASTMD 4359–90 testimenetelmän mukaisesti;

–joiden höyrynpaine 50 ° C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar);

–joiden leimahduspiste on enintään 61 ° C.

Luokkaan 3 kuuluvat myös palavat nestemäiset aineet ja sulassa muodossa olevat kiinteät aineet, joiden leimahduspiste on yli 61 ÝC ja joita kuljetetaan tai annetaan kuljetettavaksi kuumennettuina vähintään leimahduspistettään vastaaviin lämpötiloihin.

Aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä ja joiden leimahduspiste on yli 35 ° C, ja jotka eivät annetuissa testiolosuhteissa ylläpidä palamista (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1304), eivät kuulu luokkaan 3. Jos kuitenkin näitä aineita kuljetetaan tai annetaan kuljetettavaksi kuumennettuina vähintään leimahduspistettään vastaaviin lämpötiloihin, ovat ne tämän luokan aineita.

Muiden vaaraominaisuuksiensa perusteella muissa luokissa nimeltä mainitut tai muihin luokkiin luokitellut palavat nesteet eivät kuulu luokkaan 3. Leimahduspiste on määritettävä RID-määräysten lisäyksen III, rn 1300...1302 mukaisesti.

Huom. 1. 1202 kaasuöjylle, dieselöjylle, kevyelle tai raskaalle polttoöjylle, joiden leimahduspiste on yli 61 ÝC, ks. rn 301 kohta 31 c) Huom.

Huom. 2. Aineille, joiden leimahduspiste on yli 61 ÝC ja joita kujetetaan tai annetaan kujetettavaksi kuumennettuina vähintään leimahduspistettään vastaaviin lämpötiloihin, ks. kuitenkin rn 301 kohta 61 c).

(3) Luokkaan 3 kuuluvat aineet ja esineet on jaoteltu seuraavasti:

A. Aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä;

B. Myrkylliset aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C;

C. Syövyttävät aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C;

D. Myrkylliset ja syövyttävät aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja esineet, jotka sisältävät näitä aineita;

E. Aineet, joiden leimahduspiste on 23...61 ° C ja jotka voivat olla lievästi myrkyllisiä tai lievästi syövyttäviä;

F. Torjunta-aineina käytettävät aineet tai valmisteet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C;

G. Aineet, joiden leimahduspiste on yli 61 ° C ja joita kuljetetaan tai annetaan kuljetettavaksi lämmitettyinä vähintään leimahduspistettään vastaaviin lämpötiloihin;

H. Tyhjät pakkaukset.

Luokan 3 rn 301 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet lukuun ottamatta kohdissa 6, 12, 13 ja 28 mainittuja aineita kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella a), b) tai c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a): Erittäin vaaralliset aineet: palavat nesteet, joiden kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C, ja palavat nesteet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja jotka ovat joko rn 600 määritelmän mukaan erittäin myrkyllisiä tai rn 800 määritelmän mukaan erittäin syövyttäviä;

ryhmä b) : Vaaralliset aineet: palavat nesteet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja joita ei ole luokiteltu kirjaimella a) merkittyihin kohtiin lukuun ottamatta m 301 kohdan 5 c) aineita;

ryhmä c): Vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet: palavat nesteet, joiden leimahduspiste on 23...61 ° C sekä rn 301 kohdan 5 c) aineet.

(4) Jos luokan 3 aineiden vaarallisuus muuttuu rn 301 mainitusta siihen lisättyjen muiden aineiden johdosta, on nämä seokset tai liuokset luokiteltava siihen kohtaan ja ryhmään, mihin ne todellisen vaarallisuutensa perusteella kuuluvat.

Huom. Liuosten ja teosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3(3).

(5) RID-määräysten lisäyksen III rn 1300...1302, 1304 ja 1310 mukaisten testimenetelmien perusteella ja kohdan (2) kriteerien mukaisesti voidaan myös määrittää, onko aineluettelossa nimeltä mainitun liuoksen tai seoksen tai nimeltä mainittua ainetta sisältävän liuoksen tai seoksen ominaisuudet sellaiset, että liuos tai seos ei ole tämän luokan määräysten alainen.

(6) Eräät erittäin myrkylliset palavat nestemäiset aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C, kuuluvat luokkaan 6.1, ks. rn 601, kohdat 1...10.

(7) Luokan 3 aineiden, jotka muodostavat helposti peroksideja, kuten eetterit ja eräät heterosykliset happipitoiset aineet, kuljetus on sallittu, mikäli niiden peroksidipitoisuus vetyperoksidiksi (H2 O2 ) laskettuna ei ylitä 0,3 prosenttia. Peroksidipitoisuus on määritettävä RID-määräysten lisäyksessä III rn 1303 esitetyllä tavalla.

(8) Luokan 3 kemiallisesti epästabiilien aineiden kuljetus on sallittu vain, jos tarvittavat toimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvien vaarallisten hajoamis- tai polymeroitumisreaktioiden estämiseksi on suoritettu. Tällöin tulee erityisesti varmistua siitä, että kuljetusastiat eivät sisällä mitään ainetta, joka voi kiihdyttää näitä reaktioita.

301

A. Aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä

1.Aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden höyrynpaine 50 ° C lämpötilassa on yli 175 kPa (1,75 bar):

a) 1089 asetaldehydi (etanaali),
  1108 1-penteeni (n-amyleeni),
  1144 krotonyleeni (2-butyyni),
  1243 metyyliformiaatti,
  1265 pentaanit, nestemäiset
         (isopentaani),
  1267 raakaöljy,
  1303 vinyylideenikloridi, inhiboitu
         (1,1-dikloorietyleeni, inhiboitu)
  1308 zirkoniumsuspensio palavassa
         nesteessä,
  1863 lentopetroli,
  2371 isopenteenit,
  2389 furaani,
  2456 2-klooripropeeni,
  2459 2-metyyli- 1 -buteeni,
  2561 3-metyyli- 1-buteeni
         (1 -isoamyleeni)(isopropyylietyleeni),
  2749 tetrametyylisilaani,
  1268 öljytisleet, n.o.s.
  1268 öljytuotteet, n.o.s.,
  3295 hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.,
  1993 palava neste, n.o.s.

2.Aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden höyrynpaine 50 ° C lämpötilassa on yli 110 kPa (1,10 bar) mutta enintään 175 kPa (1,75 bar):

a) 1155 dietyylieetteri (etyylieetteri),
  1167 divinyylieetteri, inhiboitu,
  1218 isopreeni, inhiboitu,
  1267 raakaöljy,
  1280 propyleenioksidi, inhiboitu,
  1302 vinyylietyylieetteri, inhiboitu,
  1308 zirkoniumsuspensio palavassa
         nesteessä,
  1863 lentopetroli,
  2356 2-klooripropaani
         (isopropyylikloridi),
  2363 etyylimerkaptaani,
  1268 öljytisleet, n.o.s.,
  1268 öljytuotteet, n.o.s.,
  3295 hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.,
  1993 palava neste, n.o.s.;
b) 1164 dimetyylisulfidi,
  1234 metylaali (dimetoksimetaani),
  1265 pentaanit, nestemäiset
         (n-pentaani),
  1267 raakaöljy,
  1278 1-klooripropaani
         (propyylikloridi),
  1308 zirkoniumsuspensio palavassa
         nesteessä,
  1863 lentopetroli,
  2246 syklopenteeni,
  2460 2-metyyli-2-buteeni,
  2612 metyylipropyylieetteri,
  1224 ketonit, n.o.s.,
  1987 alkoholit, palavat, n.o.s.,
  1989 aldehydit, palavat, n.o.s.,
  1268 öljytisleet, n.o.s.,
  1268 öljytuotteet n.o.s.,
  3295 hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.,
  1993 palava neste, n.o.s.

3.Aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden höyrynpaine 50 ° C lämpötilassa on enintään 110 kPa (1,10 bar):

b) 1203 bensiini,
  1267 raakaöljy,
  1863 lentopetroli,
  1268 öljytisleet, n.o.s.,
  1268 öljytuotteet, n.o.s.

Huom . Vaikka joissakin ilmasto-olosuhteissa bensiinin höytynpaine 50 ° C lämpötilassa voi olla yli 110 kPa (1,10 bar) mutta enintään 150 kPa (1,50 bar), se luokitellaan kuitenkin aina tähän kohtaan.

Hiilivedyt:

  1114 bentseeni,
  1136 kivihiilitervatisleet,
  1145 sykioheksaani,
  1146 syklopentaani,
  1175 etyylibentseeni,
  1206 heptaanit,
  1208 heksaanit,
  1216 iso-okteenit,
  1262 oktaanit,
  1288 liuskeöljy,
  1294 tolueeni,
  1300 mineraalitärpätti (white spirit),
  1307 ksyleenit
         (o-ksyleeni; dimetyylibentseenit),
  2050 di-isobutyleeni, isomeeriset
         yhdisteet,
  2057 tripropyleeni
         (propyleenitrimeeri),
  2241 sykloheptaani,
  2242 syklohepteeni,
  2251 bisyklo-(2,2,1)
         -hepta-2,5-dieeni,inhiboitu,
  2251 2,5-norbornadieeni, inhiboitu,
  2256 syklohekseeni,
  2263 dimetyylisykloheksaanit,
  2278 n-hepteeni,
  2287 isohepteenit,
  2288 isohekseenit,
  2296 metyylisykloheksaani,
  2298 metyylisyklopentaani,
  2309 oktadieenit,
  2358 syklo-oktatetraeeni,
  2370 1-hekseeni,
  2457 2,3-dimetyylibutaani,
  2458 heksadieenit,
  2461 metyylipentadieenit,
  3295 hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.;

Halogeenipitoiset aineet:

  1107 amyylikloridit,
  1126 1 -bromibutaani
         (n-butyylibromidi),
  1127 klooributaanit (butyylikloridit),
  1150 1,2-dikloorietyleeni,
  1279 1, 2-diklooripropaani
         (propyleenidikloridi),
  2047 diklooripropeenit,
  2338 bentsotrifluoridi,
  2339 2-bromibutaani,
  2340 2-bromietyylietyylieetteri,
  2342 bromimetyylipropaanit,
  2343 2-bromipentaani,
  2344 bromipropaanit,
  2345 3-bromipropyyni,
  2362 1, 1-dikloorietaani
         (etyylideenikloridi),
  2387 fluoribentseeni,
  2388 fluoritolueenit,
  2390 2-jodibutaani,
  2391 jodimetyylipropaanit,
  2554 metyyliallyylikloridi;

Alkoholit:

  1105 amyylialkoholit,
  1120 butanolit,
  1148 diasetonialkoholi, tekninen,
  1170 etanoli (etyylialkoholi)
  1170 etanoli (etyylialkoholi)
         vesiliuoksena
         sisältäen yli 70 tilavuus-% alkoholia
  1219 isopropanoli
         (isopropyylialkoholi),
  1274 n-propanoli, (normaali
         propyylialkoholi),
  3065 alkoholijuomat, jotka sisältävät
         yli 70
         tilavuus-% alkoholia,
         1987 alkoholit, palavat, n.o.s.

Huom. Alkoholijuomat, jotka sisältävät yli 24 tilavuusprosenttia ja enintään 70 tilavuusprosenttia alkoholia ovat kohdan 31 c) aineita.

Eetterit:

  1088 asetaali (1,1-dietoksietaani),
  1159 di-isopropyylieetteri,
  1165 dioksaani,
  1166 dioksolaani,
  1179 etyylibutyylieetteri,
  1304 vinyyli-isobutyylieetteri,
         inhiboitu,
  2056 tetrahydrofuraani,
  2252 1, 2-dimetoksietaani,
  2301 2-metyylifuraani,
  2350 butyylimetyylieetteri,
  2352 butyylivinyylieetteri, inhiboitu,
  2373 dietoksimetaani,
  2374 3, 3-dietoksipropeeni,
  2376 2, 3-dihydropyraani,
  2377 1, 1-dimetoksietaani,
  2384 di-n -propyylieetteri,
  2398 metyyli-tert-butyylieetteri,
  2536 metyylitetrahydrofuraani,
  2615 etyyhpropyylieetteri,
  2707 dimetyylidioksaanit,
  3022 1, 2-butyleenioksidi, stabiloitu,
  3271 eetterit, n.o.s.;

Aldehydit:

  1129 butyraldehydi,
  1178 2-etyylibutyraldehydi,
  1275 propionialdehydi,
  2045 isobutyraldehydi
         (isobutyylialdehydi),
  2058 valeraldehydi,
  2367 alfa-metyylivaleraldehydi,
  1989 aldehydit, palavat, n.o.s.;

Ketonit:

  1090 asetoni,
  1156 dietyyliketoni,
  1193 metyylietyyliketoni
         (etyylimetyyliketoni),
  1245 metyyli-isobutyyliketoni,
  1246 metyyli- isopropenyyliketoni,
         inhiboitu,
  1249 metyylipropyyliketoni,
  1251 metyylivinyyliketoni,
  2346 butaanidioni (diasetyyli),
  2397 3-metyylibutaani-2-oni,
  1224 ketonit, n.o.s.;

Esterit:

  1123 butyyliasetaatit,
  1128 n-butyyliformiaatti,
  1161 dimetyylikarbonaatti,
  1173 etyyhasetaatti,
  1176 trietyyliboraatti,
  1190 etyyliformiaatti,
  1195 etyylipropionaatti,
  1213 isobutyyliasetaatti,
  1220 isopropyyliasetaatti,
  1231 metyyliasetaatti,
  1237 metyylibutyraatti,
  1247 metyylimetakrylaattimonomeeri,
         inhiboitu,
  1248 metyylipropionaatti,
  1276 n-propyyliasetaatti,
  1281 propyyliformiaatit,
  1301 vinyyliasetaatti, inhiboitu,
  1862 etyylikrotonaatti,
  1917 etyyliakrylaatti, inhiboitu,
  1919 metyyliakrylaatti, inhiboitu,
  2277 etyylimetakrylaatti,
  2385 etyyli-isobutyraatti,
  2393 isobutyyliformiaatti,
  2394 isobutyylipropionaatti,
  2400 metyyli-isovaleraatti,
  2403 isopropenyyliasetaatti,
  2406 isopropyyli-isobutyraatti,
  2409 isopropyylipropionaatti,
  2416 trimetyyliboraatti,
  2616 tri-isopropyyliboraatti,
  2838 vinyylibutyraatti, inhiboitu,
  3272 esterit, n.o.s.;

Rikkipitoiset aineet:

  1111 amyylimerkaptaanit,
  2347 butyylimerkaptaanit,
  2375 dietyylisulfidi,
  2381 dimetyyhdisulfidi,
  2402 propaanitiolit
         (propyylimerkaptaanit),
  2412 tetrahydrotiofeeni (tiolaani),
  2414 tiofeeni,
  2436 tioetikkahappo;

Typpipitoiset aineet:

  1113 amyylinitriitit,
  1222 isopropyylinitraatti,
  1261 nitrometaani,
  1282 pyridiini,
  1648 asetonitriili (metyylisyanidi),
  1865 n-propyylinitraatti,
  2351 butyylinitriitit,
  2372 1, 2-di (dimetyyliamino) etaani
         (tetrametyylietyleenidiamiini),
  2410 1,2,3,6-tetrahydropyridiini;

Muut palavia nesteitä sisältävät aineet, seokset ja valmisteet:

  1091 asetoniöljyt,
  1201 sikunaöljy,
  1293 tinktuurat, lääkinnälliset,
  1308 zirkoniumsuspensio palavassa
         nesteessä,
  2380 dimetyylidietoksisdaani,
  1993 palava neste, n.o.s.

Huom. Tahnamaiset aineet, seokset ja valmisteet, ks. kohta 5.

4.Kohtien 1...3 aineiden nitroselluloosaliuoksia sisältävät seokset, jotka sisältävät yli 20 prosenttia mutta enintään 55 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia (kuivapainosta):

a) 2059 nitroselluloosaliuos, palava;
b) 2059 nitroselluloosaliuos, palava.

Huom. 1. Seokset, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja jotka sisältävät yli 55 prosenttia nitroselluloosaa riippumatta sen typpipitoisuudesta tai enintään 55 prosenttia sellaista nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on yli 12,6 prosenttia (kuivapainosta), ovat luokan 1 aineita (ks. rn 101, kohta 4, YK-numero 0340 tai kohta 26, YK-numero 0342) tai luokan 4.1 aineita (ks. rn 401, kohta 24).

Huom. 2. Seokset, jotka sisältävät enintään 20 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia (kuivapainosta), ovat kohdan 5 aineita.

5.Nestemäiset tai tahnamaiset seokset ja valmisteet mukaan lukien ne, jotka sisältävät enintään 20 prosenttia

 nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia (kuivapainosta):
a) aineet, joiden kiehumispiste tai kiehumisen
  alkamispiste on enintään 35 ° C edellyttäen,
  että ne eivät kuulu kohtaan c);
  1133 liimat,
  1139 pinnoiteliuos.
  1169 uutteet, aromaattiset, nestemäiset,
  1197 hajusteuutteet, nestemäiset,
  1210 paino väri,
  1263 maali (mukaanlukien maali, lakka,
         petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote,
         nestemäinen täyteaine ja peruslakka),
  1263 maalien kaltaiset aineet
         (mukaanlukien maalien ohenteet ja
         liuotinaineet),
  1266 parfyymituotteet,
  1286 luonnon hartsiöljy,
  1287 kumiliuos,
  1866 hartsiliuos;
b) aineet, joiden kiehumispiste tai kiehumisen
  alkamispiste on yli 35 ° C edellyttäen, että ne
  eivät kuulu kohtaan c);
  1133 liimat,
  1139 pinnoiteliuos,
  1169 uutteet, aromaattiset, nestemäiset,
  1197 hajusteuutteet, nestemäiset,
  1210 paino väri,
  1263 maali (mukaanlukien maali, lakka,
         petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote,
         nestemäinen täyteaine ja peruslakka),
  1263 maalien kaltaiset aineet
         (mukaanlukien maalien ohenteet ja
         liuotinaineet),
  1266 parfyymituotteet,
  1286 luonnon hartsiöljy,
  1287 kumiliuos,
  1306 puun suoja-aineet,

1 YK-numerolla tarkoitetaan aineen tunnusnumeroa.

  1866 hartsiliuos,
  1999 tervat, nestemäiset mukaanlukien
         tieasfaltti ja -öljyt, bitumi ja
         jäännöstisleet,
  3269 polyesterihartsi, monikomponenttipakkaus;
  1133 liimat,
  1139 pinnoiteliuos,
  1169 uutteet, aromaattiset, nestemäiset,
  1197 hajusteuutteet, nestemäiset,
  1210 painoväri,
  1263 maali (mukaanlukien maali, lakka,
         petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote,
         nestemäinen täyteaine ja peruslakka),
  1263 maalien kaltaiset aineet
         (mukaanlukien maalien ohenteet ja
         liuotinaineet),
  1266 parfyymituotteet,
  1286 luonnon hartsiöljy,
  1287 kumiliuos,
  1306 puun suoja-aineet, nestemäiset,
  1866 hartsiliuos,
  1999 tervat, nestemäiset, mukaanlukien
         tieasfaltti ja -öljyt, bitumi ja
         jäännöstisleet,
  3269 polyesterihartsi,
         monikomponenttipakkaus,
  1993 palava neste, n.o.s.

Nämä seokset ja valmisteet saa luokitella ryhmään c) vain jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1.Liuottimen erottumiskokeessa2 erottuneen liuotinkerroksen korkeus on alle 3 prosenttia; ja

2.Viskositeetti3 ja leimahduspiste ovat seuraavan taulukon mukaisia:

Kinemaattinen viskositeetti (ekstrapoloitu) γ,23 ° C:n lämpötilassa (leikkausnopeus lähes nolla) mm2 /s Virtaamisaika t standardin ISO 2431–1984 mukaisesti s aukon halkaisija mm Leimahduspiste ° c
20 < γ ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 yli 17
80 < γ ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 yli 10
135 < γ ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 yli 5
220 < γ ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 yli–1
300 < γ ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 yli–5
700 < γ 100 < t 6 –5 ja alle

Huom. 1 . Seokset, joissa on yli 20 prosenttia, mutta enintään 55 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia kuivapainosta, ovat kohdan 4 aineita.

Seokset, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja jotka sisältävät: yli 55 prosenttia nitroselluloosaa riippumatta sen typpipitoisuudesta; tai enintään 55 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on yli 12,6 prosenttia kuivapainosta, ovat luokan 1 (ks. rn 101, kohta 4, YK-numero 0340 tai kohta 26 YK-numero 0342) tai luokan 4.1 (ks. rn 401, kohta 24) aineita.

Huom. 2 . Muissa kohdissa nimeltä mainittuja aineita ei saa kuljettaa 1263 maalien tai 1263 maalien kaltaisten aineiden nimikkeellä. Aineet, joita kuljetetaan YK-numeron 1263 mukaisesti, eivät saa sisältää yli 20 prosenttia nitroselluloosaa edel lyttäen, että nitroselluloosan typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia kuivapainosta.

2 Liuottimen erottumiskoe. Koe tulee suorittaa 23 ° C:ssa 100 ml mittalasissa. Mittalasin tulee olla tulpalla varustettu ja sen kokonaiskorkeuden tulee olla noin 25 cm sekä kalibrointiosan sisähalkaisijan noin 3 cm. Aineen tulee olla hyvin sekoitettu, siten että se muodosta yhtenäisen homogeenisen seoksen. Mittalasi täytetään aineella 100 ml merkkiin asti, suljetaan tulpalla ja annetaan seistä 24 tuntia. Tämän jälkeen mitataan ylemmän erottuneen kerroksen korkeus ja lasketaan sen prosenttiosuus seoksen kokonaiskorkeudesta.

3 Viskositeetin määrittäminen. Jos aine on ei-newtoninen neste tai jos viskositeettikuppimenetelmä muuten ei sovellu viskositeetin määritykseen, tulee käyttää muuttuvaan leikausnopeuteen perustuvaa viskosimetriä aineen dynaamisen viskositeettikertoimen määrittämikseksi 23 ° C:ssä useammilla leikkausnnpeusarvoilla. Saaduista arvioista piirretään leikkausnopeuden suhteen käyrä, josta ekstrapoloimalla määritetään leikkausnopeutta 0 vastaava arvo. Tällä tavalla määritetty dynaaminen viskositeetti jaettuna tiheydellä antaa näennäisen kinemaattisen viskositeetin leikkausnopeuden ollessa lähes 0.

Huom. 3. 3269 Polyesterihartsin monikomponenttipakkauksissa on kaksi komponenttia: perustuote (luokka 3, ryhmä b) tai c)) ja kiihdytin (orgaaninen peroksidi) kumpikin erikseen pakattuna sisäpakkaukseen. Orgaanisen peroksidin on oltava tyyppiä D, E tai F ja ne eivät saa olla sellaisia, jotka edellyttävät lämpötilavalvontaa. Orgaanista peroksidia saa olla nestemäisenä enintään 125 ml tai kiinteänä enintään 500 g sisäpakkausta kohti. Komponentit saa pakata samaan ulkopakkaukseen edellyttäen, että ne eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa vuodon tapahtuessa.

6. 3064 nitroglyseroliliuos alkoholissa,

         jonka nitroglyserolipitoisuus
         on yli 1 % mutta enintään 5%.

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 303; ks. myös luokka 1, rn 101, kohta 4, YK-numero 0144.

7.

b) 1204 nitroglyseroliliuos alkoholissa,
         jonka nitroglyserolipitoisuus on
         enintään 1 %.

B. Myrkylliset aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C

Huom. 1. Myrkylliset aineet, joiden leimahduspiste on vähintään 23 ° C, ja eräät rn 601 kohdissa 1...10 nimeltä mainitut aineet, ovat luokan 6.1 aineita.

Huom. 2. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600.

11.Nitriilit ja isonitriilit (isosyanidit):

a) 1093 akryylinitriili, inhiboitu,
  3079 metakryylinitriili, inhiboitu,
  3273 nitriilit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.
b) 2284 isobutyronitriili,
  2378 2-dimetyyliaminoasetonitriili,
  2404 propionitriili,
  2411 butyronitriili,
  3273 nitriilit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.

12. 1921 propyleeni-imiini, inhiboitu.

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 304.

13. 2481 etyyli-isosyanaatti.

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 304.

14.Muut isosyanaatit:

a) 2483 isopropyyli-isosyanaatti,
  2605 metoksimetyyli-isosyanaatti;
b) 2486 isobutyyli-isosyanaatti,
  2478 isosyanaatit, palavat,
         myrkylliset, n. o.s.,
  2478 isosyanaattien liuokset,
         palavat,
         myrkylliset, n.o.s.

Huom. Isosyanaattien liuokset, joiden leimahduspiste on yli 23 ° C, ovat luokan 6.1 aineita, ks. rn 601 kohta 18 tai 19.

15.Muut typpipitoiset aineet:

a) 1194 etyylinitriittiliuos.

16.Orgaaniset halogeenipitoiset aineet:

a) 1099 allyylibromidi,
  1100 allyylikloridi,
  1991 kloropreeni, inhiboitu;
b) 1184 etyleenidikloridi
         (1, 2-dikloorietaani),
  2354 kloorimetyylietyylieetteri.

17.Orgaaniset happipitoiset aineet:

a) 2336 allyyliformiaatti,
  2983 etyleenioksidin ja
         propyleenioksidin seos,
         joka sisältää enintään 30 prosenttia
         etyleenioksidia,
  1986 alkoholit, palavat, myrkylliset,
         n.o.s.,
  1988 aldehydit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s;
b) 1230 metanoli,
  2333 allyyliasetaati,
  2335 allyylieyylieetteri,
  2360 diallyylieetteri,
  2396 metakryylialdehydi, inhiboitu,
  2622 glysidaldehydi,
  1986 alkoholit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.,
  1988 aldehydit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.

18.Orgaaniset rikkipitoiset aineet:

a) 1131 rikkihiili (hiilidisulfidi),
b) 1228 merkaptaanit, nestemäiset,
         pala vai, myrkylliset, n.o.s.,
  1228 merkapiaanien seokset,
         nestemäiset, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.

19.Myrkylliset aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden leimahduspiste on alle 23 ° C, ja joita ei voida luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 1992 palava neste, myrkyllinen,
         n.o.s.
b) 2603 sykloheptatrieeni,
  3248 lääkeaine, nestemäinen,
         palava, myrkyllinen, n.o.s.,
  1992 palava neste, myrkyllinen,
         n.o.s.

Huom. Käyttövalmiit farmaseuttiset tuotteet kuten esimerkiksi kosmeettiset aineet, rohdokset ja lääkeaineet, jotka on valmistettu henkilökohtaista käyttöä varten ja pakattu vähittäiskauppa- tai kotitalouspakkauksiin ja jotka muuten olisivat kohdan 19 b) aineita, eivät ole näiden määräysten alaisia,

C. Syövyttävät aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C

Huom. 1 . Syövyttävät nesteet, joiden leimahduspiste on vähintään 23 ° C, ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801.

Huom. 2 . Eräät palavat syövyttävät nesteet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja kiehumispiste yli 35 ° C, ovat luokan 8 aineita, ks. rn 800 (7) a).

Huom. 3. Syövyttävyyskriteerit, ks. rn 800.

21. Kloorisilaanit:

a) 1250 metyylitrikloorisilaani,
  1305 vinyylitrikloorisilaani,
         inhiboitu;
b) 1162 dimetyylidikloorisilaani,
  1196 etyylitrikloorisilaani,
  1298 trimetyylikloorisilaani,
  2985 kloorisilaanit, palavat,
         syövyttävät, n.o.s.

Huom. Kloorisilaanit, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ovat luokan 4.3 aineita, ks. rn 471, kohta 1 a).

22. Amiinit ja niiden liuokset:

a) 1221 isopropyyliamiini,
  1297 trimetyyliamiini, vesiliuos,
         joka sisältää vähintään 30 paino-% ja
         enintään 50 paino-% trimetyyliamiinia,
  2733 amiinit, palavat, syövyttävät,
         n.o.s., 
  2733 polyamiinit, palavat,
         syövyttävät, n.o.s.
b) 1106 amyyliamiinit (n-amyyliamiini,
         tertamyyliamiini),
  1125 n-butyyliamiini,
  1154 dietyyliamiini,
  1158 di-isopropyyliamiini,
  1160 dimetyyliamiini, vesiliuos,
  1214 isobutyyliamiini,
  1235 metyyliamiini, vesiliuos,
  1277 propyyliamiini,
  1296 trietyyliamiini,
  1297 trimetyyliamiini, vesiliuos,
         joka sisältää
         enintään 30 paino-% trimetyyliamiinia,
  2266 N, N-dimetyylipropyyliamiini,
         (dimettyyli-N-propyyliamiini),
  2270 etyyliamiini, vesiliuos,
         joka sisältää vähintään 50 paino-% ja
         enintään 70 paino-% etyyliamiinia,
  2379 1,3-dimetyylibutyyliamiini,
  2383 dipropyyliamiini,
  2945 N-metyylibutyyliamiini,
  2733 amiinit, palavat,
         syövyttävät, n.o.s.,
  2733 polyamiinit, palavat,
         syövyttävät, n.o.s.

Huom. Vedetön dimetyyliamiini, etyyliamiini, metyyliamiini ja trimetyyliamiini ovat luokan 2 aineita, ks. rn 201, kohta 3 bt).

23. Muut typpipitoiset aineet:

b) 1922 pyrrolidiini,
  2386 1 -etyylipiperidiini,
  2399 1 -metyylipiperidiini,
  2401 piperidiini,
  2493 heksametyleeni-imiini,
  2535 4-metyylimorfoliini
         (N-metyylimorfoliini).

24.Alkoholaattien liuokset:

b) 1289 natriummetylaatin
         alkoholiliuos,
  3274 alkoholaattien
         alkoholiliuokset, n.o.s.

25.Muut halogeenipitoiset syövyttävät aineet:

b) 1717 asetyylikloridi,
  1723 allyylijodidi,
  1815 propionyylikloridi,
  2353 butyryylikloridi,
  2395 isobutyryylikloridi.

26.Erittäin syövyttävät, syövyttävät tai lievästi syövyttävät aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2924 palava neste,
         syövyttävä, n.o.s.
b) 2924 palava neste, syövyttävä,
         n.o.s.

D. Myrkylliset ja syövyttävät aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C ja esineet, jotka sisältävät näitä aineita

27.

a) 3286 palava neste, myrkyllinen,
         syövyttävä, n.o.s.
b) 2359 diallyyliamiini,
  3286 palava neste, myrkyllinen,
         syövyttävä, n.o.s.

28.

  3165 Ilma-alusten
         hydraulipaineenkehittimen
         polttoainesäiliö, joka sisältää
         vedettömän hydratsiinin ja
         metyylihydratsiinin seosta.

Huom. Näitä säiliöitä koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 309.

E. Aineet, joiden leimahduspiste on 23...61 ° C ja jotka voivat olla lievästi myrkyllisiä tai lievästi syövyytäviä

Huom. Liuokset ja homogeeniset seokset, joiden leimahduspiste on vähintään 23 ° C ja jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä (viskoosiset aineet, kuten maalit tai lakat, lukuunottamatta yli 20 prosenttia nitroselluloosaa sisältäviä aineita) pakattuina tilavuudeltaan enintään 450 litran astioihin, ovat ainoastaan rn 314 vaatimusten alaisia, jos kohdan 5 alaviitteen 2) liuottimen erottumiskokeessa erottuneen liuotinkerroksen korkeus on alle 3 prosenttia kokonaiskorkeudesta ja jos aineiden valumisaika 23 ° C lämpötilassa standardin ISO 2431–1984 mukaisella viskositeettikuppimenetelmällä aukon halkaisijan ollessa 6 mm on:

a) vähintään 60 s; tai

b) vähintään 40 S ja aineet sisältävät enintään 60 prosenttia luokan 3 aineita.

31.Aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden leimahduspiste on 23...61 ° C ja jotka eivät ole lievästi myrkyllisiä tai lievästi syövyttäviä:

c) 1202 dieselöljy,
  1202 kaasuöljy,
  1202 kevyt polttoöljy,
  1223 kerosiini,
  1267 raakaöljy,
  1863 lentopetroli,
  1268 öljytisleet, n.o.s.,
  1268 öljytuotteet, n.o.s.

Huom. 1. Poikkeuksena rn 300 kohdasta (2) dieselöljy, kaasuöljy ja kevyt ja raskas polttoöljy, jonka leimahduspiste on yli 61 ° C, ovat kohdan 31 c) aineita, YK-numero 1202.

Huom 2. Kansainvälisissä RID-määräyksissä raskas polttoöljy ei kuulu luokkaan 3.

Hiilivedyt:

  1136 kivihiilitervatisleet,
  1147 dekahydronaftaleeni
         (dekaliini),
  1288 liuskeöljy,
  1299 tärpätti,
  1300 mineraalitärpätti
         (white spirit),
  1307 ksyleenit (m-ksyleeni, p
         ksyleeni, dimetyylibentseenit),
  1918 isopropyylibentseeni
         (kumeeni),
  1920 nonaanit,
  1999 tervat, nestemäiset,
          mukaanlukien tieasfaltti ja -öljyt,
         biturni ja jäännöstisleet,
  2046 symeenit (o-,m-,p-)
         (metyyli-isopropyylibentseenit),
  2048 disyklopentadieeni,
  2049 dietyylibentseenit
         (o-,m-,p-),
  2052 dipenteeni (limoneeni),
  2055 styreenimonomeeri, inhiboitu
         (vinyylibentseenimonomeeri, inhiboitu),
  2057 tripropyleeni
         (propyleenitrimeeri),
  2247 n-dekaani,
  2286 pentametyyliheptaani
         (isododekaani),
  2303 isopropenyylibentseeni,
  2324 tri-isobutyleeni,
  2325 1,3,5-trimetyylibentseeni
         (mesityleeni),
  2330 undekaani,
  2364 n-propyylibentseeni,
  2368 alfa-pineeni,
  2520 syklo-oktadieenit,
  2541 terpinoleeni,
  2618 vinyylitolueenit, inhiboitu,
         (o-,m-,p-),
  2709 butyylibentseenit,
  2850 tetrapropyleeni
         (propyleenitetrameeri),
  2319 terpeenihiilivedyt, n.o.s.,
  3295 hiilivedyt, nestemäiset,
         n.o.s.

Halogeenipitoiset aineet:

  1134 klooribentseeni
         (fenyylikloridi),
  1152 diklooripentaanit,
  2047 diklooripropeenit,
  2234 klooribentsotrifluoridit
         (o-,m-,p-),
  2238 klooritolueenit
         (o-,m-,p-),
  2341 1 -bromi-3-metyylibutaani,
  2392 jodipropaanit,
  2514 bromibentseeni,
  2711 m-dibromibentseeni.

Alkoholit:

  1105 amyylialkoholit,
  1120 butanolit,
  1148 diasetonialkoholi,
         kemiallisesti puhdas,
  1170 etanoliliuos,
         (etyylialkoholiliuos)
         sisältäen yli 24 tilavuus-% ja
         enintään 70 tilavuus-% alkoholia
  1171 etyleeniglykolimono-
         etyylieetteri
         (2-etoksietanoli),
  1188 etyleeniglykolimono-
         metyylieetteri
         (2-metoksietanoli),
  1212 isobutanoli
         (isobutyylialkoholi),
  1274 n-propanoli, (normaali
         propyylialkoholi),
  2053 mettyli-isobutyylikarbinoli
         (metyyliamyylialkoholi),
  2244 syklopentanoli,
  2275 2-ettylibutanoli,
  2282 heksanolit,
  2560 2-mettylipen taani-2-oli,
  2614 metyyliallyylialkoholi,
  2617 metyylisykloheksanolit,
         palavat,
  2686 dietyyliaminoetanoli,
  3065 alkoholijuomat, jotka
         sisältävät yli 24 tilavuus-% ja
         enintään 70 tilavuus-% alkoholia,
  3092 1 -metoksi-2-propanoli,
  1987 alkoholit, palavat, n.o.s.

Huom. 1. Etyylialkoholin ja alkoholijuomien enintään 24 tilavuusprosenttiset vesiliuokset eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 2. Alkoholijuomat, jotka sisältävät yli 24 tilavuusprosenttia ja enintään 70 tilavuusprosenttia alkoholia, ovat näiden määräysten alaisia vain, jos niitä kuljetetaan tilavuudeltaan yli 250 litran astioissa tai säiliövaunuissa tai säiliökonteissa.

Eetterit:

  1149 dibutyylieetterit,
  1153 etyleeniglykolidietyyli
         eetteri (1,2-dietoksietaani),
  2219 allyyliglysidyylieetteri,
  2222 anisoli
         (fenyylimetyylieetteri),
  2707 dimettylidioksaanit,
  2752 1, 2-epoksi-3-etoksipropaani,
  3271 eetterit, n.o.s.

Aldehydit:

  1191 oktyyliaidehydit
         (etyyliheksaldehydit),
         (2-etyyliheksaldehydi),
         (3-etyyliheksaldehydi),
  1199 furfuraali (furfuraldehydi),
  1207 heksaldehydi,
  1264 paraldehydi,
  2498 1,2,3,6-
         tetrahydrobentsaidehydi,
  2607 akroleiinidimeeri,
         stabiloitu,
  3056 n -heptaidehydi,
  1989 aldehydit, palavat, n.o.s.

Ketonit:

  1110 n-amyylimetyyliketoni,
  1157 di-isobutyyliketoni,
  1229 mesityylioksidi,
  1915 sykioheksanoni,
  2245 syklopentanoni,
  2271 etyyliamyyliketonit,
  2293 4-metoksi-4-metyylipen
         tan-2-oni,
  2297 metyylisykloheksanonit,
  2302 5-metyyliheksan-2-on i,
  2310 2,4-pentaanidioni
         (asetyyliasetoni),
  2621 asetyylimetyylikarbinoli
         (asetoiini),
  2710 dipropyyliketoni,
  1224 ketonit, n.o.s.

Esterit:

  1104 amyyliasetaatit,
  1109 amyyliformiaatit,
  1123 butyyliasetaatit,
  1172 etyleeniglykolimonoetyyli-
         eetteriasetaatti
         (2-etoksietyyliasetaatti),
  1177 etyylibutyyliasetaatti,
  1180 etyylibutyraatti,
  1189 etyleeniglykolimonometyyli-
         eetteriasetaatti
  1192 etyylilaktaatti,
  1233 metyyliamyyliasetaatti,
  1292 tetraetyylisilikaatti,
  1914 n-butyylipropionaatti,
  2227 n-butyylimetakrylaatti,
         inhiboitu,
  2243 sykloheksyyliasetaatti,
  2283 isobutyylimetakrylaatti,
         inhiboitu,
  2323 trietyylifosfiitti,
  2329 trimetyylifosflitti,
  2348 n-butyyliakrylaatti,
         inhiboitu,
  2366 dietyylikarbonaatti 
         (etyylikarbonaatti),
  2405 isopropyylibutyraatti,
  2413 tetrapropyyliortotitanaatti,
  2524 etyyliortoformiaatti,
  2527 isobutyyliakrylaatti,
         inhiboitu,
  2528 isobutyyli-isobutyraatti,
  2616 tri-isopropyyliboraatti,
  2620 amyylibutyraatit,
  2708 butoksyyli (3-metoksi- 1
         asetoksibutaani,
         metoksibutyyliasetaatti),
  2933 metyyli-2-klooripropionaatti
  2934 isopropyyli-2
         klooripropionaatti,
  2935 etyyli-2-klooripropionaatti,
  2947 isopropyyliklooriasetaatti,
  3272 esterit, n.o.s.

Typpipitoiset aineet:

  1112 amyylinitraatit,
  2054 morfoliini,
  2265 N,N-dimetyyliformamidi,
  2313 pikoliinit
         (metyylipyridiinit),
  2332 asetaldehydioksiimi,
  2351 butyylinitriitit,
  2608 nitropropaanit,
  2840 butyraldoksiimi,
  2842 nitroetaani,
  2906 isoforonidi-isosyanaatin
         tri-isosyanaat-
         tiisosyanuraattiliuos
         (70 paino-%),
  2943 tetrahydrofurfuryyliamiini.

Rikkipitoiset aineet:

  3054 sykloheksyylimerkaptaani.

Muut palavat aineet, seokset ja valmisteet, jotka sisältävät palavia nesteitä:

  1130 kamferiöljy,
  1133 liimat,
  1139 pinnoiteliuos,
  1169 uutteet, aromaattiset,
         nestemäiset,
  1197 hajusteuutteet, nestemäiset,
  1201 sikunaöljy,
  1210 painoväri,
  1263 maali (mukaanlukien maali,
         lakka, petsiaine, sellakka, vernissa,
         kiillote, nestemäinen täyteaine ja
         peruslakka),
  1263 maalienkaltaiset aineet,
         (mukaanlukien maalien ohenteet ja
         liuotinaineet),
  1266 parfyymituotteet,
  1272 mäntyöljy,
  1286 luonnon hartsiöljy,
  1287 kumiliuos,
  1293 tinktuurat, lääkinnälliset,
  1306 puunsuoja-aineet,
         nestemäiset,
  1308 zirkoniumsuspensio palavassa
         nesteessä,
  1866 hartsiliuos,
  3269 polyesterihartsi,
         monikomponenttipakkaukset,
  1993 palava neste, n.o.s.

Huom. 1. Seokset, jotka sisältävät yli 20 prosenttia mutta enintään 55 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus ei ylitä 12,6 prosenttia (kuivapainosta), ovat kohdan 34 c) aineita,

Huom. 2. 3269 Polyesterihartsi, monikomponenttipakkaukset, ks. kohta 5 Huom. 3.

32.Lievästi myrkylliset aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden leimahduspiste on 23...61 ° C:

c) 2841 di-n-amyyliamiini,
  1228 merkaptaanit, nestemäiset,
         palavat, myrkylliset, n.o.s.,
  1228 merkaptaaniseos, nestemäinen,
         palava, myrkyllinen, n.o.s.,
  1986 alkoholit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.,
  1988 aldehydit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.,
  2478 isosyanaatit, palavat,
         myrkylliset, n.o.s.,
  2478 isosyanaatin liuos, palava,
         myrkyllinen,
         n.o.s.,
  3248 lääkeaine, nestemäinen,
         palava, myrkyllinen, n.o.s.,
  1992 palava neste,
         myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Käyttövalmiit farmaseuttiset tuotteet kuten esimerkiksi kosmeettiset aineet, rohdokset ja lääkeaineet, jotka on valmistettu henkilökohtaista käyttöä varten ja pakattu vähittäiskauppa- tai kotitalouspakkauksiin ja jotka muuten olisivat kohdan 32 c)aineita, eivät ole näiden määräysten alaisia.

33.Lievästi syövyttävät aineet, liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden leimahduspiste on 23...61 °C:

c) 1106 amyyliamiini
         (sek-amyyliamiini),
  1198 formaldehydi, palava liuos,
  1289 natriummetylaatin
         alkoholiliuos,
  1297 trimetyyliamiinin vesiliuos
         (sisältäen enintään 30
          painoprosenttia trimetyyliamiinia),
  2260 tripropyyliamiini,
  2276 2-etyyliheksyyliamiin i,
  2361 di-isobutyyliamiini,
  2526 furfuryyliamiini,
  2529 isovoihappo (isobutyyrihappo),
  2530 iso voihapon anhydridi
         (isobutyyrihaponanhydridi),
  2610 triallyyliamiini,
  2684 dietyyliaminopropyyliamiini
         (3-(dietyyliamino)
         propyyliamiini),
  2733 amiinit, palavat, syövyttävät,
         n.o.s.,
  2733 polyamiinit, palavat,
         syövyttävät, n.o.s.,
  2924 palava neste, syövyttävä,
         n.o.s.

34.Nitroselluloosaliuokset kohdan 31 c) aineiden seoksissa, jotka sisältävät yli 20 prosenttia mutta enintään 55 prosenttia nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia (kuivapainosta):

c) 2059 nitroselluloosaliuos, palava.

Huom. seokset, jotka sisältävät yli 55 prosenttia nitroselluloosaa sen typpipitoisuudesta riippumatta nitroselluloosaa tai enintään 55 prosenttia sellaista nitroselluloosaa, jonka typpipitoisuus on yli 12,6 prosenttia (kuivapainosta), ovat luokan 1 aineita (ks. rn 101, kohta 4, YK-numero 0340 tai kohta 26, YK-numero 0342) tai luokan 4.1 aineita ( ks. rn 401, kohta 24).

F. Torjunta-aineina käytettävät aineet tai valmisteet, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C;

Huom. 1. Torjunta-aineina käytettävät palavat nestemäiset aineet tai valmisteet, jotka ovat erittäin myrkyllisiä, myrkyllisiä tai lievästi myrkyllisiä ja joiden leimahduspiste on vähintään 23 ° C, ovat luokan 6.1 aineita, ks. rn 601, kohdat 71 . . .87.

Huom. 2. Torjunta-aineina käytettävät aineet ja valmisteet on jaoteltu taulukossa kohtiin 41...57 seuraavasti:

– erittäin myrkylliset aineet tai valmisteet

– myrkylliset aineet tai valmisteet

– lievästi myrkylliset aineet tai valmisteet.

Huom. 3. Torjunta-aineina käytettävät tehoaineet ja niitä sisältävät valmisteet on luokiteltava kohtiin 41...57 erittäin myrkyllinen, myrkyllinen ja lievästi myrkyllinen rn 600 (3) mukaisesti.

Huom. 4. Jos ainoastaan tehoaineen LD50 -arvo tunnetaan, mutta ei tehoainetta sisältävien valmisteiden LD50-arvoa, valmisteet voi luokitella kohtiin 41...57 erittäin myrkyllinen, myrkyllinen ja lievästi myrkyllinen seuraavien taulukoiden avulla, joissa luvut vastaavat torjunta-aineen tehoaineen kohtien 41 . . . 57 sarakkeissa "erittäin myrkyllinen", "myrkyllinen"ja"lievästi myrkyllinen" prosentuaalista osuutta valmisteissa.

Huom. 5. Jos ainetta ei ole nimeltä mainittu taulukossa ja jos ainoastaan tehoaineen LD50 -arvo on tunnettu, voidaan valmiste luokitella rn 600 (3) taulukon mukaisesti käyttäen LD50 arvoa, joka saadaan kertomalla tehoaineen LD50 -arvo kertoimella 100/x, jossa x on tehoaineen painoprosenttiosuus, seuraavasti:

LD50 -arvo =tehoaineen LD50 -arvo x 100/ tehoaineen painoprosenttiosuus

Huom. 6. Huomautusten 4 ja 5 mukaista luokitusta ei saa käyttää kun valmisteet sisältävät lisäainetta, jotka vaikuttavat tehoaineen myrkyllisyyteen, tai jos valmiste sisältää useampaa kuin yhtä tehoainetta. Tällaisissa tapauksissa luokituksen on perustuttava ko. valmisteen LD50 -arvoon rn 600 (3) kiiteerien mukaisesti. Jos LD50 -arvoa ei tunneta, on aine luokiteltava erittäin myrkylliseksi kohtiin 41...57.

41.2784 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Atsinfossi-etyyli 100 → 25 25–2
Atsinfossi-metyyli 100 → 10 10–1
Bromofossi-etyyli 100–14
Demefioni 100 → 0
Demetoni 100 → 30 30 → 3 3 → 0
Demetoni-O (Systox) 100 → 34 34 → 3,4 3,4 → 0,34
Demetoni-O-metyyli 100–35
Demetoni-S-metyyli 100 → 80 80–10
Demetoni-S-metyylisulfoni 100 → 74 74-7,4
Dialifossi 100 → 10 10–1
Diatsinoni 100–15
Diklofentioni 100–54
Diklorvossi 100 → 35 35–7
Dikrotofossi 100 → 25 25–2
Dimefoksi 100 → 20 20 → 2 2–0
Dimetoaatti 100–29
Dioksationi 100 → 40 40–4
Disulfotoni 100 → 40 40 → 4 4 → 0
DEF 100–40
Edlfenjossi 100–30
Endotioni 100 → 45 45–4
EPN 100 → 62 62 → 12,5 12,5 → 2,5
Etioni 100 → 25 25–2
Etoaatti-metyyli 100–25
Etoprofossi 100 → 65 65 → 13 13–2
Fenaminfossi 100 → 40 40 → 4 4 → 0
Fenitrotioni 100–48
Fenkaptoni 100–10
Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Fensulfotioni 100 → 40 40 → 4 4 → 0
Fentioni 100–38
Fentoaatti 100–70
Fonofossi 100 → 60 60 → 6 6 → 0,5
Foraatti 100 → 20 20 → 2 2 → 0
Formotioni 100–65
Fosaloni 100–24
Fosfamidoni 100 → 34 34–3
Fosfolani 100 → 15 15–1
Fosmetti 100–18
Heptenofossi 100–19
Iprobenfossi 100–95
Isofenfossi 100 → 60 60–6
Isoksationi 100–20
Isotioaatti 100–25
Karbofenotioni 100 → 20 20–2
Kinalfossi 100 → 52 52–5
Klorfenvinfossi 100 → 20 20–2
Klormefossi 100 → 15 15–1
Klorpyrifossi 100–10
Klortiofossi 100 → 15 15–1
Krotoksifossi 100-15
Krufomaatti 100–90
Mefosfolaani 100 → 25 25 → 5 5–0,5
Mekarbami 100 → 30 30–3
Metamidofossi 100 → 15 15–1,5
Metidationi 100 → 40 40–4
Metyylitritioni 100–19
Mevinfossi 100 → 60 60 → 5 5–0,5
Monokrotofossi 100 → 25 25–2,5
Naledi 100–50
Oksidemetoni-metyyli 100 → 93 93–9
Oksidisulfotoni 100 → 70 70 → 5 5–0,5
Ometoaatti 100–10
Paraoksoni 100 → 35 35 → 3 3–0,35
Parationi 100 → 40 40 → 4 4–0,4
Parationi-metyyli 100 → 12 12–1,2
Pirimifossi-etyyli 100–28
Propafossi 100 → 75 75–15
Protoaatti 100 → 15 15–1
Pyratsofossi 100-45
Pyratsoksoni 100 → 80 80 → 8 8–0,5
Salitioni 100–25
Skradan 100 → 18 18–3,6
Sulfoteppi 100 → 10 10–1
Sulprofossi 100–18
Syanofossi 100–95
Temefossi 100–90
TEPP 100 → 10 10 → 0
Terbufossi 100 → 15 15 → 3 3–0,74
Tiometoni 100 → 50 50–5
Tionatsini 100 → 70 70 → 5 5–0,5
Triamifossi 100 → 20 20–1
Triatsofossi 100–13
Triklorfoni 100–23
Trikloronaatti 100 → 30 30–3
Vamidotioni 100–10

42.

2762 torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Aldriini 100 → 75 75–7
Allidokloori 100–35
DDT 100–20
1,2-Dibromi-3-klooripropaani 100–34
Dieldriini 100 → 75 75–7
Endosulfaani 100 → 80 80–8
Endriini 100 → 60 60 → 6 6–0,5
Heptakloridi 100 → 80 80–8
Isobentsaani 100 → 10 10 → 2 2–0,4
Isodriini 100 → 14 14–1
Kamfekloori 100–15
Klorfasinoni 100 → 40 40 → 4 1–0,4
Klordaani 100–55
Klordimeformi 100–50
Klordimeformihydrokloridi 100–70
Krimidiini 100 → 25 25 → 2 2–0
Lindaani γ (BHC) 100–15
Mireksi 100–60
Pentakloorifenoli 100 → 54 54–5

43. 2766 torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
2,4-D 100–75
2,4-DB 100-40
2,4,5 100-60
Triadimefoni 100–70

44. 2758 torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Aldikarbi 100 → 15 15 → 1 1 → 0
Aminokarbi 100 → 60 60–6
Bendiokarbi 100 → 65 65–5
Benfurakarbi 100–20
Butakarboksimi 100–30
Di-allaatti 100–75
Dimetaani 100–24
Dimetilaani 100 → 50 50–5
Dioksakarbi 100–10
Formetanaatti 100 → 40 40–4
Isolaani 100 → 20 20–2
Isoprokarbi 100–35
Karbaryyli 100–10
Karbofuraani 100 → 10 10–1
Kartap HCI 100–40
Meksakarbaatti 100 → 28 28–2
Merkaptodimetuuri 100 → 70 70–7
Metasulfokarbi 100–20
Metomyyli 100 → 34 34–3
Mobam 100–14
Oksamyyli 100 → 10 10–1
Pirimikarbi 100–29
Promekarbi 100–14
Promurit (Muritan) 100 → 5,6 5,6 → 0,56 0,56 → 0
Propoksuuri 100–18

45. 2778 torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Elohopea-II-kloridi 100 → 70 70–7
Elohopeaoksidi 100 → 35 35–3
Fenyylielohopea-II-asetaatti (PMA) 100 → 60 60-6
Fenyylielohopeapyrokatekiini (PMB) 100 → 60 60-6
Kloorimetoksietyylielohopea 100 → 40 40-4

46. 2787 torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Fentin asetaatti 100–25
Fentin hydroksidi 100–20
Syheksatiini 100–35

47. 3024 torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Brodifakumi 100 → 5 5 → 0,5 0,5–0,05
Difenakumi 100 → 35 35 → 3,5 3,5–0,35
Dikutmaroli 100–10
Kumafossi 100 → 30 30–3
Kumafuryyli 100–80
Kumakloori 100–10
Kumatetralyyli (Racumin) 100 → 34 34–3,4
Varfariini (ja sen suolat) 100 → 60 60 → 6 6–0,6

48. 2782 torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° C ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Dikvaiti 100-45
Parakvaiti 100 → 40 40–8

49. 2760 torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° C ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Arseenitrioksidi 100 → 40 40-4
Kalsiumarsenaatti 100 → 40 40-4
Natriumarseniitti 100 → 20 20–2

50. 2776 torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Kuparisulfaatti 100–20

51. 2780 torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Binapakryyli 100–25
Dinobutoni 100–10
Dinosebi 100 → 40 40–8
Dinosebiasetaatti 100–10
Dinoterbi 100 → 50 50–5
Dinoterbiasetaatti 100 → 50 50–5
DNOC 100 → 50 50–5
Medinoterbi 100 → 80 80–8

52. 2764 torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Syanatsiini 100–35
Terbumetoni 100–95

53. 2770 torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrillinen % Lievästi myrkyllinen %
Trikamba 100-60

54. 2774 torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
*

* Tähän kohtaan ei tällä hetkellä ole nimetty yhtään torjunta-ainetta.

55. 2768 torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 ° C

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
*

56. 2772 torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Metaami-Na 100–35

57. 3021 torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen n.o.s., jonka leimahduspiste on alle 23 °

a) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 ° ja/tai aine on erittäin myrkyllinen;

b) kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 ° ja aine on myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen, kuten;

Orgaaniset typpiyhdisteet, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Benkinoksi 100–20
Dratsoksoloni 100–25
Kinometionaatti 100–50
Sykloheksaimidi 100 → 40 40 → 4 4 → 0

Alkaloidit, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen % Nikotiinivalmisteet 100 → 25 25–5
Strykiini 100 → 20 20 → 0

Muut orgaaniset metalliyhdisteet, kuten:

Erttäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
*

* Tähän kohtaan ei tällä hetkellä ole nimetty yhtään torjunta-ainetta.

Epäorgaaniset fluoriyhdisteet, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Bariumpiifluoridi 100–35
Natriumpiikofluoridi 100–35

Epäorgaaniset talliumyhdisteet, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Talliumsulfaatti 100 → 30 30-3

Muut torjunta-aineet, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
ANTU 100 → 40 40 →4 40–0,8
Blastisidin-S-3 100-10
Bromoksyniili 100–38
Datsometti 100-60
Difasinoni 100 → 25 25 → 3 3–0,2
Difentsokvatti 100–90
Dimeksaani 100–48
Endotaali-Na 100–75 75–7
Fenaminosulf 100 → 50 50–10
Fenpropatriini 100–10
Fluoriasetamidi 100 → 25 25–2,5
Imatsaliili 100-64
Ioksiniili 100–20
Kelevan 100-48
Norbormidi 100 → 88 88 → 8,8 8,8-0,8
Pindoni (ja sen suolat) 100–55
Rotenoni 100–25

Pyretrinoidit, kuten:

Erittäin myrkyllinen % Myrkyllinen % Lievästi myrkyllinen %
Sypermetriini 100–32

G. Aineet, joiden leimahduspiste on yli 61 ° ja joita kuljetetaan tai annetaan kuljetettavaksi lämmitettyinä vähintään leimahduspistettään vastaaviin lämpötiloihin

61.

c) 3256 neste, kohotetussa
         lämpötilassa, palava,
         n,o.s., leimahduspiste yli 61
         ° C,
         leimahduspisteeseensä tai sen
         yläpuolelle lämmitettynä.

H. Tyhjät pakkaukset

71.Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 3 aineita.

301a

(1) Aineluettelon kohtien 1...5, 21...26 ja 31...34 aineet ja kohtien 41...57 lievästi myrkylliset aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmään a) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 500 ml ja enintään 1 litra koko kollissa;

b) Aineluettelon ryhmään b), lukuun ottamatta kohdan 5 b) aineita ja kohdan 3 b) alkoholijuomia, kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 3 litraa ja enintään 12 litraa koko kollissa;

c) Kohdan 3 b) alkoholijuomia on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 5 litraa;

d) Kohtaan 5 b) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 5 litraa ja enintään 20 litraa koko kollissa;

e) Aineluettelon ryhmään c) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 5 litraa ja enintään 45 litraa koko kollissa.

Edellä mainitut ainemäärät on kuljetettava pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1538 vaatimukset.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten m 1500 kohtien (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

Huom. Homogeenisissa vesiseoksissa edellä mainitut ainemäärät tarkoittavat vain seoksissa olevia tämän luokan aineita,

(2) Kohdan 31 c) alkoholijuomat enintään 250 litraa pakkauksessa.

(3) Kuljetusvälineen tai sen erikoislaitteen (esim. jäähdytyslaitteissa) käyttämä polttoaine polttoainesäiliössä. Moottoripyörän ja mopon polttoainesäiliön, joka sisältää polttoainetta, ja moottorin välisten polttoaineventtiilien on oltava suljettuja kuljetuksen aikana. Lisäksi nämä moottoripyörät ja mopot on kuormattava vaunuun pystyasentoon ja tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

302

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa "Erityispakkausmääräykset", rn 303...310, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 300(3) ja 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti on seuraavanlaisia pakkauksia käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kiijaimella "X", aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kitjaimella "Y", aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", tai pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y", aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

Huom. Luokan 3 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X.

2. Erityispakkausmääräykset

303

Aineluettelon kohdan 6 nitroglyserolin alkoholiliuokset on pakattava metalliastioihin, joiden tilavuus on enintään 1 litra. Astiat on pakattava puulaatikkoon, joka voi sisältää enintään viisi litraa liuosta. Metalliastiat on ympäröitävä täysin vaimentavalla sulloaineella. Puulaatikot on kokonaan vuorattava sopivalla materiaalilla, joka on täysin vedenja nitroglyserolinpitävä.

Kollien on täytettävä lisäyksen V pakkausryhmän II pakkausyhdistelmiä koskevat koestusmääräykset.

304

(1) Aineluettelon kohdan 12 propyleeni-imiini on pakattava:

a) Riittävän paksusta teräslevystä valmistettuun astiaan, joka on suljettava neste- ja kaasutiiviisti kierretulpalla käyttäen sopivaa tiivistettä. Astiat on ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen viiden vuoden välein koestettava RID-määräysten rn 215 (1) ja 216 mukaisesti vähintään 0,3 MPa (3 bar) ylipaineella. Kukin astia on sopivaa imukykyistä sulloainetta käyttäen pakattava tiiviiseen metalliseen suojapäällykseen. Suojapäällyksen on oltava ilmatiiviisti suljettu ja sulkemislaitteen siten varmistettu, että se ei pääse aukeamaan. Astian täytös saa olla enintään 0,67 kg litraa kohti. Kollin massa saa olla enintään 75 kg. Kolleissa, joiden massa on yli 30 kg, on oltava kädensijat, ellei niitä lähetetä vaunukuormana; tai

b) Riittävän paksusta teräslevystä valmistettuun astiaan, joka on suljettava neste- ja kaasutiiviisti kierretulpalla ja kierteillä varustetulla suojaavalla kuvulla tai vastaavalla laitteella. Astiat on ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen viiden vuoden välein koestettava RID-määräysten m 215 (1) ja 216 mukaisesti vähintään 1 MPa (10 bar) ylipaineella. Astian täytös saa olla enintään 0,67 kg litraa kohti. Kollin massa saa olla enintään 75 kg;

c) Kohtien a) ja b) mukaisissa astioissa tulee olla seuraavat selvät luettavissa olevat ja kestävät merkinnät:

– valmistajan nimi tai merkki ja astian numero; sana "propyleeni-imiini";

– astian taara ja sen suurin sallittu massa täytettynä (bruttomassa);

– ensimmäisen ja viimeisimmän kokeen päiväys (kuukausi ja vuosi);

– kokeen suorittaneen asiantuntijan leima.

(2) Aineluettelon kohdan 13 etyyli-isosyanaatti on pakattava:

a) Tiiviisti suljettavaan enintään 1 litran vetoiseen puhtaasta alumiinista valmistettuun astiaan, jonka tilavuudesta saa täyttää enintään 90 prosenttia. Astiat on pakattava sopivaa sulloainetta käyttäen puiseen laatikkoon. Yhteen laatikkoon saa pakata enintään 10 astiaa. Tällaisten kollien on oltava rn 1538 olevien pakkausryhmän I pakkausyhdistelmiä koskevien koemääräysten mukaisia. Kollin massa saa olla enintään 30 kg; tai

b) Puhtaasta alumiinista valmistettuihin astioihin, joiden seinämän paksuus on vähintään 5 mm, tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin astioihin. Astioiden on oltava täysin hitsaamalla valmistettuja, ja ne on ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen viiden vuoden välein koestettava RID-määräysten rn 215 (1) ja 216 mukaisesti vähintään 0,5 MPa (5 bar) ylipaineella. Astiat on suljettava tiiviisti kahdella päällekkäin olevalla sulkimella, joista ainakin toinen on kierteillä varustettu tai yhtä luotettavalla tavalla varmistettu. Astian tilavuudesta saa täyttää enintään 90 prosenttia. Tynnyrit, joiden massa on yli 100 kg, on varustettava vieritysvanteilla tai jäykistävillä kaarilla.

c) Kohdan b) mukaisissa astioissa tulee olla seuraavat selvät luettavissa olevat ja kestävät merkinnät:

– valmistajan nimi tai merkki ja astian numero;

– sana "etyyli-isosyanaatti";

– astian taara ja sen suurin sallittu massa täytettynä (bruttomassa);

– ensimrnäisen ja viimeisimmän kokeen päiväys (kuukausi ja vuosi);

– kokeen suorittaneen asiantuntijan leima.

305

Aineluettelossa (rn 301) ryhmään a) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin;

d) m 1526 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin muovitynnyreihin, joiden tilavuus saa olla enintään 60 1, tai kiinteäpäätyisiin muovikanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen, muovinen tai metallinen sisäpakkaus.

306

(1) Aineluettelossa (rn 301) ryhmään b) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin.

Huom. 1. Kohdat a), b), c) ja d): Aineluettelon kohdan 3 b) nitrometaania ei saa kuljettaa irrotettavapäätyisissä astioissa.

Huom. 2. Kohtien a), b), c) ja d) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin ja jotka tarkoitettu vain 23 ° yli 200 taa lievempiä vaatimuksia, ks. rn 1512, 1553, 1554 ja 1560.

(2) Aineluettelon kohtien 3, 15, 17, 22, 24 ja 25 ryhmään b) kuuluvat aineet kuten myös kohtien 41...57 ryhmään b) kuuluvat lievästi myrkylliset aineet saa pakata myös rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin.

(3) Kohdan 3 b) nitrometaania lukuun ottamatta aineluettelossa (rn 301) ryhmään b) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50 ° C:ssa on enintään 110 kPa -(1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 -tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

307

(1) Aineluettelossa (rn 301) ryhmään c) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin; tai

g) rn 1539 tarkoittamiin laista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin.

Huom. Kohtien a), b), c) ja d) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin ja kanistereihin, jotka on tarkoitettu vain 23 ° lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia, ks. rn 1512, 1553, 1554 ja 1560.

(2) Aineluettelossa (rn 301) ryhmään c) kuuluvat aineet saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai m 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

308

(1) Aineluettelon kohtien 3 b) ja 31 c) etyylialkoholin ja sen vesiliuokset ja alkoholijuomat saa pakata myös rn 1524 tarkoittamiin tulpalla suljettaviin puisiin tynnyreihin.

(2) Kun yli 24 tilavuusprosenttia mutta enintään 70 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia kuljetetaan osana valmistusprosessia, voidaan niitä kuljettaa tilavuudeltaan enintään 500 litran puutynnyreissä lisäyksen V määräyksistä poiketen seuraavin ehdoin:

a) tynnyreiden tiiviys on tarkistettava ennen täyttöä;

b) riittävä tyhjä tila (vähintään 3 prosenttia) on jätettävä nesteen laajenemiselle;

c) tynnyrit on kuljetettava tulpanreiät ylöspäin; ja

d) tynnyrit on kuljetettava konteissa, jotka täyttävät voimassa olevan CSC-sopimuksen4 . Kukin tynnyri on kiinnitettävä tätä tarkoitusta varten valmistetuun alustaan ja tuettava sopivalla tavalla niiden liikkumisen estämiseksi kuljetuksen aikana,

(3) Aineluetteon kohtien 3 b), 4 b), 5 b) ja c), 31 c), 32 c), 33 c), 34 c) ja kohtien 41...57 ryhmään b) kuuluvat lievästi myrkylliset aineet saa pakata myös rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin. Lievempiä vaatimuksia voidaan soveltaa irrotettavapäätyisiin peltipakkauksiin, kun niissä kuljetetaan aineita, joiden viskositetti on yli 200 mm2 /s 23 ° C:ssä, tai kohdan 5 c) aineita, ks. rn 1512, 1552...1554.

4 International Convention for Safe Containers (Geneve 1972), muutoksineen, julkaisija International Maritime Organisation, 4 Albert Embankment, London SE1 75R.

Huom. Aineluettelon kohdan 3 b) nitrometaania ei saa kuljettaa irrotettavapäätyisissä pakkauksissa.

(4) Seuraavia aineita: Aineluettelon kohtien 5 b), 5 c) ja 31 c) 1133 liimoja, 1210 painovärejä, 1263 maalien kaltaisia aineita, 1866 hartsiliuosta ja 3269 polyesterihartsia, monikomponenttipakkauksia saa kuljettaa enintään 5 litran määriä metalli- tai muoviasitoita, jotka täyttävät vain rn 1500 kohtien (1),

(2) ja (5)...(7) määräykset edellyttäen, että pakkaukset on kiinnitetty kuormalavoille hihnoilla, kutiste- tai kiristekalvolla tai muulla sopivalla tavalla tai edellyttäen, että pakkaukset ovat pakkausyhdi stelmän sisäpakkauksia. Pakkausyhdistelmän suurin kokonaismassa on 40 kg. Rahtikirjamerkintöjen on oltava rn 314 kohtien (1) ja (3) mukaisia.

309

Aineluettelon kohdan 28 ilma-alusten hydraulipaineenkehittimien polttoainesäiliöitä saadaan kuljettaa seuraavin tavoin:

a) yksikön tulee olla kokoonpantu alumiinisesta paineastiasta, jossa on vaippa ja hitsatut päädyt. Tämän astian sisällä tulee olla hitsatusta alumiinisesta astiasta varsinainen polttoainesäiliö, jonka tilavuus on enintään 46 litraa. Ulomman astian suunnittelupaineen tulee olla vähintään 1 275 kPa (12,75 bar) ja murtopaineen vähintään 2 755 kPa (27,55 bar). Jokaiselle astialle tulee tehdä valmistuksen yhteydessä ja ennen kuljetusta tiiviyskoe, jossa astia tulee todeta vuotamattomaksi. Valmiiksi koottu yksikkö tulee pakata huolellisesti palamatonta sulloainetta kuten vermikuliittia käyttäen vahvaan tiiviisti suljettavaan metalliseen ulkopakkaukseen, joka suojaa riittävästi kaikkia laitteita. Polttoainetta yksikössä ja kollissa saa olla enintään 42 litraa; tai

b) yksikön tulee olla kokoonpantu alumiinisesta paineastiasta. Tämän astian sisällä tulee olla hitsattu ilmatiiviisti suljettu polttoainesäiliö, jossa on elastomeerinen enintään 46 litran vetoinen astia. Paineastian suunnittelupaineen tulee olla vähintään 2 860 kPa (28,60 bar) ja murtopaineen vähintään 5 170 kPa (51,70 bar). Jokaiselle astialle tulee tehdä valmistuksen yhteydessä ja ennen kuljetusta tiiviyskoe, jossa astia tulee todeta vuotamattomaksi. Valmiiksi koottu yksikkö tulee pakata huolellisesti palamatonta sulloainetta kuten vermikuliittia käyttäen vahvaan tiiviisti suljettavaan metalliseen ulkopakkaukseen, joka suojaa riittävästi kaikkia laitteita. Polttoainetta yksikössä ja kollissa saa olla enintään 42 litraa.

310

Astiat tai suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 31 c), 32 c) valmisteita, jotka kehittävät pieniä määriä hiilidioksidia ja/tai typpeä, on varustettava rn 1500 (8) tai 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

3. Yhtenpakkaaminen

311

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Tämän luokan aineluttelon eri kohtien aineita saa pakata enintään viisi litraa sisäpakkausta kohti keskenään ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita, rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(3) Aineluettelon kohtien 6, 7, 12 ja 13 aineita ei saa pakata yhteen muiden tavaroiden kanssa.

(4) Aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia aineita ei saa pakata yhteen luokkien 1 ja 5.2 (lukuun ottamatta kovettimia ja monikomponenttipakkauksia) aineiden ja esineiden eikä luokan 7 aineiden kanssa.

(5) Mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia aineita saa pakata enintään 0,5 litraa sisäpakkausta kohti ja 1 litra kollia kohti ja aineluettelon eri kohtien ryhmiin b) ja c) kuuluvia aineita enintään 5 litraa sisäpakkausta kohti rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(6) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(7) Happamia aineita ei saa pakata yhteen emäksisten aineiden kanssa, jos aineet on pakattu helposti särkyviin astioihin.

(8) Rn 4 (8), 8 sekä 302 määräyksiä on noudatettava.

(9) Jos käytetään puista tai pahvista laatikkoa, kollin massa saa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

312

Merkinnät

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 3 aineita tai esineitä sisältävä kolli on varustettava mallin 3 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtiin 11 . . . 19, 32 ja 41...57 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 6.1 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohtiin 21...26 ja 33 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(5) Aineluettelon kohtiin 27 ja 28 kuuluvia aineita tai esineitä sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallien 6.1 ja 8 mukaisilla lipukkeilla.

(6) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(7) Jos kolli sisältää astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai astioita, joissa on paineentasauslaite tahi ilman ulkopakkausta olevia paineentasauslaitteilla varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

313

(1) Lukuunottamatta aineluettelon kohtien 6, 12, 13 ja 28 aineita ja esineitä sekä eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita sisältäviä kolleja kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– ryhmän b) aineita enintään 6 litraa kollia kohti;

– ryhmän c) aineita enintään 45 litraa kollia kohti. Kollin massa saa olla enintään 50 kg.

(2) Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 23 ° C, ei saa kuljettaa lämminvaunuissa, joissa on avotulilämmitin tai katalyyttinen lämmityslaite.

(3) Luokan 3 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

314

(2) Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä kursivoitua rn 301 olevaa YK-numeroa ja nimeä. Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o .s.-nimikkeeseen tai ryhmänimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s-nimikettä tai ryhmänimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä5 . Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK Esimerkiksi 3 lk, 1 a), VAK.

Aineluettelon kohtien 41...57 aineiden ja vaimisteiden nimeksi merkitään torjunta-aineen6 ja palavan nesteen vaarallisin aineosa (esim. "parationi heksaanissa" ).

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä, sisältää..." . Kemiallisista nimistä on merkittävä aine tai enintään kaksi ainetta, joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä, sisältää 1230 metanolia, 3 lk, 17 b), VAK."

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana "liuos" tai "seos" on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä, ks. rn 3(3).

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "33, 1203 Bensiini, 3 lk, 3 b), VAK".

Milloin aineluettelossa nimeltä mainittu liuos tai seos taikka nimeltä mainittua ainetta sisältävä liuos tai seos ei kuulu rn 300 (5) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä voi tehdä seuraavan merkinnän: "Aine ei kuulu luokkaan 3".

(2) Jos aine ei kuulu luokkaan 3 aineluettelon (rn 301) kohdan E otsikon jälkeisen huomautuksen mukaisesti, saa lähettäjä tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: "Aine ei kuulu luokkaan 3".

(3) Rn 308 (4) mukaisissa lähetyksissä on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä "Kuljetus on rn 308 (4) mukainen".

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

315

(1) Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella lipukkeella, on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(2) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua tai pudota.

Rn 312 (6) mukaisesti mallin 12 mukaisella lipukkeella varustetut kollit on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

316

b. Pienkontit

317

(1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa myös pienkontissa.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 320) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Rn 324 määräykset koskevat myös soveltuvin osin kuljettamista pienkonteissa.

5 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kaupanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

6 Torjunta-aineen nimenä on käytetty standardin ISO 1 750-1981 (ks. rn 601, kohdat 71...87) mukaista nimeä, mikäli aine on mainittu kyseisessä standardissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

318

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 3 mukainen lipuke.

(2) Kuljetettaessa rn 312 (3). . .(5) mainittuja aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä edellä mainittujen kohtien mukainen lipuke.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 312 (2)...(5) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

319

E. Yhteenkuormauskiellot

320

Kolleja, jotka on varustettu mallin 3 mukaisella lipukkeella ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

321

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

322

(1) Aineluettelon kohdan 71 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 71 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 71 olevaa kursivoitua nimeä täydennettynä merkinnällä "3 lk, 71, VAK". Esimerkiksi "Tyhjä pakkaus, 3 lk, 71, VAK".

Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja ja tyhjiä säiliökontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja tarvittaessa myös kirjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma" 33,1203 Bensiini, kohta 3 b)".

(4) Aineluettelon kohdan 71 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisilla lipukkeilla, on pidettävä vaunussa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

G. Muut määräykset

323

Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisilla lipukkeilla, on tavarasuojissa pidettävä erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

324

(1) Jos mallin 6.1 mukaisilla lipukkeilla varustetusta kollista on ainetta päässyt valumaan vaunuun, saa vaunua käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

(2) Jos säiliövaunuun syntyy kuljetuksen aikana vuoto, on heti ryhdyttävä sopiviin toimenpiteisiin sen tukkeamiseksi. Jollei vikaa voida korjata, vaunu on jätettävä junasta ensimmäiselle sopivalle liikennepaikalle. Vuotava neste on kerättävä astioihin ja maahan valunut neste imeytettävä turpeeseen tai muuhun imeytysaineeseen. Liikennepaikalle on tilattava mahdollisimman pian tyhjä säiliövaunu tai muu säiliö, johon vahingoittuneen vaunun sisältö voidaan tyhjentää. Nestettä toiseen sailiöön siirrettäessä on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja tarvittaessa muut läheisyydessä olevat vaarallista ainetta sisältävät vaunut on siirrettävä syrjään. Jollei vuotavan nesteen talteen ottaminen voi tapahtua täysin turvallisesti, on asetettava vartija estämään varomatonta tulen käsittelyä vaunusta valuneen nesteen läheisyydessä.

H. Siirtymäkauden määräykset

325

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa kuitenkin soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikiijaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan."

326...399

OSA III
LISÄYKSET

LISÄYS IX

VAROITUSLIPUKKEET

1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset

Huom. Kollien osalta ks. myös m 14.

1900

(1)

a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6,01, 2, 3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 05,6.1,6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ja 9 tulee olla muodoltaan kärjelleen asetettuja neliöitä, joiden sivun pituus on 100 mm. Mikäli kollin koko edellyttää, saa käyttää pienempiä lipukkeita edellyttäen, että ne ovat selvästi näkyviä (ks. myös rn 224 (6)).

b) Vaunuihin ja säiliövaunuihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7D, 8 ja 9 tulee olla muodoltaan kärjelleen asetettuja neliöitä, joiden sivun pituus on vähintään 150 mm. Tämä koskee myös lipukkeita 7A, . ?B ja 7C, kun niitä käytetään lipukkeen 7D sijasta.

Lipukkeet on kiinnitettävä vaunuihin siten, että ne ovat kuljetuksen aikana selvästi näkyvissä.

Näitä lipukkeita ei tarvitse kiinnittää suurkontteja tai säiliökontteja kuljettaviin vaunuihin, jos suurkontti tai säiliökontti on merkitty näiden määräysten edellyttämillä lipukkeilla. Lipukkeiden tulee olla selvästi näkyvissä kuljetuksen aikana. Muussa tapauksessa lipukkeet on kiinnitettävä myös vaunuun.

c) Säiliökonttiin, jonka tilavuus on 3 m3 tai enemmän, kiinnitettävien lipukkeiden sivun pituuden tulee olla vähintään 250 mm. Tämä koskee myös lipukkeita 7A, 7B ja 7C, kun niitä käytetään lipukkeen 7D sijasta.

(2) Lipukkeiden 11 ja 12 tulee olla suorakaiteen muotoisia standardikokoa AS (148 x 210 mm). Mikäli kollin koko edellyttää, saa käyttää pienempiä lipukkeita edellyttäen, että ne ovat selvästi näkyviä.

(3) Lipukkeiden 13 ja 15 tulee olla suorakaiteen muotoisia kooltaan vähintään standardikokoa A (74 x 105 mm).

(4) Vaaran laatu voidaan lisäksi ilmaista lipukkeen alaosaan tehdyllä numeromerkinnällä tai kirjaimin.

(5) Lipukkeissa olevien tekstien tulee olla helposti luettavia ja kestäviä.

(6) Poiketen kohdan (1) määräyksistä saa ilman suojapakkausta lähetettävässä astiassa tai pullossa, jonka tilavuus on enintään 10 litraa, ja kaasupullossa, jonka tilavuus on enintään 50 litraa, sekä nestekaasupullossa ilman kokorajoitusta varoituslipukkeen korvata kemikaalilain perusteella annettujen määräysten mukaisella varoitusmerkinnällä edellyttäen, että viimeksi mainitussa merkinnässä on aineen vaaraominaisuutta osoittava kuvatunnus.

1901

(1) Varoituslipukkeet on kiinnitettävä kolliin, vaunuun, säiliökonttiin ja pienkonttiin liimaamalla tai muulla sopivalla tavalla. Ainoastaan silloin, kun lipukkeita ei voida kolliin ulkopinnan muodon takia kiinnittää kolliin, saa lipukkeet liimata pahviseen tai muuhun sopivaan alustaan, joka on kiinnitettävä lujasti kolliin. Lipukkeiden asemesta saa lähetyssäiliöihin, vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja yksityisten omistamiin pienkontteihin tehdä myös vastaavat pysyvät varoitusmerkinnät. Mallin 13 mukaisen lipukkeen sijasta saa vaunuissa ja säiliövaunuissa käyttää myös merkintänä punaista kolmiota, jossa on musta huutomerkki (kolmion kanta vähintään 100 mm ja korkeus vähintään 70 mm).

(2) Lähettäjän tulee kiinnittää määräysten mukaiset varoituslipukkeet:

a) kolliin sekä kappaletavarana että vaunukuormana kuljetettaessa,

b) kaikkiin kontteihin,

c) vaunuihin, jotka sisältävät lähettäjän kuormaaman vaunukuormalähetyksen,

d) vaunuihin, jotka sisältävät lähettäjän kuormaamia kappaletavaroita.

(3) Muissa tapauksissa rautatie on velvollinen kiinnittämään vaunuihin määräysten mukaiset varoituslipukkeet.

(4) Vaarallisia aineita sisältävät kollit, kontit ja säiliökontit, joiden varoitusmerkintöjen on vastattava jonkin toisen kuljetusmuodon määräyksiä, mutta joiden kuljetusta edeltää tai seuraa rautatiekuljetus, saadaan varustaa näiden määräysten mukaisten varoituslipukkeiden lisäksi myös mainitun toisen kuljetusmuodon määräysten mukaisilla varoituslipukkeilla.

(5) Vaarallisten tavaroiden purkamisen ja tarvittaessa vaunun, säiliövaunun, säiliökontin tai kontin puhdistamisen jälkeen lipukkeet on poistettava tai peitettävä.

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat

1902

Luokkien 1...9 aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

No:1

Musta pommin kuva oranssilla pohjalla.

Alaosassa tarkoituksen mukainen vaaralli suusluokka ja yhteensopivuusryhmän kirjain.

Alakulmassa pienillä "1".

Räjähtävää, vaarallisuusluokat 1.1, 1.2 ja 1.3.

N:o 1.4

Yläosassa mustalla vaarallisuusluokka "1.4" oranssilla pohjalla.

Alaosassa tarkoituksen mukaisen yhteensopivuusryhmän kirjain.

Alakulmassa pienillä "1".

Räjähtävää, vaarallisuusluokka 1.4.

N:o 1.5

Yläosassa mustalla vaarallisuusluokka "1.5" oranssilla pohjalla.

Alaosassa yhteensopivuusryhmän kirjain "D".

Alakulmassa pienillä "1".

Räjähtävää, vaarallisuusluokka 1.5.

N:o 1.6

Yläosassa mustalla vaarallisuusluokka "1.6" oranssilla pohjalla.

Alaosassa yhteensopivuusryhmän kirjain "N".

Alakulmassa pienellä "1".

Räjähtävää, vaarallisuusluokka 1.6.

N:o 01

Musta pommin kuva oranssilla pohjalla.

Räjähtävää.

N:o 2

Kaasupullo, musta tai valkoinen, vihreä tausta.

Alaosassa pienellä "2".

Ei-palava, ei myrkyllinen kaasu.

N:o 3

Musta tai valkoinen liekin kuva punaisella pohjalla.

Tulenarkaa, palavat nesteet.

N:o 4.1

Musta liekin kuva samanlevyisten punaisten ja valkoisten pystysuorien raitojen muodostamalla pohjalla.

Tulenarkaa, helposti syttyvät kiinteät aineet.

N:o 4.2

Musta liekin kuva valkoisella pohjalla. Lipukkeen alempi puolisko punainen. Helposti itsestään syttyvät aineet.

N:o 4.3

Musta tai valkoinen liekin kuva sinisellä pohjalla. Kehittää palavia kaasuja joutuessaan veden kanssa kosketuksiin.

N:o 5.1

Musta ympyrän kehällä olevan liekin kuva keltaisella pohjalla. Alaosassa pienellä "5.1".Hapettava aine.

N:o 5.2

Musta ympyrän kehällä olevan liekin kuva keltaisella pohjalla. Alaosassa pienellä "5.2". Orgaaninen peroksidi, helposti syttyvä.

N:o 05

Musta ympyrän kehällä olevan liekin kuva keltaisella pohjalla.

Paloa edistävä.

N:o 6.1

Musta pääkallo ja luut ristissä valkoisella pohjalla. Myrkyllistä. Pidettävä vaunuissa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

N:o 6.2

Kolme limittäin olevaa ympyrää. Tartuntavaarallinen. Pidettävä vaunuissa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista. Vahinko- tai vuototapauksissa ota välittömästi yhteys terveysviranomaisiin.

N:o 7A

Säteilyä osoittava merkki yläosassa, alaosassa sana RADIOACTIVE ja sen jälkeen pystysuora viiva sekä Sisältö...

Aktiivisuus...

Alakulmassa pienellä "7".

Merkki ja teksti mustalla, viiva punainen, pohja valkoinen.

Kollin luokka: 1-VALKOINEN. Kollin rikkoutuessa on sisältö vaarallista keholle joutuessaan, nautittuna tai sitä hengitettäessä.

N:o 7B

Kuten lipuke 7A, mutta alaosassa kaksi pystysuoraa punaista viivaa sekä

Sisältö...

Aktiivisuus...

Kuljetusindeksi...

Alaosassa pienellä "7".

Merkki ja teksti mustalla, yläosa keltainen, alaosa valkoinen, viiva punainen.

Radioaktiivista ainetta.

Kollin luokka: II-KELTAINEN.

Pidettävä loitolla FOTO-merkinnällä varustetuista kolleista (ks. rn 711).

Kollin rikkoutuessa on sisältö vaarallista keholle joutuessaan, nautittuna tai sitä hengitettäessä. Säteilyvaara ulottuu etäälle.

N:o 7C

Kuten lipuke 7B, mutta alaosassa kolme pystysuoraa punaista viivaa.

Radioaktiivista ainetta.

Kollin luokka: III KELTAINEN. Pidettävä loitolla FOTO-merkinnällä varustetuista kolleista (ks. rn 711).

Kollin rikkoutuessa on sisältövaarallista keholle joutuessaan, nautittuna tai sitä hengitettäessä. Säteilyvaara ulottuu etäälle.

N:o 7D

Säteilyä osoittava merkki yläosassa, alaosassa sana RADIOACTIVE ja luku 7. Merkki ja teksti mustalla, ylemmän puoliskon pohjaväri keltainen, alemman puoliskon pohjaväri valkoinen. Lipukkeen alaosassa olevan sanan RADIOACTIVE sijasta voidaan käyttää aineen tunnusnumeroa.

Radioaktiivista ainetta.

Vaarallista edellä lipukkeiden 7A, 7B tai 7C kohdalla mainituin tavoin.

N:o 8

Koeputket, joista tippuu pisaroita metallilevylle ja kädelle, musta, valkoisella pohjalla, lipukkeen alempi puolisko musta.

Syövyttävää.

N:o 9

Yläosassa valkoisella pohjalla seitsemän mustaa pystysuoraa ja alakulmassa pienellä "9" alleviivattuna.

Muut vaaralliset aineet ja esineet, joissa kuljetuksen aikana esiintyy muita vaaraominaisuuksia kuin muissa luokissa.

N:o 10

(varattu)

N:o 11

Kaksi mustaa nuolta valkoisella tai muulla erottuvalla pohjalla.

Tämä suunta ylöspäin.

N:o 12

Musta kantalasi valkoisella tai muulla erottuvalla pohjalla.

Varovasti käsiteltävä.

N:o 13

Punainen kolmio, jossa on musta huutomerkki valkoisella pohjalla

Varovasti vaihdettava

N:o 15

Kolme punaista kolmiota, joissa on mustat huutomerkit

Heittokielto ja laskumäessä laskukielto, Veturilla saattaen vaihdettava. Ei saa heittää muita vaunuja vasten ja on suojattava muiden vaunujen sysäyksiltä

1903

Siirtymäkausi

Varastossa olevat ennen 1 päivä elokuuta 1992 voimassa olleiden määräysten mallien 7A, 7B, 7C, 11, 12 ja 13 mukaisia varoituslipukkeita saa käyttää loppuun.

1904,...1999

Varoituslipukkeet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.