1521/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Ottaen huomioon Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat velvoitteet, ulkomaankauppaa voidaan tarkkailla ja ryhtyä suojatoimenpiteisiin sekä hallinnoida sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) ulkomaankaupalla Suomen ja muiden maiden välistä kauppaa;

2) tarkkailulla ulkomaankaupan tehostettua seurantaa;

3) suojatoimenpiteillä ulkomaankaupan sääntelyä määrällisten rajoitusten, perushinnan tai tasoitusmaksujen avulla;

4) perushinnalla tuotteelle asetettavaa edustavaa tuonti- tai vientihintaa, jonka tarkoituksena on 4 §:ssä tarkoitettujen häiriöiden estäminen; ja

5) tasoitusmaksulla maksua tai veroa, jonka tarkoituksena on 4 §:ssä tarkoitettujen häiriöiden estäminen.

3 §
Tarkkailu

Ulkomaankauppaa voidaan tarkkailla, jos on syytä epäillä, että jonkin tuotteen tuonti tai vienti aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vahinkoa jollakin talouden alalla tai häiriöitä markkinoilla.

4 §
Suojatoimenpiteet

Suojatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos ilmenee vakavia häiriöitä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa pysyvää vahinkoa jollakin talouden alalla, tai vaikeuksia, jotka johtavat tai voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan suojatoimenpiteitä soveltaa, jos Suomen ja Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden välinen kauppa aiheuttaa maatalouden alalla vakavia häiriöitä Suomen markkinoilla.

Suojatoimenpiteenä käytettävän tasoitusmaksun määräämisestä, perimisestä, muutoksenhausta ja muutoinkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty tai määrätty.

5 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Ulkomaankaupan sääntelystä vastaavia viranomaisia ovat ulkoasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä tullihallitus.

6 §
Tarkkailusta ja suojatoimenpiteistä päättäminen

Tarkkailun ja suojatoimenpiteiden käyttöönottamisesta säädetään asetuksella. Suojatoimenpiteiden käyttöönottoon voidaan liittää vakuusmenettely.

7 §
Ilmoitus eduskunnalle

Tämän lain nojalla annetut sellaiset säännökset ja määräykset, joiden antamiseen hallitusmuodon mukaan eduskunnan myötävaikutus on tarpeen, on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Hänen on saatettava ne eduskunnan tietoon heti tai, jos eduskunta ei ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut. Jos eduskunta niin päättää, on edellä tarkoitetut säännökset ja määräykset kumottava.

8 §
Tietojenantovelvollisuus

Edellä 5 §:ssä mainituilla viranomaisilla sekä veroviranomaisilla on oikeus niitä muutoin koskevien salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan sellaisia maahantuojia ja maastaviejiä sekä maahantuotuja ja maastavietyjä tavaroita koskevia tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtävässään. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin valvontaviranomaisille.

Maahantuoja, maastaviejä ja muu, jolla on hallussaan tuonnin tai viennin valvontaa varten tarpeellisia tietoja, on velvollinen vaadittaessa antamaan 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille kirjanpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Valvontaviranomaisten määräämät henkilöt ovat oikeutettuja tuonti- ja vientiehtojen noudattamiseen liittyvää valvontaa suorittaessaan tarkastamaan maahantuojien ja maastaviejien tiloissa tavaraa ja maastavietävän tavaran valmistusta sekä maahantuojien ja maastaviejien kirjanpitoa ja kirjeenvaihtoa. Jos tarkastus toimitetaan tarkastettavan luona, tarkastajan käytettäviksi on asetettava tarvittavat apuneuvot ja apulaiset.

Tietoa, joka on hankittu tai muutoin saatu tämän pykälän nojalla, ei saa käyttää väärin eikä ilmaista sivulliselle.

9 §
Rangaistussäännös

Rangaistus tässä laissa säädetyn ja viranomaisen sen nojalla antaman säännöstelymääräyksen rikkomisesta ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain 46 luvun 1-3 §:ssä. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8-13 §:ssä.

Rangaistus tasoitusmaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain 29 luvun 1-3 §:ssä.

Joka rikkoo 8 §:ssä tai tämän lain nojalla säädetyn tiedonantovelvollisuuden tai laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden antaa apua tarkastusten toimittamisessa tai muuten rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava ulkomaankaupparikkomuksesta sakkoon.

Joka laiminlyö tasoitusmaksuun liittyvän tullilainsäädännön mukaisen ilmoittamis- tai muun velvollisuuden, tuomitaantasoitusmaksurikkomuksesta sakkoon. Tasoitusmaksurikkomuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tullirikkomuksesta tullilaissa (1466/94) säädetään.

10 §
Toimenpiteistä luopuminen

Ulkomaankaupan sääntelystä vastaava viranomainen voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin syylliseksi epäillyn saattamiseksi syytteeseen, milloin tekoa on sen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytetoimenpiteitä.

11 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

Edellä 5 §:ssä mainitut viranomaiset antavat tarvittaessa tarkempia määräyksiä Euroopan yhteisöjen antamien ulkomaankaupan sääntelyyn liittyvien asetusten ja päätösten soveltamisesta samoin kuin 6 §:n nojalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1-3, 4-6, 8 ja 9 §, näistä 8 § sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (827/90).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 301/94
TaVM 42/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.