1520/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92) liitteen osan II rn...599 sekä lisäyksen X kohdat 5...5.7.4 ja lisäyksen XI kohdat 5...5.7.4, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa kuitenkin soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä:"Kuljetus LMp 394/92 mukaan" .

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
OLE NORRBACK

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET
II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 5.1.

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

1. Aineluettelo

500

(1) Rn 501 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia 5.1 luokan aineita saa kuljettaa rautatiellä vain rn 500 (2)...524 mainituin ehdoin.

Huom. Rn 501 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, ks. rn 501a.

(2) Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka vaikka eivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen, aiheuttaa tulipalon tai edistää muiden materiaalien palamista.

(3) Luokan 5.1 aineet jaetaan seuraavasti:

A. Nestemäiset hapettavat aineet ja niiden vesiliuokset

B. Kiinteät hapettavat aineet ja niiden vesiliuokset

C. Tyhjät pakkaukset

Luokan 5.1 rn 501 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet lukuun ottamatta kohdissa 5 ja 20 mainittuja aineita, kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella a),

b) tai c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a): voimakkaasti hapettavat aineet

ryhmä b): hapettavat aineet

ryhmä c): heikosti hapettavat aineet

(4) Kiinteät hapettavat aineet, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, voidaan luokitella luokkaan 5.1 joko niistä saadun kokemuksen perusteella tai RID-määräysten lisäyksen III osassa F (rn 1350 ja 1351) esitettyjen testimenetelmien ja kriteerien mukaisesti. Jos testitulokset ja kokemusperäinen tieto aineesta ovat ristiriidassa keskenään, on luokitus tehtävä kokemusperäisen tiedon perusteella. Nestemäiset hapettavat aineet, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, luokitellaan kokemusperäisen tiedon perusteella.

(5) Luokiteltaessa aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, tähän luokkaan RID-määräysten lisäyksen III osan F (rn 1350 ja 1351) testien perusteella, sovelletaan seuraavaa ehtoa:

Aine luokitellaan luokkaan 5.1, jos jommassa kummassa koestetussa pitoisuudessa kolmessa rinnakkaiskokeessa saatu sahajauhon keskimääräinen palamisaika on enintään sama kuin ammoniumpersulfaattiseoksen keskimääräinen palamisaika kolmessa rinnakkaiskokeessa.

(6) Luokiteltaessa aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, aineluettelon rn 501 eri kohtien kirjaimilla a), b) tai c) merkittyihin ryhmiin RID-määräysten lisäyksen III osan F (rn 1350 ja 1351) testimenetelmien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

Aine on luokiteltava ryhmään a), jos yhdessä koestetussa pitoisuudessa aineen palamisaika on lyhyempi kuin kaliumbromaatin palamisaika.

Aine on luokiteltava ryhmään b), jos yhdessä koestetussa pitoisuudessa aineen palamisaika on enintään sama kuin kaliumperkloraatin palamisaika ja aine ei kuulu ryhmään a).

Aine on luokiteltava ryhmään c), jos yhdessä koestetussa pitoisuudessa aineen palamisaika on enintään sama kuin ammoniumpersulfaatin palamisaika ja aine ei kuulu ryhmiin a) tai b).

(7) Jos luokan 5.1 aineen vaarallisuusryhmä muuttuu rn 501 mainitusta siihen lisättyjen muiden aineiden johdosta, on tällainen seos tai liuos luokiteltava aineluettelon siihen kohtaan ja ryhmään, mihin se vaarallisuutensa perusteella todellisuudessa kuuluu.

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3(3).

(8) Jos aine on nimeltä mainittu rn 501 aineluette on saman kohdan useammassa ryhmässä, kysymykseen tuleva ryhmä voidaan määrittää testitulosten perusteella RID-määräysten lisäyksen III osan F (rn 1350 ja 1351) mukaisesti sekä kohdan (6) kriteerien perusteella.

(9) RID-määräysten lisäyksen III osan F (rn 1350 ja 1351) testien sekä kohdan (6) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun aineen ominaisuudet sellaiset, ettei aine kuulu tähän luokkaan (ks. rn 514).

(10) Rn 506 (2), 507 (2) ja 508 (2) pakkausmääräyksissä aineita ja aineiden seoksia, joiden sulamispiste on yli 45 ° C, pidetään kiinteinä aineina.

(11) Luokan 5.1 kemiallisesti epästabiilien aineiden kuljetus on sallittu vain, jos tarvittavat toimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvien vaarallisten hajoamis- tai polymeroitumisreaktioiden estämiseksi on suoritettu. Tällöin tulee erityisesti varmistua siitä, etteivät kuljetusastiat sisällä sellaisia aineita, jotka voivat kiihdyttää näitä reaktioita.

(12) Itsestään kuumenevien, kiinteiden hapettavien aineiden, joiden YK-numero on 3100, veden kanssa reagoivien, kiinteiden hapettavien aineiden, joiden YK-numero on 3121 tai palavien, kiinteiden hapettavien aineiden, joiden YK-numero on 3137, kuljetus on kielletty (ks. myös rn 3 (3), kohdan 2.3.1 taulukon huom. 1.).

501

A. Nestemäiset hapettavat aineet ja niiden vesiliuokset

1. Vetyperoksidi ja sen liuokset tai vetyperoksidin seokset muiden nesteiden kanssa vesiliuoksina:

a) 2015 vetyperoksidi, stabiloitu.
  2015 vetyperoksidin yli 60 %
         vetyperoksidia
         sisältävä vesiliuos. stabiloituna;

Huom. 1. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 503.

Huom. 2. stabiloimattuman vetyperoksidin ja stabiloimattomien yli 60 % vetyperoksidia sisältävien vesiliuosten kuljetus on kielletty.

b) 2014 vetyperoksidin vesiliuokset, jotka
         sisältävät 20...60 % vetyperoksidia
         (tarvittaessa stabiloituna),
  3149 vetyperoksidin ja peretikkahapon
         seos,
         stabiloituna, seoksena happojen ja veden
         kanssa sisältäen enintään 5 %
         peretikkahappoa;

Huom. Tämä vetyperoksidin ja peretikkahapon seos (YKnumero 3149) ei saa laboraturiokokeissa räjähtää kavitaatiotilassa, hajaantua eikä kuumentamisella koeolosuhteessa saa olla vaikutusta aineeseen eikä aiheuttaa aineen räjähtämistä. Seosten tulee olla termisesti stabiileja (itse-kiihtyvä hajoamislämpötila vähintään 60 ° C 50 kg ainemäärällä). Flegmatoimisaineena on käytettävä peretikkahapon kanssa yhteensopivaa nestettä. Aineet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ovat luokan 5.2 aineita, ks. RID-määräysten lisäys I, rn 1106 (2) g).

c) 2984 vetyperoksidin vesiliuokset, jotka
         sisältävät vähintään 8 mutta alle 20 %
         vetyperoksidia (tarvittaessa stabiloituna).

Huom. Vetyperoksidin vesiliuokset, jotka sisältävät alle 8 % vetyperoksidia eivät ole näiden määräysten alaisia.

2. Tetranitrometaani:

a) 1510 tetranitrometaani.

Huom. Palavia epäpuhtauksia sisältävän tetranitrometaanin kuljetus on kielletty.

3. Perkloorihapon liuos:

a) 1873 perkloorihapon vesiliuos, joka
         sisältää yli 50 mutta enintään 72 paino-%
         happoa.

Huom. 1 . Yli 72 paino-% happoa sisältävien perkloorihapon liuosten tai muita nestemäisiä aineita kuin vettä sisältävien perkloorihapposeosten kuljetus on kielletty.

Huom. 2. 1802 perkloorihapon liuokset, jotka sisältävät enintään 50 paino-% happoa, ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801. kohta 4 b).

4. Kloorihapon liuos:

b) 2626 kloorihapon vesiliuos, joka sisältää
         enintään 10 % kloorihappoa.

Huom. Yli 10% kloorihappoa sisältävien kloorihappoliuosten tai muita nestemäisiä aineita kuin vettä sisältävien kloorihapposeosten kuljetus on kielletty.

5. Fluorin seuraavat halogeeniyhdisteet:

  1745 bromipentafluoridi,
  1746 bromitrifluoridi,
  2495 jodipentafluoridi.

Huom. 1. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 504.

Huom. 2. Muita fluorin halogeeniyhdisteitä ei saa kuljettaa luokan 5.1 aineina.

B. Kiiuteät hapettavat aineet ja niiden vesiliuokset

11. Kloraatit ja kloraattien seokset boraattien tai hygroskooppisten kloridien kanssa (kuten magnesiumkloridin ja kalsiumkloridin):

b) 1452 kalsiumkloraatti,
  1458 kloraatin ja boraatin seos,
  1459 kloraatin ja magnesiumkloridin seos,
  1485 kaliunikloraatti,
  1495 natriumkloraatti,
  1506 strontiumkloraatti,
  1513 sinkkikloraatti,
  2427 kaliunikloraatin vesiliuos,
  2428 natriunikloraatin vesiliuos,
  2429 kalsiunikloraatin vesiliuos,
  2721 kuparikloraatti,
  2723 magnesiunikloraatti,
  1461 kloraatit, epäorgaaniset. n.o.s.,
  3210 kloraatit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. 1. Ks. myös kohta 29.

Huom. 2. Ammoniumkloraatin sekä -kloraatin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

12. Ammoniumperkloraatti:

b) 1442 ammoniumperkloraatti.

Huom. Tämän aineen luokitus on tehtävä- RID-määräysten lisäyksen I mukaisten testitulosten perusteella. Aineen raekoon ja pakkauksen suhteen ks. myös luokka 1 (rn 101, kohta 4, YK-no 0402).

13. Perkloraatit (lukuun ottamatta ammoniumperkloraattia, ks. kohta 12.):

b) 1455 kalsiumperkloraatti,
  1475 magnesiumperkloraatti,
  1489 kaliumperkioraatti,
  1502 natriumperkloraatti
  1508 strontiumperkloraatti,
  1481 perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.,
  3211 perkloraatit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. Ks. myös kohta 29.

14. Kloriitit:

b) 1453 kalsiumkloriitti,
  1496 natriumkloriitti,
  1462 kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.

Huom. 1. 1908 kloriittien liuokset ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801, kohta 61 h) tai c).

Huom. 2. Ammoniumkloriitin sekä kloriitin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

15. Hypokloriitit:

b) 1471 litiumhypokloriitti, kuiva,
  1471 litiumhypokloriittiseos,
  1748 kalsiumhypokloriitti, kuiva
  1748 kalsiumhypokloriittiseos, kuiva,
         joka sisältävät yli 39 % aktiivista klooria
         (8,8 % aktiivista happea),
  2880 kalsiumhypokioriitti, hydratoitu,
  2880 kalsiumhypokloriitti, hydratoitu
         seos, joka sisältää 5,5...10 %
         vettä,
  3212 hypokloriitit, epäorgaaniset,
         n.o.s.;
c) 2208 kalsiumhypokloriittiseos, kuiva,
         joka sisältää yli 10 mutta enintään 39 %
         aktiivista klooria.

Huom. 1 . Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat, jotka sisältävät enintään 10% aktiivista klooria, eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 2. 1791 hypokloriittiliuokset ovat luokan 8 aineita. ks. rn 801, kohta 61 b) tai c).

Huom. 3. Hypokloriitin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

Huom. 4. Ks. myös kohta 29

16. Bromaatit:

b) 1473 magnesiumbromaatti;
  1484 kaliumbromaatti,
  1494 natriumbromaatti,
  1450 bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s.,
  3213 bromaatit, epäorgaaniset,
         vesiljuoksina, n.o.s.;
c) 2469 sinkkibromaatti,
  3213 bromaatit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. 1. Ammoniumbromaatin sekä bromaatin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

Huom. 2. Ks myös kohta 29.

17. Permanganaatit:

b) 1456 kalsiumpermanganaatti,
  1490 kaliumpermanganaatti,
  1503 natriumpermanganaatti,
  1515 sinkkipermanganaatti,
  1482 permanganaatit, epäorgaaniset,
         n.o.s.,
  3214 permanganaatit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. 1 . Ammoniumpermanganaatin sekä permanganaatin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

Huom. 2 . Ks. myös kohta 29.

18. Persulfaatit:

c) 1444 ammoniumpersulfaatti,
  1492 kaliumpersulfaatti,
  1505 natriumpersulfaatti,
  3215 persulfaatit, epäorgaaniset,
         n.o.s.,
  3216 persulfaatit,
         epäorgaaniset, vesiliuoksina,
         n.o.s.

19. Perkarbonaatit:

c) 2467 natriumperkarbonaatit,
  3217 perkarbonaatit, epäorgaaniset,
         n.o.s.

Huom. Natriumkarbonaattiperoksihydraatti ei ole näiden määräysten alainen.

20. Ammoniumnitraattiliuokset:

  2426 ammoniumnitraatti, nestemäinen,
         kuuma väkevöity liuos, jonka väkevyys on yli
         80...93% edellyttäen, että:
         1.pH on välillä 5...7 mitattuna kuljetettavan
         aineen 10 prosenttisesta vesiliuoksesta,
         2.liuos ei sisällä yli 0,2 % palavaa ainetta
         tai klooriyhdisteitä sellaisissa määrin,
         että klooripitoisuus on yli 0,02 %.

Huom. Enintään 80 % ammoniumnitraattia sisältävät vesiliuokset eivät ole näiden määräysten alaisia.

21. Ammoniumnitraatti ja ammoniumnitraattipitoiset lannoitteet2 :

c) 1942 ammoniumnitraatti, joka sisältää
         enintään 0,2 % palavia aineita mukaan
         lukien orgaaniset aineet hiileksi
         laskettuna ja joka ei sisällä muita
         lisäaineita,
  2067 ammoniumnitraattilannoitteet,
         tyyppi
         A1:
         Tasalaatuinen, erottumaton
         ammoniumnitraatin ja ammoniumnitraatin
         suhteen inertin epäorgaanisen aineen seos, 
         joka sisältää vähintään 90 %
         ammoniumnitraattia ja enintään 0,2 %
         palavaa ainetta (mukaan lukien orgaaniset
         aineet hiileksi laskettuna), tai seos, joka
         sisältää yli 70 % mutta alle 90 %
         ammoniumnitraattia ja enintään 0,4 %
         palavaa ainetta,
  2068 ammoniumnitraattilannoitteet,
         tyyppi
         A2:
         Tasalaatuinen, erottumaton
         ammoniumnitraatin ja kalsiumkarbonaatin
         ja/tai dolomiitin seos, joka sisältää yli
         80 % mutta alle 90 %
         ammoniumnitraattia ja enintään 0,4 %
         palavaa ainetta,
  2069 ammoniumnitraattilannoitteet,
         tyyppi
         A3:
         Tasalaatuinen, erottumaton
         ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin
         seos, joka sisältää yli 45...%
         ammoniumnitraattia ja enintään 0,4 %
         palavaa ainetta,
  2070 ammoniumnitraattilannoitteet,
         tyyppi
         A4:
         Tasalaatuinen, erottumaton typpi/fosfaatti-
         tai typpi/kaliumtyypin seos tai
         typpi/fosfaatti/kaliumtyypin täyslannoite,
         joka sisältää yli 70 % mutta alle 90 %
         ammoniumnitraattia ja enintään 0,4 %
         palavaa ainetta.

Huom. 1. Yli 0,2 % palavia aineita (mukaan lukien orgaaniset aineet hiileksi laskettuna) sisältävän ammoniumnitraatin kuljetus on sallittu vain niissä tapauksissa, jolloin sitä sisältyy luokan 1 räjähteisiin.

Huom. 2. Määritettäessä ammoniumnitraattipitoisuutta on kaikki nitraatti-ionit, joita vastaa ekvivalenttimäärä ammoniumioneja, laskettava ammoniumnitraatiksi.

Huom. 3. Lannoitteita, joissa ammoniumnitraattipitoisuus tai palavien aineiden pitoisuus on yli annettujen arvojen, saa kuljettaa vain luokalle 1 asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ks. myös huom. 5.

Huom. 4. Lannoitteet, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on alle annettujen raja-arvojen, eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 5. Ammoniumnitraattilannoitteet, tasalaatuiset, erottumattomat typpi/fosfaatti- tai typpi/kaliumtyypin seokset tai typpi/fosfaatti/kaliumtyypin täyslannoitteet, joiden nitraattiionien ylimäärä ammoniumioneihin (laskettuna kaliumnitraattina) nähden on vähemmän kuin 10 paino-%, eivät ole näiden määräysten alaisia edellyttäen, että

a) ammoniumnitraattipitoisuus on enintään 70 % ja palavien aineiden kokonaispitoisuus enintään 0,4%; tai

b) ammoniumnitraattipitoisuus on enintään 45 %, jolloin palavien aineiden pitoisuus ei ole rajoitettu.

22. Nitraatit (lukuun ottamatta kohtien 20, 21 ja 29 aineita):

b) 1493 hopeanitraatti,
  1514 sinkkinitraatti,
  1477 nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s.,
  3218 nitraatit, epäorgaaniset,
         vesiljuoksina, n.o.s.;
c) 1438 alumiininitraatti,
  1451 cesiumnitraatti,
  1454 kalsiumnitraatti,
  1465 didymiumnitraatti,
  1466 ferrinitraatti,
  1467 guanidiininitraatti,
  1474 magnesiumnitraatti,
  1486 kaliumnitraatti,
  1498 natriumnitraatti,
  1499 natriumnitraatin
         jakaljumnitraatin seokset,
  1507 strontiumnitraatti,
  2720 krominitraatti,
  2722 litiumnitraatti,
  2724 mangaaninitraatti,
  2725 nikkelinitraatti,
  2728 zirkoniumnitraatti,
  1477 nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s.,
  3218 nitraatit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. 1. 1625 elohopea-II-nitraatti, 1627 elohopea-I-nitraatti ja 2727 talliumnitraatti ovat luokan 6.1 aineita, ks. rn 601, kohdat 52 b) ja 68 b). 2976 toriumnitraatti, kiinteä, 2980 uranyylinitraatti heksahydraasti liuoksena ja 2981 uranyylinitraatti, kiinteä ovat luokan 7 aineita, ks. rn 704, lehdet 5, 6, 9, 10, 11 ja 13.

Huom. 2. Kalsiumnitraattilannoitteen kaupallinen muoto, joka sisältää pääasiassa kaksoissuolaa (kalsiumnitraattia ja ammoniumnitraattia) ja sisältää enintään 10% ammoniumnitraattia ja vähintään 12 % kidevettä, ei ole näiden määräysten alainen.

23. Nitriitit:

b) 1488 kaliumnitriitti,
  1512 sinkkiammoniumnitriitti,
  2627 nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s.,
  3219 nitriitit, epäorgaaniset,
         vesiljuoksina, n.o.s.;
c) 1500 natriumnitriitti,
  2726 nikkelinitriitti,
  3219 nitriitit, epäorgaaniset,
         vesiliuoksina, n.o.s.

Huom. 1. Ammoniumnitriitin sekä epäorgaanisen nitriitin ja ammoniumsuolan seosten kuljetus on kielletty.

Huom. 2. Sinkkiammoniumnitriittin kuljetus merellä on kielletty.

24. Kohtien 22 ja 23 nitraattien ja nitriittien seokset:

b) 1487 kaliumnitraatin ja
         natriumnitriitin seos.

Huom. Ammoniumsuolaa sisältävien seosten kuljetus on kielletty.

25. Peroksidit ja superoksidit:

a) 1491 kaliumperoksidi,
  1504 natriumperoksidi,
  2466 kaliumsuperoksidi,
  2547 natriumsuperoksidi;
b) 1457 kalsiumperoksidi,
  1472 litiumperoksidi,
  1476 magnesiumperoksidi,
  1509 strontiumperoksidi,
  1516 sinkkiperoksidi,
  1483 peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s.

Huom. Ks. myös kohta 29.

26. Kloori-isosyanuurihapot ja niiden suolat:

b) 2465 dikloori-isosyanuurihappo, kuiva,
  2465 dikloori-isosyanuurihapon suolat,
  2468 trikloori-isosyanuurihappo, kuiva.

Huom. Dikloori-isosyanuurihapon natriumdihydraattisuola ei ole näiden määräysten alainen.

27. Kiinteät hapettavat aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 1479 hapettava, kiinteä aine, n.o.s.;
b) 1439 ammoniumdikromaatti,
  3247 natriumperoksiboraatti, vedetön,
  1479 hapettava, kiinteä aine, n.o.s.;
c) 1479 hapettava, kiinteä aine, n.o.s.

28. Kiinteiden hapettavien aineiden vesiliuokset, jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3139 hapettava neste, n.o.s.;
c) 3139 hapettava neste, n.o.s.

29. Kiinteät hapettavat aineet, myrkylliset, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3087 hapettava kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.;
b) 1445 bariumkloraatti,
  1446 bariumnitraatti,
  1447 bariumperkloraatti,
  1448 bariumpermanganaatti,
  1449 bariumperoksidi,
  1469 lyijynitraatti,
  1470 lyijyperkloraatti,
  2464 berylliumnitraatti,
  2573 talliumkloraatti,
  2719 bariumbromaatti,
  2741 bariumhypokloriitti, yli 22 %
         aktiivista klooria sisältävä,
  3087 hapettava kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.;
c) 1872 lyijydioksidi,
  3087 hapettava kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

30. Kiinteiden hapettavien aineiden vesiliuokset, myrkylliset, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3099 hapettava neste, myrkyllinen,
         n.o.s.;
b) 3099 hapettava neste, myrkyllinen,
         n.o.s.;
c) 3099 hapettava neste, myrkyllinen,
         n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

31. Kiinteiden hapettavien aineiden vesiliuokset, syövyttävät, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3085 hapettava kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.
b) 1463 kromitrioksidi, vedetön
         (kiinteäkromihappo),
  3085 hapettava kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.
c) 1511 ureavetyperoksidi,
  3085 hapettava kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.

Huom. 1. Syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3)

Huom. 2. 1755 kromihapon liuokset ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801, kohta 17 b) ja c).

32. Kiinteiden hapettavien aineiden vesiliuokset, syövyttävät, sekä näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3098 hapettava neste, syövyttävä,
         n.o.s.;
b) 3098 hapettava neste, syövyttävä,
         n.o.s.;
  3098 hapettava neste, syövyttävä,
         n.o.s.;

Huom. Syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

Ks. YK:n suositus "UM Recommendations on the Transport of Dangerous Goods", kohta 11.3.3.

2 Ammoniumnitraattia sisältävät lannoitteet, joiden YK-numero on 2071, eivät ole näiden määräysten alaisia. Ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden, joiden YK-numero on 2072, kuljetus on kielletty.

C. Tyhjät pakkaukset

Huom. Tyhjien pakkausten, joiden pinnalla on kiinnitarttuneena niissä kuljetettuja aineita, kuljetus on kielletty.

41. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet luokan 5.1 aineita.

501a

Aineluettelon ryhmien b) ja c) aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmän b) aineet: nestemäiset: enintään 500 ml sisäpakkauksessa; kiinteät: enintään 500 g sisäpakkauksessa;

b) Aineluettelon ryhmän c) aineet: nestemäiset: enintään 1 litra sisäpakkauksessa; kiinteät aineet: enintään 1 kg sisäpakkauksessa.

Huom. Ryhmään a) kuuluvat aineet ovat aina näiden määräysten alaisia.

Edellä mainittuja ainemääriä saa kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1538 määräykset. Kolli saa painaa enintään 30 kg.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

502

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa "Erityispakkausmääräykset", rn 503 ja 504, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 500(3) ja 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X": aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y": aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän III, II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

Huom. Luokan 5.1 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. Aineluettelon kohtien ll...13. 16, 18, 19, 21, 22 c) aineiden sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltujen kiinteiden jätteiden kuljettamisesta irrallisena, ks rn 516.

2. Erityispakkausmääräykset

503

(1) Aineluettelon kohdan 1 a) aineet on pakattava:

a) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin, jotka on valmistettu vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista, tai rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin, jotka on valmistettu sellaisesta erikoisteräksestä, joka ei aiheuta vetyperoksidin hajaantumista, tai

b) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen, muovinen tai sellaisesta metallista, joka ei aiheuta vetyperoksidin hajaantumista, valmistettu sisäpakkaus. Lasisen tai muovisen sisäpakkauksen tilavuus saa olla enintään 2 litraa, metallisen enintään 5 litraa.

Pakkaukset on varustettava rn 1500 (8) tarkoittamalla paineentasauslaitteella. Edellä tarkoitettujen pakkausyhdistelmien tulee olla lisäyksessä V pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattua ja hyväksyttyä tyyppiä.

(2) Astian tilavuudesta saa täyttää enintään 90%.

(3) Kollin massa saa olla enintään 125 kg.

504

Aineluettelon kohdan 5 aineet on kuljetettava enintään 150 litran vetoisissa pulloissa tai enintään 1000 litran vetoisissa astioissa (esimerkiksi vieritysvanteilla varustetuissa lieriömäisissä astioissa tai pallomaisissa astioissa), jotka on valmistettu hiiliteräksestä tai sopivasta erikoisteräksestä.

a) Astioiden on oltava soveltuvin osin luokan 2 määräysten mukaisia (ks. RID-määräysten rn 211 ja 213 (1) ja (2)). Astiat on mitoitettava vähintään 2,1 MPa (21 bar) suunnittelupaineelle (ylipaine). Astian seinämien paksuuden on oltava vähintään 3 mm. Ennen käyttöönottoa astialle on suoritettava nestepainekoe vähintään 1 MPa (10 bar) (yli paine) paineella. Painekoe on uusittava joka kahdeksas vuosi ja sen yhteydessä on suoritettava astialle sisäpuolinen tarkastus ja varusteiden tarkastus. Lisäksi on kahden vuoden välein sopivin laittein (esimerkiksi ultraäänilaittein) tarkastettava mahdolliset syöpymät astioissa sekä varusteiden kunto. Kokeet ja tarkastukset on tehtävä luokan 2 asianomaisten kohtien mukaisesti (ks. RID-määräysten rn 215 ja 216).

b) Astian tilavuudesta saa täyttää enintään 92 %.

c) Astioihin on merkittävä selvästi ja pysyvästi:

– valmistaja tai valmistajan merkki sekä astian numero

– aineen nimi rn 501, kohta 5 mukaisesti

– astian taara ja täytetyn astian suurin sallittu massa

– käyttöönottotarkastuksen ja viimeksi suoritetun määräaikaistarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi)

–tarkastuksen suorittaneen tarkastajan leima.

505

Ainduettelon kohdan 20 mukaisia ammoniumnitraattiliuoksia saa kuljettaa vain säiliövaunuissa (ks. lisäys XI) tai säiliökonteissa (ks. lisäys X).

506

(1) Aineluettelossa (rn 501) ryhmään a) kuuluvat aineet (lukuun ottamatta kohtaa 1 a)) on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin muovitynnyreihin, joiden tilavuus saa olla enintään 60 1, tai kiinteäpäätyisiin muovikanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen, muovinen tai metallinen sisäpakkaus.

(2) Kohdan 3 a) perkloorihappoa saa pakata myös rn 1539 tarkoittamiin lasisiin yhdistettyihin pakkauksiin.

(3) Rn 500 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) irrotettavapäätyisiin rn 1520 tarkoittamiin teräs-, rn 1521 alumiini-, rn 1523 vaneri-, rn 1525 pahvitai rn 1526 muovitynnyreihin, tai irrotettavapäätyisiin rn 1522 teräs- tai rn 1526 muovikanistereihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki; tai

b) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki.

507

(1) Aineluettelossa (rn 501) ryhmään b) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1 522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1 537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin;

h) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

i) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

j) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia, lukuun ottamatta tyyppejä 11 HZ2 ja 31 HZ2.

Huom. Kohtien a), b), c) ja d) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin ja kanistereihin, jotka on tarkoitettu vain 23 ÝC lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1553, 1554 ja 1560).

(2) Rn 500 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) pölytiiviisiin rn 1533 tarkoittamiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 tarkoittamiin kudottuihin muovisäkkeihin, rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin tai rn 1536 tarkoittamiin vedenkestäviin paperisäkkeihin edellyttäen, että aineet kuljetetaan joko vaunukuormana tai säkit on kiinnitetty lujasti kuormalavoille; tai

c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottalmatta tyyppejä 13H1, 13L1 ja 13M1 edellyttäen, että aineet kuljetetaan vaunukuormana tai suursäkeissä, jotka on kiinnitetty lujasti kuormalavoille.

508

(1) Aineluettelossa (rn 501) ryhmään c) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin;

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin;

i) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

j) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

k) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia, lukuun ottamatta tyyppejä 1 1HZ2 ja 31HZ2.

Huom. Kohtien a), b), c), d) ja h) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin, kanistereihin ja peltipakkauksiin, jotka on tarkoitettu vain 23 ° C lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1552...1554 ja 1560).

(2) Rn 500 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) irrotettavapäätyisiin rn 1523 tarkoittamiin vaneritai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) pölytiiviisiin rn 1533 tarkoittamiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 kudottuihin muovisäkkeihin tai rn 1535 muovisäkkeihin tai rn 1536 vedenkestäviin paperisäkkeihin; tai

c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13L1 ja 13M1. Aineluettelon kohtien 21 ja 22 c) aineita saa kuljettaa kaikentyyppisissä rn 1623 tarkoittamissa su ursäkeissä.

509

Pakkaukset ja suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohtien 1 b) tai 1 c) aineita, on varustettava rn 1500 (8) tai rn 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

510

3. Yhteenpakkaaminen

511

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Luokan 5.1 aineluettelon eri kohtien aineita saa pakata keskenään ja/tai sellaisten aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita, rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin 5.1 luokan nestemäistä ainetta saa yhdessä sisäpakkauksessa olla enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 5 kg.

(3) Mikäli jäljempänä kohdassa (7) ei ole toisin määrätty, luokan 5.1 aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden yhteenpakkaaminen on sallittu, ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin 5.1 luokan nestemäistä ainetta saa yhdessä sisäpakkauksessa olla enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 5 kg.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavanlaisia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Rn 4 (8), 8 ja rn 502 määräyksiä on noudatettava.

(6) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä saa kollin massa olla enintään 100 kg.

(7) Aineluettelon kohtien 1 a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16 b), 17, 25 ja 27...32 aineiden ja muiden kohtien ryhmien a) aineiden yhteenpakkaaminen on kielletty. Kohdan 3 a) perkloorihappoa, joka sisältää yli 50 % happoa, saa kuitenkin pakata yhteen luokan 8, rn 801, kohdan 4 b) perkloorihapon kanssa.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

Merkinnät

512

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 5.1 aineita sisältävät kollit on varustettava mallin 5.1 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtien 2, 5, 29 tai 30 aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 6.1 mukaisella lipukkeella. Aineluettelon kohtiin 1 a), 1 b), 3 a), 5, 31 tai 32 aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(4) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(5) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai astioita, joissa on paineentasauslaite, tahi jos on kysymys ilman ulkopakkausta olevista paineentasauslaitteella varustetuista astioista, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

513

(1) Lukuun ottamatta kohdan 5 ja eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– ryhmän b) aineita: Nestemäisiä enintään 4 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 12 kg kollia kohti.

– ryhmän c) aineita: Nestemäisiä enintään 12 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 24 kg kollia kohti.

(2) Luokan 5.1 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

514

Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä rn 501 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja nimeä. Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s.-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä3 . Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK. Esimerkiksi "5.1 lk, 11 b), VAK"

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä, sisätää..." Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä, sisältää 1513 sinkkikloraattia, 5.1 lk, 11 b), VAK".

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden mää

räysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen vaaraomiaaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana "liuos" tai "seos" on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä (ks. rn 3 (3) a)).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään "sulassa muodossa", jollei tämä termi esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII (rn 1801(3)) mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "50, 1495 Natriumkloraatti, 5.1 lk, 11 b), VAK".

Milloin aineluettelossa nimeltä mainittu aine ei kuulu rn 500 (9) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä voi tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: "Aine ei kuulu luokkaan 5.1".

3 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

515

(1) Luokkaan 5.1 kuuluvien aineiden kuljetukseen käytettävän vaunun tulee olla ennen kuormausta perusteellisesti puhdistettu varsinkin helposti syttyvistä jätteistä (kuten oljista, heinistä, papereista ym.).

(2) Mallin 6.1 mukaisella varoituslipukkeella varustetut kollit on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(3) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua tai pudota. Kollit, jotka on rn 512 (4) mukaisesti varustettu mallin 12 mukaisella lipukkeella, on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

(4) Olkien ja muiden helposti syttyvien aineiden käyttö tukemiseen on kielletty.

(5) Aineluettelon kohtien 11 . . . 13 ja 16 b) aineita sisältävät suursäkit on kuljetettava katetussa vaunussa tai luukkukansivaunussa tai vesitiiviillä ja vaikeasti syttyvällä peitteellä varustetussa avovaunussa. Riittävin toimenpitein tulee varmistaa, ettei säkkien vuotaessa vaunuun valuneet aineet voi joutua kosketuksiin puun tai muun palavan aineen kanssa.

b. Kuljettaminen irrallisena

516

Aineluettelon kohdissa 11...13, 16, 18, 19,21 ja 22 c) mainittuja aineita sekä edellä mainittuihin kohtiin luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa irrallisena vesitiiviillä ja vaikeasti syttyvällä peitteellä varustetussa avovaunussa tai luukkukansivaunussa. Metallisissa vaunuissa kuljetettavat aineet eivät saa joutua kosketuksiin puisten osien tai muun palavan materiaalia kanssa.

Puukorisen vaunun lattia ja seinät on varustettava läpäisemättömällä ja palamattomalla vuorauksella tai käsiteltävä natriumsilikaatilla (vesilasilla) tai vastaavalla aineella.

c. Pienkontit

517

(1) Tähän luokkaan kuuluvia aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkontissa lukuun ottamatta helposti särkyviä kolleja (ks. rn 4 (7)) sekä aineluettelon kohdan 1 a) vetyperoksidia ja sen 1iuoksia tai kohdan 2 tetranitrometaania sisältäviä kolleja.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 520) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Aineluettelon kohtien 11 . . . 13, 16, 18, 19, 21 ja 22 c) kiinteitä aineita saa kuljettaa myös irrallisena umpinaisessa, metallisessa pienkontissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

518

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 5.1 mukainen lipuke.

(2) Kuljetettaessa aineluettelon kohtien 2, 5, 29 tai 30 aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä mallin 6.1 mukainen lipuke ja kuljetettaessa aineluettelon kohtien 1 a), 1 b), 3 a), 5, 31 tai 32 aineita mallin 8 mukainen lipuke.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 512 (2) ja (3) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

519

E. Yhteenkuormauskiellot

520

Kolleja, jotka on varustettu mallin 5.1 mukaisella lipukkeella ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

521

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

522

(1) Aineluettelon kohdan 41 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa tavarasta on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 41 olevaa kursivoitua nimeä täydennettynä merkinnällä "5.1 lk, 41, VAK", esimerkiksi "Tyhjä pakkaus, 5.1 lk, 41, VAK".

Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökontteja sekä tyhjiä irtokuljetuksissa käytettyjä vaunuja ja pienkontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja tarvittaessa myös kirjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 559, 2015 vetyperoksidi, stabiloitu, kohta 1a)" .

(4) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella varoituslipukkeella on pidettävä vaunuissa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

1 Self-Accelerating Decomposition Temperature (SADT).

G. Muut määräykset

523

Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella varoituslipukkeella on pidettävä tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

524

Jos mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetuista kolleista on aineita päässyt varisemaan tai leviämään vaunuun, saa vaunua käyttää uudestaan vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

H. Siirtymäkauden määräykset

525

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan" .

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

526...549

Luokka 5.2.
Orgaaniset peroksidit

1. Aineluettelo Määritelmä

(1) Rn 551 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia 5.2 luokan aineita ja esineitä saa kuljettaa rautatiellä vain rn 550 (4)...568 mainituin ehdoin.

Huom. 1 . Rn 551 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, ks. rn 551a.

Huom. 2. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3 (3).

(2) Orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet eivät ole luokan 5.2 aineita, jos ne

– sisältävät enintään 1,0 % orgaanisesta peroksidista peräisin olevaa aktiivista happea ja enintään 1,0 % vetyperoksidia;

– sisältävät enintään 0,5 % orgaanisesta peroksidista peräisin olevaa aktiivista happea ja yli 1,0 % mutta enintään 7,0 % vetyperoksidia; tai

– ovat testitulosten perusteella tyyppiä G, ks. kohta (6).

Huom. Orgaanisen peroksidivalmisteen aktiivisen hapen määrä (%) saadaan kaavasta: 16 x Σ (ni x ci /mi ), jossa

ni = peroksiryhmien lukumäärä orgaanista peroksidimolekyyliä i kohti;

ci = orgaanisen peroksidin i pitoisuus (massaprosentina); ja mi = orgaanisen peroksidin i molekyylimassa.

(3) Seuraavien orgaanisten peroksidien kuljetus on kielletty luokan 5.2 aineiden ehdoilla:

– tyypin A orgaaniset peroksidit (ks. RID-määräysten lisäys I, m 1 106 (2) a));

– tyypin B ja C orgaaniset peroksidit, joiden itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT1 ) on enintään 50 ° c;

– tyypin D orgaaniset peroksidit, jotka reagoivat kuumentamiseen suljetussa tilassa voimakkaasti tai selvästi SADT-arvon ollessa enintään 50 % ° c tai jotka reagoivat kuumentamiseen suljetussa tilassa heikosti tai ei ollenkaan SADT-arvon ollessa enintään 45 ° c; ja

–tyypin E ja F orgaaniset peroksidit, joiden SADT-arvo on enintään 45 ° c.

Huom. SADT on alin lämpötila, jossa itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua aineelle kuljetuksen aikana käytettävässä pakkauksessa. SADT-arvon tulee olla määritetty, jotta voidaan päättää, täytyykö aine kuljettaa lämpötilavalvotuissa olosuhteissa. Määräykset SADT arvon ja orgaanisen peroksidin reaktion kuumentamiseen suljetussa tilassa määrittämiseksi ovat RID-määräysten lisäyksessä 1, rn 1105.

(4) Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset aineet, jotka sisältävät bivalentin -O-O- rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat vetyatomit on korvattu orgaanisilla radikaaleilla.

Ominaisuudet

(5) Orgaaniset peroksidit ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka normaalissa tai kohotetussa lämpötilassa ovat alttiita itsestään kiihtyvälle eksotermiselle hajoamiselle. Hajoaminen voi alkaa lämmön, hankauksen tai iskun vaikutuksesta taikka peroksidien joutumisesta kosketukseen epäpuhtauksien (esim. happojen, raskasmetalliyhdisteiden, amiinien) kanssa. Hajoamisnopeus kasvaa lämpötilan noustessa ja vaihtelee orgaanisen peroksidin eri valmisteilla. Hajoaminen voi aiheuttaa haitallisten tai palavien kaasujen tai höyryjen kehittymistä. Eräät orgaaniset peroksidit voivat hajota räjähdysmäisesti, erityisesti suljetussa tilassa. Tätä ominaisuutta voidaan muuttaa laimenninlisäyksellä tai käyttämällä sopivia pakkauksia. Monet orgaaniset peroksidit palavat kiivaasti. Orgaanisten peroksidien joutumista silmiin tulee välttää. Eräät orgaaniset peroksidit voivat jo lyhyellä altistusajalla aiheuttaa vakavia vaurioita silmän sarveiskalvolle tai syövyttää ihoa.

Orgaanisten peroksidien luokitus

(6) Orgaaniset peroksidit jaetaan seitsemään tyyppiin niiden aiheuttaman vaaran perusteella. Luokitusperusteet niille aineille, joita ei ole aineluettelossa (rn 551) nimeltä mainittu, on annettu RID-määräysten lisäyksessä I, rn 1106. Orgaanisia peroksidityyppejä on tyypistä A, jonka kuljetus on kielletty pakkauksessa, jossa se on testattu, tyyppiin G, joka ei ole luokan 5.2 määräysten alainen (ks. rn 561

(5)). Luokitus tyyppeihin B . . . F riippuu suoraan pakkaukseen kuljetettavaksi sallitusta enimmäismäärästä ainetta.

(7) Orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet, jotka on lueteltu rn 551, on jaettu ryhmänimikkeisiin:

– 1...10, YK-numerot 3101...3110.

Ryhmänimikkeet määrittelevät:

– orgaanisen peroksidin tyypin (B...F), ks. kohta (6); ja

– fysikaalisen tilan (nestemäinen/kiinteä), ks. rn 553 (1).

Näiden valmis teiden seokset voidaan luokitella orgaanisen peroksidin siihen tyyppiin, johon seoksen vaarallisin komponentti kuuluu ja kuljettaa tämän tyypin ehdoilla. Kuitenkin, koska kaksi stabiilia kompponenttia voi muodostaa termisesti vähemmän stabiilin seoksen, seoksen itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT) on määritettävä.

(8) Orgaanisten peroksidien tai orgaanisten peroksidivalmisteiden tai -seosten, joita ei ole aineluettelossa (rn 551) nimeltä mainittu, luokituksen ja ryhmänimikkeen määrää teknillinen tarkastuskeskus. Teknillinen tarkastuskeskus voi edellyttää, että hakija esittää testaustulokset luokituksen selvittämiseksi. Testit tulee suorittaa teknillistä tarkastuskeskusta tyydyttävässä laboratoriossa.

Huom. 1. Jos muu RID ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on luokitellut orgaanisen peroksidin, saa tätä luokitusta käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa luokituksen tekee alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava luokitus ja kuljetusehdot.

(9) Näytteet orgaanisista peroksideista tai orgaanisista peroksidivalmisteista, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu ja joille ei ole saatavilla täydellistä testitulosten sarjaa ja joita kuljetetaan lisätestejä tai arviointeja varten, on luokiteltava orgaanisten peroksidien tyypin c soveltuvaan kohtaan edellyttäen, että seuraavat ehdot ovat täytetyt:

– saatavilla olevien tietojen perusteella näyte ei ole vaarallisempi kuin tyypin B orgaaninen peroksidi;

– näyte on pakattu pakkaustavoilla OP2A tai OP2B ja määrä vaunua tai suurkonttia kohden on enintään 10 kg.

Orgaanisten peroksidien flegmatointi

(10) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi orgaaniset peroksidit flegmatoidaan usein orgaanisilla nestemäisillä tai kiinteillä aineilla, epäorgaanisilla kiinteillä aineilla tai vedellä. Jos aineen prosenttiosuus on määrätty, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Flegmatoinnin tulee olla sellainen, ettei orgaaninen peroksidi voi pakkauksen vuotaessakaan väkevöityä vaarallisessa määrin.

(11) Jos yksittäiselle orgaaniselle peroksidivalmisteelle ei ole toisin ilmoitettu, sovelletaan flegmatoimiseen käytettäviin laimentimiin seuraavia määritelmiä:

– tyypin A laimentimet ovat orgaanisia nesteitä, jotka ovat yhteensopivia orgaanisen peroksidin kanssa ja joiden kiehumispiste on vähintään 150 ° c. Tyypin A laimentimia saa käyttää kaikkien orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen.

(12) Muita kuin tyyppien A laimentimia saa lisätä rn 551 lueteltuihin orgaanisiin peroksidivalmisteisiin edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia ja eivät muuta luokitusta.

(13) Vettä saa käyttää orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen vain rn 551 aineluettelossa ilmoitetuissa tapauksissa tai jos kohdan (8) mukaisessa teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä orgaanisen peroksidin kohdalla on merkintä "vedessä" tai "pysyvä vesidispersio". Orgaaniset peroksidinäytteet tai orgaaniset peroksidivalmistenäytteet, joita ei ole nimeltä mainittu m 551, saavat myös olla vedellä flegmatoituja edellyttäen, että kohdan (9) vaatimukset ovat täytetyt.

(14) Orgaanisia tai epäorgaanisia kiinteitä aineita saa käyttää orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia niiden kanssa.

(15) Yhteensopivia nesteitä tai kiinteitä aineita ovat sellaiset, joilla ei ole haitallista vaikutusta orgaanisen peroksidivalmisteen termiseen stabiilisuuteen ja niiden aiheuttamaan vaaran laatuun.

551

A. Orgaaniset peroksidit, jotka eivät edellytä lämpötilavalvonta

Huom. Lämpötilavalvontaa edellyttävien orgaanisten peroksidien kuljetus rautatiellä on kielletty, ks. rn 550 (3).

1.

b  3101 orgaaninen peroksidi tyyppi B,
         nestemäinen, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Laimennin tyyppi A (%) Pakkaustapa (ks rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
tert-Amyyliperoksi-3, 5,5-trimetyyliheksanoaatti ≤ 100 OP5A 01
tert-Butyyliperoksiasetaatti 53. . .77 ≤ 23 OP5A 01
1,1-Di-(tert-hutyyliperoksi)sykloheksaani 81 . . . 100 OP5A 01
1,1-Di-(tert-butyyhperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani 58. . . 100 OP5A 01
Metyylietyyliketoniperoksidi(t)1 ) ≤ 52 ≤ 48 OP5A 01, 8

2.

b) 3102 orgaaninen peroksidi tyyppi B,
         kiinteä, kuten:
Aine Pitoisuus(%) Inerttiä kiinteää ainetta (%) Vettä (%) Pakkaustapa (ks, rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti 53...100 OP5B 01
tert-Butyylimonoperoksiftalaatti ≤ 100 OP5B 01
3-Kloortperoksibentsoehappo 58...86 ≤ 14 OP1B 01
Dibentsoyyliperoksidi 52...100 ≤ 48 OP2B 01
Dibentsoyyliperoksidi 78...94 ≤ 6 OP4B 01
Di-4-klooribentsoyyliperoksidi ≤ 77 ≤ 23 OP5B 01
Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi ≤ 77 ≤ 23 OP5B 01
2,2-Dihydroperokstpropaani ≤ 27 ≤ 73 OP5B 01
2,5-Dimetyyli-2, 5-di- (bentsoyyltperoksi)heksaani 83...100 OP5B 01
Di-(2-fenoksietyyli)-peroksidikarbonaatti 86...100 OP5B 0 1
Disukkiniinihappoperoksidi) 73...100 OP4B 01
3,3,6,6,9 9-Heksametyyli-1, 2, 4,5-tetraoksasyklononaani 53...100 OP4B 01

1) Veden lisääminen alentaa termistä stabiliteettia.

3.

b) 3103 orgaaninen peroksidi tyyppi C,
         nestemäinen, kuten:
Aine Pitoisuus(%) Laimennin tyyppi A (%) Vettä(%) Pakkaustapa (ks. rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyltperoksi)-valeraatti 53...100 OP5A
tert-Butyylihydroperoksidi 73...90 ≤ 10 OP5A 8
tert-Butyylihydroperoksidi+di-tert-butyyliperoksidi ≤ 82+ ≤ 9 ≤ 7 OP5A 8
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti ≤ 52 ≤ 48 OP6A
tert-Butyyliperoksiasetaatti ≤ 52 ≤ 48 OP6A
tert-Butyyliperoksibentsoaatti 78...100 ≤ 22 OP5A
tert-Butyyliperoksi-isopropyylikarbonaatti ≤ 77 ≤ 23 OP5A
2,2-Di-(tert-butyyltperoksi)butaani ≤ 52 ≤ 48 OP6A
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani 53...80 ≤ 20 OP5A
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyltperoksi)-heksyyni-3 53...100 OP5A
Etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti 78...100 OP5A
Orgaaninen peroksidi, nestemäinen, näyte1) OP2A

l) Ks. rn 550 (9).

4.

b) 3104 orgaaninen peroksidi tyyppi C,
         kiinteä, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Vettä (%) Pakkaustapa (ks. rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
Sykloheksanontperoksidi(t) ≤ 91 ≤ 9 OP6B 8
Dibentsoyyliperoksidi ≤ 77 ≤ 23 OP6B
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani ≤ 82 ≤ 18 OP5B
2,5-Dimetyyli-2,5-dihydroperoksiheksiini ≤ 82 ≤ 18 OP6B
Orgaaninen peroksidi, kiinteä, näyte1) OP2B

1) Ks. rn 550 (9).

5.

b) 3105 orgaaninen peroksidi tyyppi D,
         nestemäinen, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Laimennin tyyppi A (%) vettä(%) Pakkaustapa (ks. rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
Asetyyliasetoniperoksidi1) ≤ 42 ≤ 48 ≤ 8 OP7A
Asetyylibentsoyyhperoksidi ≤ 45 ≤ 55 OP7A
tert-Amyylperoksihentsoaatti ≤ 96 ≤ 4 OP7A
tert-Butyylikumyyliperoksidi ≤ 100 OP7A
tert-Butyylihydroperoksidi2) ≤ 80 ≤ 20 OP7A 8
tert-Butyyliperoksibentsoaatti 53...77 ≤ 23 OP7A
tert-Butyyliperoksikrotonaatti ≤ 77 ≤ 23 OP7A
tert-Butyyliperoksidietyyliasetaatti +
tert-butyyliperoksihentsoaatti ≤ 33+ ≤ 33 ≤ 33 OP7A
tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti ≤ 100 OP7A
Sykloheksanoniperoksidi(t)3) ≤ 72 ≤ 28 OP7A
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 52 ≤ 48 OP7A
Di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti 43...52 ≤ 48 OP7A
2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)propaani ≤ 52 ≤ 48 OP7A
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani 53...100 OP7A
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyliperoksi)heksaani ≤ 77 ≤ 23 OP7A
Etyyli-3,3-di-(tert-amyyliperoksi)butyraatti ≤ 67 ≤ 33 OP7A
Etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti ≤ 77 ≤ 23 OP7A
3,3,6,6,9, 9-Heksametyyli- 1,2,4,5-tetraoksasyklononaani ≤ 52 ≤ 48 OP7A
p-Mentyylihydroperoksidi 56...100 OP7A 8
Metyylietyyliketoniperoksidi(t)4) ≤ 45 ≤ 55 OP7A
Metyyli-isobutyyliketoniperoksidi(t)5) ≤ 62 ≤ 19 OP7A
Peroksietikkahappo, tyyppi D, stabiloitu6) ≤ 43 OP7A 8
Pinanyylihydroperoksidi 56...100 OP7A 8
1, 1,3,3-Tetrametyylihutyylihydroperoksidi ≤ 100 OP7A

1) Aktiivisen hapen määrä ≤ 4,7 %.

2) Laimentimen voi korvata di-tert-butyyliperoksidilla.

3) Aktiivisen hapen määrä ≤ 9,0 %.

4) Aktiivisen hapen määrä ≤ 10,0 %.

5) Metyyli-isobutyyliketonia lisättävä vähintään 19 % laimennintyyppiin A.

6) Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät RID-määräysten lisäyksen 1, rn 1106 (2) d) kriteerit.

6.

b) 3106 orgaaninen peroksidi tyyppi D,
         kiinteä, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Laimennin tyyppi A (%) Inertti kiinteä aine(%) Vettä (%) Pakkaustapa (ks. rn 554)
Asetyyliasetoniperoksidi1) , pastamainen ≤ 32 OP7B
n-Butyyli-4, 4-di- (tert-butyyliperoksi)-valeraatti ≤ 52 ≤ 48 OP7B
tert-Butyyliperoksibentsoaatti ≤ 52 ≤ 48 OP7B
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti +
2,2-di-(tert-butyyltperoksi)butaani ≤ 12+ ≤ 14 ≤ 14 ≤ 60 OP7B
3-tert-Butyyliperoksi-3-fenyyliftalidi ≤ 100 OP7B
tert-butyyliperoksistearyylikarbonaatti ≤ 100 OP7B
3-Klooriperoksibentsoehappo ≤ 57 ≤ 3 ≤ 40 OP7B
Sykloheksanoniperoksidi(t)1)2) , pastamainen ≤ 72 OP7B
Dibentsoyyliperoksidi ≤ 62 ≤ 28 ≤ 10 OP7B
Dibentsoyyliperoksidi1) , pastamainen 53...62 ≤ 48 OP7B
Dibentsoyyliperoksidi 36...52 ≤ 48 OP7B
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 42 ≤ 13 ≤ 45 OP7B
2, 2-Di- (4,4-tert-butyyliperoksisykloheksyyli)propaani ≤ 42 ≤ 58 OP7B
Di- (2-tert-butyyliperoksi-isopropyyli)-bentseeni(t) 43...100 ≤ 57 OP7B
Di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti1) ,pastamainen ≤ 52 OP7B
2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)propaani ≤ 42 ≤ 13 ≤ 45 OP7B
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3, 5-trimetyylisykloheksaani ≤ 57 ≤ ≤ 43 OP7B
Di-4-klooribentsoyyliperoksidi1) , pastamainen ≤ 52 OP7B
Di-2, 4-diklooribentsoyyliperoksidi, pastamainen, sisältää silikoniöljyä ≤ 52 OP7B
Di-(1-hydroksisykloheksyyli)peroksidi ≤ 100 OP7B
Dilauroyyliperoksidi ≤ 100 OP7B
2, 5-Dimetyyli-2, 5-di-(bentsoyyliperoksi)-heksaani ≤ 82 ≤ 18 OP7B
2, 5-Dimetyyli-2, 5-di- (tert-butyyliperoksi)-heksaani ≤ 52 ≤ 48 OP7B
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)-heksyyni-3 ≤ 52 ≤ 48 OP7B
Di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti ≤ 85 ≤ 15 OP7B
Distearyyliperoksidikarbonaatti ≤ 87 ≤ 13 OP7B
Etyyli-3, 3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti ≤ 52 ≤ 48 OP7B
3,3,6,6,9, 9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani ≤ 52 ≤ 48 OP7B
Tetrahydronaftyylihydroperoksidi ≤ 100 OP7B

1) Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.

2) Aktiivisen hapen määrä <=9,0 %.

7.

b) 3107 orgaaninen peroksidi tyyppi E,
         nestemäinen, kuten:
Aine
Pitoisuus (%) Laimennin tyyppi A (%) vettä (%) Pakkaustap (ks. rn 554 Lisälipuke (ks. rn 559
tert-Amyylihydroperoksidi ≤ 88 ≤ 6 ≤ 6 OP8A
Di-tert-amyyliperoksidi1) ≤ 100 OP8A
Di-tert-butyyliperoksidi ≤ 100 OP8A
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani1) ≤ 27 ≤ 36 OP8A
Di- (tert-butyyliperoksi)ftalaatti ≤ 42 ≤ 58 OP8A
1,1 -Di- (tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani ≤ 57 ≤ ≤ 43 OP8A
Metyylietyyliketoniperoksidi(t)2) ≤ 40 ≤ 60 OP8A
Peroksietikkahappo, tyyppi E, stabiloitu3) ≤ 43 OP8A 8

1) Etyylibentseeniä lisättävä vähintään 36 % laimennintyyppiin A.

2) Aktiivisen hapen määrä < 8,2 %.

3) Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät RID-määräysten lisäyksen 1, rn 1106 (2) e) kriteerit.

8.

b) 3108 orgaaninen peroksidi tyyppi E,
         kiinteä, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Pakkaustapa (ks. rn 554)
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti1) , pastamainen le;42 OP8B
Dihentsoyyliperoksidi1) , pastamainen ≤ 52 OP8B

1) Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.

9.

b) 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F,
         nestemäinen, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Laimennin tyyppi A (%) Vettä (%) Pakkaustapa (ks. rn 554) Lisälipuke (ks. rn 559)
tert-Butyylihydroperoksidi ≤ 72 ≤ 28 OP8A 8
Kumyylihydroperoksidi 80...90 ≤ 10 OP8A 8
Kumyylihydroperoksidi ≤ 80 ≤ 20 OP8A
Dilauroyyliperoksidi, stabiili vesidispersio ≤ 42 OP8A
Isopropyylikumyylihydroperoksidi ≤ 72 ≤ 28 OP8A 8
p-Mentyylihydroperoksidi ≤ 55 ≤ 45 OP8A
Peroksietikkahappo, tyyppi F, stabiloitu 1) ≤ 43 OP8A 8
Pinanyylihydroperoksidi ≤ 55 ≤ 45 OP8A

1) Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen teokset, jotka täyttävät RID-määräysten lisäyksen I, rn 1106 (2) f) kriteerit.

10.

b  3110 orgaaninen peroksidi tyyppi F,
         kiinteä, kuten:
Aine Pitoisuus (%) Inertti kiinteä aine (%) Pakkaustapa (ks. rn 554)
Dikumyyliperoksidi 43...100 ≤ 57 OP8B

C. Tyhjät pakkaukset

31. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 5.2 aineita.

551a

Testausvälineet, korjaustyökalut tai muut esineet, jotka sisältävät pieniä määriä alla mainittuja aineita, eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon kohtien 1, 3, 5, 7 tai 9 nesteet: enintään 25 ml yksittäisessä sisäpakkauksessa;

b) Aineluettelon kohtien 2, 4, 6, 8 tai 10 kiinteät aineet: enintään 100 g yksittäisessä sisäpakkauksessa.

Edellä mainittuja ainemääriä saa kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1538 määräykset. Kollin massa saa olla enintään 30 kg. Nämä ainemäärät saa pakata yhteen muiden esineiden ja aineiden kanssa edellyttäen, että ne eivät pakkausten vuotaessa reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

552

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ja sellaisia, ettei rakenneaineilla, jotka joutuvat kosketuksiin sisällön kanssa, ole vaarallista vaikutusta sisältöön. Pakkauksen täyttöaste saa olla enintään 93 %. Pakkausyhdistelmän sulloaineet eivät saa olla helposti palavia eivätkä ne saa aiheuttaa orgaanisen peroksidin hajoamista sisäpakkausten vuotaessa.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti on käytettävä pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X" taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y". Pakkausryhmän I metallipakkauksia ei kuitenkaan saa käyttää.

Huom. Luokan 5.2 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI, ja säiliökonteissa, ks. lisäys X.

2. Erityispakkausmääräykset

553

(1) Luokan 5.2 aineiden pakkaustavat on lueteltu rn 554 (2) ja (3) ja on merkitty tunnuksella OP1A...OP8A nesteille ja tunnuksella OP1B...OP8B kiinteille aineille. Viskooseja aineita pidetään kiinteinä aineina, jos niiden valumisaika DIN-kupissa 20 ° C:ssa aukon halkaisijan ollessa 4 mm on yli 10 minuuttia (tämä vastaa Ford-kupilla no 4 yli 690 sekunnin valuma-aikaa 20 ° C:ssa) tai jos niiden viskositeetti on yli 2,68 x 10-3 m2 /s.

(2) Aineet ja esineet on pakattava rn 551 ja rn 554 (2) ja (3) mukaisesti. Pienempää kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa pienempää OP numeroa) saa käyttää, sitä vastoin suurempaa kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa suurempaa OP numeroa) ei saa käyttää.

(3) Mallin 01 mukaisella varoituslipukkeella varustettujen kollien tulee täyttää rn 102 (4) ja (6) määräykset.

(4) Aineluettelon kohtien 1 b), 3 b), 5 b), 7 b) tai 9 b) aineita sisältävät astiat ja suurpakkaukset, joista vapautuu pieniä määriä kaasuja, on varustettava paineentasauslaitteella rn 1500 (8) tai 1601 (6) mukaisesti.

554

(1) Orgaanisille peroksideille tai orgaanisille peroksidivalmisteille, joita ei ole nimeltä mainittu rn 551, tulee oikea pakkaustapa valita seuraavilla menetelmillä:

a) tyypin B orgaaninen peroksidi:
  Aineille ja esineille on käytettävä pakkaustapaa
  OPSA tai OP5B, jos aine tai esine täyttää
  RID-määräysten lisäyksen I m 1106 (2) b) kriteerit
  kyseiselle pakkaukselle. Jos orgaaninen peroksidi täyttää
  nämä kriteerit ainoastaan pienemmässä pakkauksessa kuin
  pakkaustapojen OPSA tai OP5B mukaisissa (tämä tarkoittaa
  OP1A...OP4A tai OP1B...OP4B mukaisissa pakkauksissa),
  niin silloin pienempää OP numeroa vastaavaa pakkaustapaa on
  käytettävä.
b) tyypin C orgaaninen peroksidi:
  Aineille ja esineille on käytettävä pakkaustapaa
  OP6A tai OP6B edellyttäen, että ne täyttävät
  RID-määräysten lisäyksen 1 rn 1106 (2) c)
  kriteerit kyseiselle pakkaukselle. Jos orgaaninen
  peroksidi täyttää nämä kriteerit vain
  pienemmässä pakkauksessa kuin pakkaustapojen OP6A tai
  OP6B mukaisissa, niin silloin pienempää OP
  numeroa vastaavaa pakkaustapaa on käytettävä.
c) tyypin D orgaaninen peroksidi:
  Pakkaustapoja OP7A tai OP7B on käytettävä.
d) tyypin E orgaaninen peroksidi:
  Pakkaustapoja OP8A tai OP8B on käytettävä.
e) tyypin F orgaaninen peroksidi:
  Pakkaustapoja OP8A tai OP8B on käytettävä.

(2) Taulukko. Nestemäisten orgaanisten peroksidien pakkausluettelo ja kollin suurin sallittu tilavuus tai nettomassa

Tyyppi ja materiaali Pakkauskoodi (ks. rn 1514) pakkaustapa1)
OP1A2) OP2A2) OP3A2) OP4A2) OP5A2) OP6A2) OP7A OP8A
Terästynnyri 1A1 * * * * * * 60 l 225 l
Terästynnyri 1A2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyri 1B1 * * * * * * 60 l 225 l
Pahvitynnyri 1G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Muovitynnyri 1H1 0,5 l 0,5 l 5 l 5 1 30 l 60 l 60 l 225 l
Muovikanisteri 3H1 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l
Puulaatikko 4C1 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Vanerilaatikko 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Pahvilaatikko 4G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Terästynnyrissä oleva muoviastia 6HA1 * * * * * * 60 l 225 l
Alumiinitynnyrissä oleva muoviastia 6HB1 * * * * * * 60 l 225 l
Pahvitynnyrissä oleva muoviastia 6HGl 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 225 l
Pahvilaatikossa oleva muoviastia 6HG2 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l
Muovitynnyrissä oleva muoviastia 6HHl 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 225 l
Muovilaatikossa oleva muoviastia 6HH2 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l

* Kielletty tyyppien B ja C orgaanisille peroksideille.

1) Jos sarakkeessa on ilmoitettu kaksi arvoa, ensimmäinen tarkoittaa enimmäisnettomassaa sisäastiassa ja jälkimmäinen koko kollin enimmäisnettomassaa.

2) Pakkausyhdistelmissä, jotka sisältävät tyyppien B ja C orgaanisia peroksideja, saa käyttää sisäpakkauksina vain muovipulloja, muovikanistereita, lasipulloja tai lasiampulleja. Lasiastioita saa kuitenkin sisäpakkauksina käyttää vain pakkaustavoissa OP1A ja OP2A.

3) Nämä pakkaukset ovat sallittuja vain pakkausyhdistelmän osina. Sisäpakkauksen tulee olla nesteille soveltuva.

(3) Taulukko. Kiinteiden orgaanisten peroksidien pakkausluettelo ja kollin suurin sallittu tilavuus tai nettomassa

Tyyppi ja materiaali Pakkauskoodi (ks. m 1514) Pakkaustapa1)
OP1B2) OP2B2),3) OP3B2) OP4B2) OPSB2) OP6B2) OP7B OP8B
Terästynnyri 1A2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyri 1B2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Pahvitynnyri 1G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Muovitynnyri 1H2 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Puulaatikko4) 4C1 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Vanerilaatikko4) 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Pahvilaatikko4) 4G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Terästynnyrissä oleva muoviastia 6HA1 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyrissä oleva muoviastia 6HBl * * * * * * 50 kg 200 kg
Pahvitynnyrissä oleva muoviastia 6HGl 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Pahvilaatikossa oleva muoviastia 6HG2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 75 kg
Muovitynnyrissä oleva muoviastia 6HHl 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Muovilaatikossa oleva muoviastia 6HH2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 75 kg

* Kielletty tyyppien B ja C orgaanisille peroksideille.

1) Jos sarakkeessa on ilmoitettu kaksi arvoa, ensimmäinen tarkoittaa enimmäisnettomassaa sisäastiassa ja jälkimmäinen koko kollin enimmäisnettomassaa.

2) Pakkausyhdistelmissä, jotka sisältävät tyyppien B ja C orgaanisia peroksideja, saa käyttää vain ei-metallisia pakkauksia. Lasiastioita saa käyttää sisäpakkauksena vain pakkaustavoissa OP1 B ja OP2B.

3) Jos pakkauksessa on paloa ehkätseviä osasia, koko kollin enimmäisnettomassa saa olla 25 kg.

4) Nämä pakkaukset ovat sallittuja vain pakkausyhdistelmän osina Sisäpakkauksen tulee olla kuljetettavalle aineelle soveltuva.

555

(1) Aineluettelon (rn 551) kohtien 9 b) ja 10 b) aineita saa kuljettaa suurpakkauksissa teknillisen tarkastuskeskuksen asettamilla ehdoilla, jos teknillinen tarkastuskeskus on testien perusteella vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa. Testien tulee vähintään sisältää seuraavat:

– osoittaa, että orgaaninen peroksidi täyttää RID-määräysten lisäyksessä 1, rn 1106 (2) f) annetut luokitusperusteet;

– osoittaa yhteensopivuus kaikkien niiden materiaalien kanssa, jotka yleensä joutuvat kosketuksiin aineen kanssa kuljetuksen aikana;

– tarvittaessa määritellä paineentasausvarolaitteiden ominaisuudet; ja

– määritellä mahdollisesti tarvittavat erityisvaatimukset.

Huom. 1 Edellä mainittuja aineita saa kuljettaa suurpakkauksissa myös muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen edellä mainittujen testien perusteella asettamilla ehdoilla.

Huom. 2 Kansainvälisissä kuljetuksissa edellä mainitut kuljetusehdot asettaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava nämä kuljetusehdot.

(2) Seuraavia tyypin F orgaanisia peroksideja saa kuljettaa ilmoitetun tyyppisissä suurpakkauksissa, vaikka kohdan (1) ehdot eivät täyttyisi:

Aine IBC-tyyppi Enimmäistilavuus (litra)
3109 Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen dilauroyyliperoksidi, enintään 42 %, stabiilivesidispersio 31HA1 1 000

(3) Metallisen tai täysseinäisellä metallikehikolla varustetun yhdistetyn suurpakkauksen räjähdysmäisen murtumisen estämiseksi paineentasausvarolaitteet tulee suunnitella siten, että ne pystyvät tuulettamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden tunnin tulipalon aikana (lämpökuormitus 110 kW/m2 ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seurauksena,

556...557

3. Yhteenpakkaaminen

558

Luokan 5.2 aineita ei saa pakata yhteen muiden luokkien aineiden tai esineiden kanssa eikä vaarattomien aineiden kanssa.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX).

Merkinnät

559

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 5.2 aineita sisältävät kollit on varustettava mallin 5.2 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtiin 1 ja 2 kuuluvia orgaanisia peroksideja sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 01 mukaisella lipukkeella. Lipuketta ei tarvitse käyttää, jos teknillinen tarkastuskeskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt testatulle pakkaustyypille tämän lipukkeen poisjätön, koska testitulokset ovat osoittaneet, ettei orgaaninen peroksidi kyseisessä pakkauksessa ole räjähdysvaarallinen (ks. rn 561 (4)).

(4) Jos aine on erittäin syövyttävä tai syövyttävä luokan 8 kriteerien mukaisesti (ks. rn 800 (3)), kolli on lisäksi varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella. Tämä on ilmoitettu aineluettelon rn 551 sarakkeessa lisälipuke tai tarvittaessa hyväksytyissä kuljetusehdoissa (ks. rn 550 (8)).

(5) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, kolliin on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(6) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai astioita, joissa on paineentasauslaite, tahi ilman ulkopakkausta olevia paineentasauslaitteella varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

560

(1) Lukuun ottamatta aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita saa kiitotavarana kuljettaa tämän luokan nestemäisiä aineita enintään 4 litraa kollia kohti ja kiinteitä enintään 12 kg kollia kohti.

(2) Luokan 5.2 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

561

Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä rn 551 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja ryhmänimikettä sekä lisäksi kursivoitua kemiallista nimeä (suluissa).

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, kirjain b) ja lyhennys VAK. Esimerkiksi "3108 orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, (dibentsoyyliperoksidi). 5.2 lk, 8 b), VAK".

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä, sisältää..." .

Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä, sisältää 3107 orgaanista peroksidia tyyppiä E, nestemäinen (peroksietikkahappo), 5.2 lk, 7 b), VAK".

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "539, 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, (tert-butyylihydroperoksidi), 5.2 lk, 9 b), VAK".

(2) Kuljetettaessa aineita ja esineitä teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen asettamilla ehdoilla (ks. rn 550 (8), 555 (1) ja lisäys X/XI kohta 5.1.2) rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä:

"Kuljetus on rn 561 (2) mukainen. "

Kopio teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen kuljetusehdot sisältävästä päätöksestä on liitettävä rahtikirjaan.

(3) Kuljetettaessa orgaanisia peroksidinäytteitä rn 550 (9) mukaisesti rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä:

Kuljetus on rn 561 (3) mukainen."

(4) Jos rn 559 (3) mukaisesti teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän perusteella mallin 01 mukaista lipuketta ei edellytetä, rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä:

"Mallin 01 mukaista varoituslipuketta ei edellytetä.

(5) Kuljetettaessa tyypin G orgaanisia peroksideja (ks. RID:n lisäys 1 rn 1106 (2) g)) lähettäjä voi tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan:

"Aine ei kuulu luokkaan 5.2".

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

562

(1) Kollit on kuljetettava riittävästi tuuletetuissa katetuissa vaunuissa. Tuuletusluukkujen on oltava kuljetuksen aikana auki. Kuljetettaessa mallin 01 mukaisella lisälipukkeella varustettuja kolleja (ks. rn 559 (3)), vain määräystenmukaisilla kipinäsuojalevyillä varustettuja vaunuja saa käyttää, myös silloin, kun aineet on kuormattu suurkonttiin. Vaunuihin, joissa on palavasta aineesta oleva lattia, ei kipinäsuojalevyjä saa kiinnittää välittömästi vaunun lattiaan.

(2) Ennen kuormausta vaunut on puhdistettava hyvin.

(3) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on pidettävä pystyasennossa ja kiinnitettävä tai tuettava siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan. Kollit on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

(4) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava vaunuun siten, että vapaa ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos vaunuun kuormataan yli 5000 kg orgaanisia peroksideja, kuorma on jaettava enintään 5000 kg eriin, erät tulee erottaa toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla.

b. Pienkontit

563

(1) Tähän luokkaan kuuluvia aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkontissa lukuun ottamatta helposti särkyviä kolleja (ks. rn 4 (7)) sekä aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita sisältäviä kolleja.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 565) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

564

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 5.2 mukainen varoituslipuke.

(2) Kuljetettaessa mallin 01 mukaisella varoituslipukkeella varustettuja kolleja on vaunun kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä mallin 01 mukainen varoituslipuke.

(3) Jos aine on erittäin syövyttävä tai syövyttävä luokan 8 kriteerien mukaisesti (ks. rn 800 (3)), on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä mallin 8 mukainen varoituslipuke. Tämä on ilmoitettu aineluettelon rn 551 sarakkeessa lisälipuke tai tarvittaessa hyväksytyissä kuljetusehdoissa (ks. m 550 (8)).

(4) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 559 mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

E. Yhteenkuormauskiellot

565

(1) Kolleja, jotka on varustettu mallin 5.2 mukaisella lipukkeella ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

(2) Kolleja, jotka on varustettu mallien 5.2 ja 01 mukaisilla lipukkeilla ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6,2,3,4.1,4.2,4.3, 5.1,6.1,6.2, 7A, 7B, 7C, 8 tai 9 mukaisella lipukkeella.

566

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

567

(1) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa tavarasta on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 31 olevaa kursivoitua nimeä täydennettynä merkinnällä 5.2 lk, 31, VAK, esimerkiksi "Tyhjä pakkaus, 5.2 lk, 31, VAK".

Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja ja tyhjiä säiliökontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja kirjaimella b). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 539. 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, (tert-butyylihydroperoksidi), kohta 9 b)".

G. Muut määräykset

568

Ei määräyksiä

H. Siirtymäkauden määräykset

569

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan".

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

570...599

LISÄYS X SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5. LUOKKIEN 5.1 JA 5.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit

5.1 Soveltamisala

5.1.1

Seuraavia luokan 5.1 aineita (rn 501) saa kuljettaa säiliökonteissa:

5.1.1.1

Aineluettelon kohdan 5 aineita;

5.1.1.2

Nestemäisinä aineluettelon kohtien 1 . . .4, 11, 13, 16, 17, 22 ja 23 ryhmässä a) tai b) mainittuja aineita;

5.1.1.3

Kohdan 20 nestemäistä ammoniumnitraattia;

5.1.1.4

Nestemäisinä aineluettelon kohtien 1, 16, 18, 22 ja 23 ryhmässä c) mainittuja aineita;

5.1.1.5

Jauhemaisena tai rakeisena aineluettelon kohtien 11, 13...19,21 . . .27, 29 ja 31 ryhmässä b) tai c) aineita.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena luokan 5.1 aineluettelon kohtien 1113, 16, 18, 19, 21 ja 22 c) aineita sekä edellä mainittuihin kohtiin luokiteltuja kiinteitä jätteitä ks. rn 516.

5.1.2

Luokan 5.2 aineluettelon (m 551) kohtien 9 b) ja 10 b) aineita saa kuljettaa säiliökonteissa teknillisen tarkastuskeskuksen asettamilla ehdoilla, jos testitulosten perusteella (ks. kohta 5.4.2) teknillinen tarkastuskeskus on vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa.

Huom. 1. Jos RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on jo asettanut nämä ehdot, saa niitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa ehdot asettaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava nämä kuljetusehdot.

5.2 Rakenne

5.2.1

Kohdan 5.1.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.2.2

Kohdan 5.1. 1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. 1.2.8.2). Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ja niiden varusteet on valmistettava vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista tai sopivasta teräksestä, joka ei aiheuta vetyperoksidin hajoamista. Jos säiliöt valmistetaan vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista, ei säiliön seinämänpaksuuden tarvitse olla yli 15 mm, vaikka kohdan 1.2.8.2 mukaan tehdyt laskelmat antaisivatkin suuremman arvon.

5.2.3

Kohdan 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (yli paine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Säiliöt on valmistettava austeniittisesta teräksestä.

5.2.4

Kohdan 5.1.1.4 nestemäisten aineiden ja kohdan 5.1.1.5 jauhemaisten tai raemaisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaan.

5.2.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (yli paine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.3 Varusteet

5.3.1

Luokan 5.1 aineluettelon kohtien 1 a), 3 a) ja 5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä kaikkien aukkojen tulee olla nestepinnan yläpuolella. Säiliössä ei saa olla kohdan 1.3.4 tarkoitettuja puhdistusaukkoja (käsiaukko). Yli 60 mutta enintään 70 prosenttia vetyperoksidia sisältävien liuosten kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä saa olla aukkoja nestepinnan alapuolella. Tällöin säiliöiden tyhjennyslaitteet on varustettava kahdella peräkkäisellä toisistaan riippumattomalla sulkulaitteella, joista toinen on sisäpuolinen, hyväksyttyä rakennetta oleva pikasulkuventtiili ja toinen tyhjennysputken toisessa päässä oleva sulkulaite. Sulkulaitteiden ulostuloaukkoihin on asennettava umpilaippa tai muu yhtä tehokas laite. Sisäpuolisen sulkulaitteen rakenteen tulee olla sellainen, että putkiston vaurioituessa sulkulaite pysyy suljettuna kiinni säiliössä.

5.3.2

Säiliöiden letkuliitokset tulee valmistaa aineista, jotka eivät aiheuta vetyperoksidin hajoamista.

5.3.3

Vetyperoksidin ja vetyperoksidin vesiliuosten (luokka 5.1 aineluettelon kohta 1) sekä nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1, aineluettelon kohta 20) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yläosassa tulee olla sulkulaite. Tämän sulkulaitteen on oltava sellainen, joka estää ylipaineen syntymisen ja nesteen ulosvirtauksen säiliöstä sekä vieraiden aineiden pääsemisen säiliöön. Nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee sulkulaitteiden olla sellaiset, ettei jähmettynyt ammoniumnitraatti voi kuljetuksen aikana tukkia näitä laitteita.

5.3.4

Jos nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1, aineluettelon kohta 20) kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä on lämpöeriste, on tämän oltava epäorgaanista rakenneainetta ja täysin vapaa palavista aineosista.

5.3.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava kohdan 2.3.4.1 mukaisella lämpöeristeellä. Aurinkosuoja ja säiliön kohdat, jotka eivät ole aurinkosuojan peittämiä, tai koko säiliön pinnan peittävän lämpöeristeen päällys on maalattava valkoisella värillä tai metallipinta viimeisteltävä kirkkaaksi. Maalattu pinta on puhdistettava ennen jokaista kuljetusta ja uusittava pinnan kellastuttua tai vahingoituttua. Lämpöeriste ei saa sisältää syttyviä aineosia.

5.3.6

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliössä tulee olla lämpötilan mittauslaitteet.

5.3.6.1

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetussa säiliössä tulee olla varoventtiilit ja paineentasauslaitteet. Alipaineentasauslaitteita saa myös käyttää. Paineentasauslaitteiden on toimittava paineessa, joka on määrätty orgaanisen peroksidin ominaisuuksien ja säiliön rakenneominaisuuksien perusteella. Lämpösulakkeita ei saa käyttää säiliön rungossa.

5.3.6.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettu säiliö on varustettava jousikuormitetuilla varoventtiileillä, jotka estävät 50 ° C:ssa vapautuvien hajoamistuotteiden ja höyryjen aiheuttaman merkittävän paineen nousun säiliössä. Varoventtilin/varoventtiilien puhallustehon ja avautumispaineen tulee perustua kohta 5.4.2 testien tuloksiin. Avautumispaine ei kuitenkaan missään tapauksessa saa olla sellainen, että nestettä voi päästä venttiilin/venttiilien kautta ulos säiliöstä säiliön kaatuessa.

5.3.6.3

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön paineentasauslaitteet voivat olla joko jousikuormitettua tyyppiä tai murtolevytyyppiä. Laitteet tulee suunnitella siten, että ne pystyvät poistamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden tunnin tulipalon aikana (lämpökuorma 110 kW/m2 ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seurauksena. Paineentasauslaitteen/-laitteiden avautumispaineen tulee olla korkeampi kuin kohdassa 5.3.6.2 määritelty ja perustua kohdan 5.4.2 kokeiden tuloksiin. Paineentasauslaitteiden mitoituksen tulee olla sellainen, ettei enimmäispaine säiliössä koskaan ylitä säiliön koepainetta.

5.3,6.4

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen kaikilta pinnoiltaan lämpöeristettyjen säiliöiden paineentasauslaitteen/-laitteiden puhallustehon ja avautumispaineen tulee perustua oletukseen, että pinnan yhden prosentin alueelta eriste häviää.

5.3.6.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alipaineen tasauslaitteet ja jousikuormitetut varoventtiilit on varustettava liekinestimillä lukuunottamatta tapauksia, joissa kuljetettavat aineet ja niiden hajoamistuotteet ovat palamattomia. Laitteiden liekinestimestä johtuva puhallustehon pieneneminen tulee ottaa huomioon.

5.4 Rakennetyypin hyväksyminen

5.4.1

Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 20 (rn 501) nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen hyväksyttyä säiliökonttia ei saa hyväksyä muiden aineiden kuljetukseen.

5.4.1

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden rakennetyypin hyväksyntää varten tulee suorittaa kokeet:

– jotka osoittavat normaaleissa olosuhteissa kuljetettavien aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien rakenneaineiden yhteensopivuuden;

– joista saadaan tiedot, joita tarvitaan paineentasauslaitteiden ja varoventtiilien suunnittelussa säiliökontin suunnittelukriteerit huomioonottaen;

– joiden avulla voidaan määritellä aineen turvallisen kuljetuksen edellyttämät erityisvaatimukset.

Koetulokset tulee liittää säiliön rakennetyypin hyväksymispöytäkirjaan.

5.5 Tarkastukset

5.5.1

Kohdan 5.1.1.1, 5.1.1.2 ja 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella. Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitetuille vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista valmistetuille säiliöille saa vesipainekokeen ensimmäisen kerran ja määräajoin tehdä myös 0,25 MPa (2,5 bar) (yli paine) paineella.

Kohdan 5.1.1.4 ja 5.1.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

5.5.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuihin säiliöihin on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 5.2.5 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

5.6 Merkintä

5.6.1

Ei erityismääräyksiä (luokka 5.1)

5.6.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on tehtävä seuraava lisämerkintä leimaamalla tai muulla vastaavalla tavalla kohdan 1.6.2 tarkoittamaan kilpeen tai suoraan säiliön seinämän vahvistettuun osaan, jos säiliön lujuus ei siitä heikkene:

– kuljetettavan aineen kemiallinen nimi ja hyväksytty väkevyys.

5.7 Käyttö

5.7.1

Säiliön sisäpuoli ja kaikki kohdan 5.1.1 ja 5.1.2 aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on pidettävä puhtaina. Pumppuihin, venttiileihin ja muihin laitteisiin saa käyttää ainoastaan sellaisia voiteluaineita, jotka eivät voi reagoida vaarallisesti kuljetettavan aineen kanssa.

5.7.2

Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 a), 2 a) ja 3 a) (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa 15 ° C vertailulämpötilassa täyttää enintään 95 prosenttia. Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 20 (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa täyttää enintään 97 prosenttia eikä korkein lämpötila täytön jälkeen saa ylittää 140 °C. Säiliökontteja, jotka on hyväksytty nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen, ei saa käyttää muiden aineiden kuljetukseen.

5.7.3

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa täyttää vain säiliön rakennetyypin hyväksymistodistuksessa ilmoitetun määrän kuitenkin enintään 90 %. Täytettäessä ei säiliössä saa olla epäpuhtauksia.

5.7.4

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden käyttölaitteet, kuten venttilit ja ulkopuoliset putket, on tyhjennettävä säiliön täytön ja tyhjennyksen jälkeen.

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5. LUOKKIEN 5.1 JA 5.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit

5. 1 Soveltamisala

5.1.1

Seuraavia luokan 5.1 aineita (rn 501) saa kuljettaa säiliövaunuissa:

5.1.1.1

Aineluettelon kohdan 5 aineita.

5.1.1.2

Nestemäisinä aineluettelon kohtien 1 . . .4, 11, 13, 16, 17, 22 ja 23 ryhmässä a) tai b) mainittuja aineita.

5.1.1.3

Kohdan 20 nestemäistä ammoniumnitraattia.

5.1.1.4

Nestemäisinä aineluettelon kohtien 1, 16, 18, 22 ja 23 ryhmässä c) mainittuja aineita.

5.1.1.5

Jauhemaisena tai rakeisena aineluettelon kohtien 11, 13...19,21...27, 29 ja 31 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena luokan 5.1 aineluettelon kohtien 11...13, 16, 18, 19. 21 ja 22 c) aineita sekä edellä mainittuihin kohtiin luokiteltuja kiinteitä jätteitä ks. rn 516.

5.1.2

Luokan 5.2 aineluettelon (rn 551) kohtien 9 b) ja 10 b) aineita saa kuljettaa säiliövaunuissa teknillisen tarkastuskeskuksen asettamilla ehdoilla, jos testitulosten perusteella (ks. kohta 5.4.2) teknillinen tarkastuskeskus on vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa.

Huom. 1. Jos RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on jo asettanut nämä ehdot, saa niitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa (RID) ehdot asettaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava nämä kuljetusehdot.

Rakenne

5.2.1

Kohdan 5.1.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.2.2

Kohdan 5.1.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ja niiden varusteet on valmistettava vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista tai sopi vasta teräksestä, joka ei aiheuta vetyperoksidin hajoamista. Jos säiliöt valmistetaan vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista, ei säiliön seinämänpaksuuden tarvitse olla yli 15 mm, vaikka kohdan 1.2.8.2 mukaan tehdyt laskelmat antaisivatkin suuremman arvon.

5.2.3

Kohdan 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Säiliöt on valmistettava austeniittisesta teräksestä.

5.2.4

Kohdan 5.1.1.4 nestemäisten aineiden ja kohdan 5.1.1.5 jauhemaisten tai raemaisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaan.

5.2.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

5.3 Varusteet

5.3.1

Luokan 5.1 aineluettelon kohtien 1 a), 3 a) ja 5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä kaikkien aukkojen tulee olla nestepinnan yläpuolella. Säiliössä ei saa olla kohta 1.3.4 tarkoitettuja puhdistusaukkoja (käsiaukko).

Yli 60 mutta enintään 70 prosenttia vetyperoksidia sisältävien liuosten kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä saa olla aukkoja nestepinnan alapuolella. Tällöin säiliöiden tyhjennyslaitteet on varustettava kahdella peräkkäisellä toisistaan riippumattomalla sulkulaitteella, joista toinen on sisäpuolinen, hyväksyttyä rakennetta oleva pikasulkuventtiili ja toinen tyhjennysputken toisessa päässä oleva sulkulaite. Sulkulaitteiden ulostuloaukkoihin on asennettava umpilaippa tai muu yhtä tehokas laite. Sisäpuolisen sulkulaitteen rakenteen tulee olla sellainen, että putkiston vaurioituessa sulkulaite pysyy suljettuna kiinni säiliössä.

Säiliövaunuissa ei saa olla puisia osia, paitsi jos ne on suojattu soveltuvalla päällysteellä.

5.3.2

Säiliöiden letkuliitokset tulee valmistaa aineista, jotka eivät aiheuta vetyperoksidin hajoamista.

5.3.3

Vetyperoksidin ja vetyperoksidin vesiliuosten (luokka 5.1, aineluettelon kohta 1) sekä nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1, aineluettelon kohta 20) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yläosassa tulee olla sulkulaite. Tämän sulkulaitteen on oltava sellainen, joka estää ylipaineen syntymisen ja nesteen ulosvirtauksen säiliöstä sekä vieraiden aineiden pääsemisen säiliöön.

Nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1, aineluettelon kohta 20) kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee sulkulaitteiden olla sellaiset, ettei jähmettynyt ammoniumnitraatti voi kuljetuksen aikana tukkia näitä laitteita.

5.3.4

Jos nestemäisen ammoniumnitraatin (luokka 5.1 aineluettelon kohta 20) kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä on lämpöeriste, on tämän oltava epäorgaanista rakenneainetta ja täysin vapaa palavista aineosista.

5.3.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava kohdan 2.3.4.1 mukaisella lämpöeristeellä. Aurinkosuoja ja säiliön kohdat, jotka eivät ole aurinkosuojan peittämiä, tai koko säiliön pinnan peittävän lämpöeristeen päällys on maalattava valkoisella värillä tai metallipinta viimeisteltävä kirkkaaksi. Maalattu pinta on puhdistettava ennen jokaista kuljetusta ja uusittava pinnan kellastuttua tai vahingoituttua. Lämpöeriste ei saa sisältää syttyviä aineosia.

5.3.6

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliössä tulee olla lämpötilan mittauslaitteet.

5.3.6.1

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetussa säiliössä tulee olla varoventtiilit ja paineentasauslaitteet. Alipaineentasauslaitteita saa myös käyttää. Paineentasauslaitteiden on toimittava paineessa, joka on määrätty orgaanisen peroksidin ominaisuuksien ja säiliön rakenneominaisuuksien perusteella. Lämpösulakkeita ei saa käyttää säiliön rungossa.

5.3.6.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettu säiliö on varustettava jousikuormitetuilla varoventtiileillä, jotka estävät 50 ° C:ssa vapautuvien hajoamistuotteiden ja höyryjen aiheuttaman merkittävän paineen nousun säiliössä. Varoventtiili(e)n puhallustehon ja avautumispaineen tulee perustua kohdan 5.4.2 kokeiden tuloksiin. Avautumispaine ei kuitenkaan missään tapauksessa saa olla sellainen, että nestettä voi päästä venttiilin/venttiilien kautta ulos säiliöstä säiliön kaatuessa.

5.3.6.3

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön paineentasauslaitteet voivat olla joko jousikuormitettua tyyppiä tai murtolevytyyppiä. Laitteet tulee suunnitella siten, että ne pystyvät poistamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden tunnin tulipalon aikana (lämpökuorma 110 kW/m2 ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seurauksena. Paineentasauslaitteen/-laitteiden avautumispaineen tulee olla korkeampi kuin kohdassa 5.3.6.2 määritelty ja perustua kohdan 5.4.2 kokeiden tuloksiin. Paineentasauslaitteiden mitoituksen tulee olla sellainen, ettei enimmäispaine säiliössä koskaan ylitä säiliön koepainetta.

5.3.6.3

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen kaikilta pinnoiltaan lämpöeristettyjen säiliöiden paineentasauslaitteen/-laitteiden puhallustehon ja avautumispaineen tulee perustua oletukseen, että pinnan yhden prosentin alueelta eriste häviää.

5.3.6.5

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alipaineen tasauslaitteet ja jousikuormitetut varoventtiilit on varustettava liekinestimillä lukuunottamatta tapauksia, joissa kuljetettavat aineet ja niiden hajoamistuotteet ovat palamattomia. Laitteiden liekinestimestä johtuva puhallustehon pieneneminen tulee ottaa huomioon.

5.4. Rakennetyypin hyväksyminen

5.4.1

Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 20 (rn 501) nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen hyväksyttyä säiliövaunua ei saa hyväksyä muiden aineiden kuljetukseen.

5.4.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden rakennetyypin hyväksyntää varten tulee suorittaa kokeet:

– jotka osoittavat normaaleissa olosuhteissa kuljetettavien aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien rakenneaineiden yhteensopivuuden;

– joista saadaan tiedot, joita tarvitaan paineentasauslaitteiden ja varoventtiilien suunnittelussa säiliön suunnittelukriteerit huomioonottaen;

– joiden avulla voidaan määritellä aineen turvallisen kuljetuksen edellyttämät erityisvaatimukset.

Koetulokset tulee liittää säiliön rakennetyypin hyväksymispöytäkirjaan.

5.5 Tarkastukset

5.5.1

Kohtien 5.1.1.1, 5.1.1.2 ja 5.1.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella. Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 1 (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitetuille vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista valmistetuille säiliöille saa vesipainekokeen ensimmäisen kerran ja määräajoin tehdä myös 0,25 MPa (2,5 bar) (ylipaine) paineella.

Kohdan 5.1.1.4 ja 5.1.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

5.5.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuihin säiliöihin on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdan 5.2.5 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

5.6 Merkintä

5.6.1

Ei erityismääräyksiä (luokka 5.1)

5.6.2

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuihin säiliöihin on tehtävä seuraava lisämerkintä leimaamalla tai muulla vastaavalla tavalla kohdan 1.6.2 tarkoittamaan kilpeen tai suoraan säiliön seinämän vahvistettuun osaan, jos säiliön lujuus ei siitä heikkene:

– kuljetettavan aineen kemiallinen nimi ja hyväksytty väkevyys.

5.7 Käyttö

5.7.1

Säiliön sisäpuoli ja kaikki kohdan 5.1.1 ja 5.1.2 aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on pidettävä puhtaina. Pumppuihin, venttiileihin ja muihin laitteisiin saa käyttää ainoastaan sellaisia voiteluaineita, jotka eivät voi reagoida vaarallisesti kuljetettavan aineen kanssa.

5.7.2

Luokan 5.1 aineluettelon kohtien 1 a), 2 a) ja 3 a) (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa 15 ° C vertailulämpötilassa täyttää enintään 95 prosenttia. Luokan 5.1 aineluettelon kohdan 20 (rn 501) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa täyttää enintään 97 prosenttia eikä korkein lämpötila täytön jälkeen saa ylittää 140 ° C. Säiliöivaunuja, jotka on hyväksytty nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen, ei saa käyttää muiden aineiden kuljetukseen.

5.7.3

Kohdan 1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuudesta saa täyttää vain säiliön rakennetyypin hyväksymistodistuksessa ilmoitetun määrän kuitenkin enintään 90 %. Täytettäessä ei säiliössä saa olla epäpuhtauksia.

5.7.4

Kohdan 5.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden käyttölaitteet, kuten venttilit ja ulkopuoliset putket, on tyhjennettävä säiliön täytön ja tyhjennyksen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.