1519/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92) liitteen osan II rn 400... 499 sekä osan III lisäyksen X kohdat 4... 4.7.6 ja lisäyksen XI kohdat 4... 4.7.6, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: Kuljetus LMp 394/92 mukaan .

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
OLE NORRBACK

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET
II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 4.1.

Helposti syttyvät kiinteät aineet

1. Aineluettelo

400

(1) Rn 401 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia luokan 4.1 aineita ja esineitä saa kuljettaa rautatiellä vain rn 400 (2)... 424 mainituin ehdoin.

Huom. Rn 401 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, ks. rn 401a.

(2) Luokkaan 4.1 kuuluvat aineet ja esineet, joiden sulamispiste on yli 20 ÝC tai jotka penetrometritestin tulosten perusteella ovat pastamaisia (ks. RID-määräysten lisäyksen III rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti tai jotka ovat itsereaktiivisia nesteitä. Luokkaan 4.1 kuuluvat:

– helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet sekä kiinteät aineet ja esineet, jotka voivat syttyä lentävästä kipinästä tai jotka voivat kitkan vaikutuksesta aiheuttaa tulen syttymisen;

– itsereaktiiviset aineet, jotka (normaalissa tai kohonneessa lämpötilassa) saattavat hajota voimakkaan eksotermisesti liian korkeasta kuljetuslämpötilasta johtuen tai joutuessaan kosketukseen epäpuhtauksien kanssa;

– itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet, jotka eroavat itsereaktiivisistä aineista siten, että niiden itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT)1 on yli 75 ° C ja jotka saattavat hajota voimakkaan eksotermisesti ja jotka tietyissä pakkauksissa saattavat vastata luokan 1 räjähteiden kriteerejä;

– räjähteet, jotka on kostutettu sellaisella määrällä vettä tai alkoholia tai jotka sisältävät sellaisen määrän pehmitintä tai epäherkistävää ainetta, että niiden räjähdysominaisuudet on neutraloitu.

Huom. 1. Itsereaktiiviset aineet ja itsereaktiivisten aineiden valmisteet eivät ole luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita, jos

– ne ovat luokan 1 kriteerien mukaisesti räjähteitä;

– ne ovat luokan 5.1 kriteerien mukaisesti hapettavia aineita;

– ne ovat luokan 5.2 kriteerien mukaisesti orgaanisia peroksideja;

– niiden hajoamislämpö on vähemmän kuin 300 J/g;

niiden itsekiihtyvä hajoamislämpötila, SADT. on yli 75 ÝC 50 kg:n kollissa; tai

– ne ovat testitulosten perusteella vapautettuja tyypin G aineina (ks. RID-määräysten lisäys I rn 1 (2) g)).

Huom. 2 Hajoamislämpö voidaan määrittää käyttäen mitä tahansa kansainvälisesti tunnettua menetelmää esim. differentiaalista pyyhkäisykalorimetriaa (DSC) ja adiabaattista kalorimetriaa.

Huom. 3. Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT) on alhaisin lämpötila, jossa aineen hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. SADT-arvon määritystä koskevat vaatimukset ovat RID-määräysten lisäyksestä I rn 1103.

(3) Luokan 4.1 aineet ja esineet jaetaan seuraavasti:

A. Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

B. Epäorgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

C. Räjähteet räjähtämättömässä tilassa

D. Itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet

E. Itsereaktiiviset aineet, jotka eivät vaadi lämpötilanvalvontaa

F. Tyhjät pakkaukset.

Luokan 4.1 rn 401 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet lukuun ottamatta kohdissa 5 ja 15 mainittuja aineita kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella a), b) tai c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a): erittäin vaaralliset aineet

ryhmä b): vaaralliset aineet

ryhmä c): vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet.

Kaikki normaalisti kostutettuina olevat kiinteät aineet, jotka kuivina olisi luokiteltava räjähdysaineiksi, ovat eri kohdissa ryhmän a) aineita. Itsereaktiiviset aineet ovat eri kohdissa ryhmän b) aineita. Itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet ovat eri kohdissa ryhmien b) ja c) aineita.

(4) Aineet ja esineet, joita ei ole rn 401 aineluettelossa nimeltä mainittu, voidaan luokitella tämän luokan kohtiin 3... 8 ja vaarallisuusryhmiin a)...c) joko niistä saadun kokemuksen perusteella tai RID-määräysten lisäyksen III osan C (rn 1320 ja 1321) mukaisilla testimenetelmillä saatujen tulosten perusteella. Luokituksen kohtiin 11...14, 16 ja 17 sekä vaarallisuusryhmän määrittämisen näissä kohdissa on perustuttava testimenetelmien antamiin tuloksiin RID-määräysten lisäyksen III osan C (m 1320 ja 1321) mukaisesti; myös kokemukset on otettava huomioon, jos ne johtavat tiukempaan luokitukseen.

(5) Luokiteltaessa aineita ja esineitä, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, tähän luokkaan RID-määräysten lisäyksen III, osan C (rn 1320 ja 1321) testien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) Aineluettelon kohtien 1, 4, 6... 8, 11, 12, 14, 16 ja 17 helposti syttyvät jauhemaiset, rakeiset tai pastamaiset aineet on luokiteltava luokkaan 4.1, jos ne saadaan helposti syttymään antamalla sytytyslähteen (esim. palava tulitikku) vaikuttaa niihin lyhyen aikaa ja jos niiden sytyttyä liekki leviää nopeasti, palamisaika mitatulla 100 mm:n matkalla on pienempi kuin 45 sekunttia tai palamisnopeus on yli 2,2 mm/s.

b) Aineluettelon kohdan 13 metallien tai metalliseosten jauheet on luokiteltava luokkaan 4.1, jos ne voivat syttyä liekin vaikutuksesta ja reaktio leviää koko näytteeseen kymmenessä minuutissa tai sitä lyhyemmässä ajassa.

(6) Luokiteltaessa aineita ja esineitä, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, aineluettelon rn 401 eri kohtien kirjaimilla a), b) tai c) merkittyihin ryhmiin RID-määräysten lisäyksen III osan C (rn 1320 ja 1321) testien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) Aineluettelon kohtien 4, 6... 8, 11, 12, 14, 16 ja 17 helposti syttyvät kiinteät aineet, joiden palamisaika testissä on 100 mm:n matkalla pienempi kuin 45 sekunttia, ja:

i) liekki ylittää kostutetun vyöhykkeen, on luokiteltava ryhmään b);

ii) kostutettu vyöhyke pysäyttää liekin vähintään neljässä minuutissa, on luokiteltava ryhmään c).

b) Aineluettelon kohdan 13 metallien ja metalliseosten jauheet, joita testattaessa reaktio:

i) leviää yli koko näytteen vähintään viidessä minuutissa, on luokiteltava ryhmään b);

ii) leviää yli koko näytteen yli viidessä minuutissa, on luokiteltava ryhmään c).

(7) Jos luokan 4.1 aineen vaarallisuusryhmä muuttuu m 401 mainitusta siihen lisättyjen muiden aineiden johdosta, tällainen seos on luokiteltava aineluettelon siihen kohtaan ja ryhmään, mihin se todellisen vaarallisuutensa perusteella kuuluu.

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3(3).

(8) Jos aine on nimeltä mainittu rn 401 aineluettelon saman kohdan useammassa vaarallisuusryhmässä, kysymykseen tuleva ryhmä voidaan määrittää testitulosten perusteella RID-määräysten lisäyksen III osan C (rn 1320 ja 1321) mukaisesti sekä kohdan (6) kriteerien perusteella.

(9) RID-määräysten lisäyksen III osan C (rn 1320 ja 1321) testien sekä kohdan (6) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun aineen ominaisuudet sellaiset, ettei aine kuulu tähän luokkaan, ks. rn 414.

(10) Luokan 4.1 kemiallisesti epästabiilien aineiden kuljetus on sallittu vain, jos on suoritettu tarvittavat toimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvien vaarallisten hajoamis- tai polymeroitumisreaktioiden estämiseksi. Tällöin tulee erityisesti varmistua siitä, etteivät kuljetusastiat sisällä sellaisia aineita, jotka voivat kiihdyttää näitä reaktioita.

(11) Helposti syttyvien, hapettavien kiinteiden aineiden, joiden YK-numero on 3097, kuljetus on kielletty, ks. kuitenkin rn 3 (3), kohdan 2.3.1 taulukon huom. 1).

Itsereaktiiviset aineet

(12) Itsereaktiivisten aineiden hajoaminen voi alkaa lämmön, katalyyttisesti vaikuttavien epäpuhtauksien (esim. happojen, raskasmetalliyhdisteiden, emästen), kitkan tai iskun vaikutuksesta. Lämpötilan nousu kiihdyttää hajoamisnopeutta, ja se vaihtelee aineesta riippuen. Hajoamisen seurauksena voi syntyä myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä erityisesti silloin, kun ei tapahdu aineen syttymistä. Määrättyjen itsereaktiivisten aineiden lämpötilaa on valvottava. Jotkut itsereaktiiviset aineet voivat hajota räjähtäen erityisesti, jos ne ovat suljetussa tilassa. Tätä ominaisuutta voidaan muuttaa lisäämällä laimennusaineita tai käyttämällä sopivia pakkauksia. Muutamat itsereaktiiviset aineet palavat voimakkaasti. Itsereaktiivisia aineita ovat esim. seuraavat yhdistetyypit:

alifaattiset atsoyhdisteet (-C-N=N-C-);

orgaaniset atsidit (-C-N3 );

diatsoniumsuolat (-CN2 + Z- );

N-nitrosoyhdisteet (-N-N=O); ja

aromaattiset sulfohydratsidit (-SO2 -NH-NH2 ).

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, muita reaktiivisia ryhmiä sisältävillä aineilla ja joillakin aineiden seoksilla voi olla samanlaiset ominaisuudet.

(13) Itsereaktiiviset aineet jaetaan seitsemään tyyppiin niiden aiheuttaman vaaran perusteella. Luokitusperusteet niille aineille, joita ei ole aineluettelossa, rn 401 nimeltä mainittu, on annettu RID-määräysten lisäyksessä I, rn 1104. Itsereaktiivisia aineita on tyypistä A, jonka kuljetus on kielletty pakkauksessa, jossa se on testattu, tyyppiin G, joka ei ole luokan 4.1 määräysten alainen (ks. rn 414 (5)). Luokitus tyyppeihin B...F riippuu suoraan pakkaukseen kuljetettavaksi sallitusta enimmäismäärästä ainetta.

(14) Seuraavien itsereaktiivisten aineiden kuljetus on kielletty:

– tyypin A itsereaktiiviset aineet (ks. RID-määräysten lisäys I, rn 1104 (2) a));

– itsereaktiiviset aineet, joiden SADT-arvo on ≤ 55 ° C.

(15) Rn 401 luetellut itsereaktiiviset aineet ja niiden valmisteet on jaettu kohtien 31...40 ryhmänimikkeisiin ja YK-numeroihin 3221... 3230.

Aineluettelon kohtien 31... 40 aineiden luokitus perustuu teknisesti puhtaisiin aineisiin (silloin kun aineluettelossa ei ole alle 100 % pitoisuutta ilmoitettu). Muille aineen pitoisuuksille luokituksen saa tehdä RID-määräysten lisäyksen I, rn 1104 mukaisesti.

Ryhmänimikkeet määrittelevät:

– itsereaktiivisen aineen tyypin,...F, ks. kohta (13);

– fysikaalisen tilan (nestemäinen/kiinteä).

(16) Itsereaktiivisten aineiden tai niiden valmisteiden, joita ei ole aineluettelossa (rn 401) nimeltä mainittu, luokituksen ja ryhmänimikkeen määrää teknillinen tarkastuskeskus. Teknillinen tarkastuskeskus voi edellyttää, että hakija esittää testaustulokset luokituksen selvittämiseksi. Testit tulee suorittaa teknillistä tarkastuskeskusta tyydyttävässä laboratoriossa.

Huom. 1. Jos RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on luokitellut itsereaktiivisen aineen, saa tätä luokitusta käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa luokituksen tekee aineen alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon lähetys ensiksi saapuu, on varmistettava luokitus ja kuljetusehdot.

(17) Katalyyttejä kuten sinkkiyhdisteitä saa lisätä joihinkin itsereaktiivisiin aineisiin niiden reaktiivisuuden muuttamiseksi. Katalyytin tyypistä ja pitoisuudesta riippuen tämä voi johtaa lämpöstabiilisuuden alenemiseen ja räjähdysominaisuuksien muuttumiseen. Jos jompikumpi näistä ominaisuuksista muuttuu, uusi valmiste on arvioitava uudelleen luokitusmenetelmän mukaisesti.

(18) Näytteet itsereaktiivisista aineista tai niiden valmisteista, joita ei ole aineluettelossa rn 401 nimeltä mainittu ja joille ei ole saatavilla täydellistä testitulosten sarjaa ja joita kuljetetaan lisätestejä tai arviointeja varten, on luokiteltava itsereaktiivisten aineiden tyypin C soveltuvaan kohtaan edellyttäen, että seuraavat ehdot on täytetty:

– saatavilla olevien tietojen perusteella näyte ei ole vaarallisempi kuin tyypin B itsereaktiivinen aine;

– näyte on pakattu pakkaustavoilla OP2A tai OP2B ja määrä vaunua kohden on enintään 10 kg.

Lämpötilavalvontaa edellyttävien näytteiden kuljetus on kielletty.

(19) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet flegmatoidaan usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on määrätty, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa siinä pitoisuudessa ja muodossa, jota käytetään kuljetuksessa. Laimentimia, joita käytettäessä itsereaktiivinen aine voi väkevöityä vaarallisessa määrin kollin vuotaessa, ei saa käyttää. Laimentimen on oltava yhteensopiva itsereaktiivisen aineen kanssa. Yhteen sopivia aineita tässä mielessä ovat ne kiinteät aineet ja nestemäiset aineet, joilla ei ole haitallista vaikutusta itsereaktiivisen aineen lämpöstabiilisuuteen ja niiden aiheuttaman vaaran laatuun.

401

A. Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

1. Kumin teollisessa käsittelyssä syntyneet helposti syttyvät aineet:

b) 1345 jauhettu kumijäte,
  1345 kuitupitoinen kumijäte jauhettu
         tai rakeistettu.

2. Kaupalliset helposti syttyvät esineet

c) 1331 kitkasytytteiset tulitikut (mistä
          tahansa raapaisusta syttyvät),
  1944 varmuustulitikut,
  1945 parafinoidut tulitikut,
  2254 tuulessa sammumattomat tulitikut,
  2623 kiinteät sytyttimet, joissa on
         palavaa nestettä.

3. Heikosti nitratusta nitroselluloosasta valmistetut esineet:

c) 1324 nitroselluloosa-
         pohjaiset gelatinoidut
         filmit
         jätettä lukuunottamatta,
  2000 selluloidi paloina, tankoina,
         rullina, levyinä, putkina jne. jätettä
         lukuunottamatta,
  1353 heikosti nitratulla
         nitroselluloosalla
         kyllästetyt kuidut, n.o.s.,
  1353 heikosti nitratulla
         nitroselluloosalla
         kyllästetyt kankaat, n.o.s.

Huom. 2006 itsekuumenevat nitroselluloosapohjaiset muovit, n.o.s. ja 2002 selluloidijätteet ovat luokan 4.2 aineita, ks. rn 431, kohta 4.

4.

c) 3175 kiinteät aineet tai kiinteiden
         aineiden seokset (kuten valmisteet ja
         jätteet),
         jotka sisältävät palavia nesteitä.
         n.o.s, kun palavien nesteiden
         leimahduspiste on enintään 100 ° C.

5. Orgaaniset helposti syttyvät aineet sulassa muodossa:

  2304 naftaleeni. sulassa muodossa
  3176 orgaaniset helposti syttyvät
         kiinteät
         aineet, sulassa muodossa. n.o.s.

Huom. 1334 raaka tai puhdistettu naftaleeni on kohdan 6 aine.

6. Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä ja orgaanisten helposti syttyvien kiinteiden aineiden seokset, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin.

b) 1325 orgaaniset helposti syttyvät
         kiinteät
         aineet. n.o.s.;
c) 1312 borneoli,
  1328 heksametyleenitetra-amiini,
  1332 metaldehydi
  1334 raaka naftaleeni,
  1334 puhdistettu naftaleeni,
  2213 paraformaldehydi,
  2538 nitronaftaleeni .
  2717 synteettinen kamferi,
  1325 orgaaniset helposti syttyvät
         kiinteät
         aineet, n.o.s.

Huom. 2304 naftaleeni, sulassa muodossa, on kohdan 5 aine.

7. Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet ja orgaanisten myrkyllisten helposti syttyvien aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b  2926 orgaaniset myrkylliset helposti
         syttyvät
         kiinteät aineet. n.o.s.;
c) 2926 orgaaniset myrkylliset helposti
         syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.

Huom . Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

8. Orgaaniset syövyttävät helposti syttyvät kiinteät aineet ja orgaanisten syövyttävien helposti syttyvien kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 2925 orgaaniset syövyttävät helposti
         syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.;
c) 2925 orgaaniset syövyttävät helposti
         syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.

Huom . syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

B. Epäorgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

11. Epäorgaaniset ei-metalliset aineet helposti syttyvässä muodossa:

b) 1339 fosforiheptasulfidi
         (P4 S7 ), joka ei sisällä
         keltaista eikä valkoista fosforia,
  1341 fosforiseskvisulfidi
         (P4 S3 ), joka ei sisällä
         keltaista eikä valkoista fosforia,
  1343 fosforitrisulfidi
         (P4 S6 ), joka ei sisällä
         keltaista eikä valkoista fosforia,
  2989 kaksiemäksinen lyijyfosfiitti,
  3178 epäorgaaninen helposti syttyvä
         kiinteä
         aine, n.o.s.;

Huom. Keltaista tai valkoista fosforia sisältävien fosforisulfidien kuljetus on kielletty.

c) 1338 amorfinen punainen fosfori,
  1350 rikki (myös rikkikukka),
  2687 disykloheksyyliammoniumnitriitti,
  2989 kaksiemäksinen lvijyfosfiitti,
  3178 epäorgaaninen helposti syttyvä
         kiinteä
         aine, n.o.s.

Huom. 2448 rikki, sulassa muodossa, on kohdan 15 aine.

12. Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat:

b) 3181 orgaanisten yhdisteiden helposti
         syttyvät metallisuolat, n. o.s.;
c) 1313 kalsiumresinaatti,
  1314 kalsiumresinaatti, sulassa
         muodossa,
  1318 saostettu kobolttiresinaatti,
  1330 mangaaniresinaatti,
  2001 kobolttinaftenaattijauheet,

2714 sinkkiresinaatti,

  2715 alumiiniresinaatti,
  3181 orgaanisten yhdisteiden helposti
         syttyvät metallisuolat, n.o.s.

13. Metallit ja metalliseokset jauheena tai muussa helposti syttyvässä muodossa:

Huom. 2. Metallit ja metalliseokset, jotka jauheena tai muussa helposti syttyvässä muodossa ovat alttiita itsesyttymiselle, ovat 4.2 luokan aineita, ks. rn 431, kohta 12.

Huom. 2. Metallit ja metalliseokset, jotka jauheena tai muussa helposti syttyvässä muodossa veden vaikutuksesta kehittävät helposti syttyviä kaasuja, ovat 4.3 luokan aineita, ks. rn 471, kohdat 11...15.

b) 1309 alumiinijauhe, päällystetty,
  1323 ferrocerium,
  1326 hafniumjauhe, kostutettuna
         vähintään 25 % vettä sisältävänä,
  1333 cerium, levyinä, tankoina,
         harkkoina,
  1352 titaanijauhe. Kostutettuna
         vähintään 25 % vettä sisältävänä,
  1358 zirkoniumjauhe, kostutettu
         vähintään 25 % vettä sisältävänä,
  3089 metallijauhe, helposti syttyvä,
         n.o.s.;

Huom. 2. Hafnium-, titaani- ja zirkoniumjauheiden on sisällettävä näkyvä ylimäärä vettä.

Huom. 2. Hafnium-, titaani- ja zirkoniumjauheet, kostutetut, mekaanisesti valmistetut hiukkaskooltaan vähintään 53 mikronia tai kemiallisesti valmistetut hiukkaskooltaan vähintään 840 mikronia, eivät ole näiden määräysten alaisia.

c) 1309 alumiinijauhe, päällystetty,
  1346 piijauhe, amorfinen,
  1869 magnesium tai
  1869 magnesiumseokset, palloina,
         lastuina tai nauhoina,
  2858 zirkonium, kuiva, lankakelana,
         metallilevyinä, ohuina metallilevyinä
         (paksuus alle 254 mikronia mutta vähintään
         18 mikronia),
  2878 titaanin huokoiset granulaatit,
  2878 titaanin huokoinen jauhe,
  3089 metallijauhe,helposti syttyvä,
         n.o.s.

Huom. 1. Magnesiumseokset, joissa on enintään 50 % magnesiumia, eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 2. Piijauhe, muissa olomuodoissa, ei ole näiden määräysten alainen.

Huom. 3. 2009 zirkonium, kuiva, levyinä tai lankakelana paksuuden ollessa alle 18 mikronia, on 4.2 luokan aine, ks. Rn 431, kohta 12c).

Zirkonium, kuiva, levyinä tai lankakelana paksuuden ollessa vähintään 254 mikronia, ei ole näiden määräysten alainen.

14. Helposti syttyvät metallihydridit:

b) 1437 zirkoniumhydridi,
  1871 titaanihydridi,
  3182 metallihydridit, helposti
         syttyvät,
         n.o.s.;
  3182 metallihydridit, helposti
         syttyvät,
         n.o.s.

Huom. 1. Metallihydridit, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan muodostavat helposti syttyviä kaasuja, ovat 4.3 luokan aineita, ks. rn 471, kohta 16.

Huom. 2. 2870 alumiiniboorihydridi tai 2870 laitteissa oleva alumiiniboorihydridi on 4.2 luokan aine, ks. rn 431, kohta 17 a).

15. Epäorgaaniset helposti syttyvät aineet sulassa muodossa:

  2448 rikki, sulassa muodossa.

Huom.1 1350 kiinteä rikki on kohdan 11 c) aine.

Huom. 2. Muiden epäorgaanisten helposti syttyvien sulassa muodossa olevien aineiden kuljetus on kielletty.

16. Epäorgaaniset, myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet ja epäorgaanisten myrkyllisten helposti syttyvien kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

  1868 dekaboraani,
  3179 epäorgaaninen, myrkyllinen,
         helposti
         syttyvä kiinteä aine, n.o.s.;
  3179 epäorgaaninen, myrkyllinen,
         helposti
         syttyvä kiinteä aine, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

17. Epäorgaaniset, syövyttävät helposti syttyvät kiinteät aineet ja epäorgaanisten, syövyttävien helposti syttyvien kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3180 epäorgaaninen, syövyttävä helposti
         syttyvä kiinteä aine, n.o.s.;
  3180 epäorgaaninen, syövyttävä helposti
         syttyvä kiinteä aine, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

C. Räjähdysaineet räjähtimättömässä tilassa

Huom. 1. Muita kuin kohdissa 21... 25 mainittuja räjähtämättömässä tilassa olevia räjähdysaineita ei saa kuljettaa 4.1 luokan aineina.

Huom. 2. Aineluettelon kohtien 21.. 25 aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 404.

21. Seuraavat vedellä kostutetut räjähdysaineet:

a) 1310 ammoniumpikraatti, kostutettu
         vähintään 10 paino-% vettä,
  1322 dinitroresorsinoli, kostutettu
         vähintään 15 paino-% vettä,
  1336 nitroguanidiini (pikriitti),
         kostutettu vähintään 20 paino-% vettä,
  1337 nitrotärkkelys, kostutettu
         vähintään 20 paino-% vettä,
  1344 trinitrofenoli, kostutettu
         vähintään 30 paino-% vettä,
  1347 hopeapikraatti, kostutettu
         vähintään 30 paino-% vettä,
  1349 natriumpikramaatti, kostutettu
         vähintään 20 paino-% vettä,
  1354 trinitrobentseeni, kostutettu
         vähintään 30 paino-% vettä,
  1355 trinitrobentsoehappo, kostutettu
         vähintään 30 paino-% vettä,
  1356 trinitrotolueeni, kostutettu
         vähintään 30 paino-% vettä,
  1357 ureanitraatti, kostutettu
         vähintään 20 paino-% vettä,
  1517 zirkoniumpikramaatti, kostutettu
         vähintään 20 paino-% vettä,
  2852 dikryylisulftdi, kostutettu
         vähintään 10 paino-% vettä.

22. Seuraavat myrkylliset vedellä kostutetut räjähdysaineet:

a) 1320 dinitrofenoli, kostutettu
         vähintään 15 paino-% vettä,
  1321 dinitrofenolaatit, kostutettu
         vähintään 15 paino-% vettä,
  1348 natriumdinitro-o-kresolaatti,
         kostutettu vähintään 15 paino-% vettä.

Huom. kohtiin 21 ja 22:

Huom. 1. Räjähdysaineet, joiden vesipitoisuus on alle annettujen raja-arvojen, ovat 1 luokan aineita.

Huom. 2. Veden pitää olla tasaisesti jakautunut koko räjähdysaineeseen. Kuljetuksen aikana seoksessa ei saa tapahtua mitään erottumista, joka vähentää inertisyyttä.

Huom. 3. Vedellä kostutetut räjähdysaineet eivät saa räjähtää normaalilla räjäytysnallilla, eivätkä ne saa aiheuttaa massaräjähdystä voimakkaallakaan räjäyttimellä.2 )

23. Seuraavat tehottomiksi tehdyt räjähdysaineet:

b) 2907 isosorbidi-dinitraatin seos, jossa on
         vähintään 60 % laktoosia, mannoosia,
         tärkkelystä tai kalsiumvetyfosfaattia tai
         muuta flegmatoimisainetta edellyttäen,
         että se on vähintään yhtä tehokasta.

24. Seuraavat nitratut selluloosaseokset:

a) 2555 nitroselluloosa, jossa on
         vähintään 25 % vettä,
  2556 nitroselluloosa, jossa on
         vähintään 25 % alkoholia ja
         enintään 12,6 % typpeä kuiva-aineesta,
  2557 nitroselluloosa, jossa on enintään
         12,6 % typpeä kuiva-aineesta,
         seoksena pehmittimen kanssa
         tai ilman pehmitintä, pigmentin
         kanssa tai
         ilman pigmenttiä.

Huom. 1. 2556 nitroselluloosa, joka sisältää vähintään 25 % alkoholia tai 2557 nitroselluloosa, jossa on enintään 12,6 % typpeä kuiva-aineesta, seoksena pehmittimen kanssa tai ilman pehmitintä, pigmentin kanssa tai ilman pigmenttiä, on pakattava astioihin, jotka ovat rakenteeltaan sellaisia, etteivät ne voi räjähtää kasvaneen sisäisen paineen vaikutuksesta.

Huom. 2. Nitroselluloosaseokset, joiden vesi-, alkoholi- tai pehmitinpitoisuus on annettuja arvoja pienempi, ovat 1 luokan aineita (ks. rn 101, kohta 4 ja kohta 26).

25. Seuraava myrkyllinen atsidi:

a) 1571 bariumatsidi, kostutettu vähintään
         50 % vettä sisältävänä.

Huom. Alle 50% vettä sisältävän bariumatsidin kuljetus on kielletty.

D. Itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet

26. Seuraavat itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet:

b) 3242 atsodikarbonamidi;
c) 2956 5- tert. butyyli-2, 4,6-
         trinitro-m-ksyleeni
         (ksyleenimyski)
  3251 isosorbidi-5-mononitraatti.

Huom. 1. Kohdan 26 aineita koskevat erityispakkausmääräykset (ks. rn 404 (3)).

Huom. 2 Isosorbidi-5-mononitraatti tai tämän aineen valmisteet eivät ole näiden määräyksien alaisia, jos ne osoittautuvat testien perusteella (ks. RID-määräysten lisäys 1 rn 101 (1)) liian epäherkiksi kuuluakseen luokkaan 1.

E. Itsereaktiiviset aineet, jotka eivät vaadi lämpötilavalvontaa

31. b) 3221 itsereaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen)

32. b) 3222 itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä kuten:

Aine Pitoisuus (%) Pakkaustapa (ks. rn 405)
2-diatso-l -naftoli-4-sulfonyylikloridi 100 OP5B
2-diatso- 1 -naftoli-5-sulfonyylikloridi 100 OP5 B

33. b)3223 itsereaktiivinen aine. tyyppi C, nestemäinen kuten:

Aine Pakkaustapa (ks. rn 405)
itsereaktiivinen nestemäinen näyte1 ) OP2A

1) Ks. rn 400 (18).

34. b) 3224 itsereaktiivinen aine, tyyppi C. kiinteä kuten:

Aine Pitoisuus (%) Pakkaustapa (ks. rn 405)
N, N '-dinitroso-N, N '-dimetyylitereftaaliamidi pastana 72 OP6B
N, N '-dinitrosopentametyleenitetra-amiini 82 OP6B
itsereaktiivinen kiinteä aine, näyte2) OP2B

1) Sekoittuvassa laimentimessa, jonka kiehumispiste on vähintään 150 ° C.

2) Ks. 400 (18)

35. b)3225 itsereaktiivinen aine, tyyppi D. nestemäinen* .

36. b) 3226 itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, kuten:

Aine Pitoisuus (%) Pakkaustapa (ks. rn 405)
1,1 '-atsodi-(heksahydrobentsonitriili) 100 OP7B
bentseeni-1, 3-disulfonyylihydratsidi pastana 52 OP7B
bentseenisulfonyylihydratsidi 100 OP7B
4- (bentsyyli- (etyyli) -amino)-3-etoksibentseenidiatsonium sinkkikloridi 100 OP7B
3-kloori4-dietyyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi. 100 OP7B
difenyylioksidi-4,4-disulfonyylihydratsidi 100 OP7B
4-dipropyyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi 100 OP7B
4-metyylibentseenisulfonyylihydratsidi 100 OP7B
natrium-2-diatso- 1 -naftoli-4-sulfonaatti 100 OP7B
natrium-2-diatso- 1 -naftoli-5-sulfonaatti 100 OP7B

37. b) 3227 itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen*) *).

38. b) 3228 itsereaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä * ) .

39. b) 3229 itsereaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen* ) .

40. b) 3230 itsereaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä* ) .

C. Tyhjät pakkaukset

51. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet luokan 4.1 aineita.

401a

Aineluettelon kohtien 1 . . .4, 6, 11 . . . 14 aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmään b) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 3 kg ja kollissa enintään 12 kg.

b) Aineluettelon ryhmään c) kuuluvia aineita on yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 6 kg ja kollissa enintään 24 kg.

Huom. Ryhmään a) kuuluvat aineet ovat aina näiden määräystenalaisia.

Edellä mainittuja ainemääriä saa kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään m 1538 määräykset.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten m 1500 (1) ja (2) sekä (5)...(7) määräyksiä.

1 Self-Accelerating Decomposition Temperature (SADT).

*) Itsereakiivisia aineita ei tällä hetkellä ole luokiteltu tähän kohtaan.

2 Ks. "UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, Test and Criteria" (YK:n suositus), Part 1, Appendix 1, ST/SG/AC. 10/11 Rev. 1.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

402

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa, "Erityispakkausmääräykset", m 403...405 ja 408 toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 400 (3) ja m 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti seuraavia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X" : aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X" tai pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" : aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X" taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

Huom. Luokan 4.1 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. Kuljettamisesta irrallisena, ks rn 416.

2.Erityispakkausmääräykset

403

Aineluettelon kohdan 5 aineita ja kohdan 15 sulaa rikkiä saa kuljettaa vain säiliövaunussa (ks. lisäys XI) tai säiliökontissa (ks. lisäys X).

404

(1) Aineluettelon kohtien 21, 22, 23 ja 25 aineet on pakattava:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin, rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin tai rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin, joissa kaikissa on ainakin yksi kosteudenkestävä sisäsäkki, tai

b) rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään, jossa on kosteudenkestävä sisäpakkaus. Metallista sisä- tai ulkopakkausta ei kuitenkaan saa käyttää.

Pakkausten täytyy olla sellaisia, ettei veden tai flegmatointiaineen määrä vähene kuljetuksen aikana.

(2) Aineluettelon kohdan 24 aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin teräskanistereihin,

d) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin,

e) rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin,

f) rn 1530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin,

g) rn 1532 tarkoittamiin teräs- tai alumiinilaatikoihin, tai

h) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin; kuitenkaan metallista sisä- tai ulkopakkausta ei saa käyttää.

Metalliastiat on valmistettava ja suljettava siten, ettei astian sisäinen paine ylitä 300 kPa (3 bar).

2555 nitroselluloosaa, joka sisältää vähintään 25 paino-% vettä, saa pakata myös rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin.

Jos 2557 nitroselluloosa, jossa on enintään 12, 6 % typpeä kuivamassasta, pehmitettynä tai ilman pehmitintä, pigmentoituna tai ilman pigmenttiä, pakataan metalliastiaan, on käytettävä monikerroksisesta paperista valmistettua sisäsäkkiä.

Jos 2555 nitroselluloosa, joka sisältää vähintään 25 paino-% vettä tai 2556 nitroselluloosa, joka sisältää vähintään 25 paino-% alkoholia, on pakattu vaneritynnyreihin, pahvitynnyreihin tai pahvilaatikoihin, on käytettävä kosteudenkestävää sisäsäkkiä, pakkauksen sisäpintaan kiinnitettyä muovikalvoa tai sisäpuolista muovipinnoitetta.

Kaikkien pakkausten tulee olla sellaisia, että vesi-, alkoholi- tai flegmatoimisainepitoisuus ei vähene kuljetuksen aikana.

(3)

a) Aineluettelon kohdan 26 aineet on pakattava rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin, joissa on muovisäkki tai yhtä tehokas vuoraus. Kollin massa saa olla enintään 50 kg.

b) 3242 atsodikarbonamidin, kohta 26 h), saa pakata myös:

– yksinkertaiseen muovisäkkiin, joka on pakattu pahvilaatikkoon, täytös saa olla enintään 50 kg, tai

– muovipulloihin, purkkeihin, säkkeihin tai laatikoihin, joiden täytös on enintään 5 kg, sijoitettuna ulkopakkauksena olevaan pahvilaatikkoon tai pahvitynnyriin. Pakkauksen täytös saa olla enintään 25 kg.

405

(1) Aineluettelon kohtien 31...40 aineiden pakkaustavat on lueteltu kohdissa (4) ja (5) ja ne on merkitty tunnuksella OP1A . . . OP8A nesteille ja tunnuksella OP1B. . . OP8B kiinteille aineille. Aineet on pakattava m 401 sekä kohtien (4) ja (5) mukaisesti. Pienempää kollikokoa vastaavaa pakkausmenetelmää (tarkoittaa pienempää OP numeroa) voidaan käyttää, mutta suurempaa kollikokoa vastaavaa pakkausmenetelmää (tarkoittaa suurempaa OP numeroa) ei saa käyttää. Pakkausryhmän 1 koekriteerien mukaisia metallipakkauksia ei saa käyttää. Pakkausyhdistelmissä sulloaine ei saa olla helposti syttyvää, eikä se saa aiheuttaa itsereaktiivisen aineen hajoamista vuodon sattuessa.

(2) Mallin 01 mukaisella varoituslipukkeella varustettujen kollien tulee täyttää rn 102 (4) ja (6) määräykset.

(3) Itsereaktiivisille aineille tai itsereaktiivisten aineiden valmisteille, joita ei ole aineluettelossa (rn 401) nimeltä mainittu, tulee oikea pakkaustapa valita seuraavilla menetelmillä:

a) tyypin B itsereaktiivinen aine:
  Aineille on käytettävä pakkaustapaa OP5A tai
  OP5B, jos aineet täyttävät RID-määräysten lisäyksen
  1 rn 1104 (2) h) kriteerit kyseiselle pakkaukselle.
  Mikäli itsereaktiivinen aine täyttää nämä
  kriteerit ainoastaan pienemmässä kuin pakkaustapojen
  OP5A tai OP5B mukaisissa pakkauksissa
  (tämä tarkoittaa OP1A...OP4A tai
  OP1B...OP4B mukaisissa pakkauksissa), on
  käytettävä pienempää OP numeroa vastaavaa
  pakkaustapaa.
b) tyypin C itsereaktiivinen aine:
  Aineille on käytettävä pakkaustapaa OP6A tai
  OP6B edellyttäen että, ne täyttävät RID-määräysten
  lisäyksen I rn 1104 (2) c) kriteerit
  kyseiselle pakkaukselle. Mikäli itsereaktiivinen
  aine täyttää nämä kriteerit vain pienemmässä
  kuin pakkaustapojen OP6A tai OP6B mukaisissa
  pakkauksissa, on käytettävä pienempää OP numeroa
  vastaavaa pakkaustapaa.
c) tyypin D itsereaktiivinen aine:
  On käytettävä pakkaustapoja OP7A tai OP7B.
d) tyypin E itsereaktiivinen aine:
  On käytettävä pakkaustapoja OP8A tai OP8B.
e) tyypin F itsereaktiivinen aine:
  On käytettävä pakkaustapoja OP8A tai OP8B.

(4) Nestemäisten itsereakiivisten aineiden pakkausluettelo

Tyyppi ja materiaali Pakkauskoodi(ks rn 514) Enimmäistiavuus tai -nettonnassa kollia kohden1
OPIA2 OP2A2 OP3A2 0P4A2 OPSA2 OP6A2 OP7A OP8A
Terästynnyri 1A1 * * * * * * 60 l 225 l
Terästynnyri3 ) 1A2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyri 1B1 * * * * * * 60 l 225l
Pahvitynnyri 1G 0,5kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50kg 200 kg
Muovitynnyri 1H2 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 225 l
Muovikanisteri 3H1 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l
Puulaatikko3 ) 4C1 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Vanerilaatikko3 ) 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Pahvilaatikko3 ) 40 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Terästynnyrissä
oleva muoviastia 6HA1 * * * * * * 60 l 225 l
Alumiinitynnyrissä 6HBl
oleva muoviastia * * * * * * 60 l 225 l
Pahvitynnyrissä
oleva muoviastia 6HGl 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 225 l
Pahvilaatikossa
oleva muoviastia 6HG2 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l
Muovitynnyrissä
oleva muoviastia 6HH1 0,5 1 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 225 l
Muovilaatikossa
oleva muoviastia 6HH2 0,5 l 0,5 l 5 l 5 l 30 l 60 l 60 l 60 l

* Kielletty tyyppien B ja C nestemäisille itsereaktiivisille aineille.

1) Jos sarakkeessa on ilmoitettu kaksi arvoa, ensimmäinen tarkoittaa enimmäisnettomassaa sisäastiassa ja jälkimmäinen koko kollin enimmäisnettomassaa.

2) Pakkausyhdistelmissä, jotka sisältävät tyyppien B ja C itsereaktiivisia nesteitä, saa käyttää sisäpakkauksina vain muovipulloja, muovikanistereita, lasipulloja tai lasiampulleja. Lasiastioita saa kuitenkin sisäpakkauksina käyttää vain pakkaustavoissa OP1A ja OP2A.

3) Nämä pakkaukset ovat sallittuja vain pakkausyhdistelmän osina. sisäpakkauksen tulee olla nesteille soveltuva.

(5) Kiinteiden itsereaktiivisten aineiden pakkausluettelo

Tyyppi ja materiaali Pakkauskoodi(ks rn 514) Enimmäisnettomassa kollia kohden1
OPIB 2) OP2B 2) OP3B 2) OP4B 2) OP5B 2) OP6B 2) OP7B OP8B
Terästynnyri lA2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyri 1B2 * * * * * * 50 kg 200 kg
Pahvitynnyri 1G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Muovitynnyri 1H2 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Puulaatikko4) 4C1 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Vanerilaatikko4) 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Pahvilaatikko4) 4G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg
Terästynnyrissä
oleva muoviastia 6HA1 * * * * * * 50 kg 200 kg
Alumiinitynnyrissä
oleva muoviastia 6HB1 * * * * * * 50 kg 200 kg
Pahvitynnyrissä
oleva muoviastia 6HGl 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Pahvilaatikossa
oleva muoviastia 6HG2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 75 kg
Muovitynnyrissä
oleva muoviastia 6HHl 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 200 kg
Muovilaatikossa
oleva muoviastia 6HH2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 75 kg

* Kielletty tyyppien B ja C kiinteille itsereaktiivisille aineille.

1) Jos sarakkeessa on ilmoitettu kaksi arvoa, ensimmäinen tarkoittaa enimmäisnettomassaa sisäastiassa ja jälkimmäinen koko kollin enimmäisnettomassaa.

2) Pakkausyhdistelmissä, jotka sisältävät tyyppien B ja C kiinteitä itsereaktiivisia aineita, saa käyttää vain ei-metallisia pakkauksia. Lasiastioita saa käyttää sisäpakkauksena vain pakkaustavoissa OPI B ja OP2B.

3) Jos pakkauksessa on paloa ehkäiseviä osasia, koko kollin enimmäisnettomassa saa olla 25 kg.

4) Nämä pakkaukset ovat sallittuja vain pakkausyhdistelmän osina. sisäpakkauksen tulee olla kuljetettavalle aineelle soveltuva.

(6) Aineluettelon kohtien 39 b) tai 40 b) aineita saa kuljettaa suurpakka uksissa teknillisen tarkastuskeskuksen asettamilla ehdoilla, jos teknillinen tarkastuskeskus on testien perusteella vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa. Testien tulee vähintään:

– osoittaa, että itsereaktiivinen aine täyttää RID-määräysten lisäyksessä I, rn 1104 (2) f) annetut luokitusperusteet;

– osoittaa yhteensopivuus kaikkien niiden materiaalien kanssa, jotka yleensä joutuvat kosketukseen aineen kanssa kuljetuksen aikana;

– tarvittaessa määritellä paineentasausvarolaitteen ominaisuudet; ja

– määritellä mahdollisesti tarvittavat erityisvaatimukset.

Huom. 1. Edellä mainittuja aineita saa kuljettaa suurpakkauksissa myös muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltainen viranomainen edellä mainittujen testien perusteella asettamilla ehdoilla.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa edellä mainitut kuljetusehdot asettaa aineen alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon lähetys ensimmäiseksi saapuu. On varmennettava kuljetusehdot.

(7) Metallisen tai täysseinäisellä metallikehikolla varustetun yhdistetyn suurpakkauksen räjähdysmäisen murtumisen estämiseksi varolaitteet tulee suunnitella siten, että ne pystyvät tuulettamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden tunnin tulipalon aikana (lämpökuormitus 110 kW/m2 ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seurauksena.

(8) Astiat ja suurpakkaukset on varustettava rn 1500 (8) tai rn 1601(6) tarkoittamilla paineentasauslaitteilla, kun ne sisältävät aineluettelon kohtien 31 b), 33 b), 35 b), 37 b) tai 39 h) aineita, joista vapautuu pieniä määriä kaasuja.

406

(1) Aineluettelossa (rn 401) ryhmään h) kuuluvat kohtien 1...17 aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin,

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanisterihin,

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin,

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin,

g) rn 1539 tarkoittamiin yhdistettyihin pakkauksiin (lasi, posliini, savi), tai

h) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin.

(2) Aineluettelon kohtien 1...17 aineet, jotka on luokiteltu ryhmään b) ja joiden sulamispiste on yli 45 ° C, tai jotka ovat pastamaisia penetrometritestin mukaan (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti voidaan pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin käyttäen tarvittaessa yhtä tai useampaa pölytiivistä sisäsäkkiä,

b) rn 1532 tarkoittamiin teräs- tai alumiinilaatikoihin, rn 1527 tarkoittamiin puulaatikoihin rn 1528 tarkoittamiin vanerilaatikoihin, rn 1529 tarkoittamiin muihin puupohjaisesta levystä tehtyihin laatikoihin, rn 1530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin tai rn 1531 tarkoittamiin muovilaatikoihin, käyttäen tarvittaessa yhtä tai useampaa pölytiivistä sisäsäkkiä, tai

c) rn 1533 tarkoittamiin pölytiiviisiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 tarkoittamiin pölytiiviisiin kudottuihin muovisäkkeihin tai rn 1535 tarkoittamiin pölytiiviisiin muovisäkkeihin, rn 1536 tarkoittamiin pölytiiviisiin paperisäkkeihin edellyttäen, että tavaroita kuljetetaan vaunukuormana tai säkit on kuormattu kuormalavoille.

(3) Ryhmään h) luokitellut aineluettelon kohtien 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16, ja 17 aineet saa pakata myös:

a) rn 1624 tarkoittamaan jäykkään muoviseen suurpakkaukseen, tai

b) rn 1625 tarkoittamaan yhdistettyyn suurpakkaukseen, jossa on muovinen sisäastia, lukuun ottamatta kuitenkaan tyyppejä 1 1HZ2 ja 31HZ2.

(4) Ryhmään b) luokitellut aineluettelon kohtien 1, 6, 12 ja 13 aineet, joiden sulamispiste on yli 45 ÝC tai jotka ovat pastamaisia penetrometritestin mukaan (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti, saa pakata myös:

a) rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin, tai

b) rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin.

(5) Ryhmään h) luokitellut aineluettelon kohtien 1, 6 ja 12 aineet, joiden sulamispiste on yli 45 ÝC tai jotka ovat pastamaisia penetrometritestin mukaan (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti, saa pakata myös rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13L1 ja 13M1 edellyttäen, että aineet kuljetetaan vaunukuormana tai suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

407

(1) Aineluettelossa (rn 401) ryhmään c) luokitellut kohtien 1...7 aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin,

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin,

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin,

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin,

g) rn 1539 tarkoittamiin yhdistettyihin pakkauksiin (lasi, posliini ja savi),

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin,

i) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin,

j) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin, tai

k) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia, lukuun ottamatta kuitenkaan tyyppejä 11 HZ2 ja 31 HZ2.

(2) Ryhmään c) luokitellut aineluettelon kohtien 1...17 aineet, joiden sulamispiste on yli 45 ÝC tai jotka ovat pastamaisia penetrometritestin mukaan (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti, saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin käyttäen tarvittaessa yhtä tai useampaa pölytiivistä sisäsäkkiä,

b) rn 1532 tarkoittamiin teräs- tai alumiinilaatikoihin, rn 1527 tarkoittamiin puulaatikoihin, rn 1528 tarkoittamiin vanerilaatikoihin, rn 1529 tarkoittamiin muihin puupohjaisesta levystä tehtyihin laatikoihin, rn 1530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin, rn 1531 tarkoittamiin muovilaatikoihin käyttäen laatikoissa tarvittaessa yhtä tai useampaa pölytiivistä sisäsäkkiä, tai

c) rn 1533 tarkoittamiin pölytiiviisiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 tarkoittamiin pölytiiviisiin kudottuihin muovisäkkeihin, rn 1535 tarkoittamiin pölytiiviisiin muovisäkkeihin tai rn 1536 tarkoittamiin pölytiiviisiin paperisäkkeihin.

(3) Ryhmään c) luokitellut aineluettelon kohtien 6, 11...14, 16 ja 17 aineet, joiden sulamispiste on yli 45 ° C tai jotka ovat pastamaisia penetrometritestin mukaan (ks. RID-määräysten lisäys III, rn 1310) tai jotka eivät ole nestemäisiä ASTM D 4359–90 testimenetelmän mukaisesti, saa pakata myös:

a) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13Ll ja 13M1,

b) rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin,

c) rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin, tai

d) rn 1625 tarkoittamiin tyypin 1 lHZ2 yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia.

408

Aineluettelon kohdan 3 c) selluloidilevyjä saa kuljettaa myös pakkaamattomina kuormalavoilla, käärittynä muovikalvoon ja sidottuna sopivalla tavalla esim. terässidevanteella vaunukuormana katetussa tavaravaunussa. Kuormatun kuormalavan massa saa olla enintään 1000 kg.

409...410

3. Yhteenpakkaaminen

411

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Aineluettelon kohtien 21...26 ja 31...40 aineita ei saa pakata yhteen muiden aineiden kanssa.

(3) Luokan 4.1 aineluettelon eri kohtien aineita, lukuun ottamatta kohdassa (2) mainittuja aineita, ja mikäli tämän luokan aineista ei jäljempänä kohdassa (7) toisin määrätä, saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään keskenään ja eri luokkien vaarallisten aineiden kanssa edellyttäen, että näiden yhteenpakkaaminen on sallittua sekä aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, etteivät pakattavat aineet reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin luokan 4.1 ainetta saa olla sisäpakkausta kohden enintään 5 kg.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Rn 4 (8), 8 ja 402 määräyksiä on noudatettava.

(6) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä kollin massa saa olla enintään 100 kg.

(7) Ryhmään b) tai c) luokiteltuja aineluettelon kohtien 1...5 ja 11...14 aineita ei saa pakata yhteen luokan 5.1 vaarallisuusryhmiin a) tai b) (rn 501) luokiteltujen aineiden kanssa.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

412

Merkinnät

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen aineen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 4.1 aineita sisältävät kollit on varustettava mallin 4.1 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtien 7, 16, 22 tai 25 aineita sisältävät kollit on varustettava lisäksi mallin 6.1 mukaisella lipukkeella ja kohtien 8 ja 17 aineita sisältävät kollit mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohtiin 31 ja 32 kuuluvia itsereaktiivisia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin OI mukaisella lipukkeella. Lipuketta ei tarvitse käyttää, jos teknillinen tarkastuskeskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt testatulle pakkaustyypille tämän lipukkeen poisjättämisen, koska testitulokset ovat osoittaneet, ettei itsereaktiivinen aine kyseisessä pakkauksessa ole räjähdysvaarallinen (ks. rn 414 (4)).

(5) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, kolliin on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(6) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai astioita, joissa on paineentasauslaite, tahi ilman ulkopakkausta olevia paineentasauslaitteella varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

413

(1) Aineluettelon kohtien 5 ja 15 aineita saa kuljettaa vain säiliövaunuissa (ks. lisäys XI) ja säiliökonteissa (ks. lisäys X).

(2) Lukuun ottamatta aineluettelon kohtien 5, 15, 31 ja 32 aineita sekä eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita sisältäviä kolleja kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– ryhmän b) aineita: enintään 12 kg kollia kohti,

– ryhmän c) aineita: enintään 24 kg kollia kohti.

(3) Luokan 4.1 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

c. Rahtikirjamerkinnät

414

(1) Tavarasta on käytettävä rahtikirjassa yhtä rn 401 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja nimeä.

Mikäli ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen tai ryhmänimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s.-nimikettä tai ryhmänimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimea3 .

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK. Esimerkiksi 4.l lk, 6 b), VAK.

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä sisältöä ...". Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätemaata sisältää 1294 tolueenia, 4.1 lk, 4 c), VAK".

Kuljetetaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen tai seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana liuos tai seos on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä (ks. rn 3(3)).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään sulassa muodossa, jollei tämä termi esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi 40, 2538 Nitronaftaleeni, 4.1 lk, 6 c), VAK

Jos nimeltä mainittu aine ei kuulu rn 400 (9) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä saa tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: Aine ei kuulu luokkaan 4.1.

(2) Kuljetettaessa aineita ja esineitä teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen määräämillä ehdoilla (ks. rn 400 (16) ja 405 (6) rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä: Kuljetus on rn 414 (2) mukainen.

(3) Kuljetettaessa itsereaktiivisen aineen näytettä rn 400 (18) mukaisesti rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä: Kuljetus on rn 414 (3) mukainen.

(4) Jos rn 412 (4) mukaisesti teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän perusteella mallin 01 mukaista lipuketta ei vaadita, rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä: Mallin 01 mukaista varoituslipuketta ei vaadita.

(5) Kuljetettaessa tyypin G itsereaktiivisia aineita (ks. RID-määräysten lisäys I rn 1104 (2) g)) lähettäjä voi tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: Aine ei kuulu luokkaan 4.1 .

3 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisistä käsikirjoista, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

415

(1) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua tai pudota.

(2) Aineluettelon kohtien 31...40 aineita lukuun ottamatta tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava katettuun vaunuun tai peitteellä varustettuun avovaunuun.

Aineluettelon kohtien 31 . . .40 aineita sisältävät kollit on kuljetettava riittävästi tuuletetuissa katetuissa vaunuissa. Kuljetettaessa mallin 01 mukaisella lisälipukkeella varustettuja kolleja (ks. rn 412 (4)) vain määräystenmukaisilla kipinäsuojalevyillä varustettuja vaunuja saa käyttää, myös silloin, kun aineet on kuormattu suurkonttiin. Vaunuihin, joissa on palavasta aineesta oleva lattia, ei kipinäsuojalevyjä saa kiinnittää välittömästi vaunun lattiaan. Kollit on kuormattava vaunuun siten, että vapaa ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos vaunuun kuormataan yli 5000 kg näitä aineita, kuorma on jaettava enintään 5000 kg eriin, erät tulee erottaa toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla.

(3) Mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetut kollit on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

b. Kuljettaminen irrallisena

416

(1) Aineluettelon kohdassa 6 c) nimeltä mainittuja aineita lukuun ottamatta naftaleenia, sekä kohdissa 11 c), 12 c), 13 c) ja 14 c) nimeltä mainituja aineita sekä edellä mainittujen kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa irrallisena katetussa vaunussa, luukkukansivaunussa tai avovaunussa vaununpeitteellä peitettynä.

Aineluettelon kohdan 6 c) naftaleenia saa kuljettaa irrallisena teräksisessä luukkukansivaunussa tai vaikeasti syttyvällä peitteellä varustetussa teräksisessä avovaunussa.

(2) Aineluettelon kohdan 4 c) jätteitä saa kuljettaa irrallisena avovaunussa vaununpeitteellä peitettynä, jos riittävästä tuuletuksesta on huolehdittu, tai luukkukansivaunussa. Sisällön, erityisesti nesteiden vuodon estämiseksi on suoritettava riittävät toimenpiteet.

c. Pienkontit

417

(1) Tähän luokkaan kuuluvia aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkontissa lukuun ottamatta helposti särkyviä kolleja (ks. rn 4 (7)) sekä aineluettelon kohtien 31 ja 32 aineita sisältäviä kolleja.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 420) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Aineluettelon kohdassa 6 c) nimeltä mainittuja aineita lukuun ottamatta naftaleenia, sekä kohdissa 11 c), 12 c), 13 c) ja 14 c) nimeltä mainituja aineita sekä edellä mainittujen kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa myös ilman sisäpakkausta umpinaisessa hyvin suljetussa pienkontissa.

2.Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

418

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 4.1 mukainen varoituslipuke.

(2) Kuljetettaessa rn 412 (3) ja (4) mainittuja aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä edellä mainittujen kohtien mukainen lipuke.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 412 (2)...(4) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

419

E. Yhteenkuormauskiellot

420

(1) Kolleja, jotka on varustettu mallin 4.1 mukaisella lipukkeella ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

(2) Kolleja, jotka on varustettu mallien 4.1 ja 01 mukaisilla lipukkeilla, ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6,2,3,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 tai 9 mukaisella lipukkeella.

421

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

422

(1) Aineluettelon kohdan 51 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset ja tyhjät, puhdistamattomat suurpakkaukset (IBC) lukuun ottamatta kohdan (2) tarkoittamia, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä olleessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 51 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suursäkit, joiden ulkopinnalla on kiinnitarttuneena niissä kuljetettua ainetta, on kuljetettava tiiviissä pakkauksissa.

(3) Puhdistamattomia, tyhjiä pakkauksia mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset, jotka ovat sisältäneet aineluettelon kohdan 13 b) vedellä kostutettuja aineita tai aineluettelon kohtien 21 . . .25 aineita, saa kuljettaa vain, jos aineen jäänteet on pakattu siten, ettei niiden vesipitoisuus tai muun flegniatointiaineen pitoisuus voi vähetä.

Puhdistamattomia, tyhjiä pakkauksia, jotka ovat sisältäneet aineluettelon kohtien 31...40 aineita, saa kuljettaa vain, jos on suoritettu toimenpiteet, jotka estävät aineiden vaarallisen hajoamisen.

(4) Aineluettelon kohdan 51 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset ja kohdan (2) tarkoittamat pakkaukset, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin niiden täytettynä ollessaankin.

(5) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 51 olevaa kursivoitua nimeä, esim. "Tyhjä pakkaus, 4.1 lk, 51, VAK" . Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökonteja sekä irtokuljetuksissa käytettyjä tyhjiä vaunuja ja tyhjiä pienkontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma "sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja tarvittaessa kirjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 44, 2304 naftaleeni, sulassa muodossa, kohta 5."

(6) Aineluettelon kohdan 51 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella varoituslipukkeella, on pidettävä vaunuissa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

G. Muut määräykset

423

Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella varoituslipukkeella, on pidettävä tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

424

Jos mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetuista kolleista on aineita päässyt varisemaan tai leviämään vaunuun, saa vaunua käyttää uudestaan vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

H. Siirtymäkauden määräykset

425

(1) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan".

(2) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

426...429

Luokka 4.2.
Helposti itsestään syttyvät aineet

1. Ainduettelo

430

(1) Rn 431 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia luokan 4.2 aineita ja niitä sisältäviä esineitä saa kuljettaa rautatiellä vain rn 430 (2). . .454 mainituin ehdoin.

(2) Luokkaan 4.2 kuuluvat seuraavat aineet ja esineet:

– aineet mukaanlukien seokset ja liuokset (nestemäiset tai kiinteät), jotka jo pieninä ainemäärinä syttyvät ilman vaikutuksesta viiden minuutin kuluessa. Niitä sanotaan helposti itsestään syttyviksi (pyroforisiksi) aineiksi;

– aineet ja esineet mukaanlukien seokset ja liuokset, jotka kuumenevat itsestään ilman vaikutuksesta, vaikkei niihin tuoda energiaa. Nämä aineet voivat syttyä vain suurina ainemäärinä (useita kilogrammoja) ja pitkän ajan (tunteja, vuorokausia) kuluessa. Niitä sanotaan itsestään kuumeneviksi aineiksi.

(3) Luokan 4.2 aineet ja esineet jaetaan seuraavasti:

A. Orgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet.

B. Epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet.

C. Organometalliset helposti itsestään syttyvät yhdisteet.

D. Tyhjät pakkaukset.

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) eri kohtiin luokitellut aineet ja esineet kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella a), b) tai c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a) helposti itsestään syttyvät (pyroforiset) aineet,

ryhmä b) itsestään kuumenevat aineet,

ryhmä c) hieman itsestään kuumenevat aineet.

(4) Rn 431, kohtien 3...5, 12, 15, 16, 31 ja 32 aineet ja esineet, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, voidaan luokitella aineluettelon kohtaan ja vaarallisuusryhmään joko niistä saadun kokemuksen perusteella tai RID-määräysten lisäyksen III osan D (rn 1330. . . 1333) testimenetelmillä saatujen tulosten perusteella. Luokituksen aineluettelon kohtiin 6...10, 14, 17...21 ja 33 samoin kuin vaarallisuusryhmän määrittämisen näissä kohdissa on perustuttava testituloksiin RID-määräysten lisäyksen III osan D (rn 1330...1333) mukaisesti; myös kokemukset on otettava huomioon, jos ne johtavat tiukempaan luokitukseen.

(5) Luokiteltaessa aineita ja esineitä, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, tähän luokkaan RID-määräysten lisäyksen III osan D (rn 1330...1333) testien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) Kiinteät helposti itsestään syttyvät (pyroforiset) aineet on luokiteltava luokkaan 4.2, jos ne syttyvät viidessä minuutissa tai pudotessaan 1 m korkeudelta;

b) Helposti itsestään syttyvät (pyroforiset) nesteet luokitellaan luokkaan 4.2, jos ne:

i) kaadettuna inertille alustalle syttyvät viidessä minuutissa, tai

ii) edellisen kohdan i) testin ollessa negatiivinen, kaadettuna kuivalle, poimutetulle suodatinpaperille (Whatman n:o 3 suodatinpaperi) sytyttävät tai hiillyttävät alustan viidessä minuutissa.

c) Aineet on luokiteltava luokkaan 4.2, jos niistä otettu koekuutio, jonka sivun pituus on 10 cm, syttyy itsestään tai kuumenee yli 200 ° c lämpötilaan 140 ° c:n koelämpötilassa 24 tunnin aikana. Tämä arviointi perustuu puuhiilen itsesyttymislämpötilaan, joka on 50 ° c käytettäessä 27 m3 :n koekuutiota. Aineet, joiden itsesyttymislämpötila on korkeampi kuin 50 ° c käytettäessä 27 m3 :n koekuutiota, eivät ole luokan 4.2 aineita.

(6) Luokiteltaessa aineita ja esineitä, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, aineluettelon rn 431 eri kohtien kirjaimella a), h) tai c) merkittyihin ryhmiin RID-määräysten lisäyksen III osan D (rn 1330...1333) testimenetelmien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) Helposti itsestään syttyvät (pyroforiset) aineet on luokiteltava ryhmään a);

b) Itsestään kuumenevat aineet ja esineet on luokiteltava ryhmään b), jos niistä otettu koekuutio, jonka sivun pituus on 2,5 cm, syttyy itsestään tai kuumenee yli 200 ° C lämpötilaan 140 ° C koelämpötilassa 24 tunnin aikana;

c) Hieman itsestään kuumenevat aineet on luokiteltava ryhmään c), jos niistä otetussa koekuutiossa, jonka sivun pituus on 2,5 cm, ei havaita edellä kohdassa b) esitettyjä ilmiöitä annetuissa olosuhteissa, mutta niistä otettu koekuutio, jonka sivun pituus on 10 cm, syttyy itsestään tai kuumenee yli 200 ° C lämpötilaan 140 ° C koelämpötilassa 24 tunnin aikana.

(7) Jos luokan 4.2 aineen vaarallisuusryhmä muuttuu m 431 mainitusta siihen lisättyjen muiden aineiden johdosta, tällainen seos on luokiteltava aineluettelon siihen kohtaan ja ryhmään, mihin se vaarallisuutensa perusteella todellisuudessa kuuluu.

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3(3).

(8) Jos aine tai esine on nimeltä mainittu m 431 aineluettelon saman kohdan useammassa ryhmässä, kysymykseen tuleva ryhmä voidaan määrittää testitulosten perusteella RID-määräysten lisäyksen III osan D (m 1330...1333) mukaisesti sekä kohdan (6) kriteerien perusteella.

(9) RID-määräysten lisäyksen III osan D (rn 1330. . . 1333) testien sekä kohdan (6) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun aineen ominaisuudet sellaiset, ettei aine kuulu tähän luokkaan, ks. rn 444.

(10) Rn 435 (2), 436 (2) sekä 437 (3) ja (4) pakkausmääräyksissä aineita ja aineiden seoksia, joiden sulamispiste on yli 45 ÝC, pidetään kiinteinä aineina.

(11) Itsestään kuumenevien, hapettavien aineiden, joiden YK-numero on 3127, kuljetus on kielletty, ks. myös rn 3 (3), kohdan 2.3.1 taulukon huom. 1.

431

A. Orgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet

1. Hiili, jauhettu, rakeina tai paloina

b) 1361 hiili, eläin- tai kasviperäinen
  1361 hiilimusta, eläin- tai
         kasviperäinen;
c) 1361 hiili, eläin- tai kasviperäinen
  1361 hiilimusta, eläin- tai
         kasviperäinen,
  1362 hilli, aktivoitu.

Huom. 1. Höyryaktivaatiomenetelmällä valmistetut hiilet ja mineraaliperäinen aktivoimaton hiilimusta eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 2. Mineraaliperäiset aktivoimattomat hiilet ja itsestään kuumenemattomassa tilassa oleva hiilipöly eivät ole näiden määräysten alaisia.

2. Eläin- ja kasviperäiset aineet:

b) 1374 kalajauho, (kalajäte),
         stabiloimaton;
c) 1363 kopra,
  1386 siemenkakku, joka sisältää enemmän
         kuin 1,5 painoprosenttia öljyä ja enintään
         11 painoprosenttia kosteutta,
  2217 siemenkakku, joka sisältää
         enintään 1,5 painoprosenttia öljyä ja
         enintään 11 paino prosenttia kosteutta.

3. Teollisesti valmistetut kuidut, kankaat ja vastaavat tuotteet:

c) 1364 puuvillajäte, öljyinen,
  1365 puuvilla, kostea,
  1379 tyydyttymättömillä öljyillä
         käsitelty paperi, epätäydellisesti
         kuivattu
         (hiilipaperi mukaanlukien),
  1373 eläinkuidut tai
         kasvikuidut
         tai synteettiset kuidut, n.o.s.
         kyllästettynä öljyllä,
  1373 eläinperäiset kankaat tai
         kasviperäiset kankaat tai
         synteettiset kankaat, n.o.s.,
         kyllästettynä öljyllä.

4. Heikosti nitratusta selluloosasta valmistetut aineet:

c) 2002 selluloidi, jäte,
  2006 muovit, nitroselluloosapohjaiset,
         itsestään kuumenevat, n.o.s.

Huom. 1353 heikosti nitratulla selluloosalla kyllästetyt kuidut ja kankaat, jotka eivät kuumene itsestään ja 2000 selluloidi ovat 4.1 luokan aineita. ks rn 401, kohta 3 c).

5. Kiinteät orgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, ja kiinteiden orgaanisten helposti itsestään syttyvien aineiden, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2846 pyroforiset kiinteät aineet.
         orgaaniset. n.o.s.;
b) 1369 p-nitrosodimetyylianiliini.
  2940 9-fosfabisyklononaanit
         (syklo-oktadieenifosfiinit),
  3088 itsestään kuumeneva orgaaninen
         kiinteä
         aine, n.o.s.;
c) 3088 itsestään kuumeneva orgaaninen
         kiinteä
         aine, n.o.s.

6. Nestemäiset orgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä ja orgaanisten helposti itsestään syttyvien aineiden liuokset, jotka eivät ole myrkyllisiä tai syövyttäviä (kuten valmisteet ja jätteet). joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2845 pyroforinen neste, orgaaninen,
         n.o.s.;

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset. ks. rn 433.

b) 3183 itsestään kuumeneva neste,
         orgaaninen,
         n.o.s.;
c) 3183 ilsestään kuumeneva neste,
         orgaaninen,
         n.o.s.

7. Kiinteät orgaaniset helposti itsestään syttyvät myrkylliset aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3128 itsestään kuumeneva kiinteä aine.
         orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.;
c) 3128 itsestään kuumeneva kiinteä aine,
         orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

8. Nestemäiset orgaaniset helposti itsestään syttyvät myrkylliset aineet ja orgaanisten helposti itsestään syttyvien myrkyllisten aineiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3184 itsestään kuumeneva neste,
         orgaaninen, 
          myrkyllinen. n.o.s.;
c) 3184 itsestään kuumeneva neste,
         orgaaninen,
         myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

9. Kiinteät orgaaniset helposti itsestään syttyvät syövyttävät aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3126 itsestään kuumeneva kiinteä
         orgaaninen
         aine, syövyttävä, n.o.s.;
c) 3126 itsestään kuumeneva kiinteä
         orgaaninen
         aine, syövyttävä, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

10. Nestemäiset orgaaniset helposti itsestään syttyvät syövyttävät aineet ja helposti itsestään syttyvien orgaanisten syövyttävien aineiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3185 itsestään kuumeneva neste,
         syövyttävä,
         orgaaninen, n.o.s.;
c) 3185 itsestään kuumeneva neste,
         syövyttävä,
         orgaaninen, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

B. Epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet

11. Fosfori

a) 1381 fosfori, valkoinen tai
         keltainen, kuiva,
  1381 fosfori valkoinen tai
         keltainen, veden alla,
  1381 fosfori valkoinen tai
         keltainen liuoksena.

Huom. 2447 fosfori, valkoinen tai keltainen sulassa muodossa on kohdan 22 aine.

12. Metallit ja metalliseokset jauheena, pölynä tai rakeina tai jossain muussa helposti itsestään syttyvässä muodossa:

a) 1854 bariumseokset, pyroforiset,
  1855 kalsium, pyroforinen,
  1855 kalsiumseokset, pyroforiset,
  2008 zirkoniumjauhe, kuiva,
  2545 hafniumjauhe, kuiva,
  2546 titaanijauhe, kuiva,
  2881 metallikatalyytti, kuiva,
  1383 pyroforinen metalli, n.o.s.,
  1383 pyroforinen seos. n.o.s.;
b) 1378 metallikatalyytti, kostutettu
         havaittavalla ylimäärällä nestettä,
  2008 zirkoniumjauhe, kuiva,
  2545 hafniumjauhe. kuiva,
  2546 titaanijauhe. kuiva,
  2881 metallikatalyytti, kuiva,
  3189 itsestään kuumeneva metallijauhe,
         n.o.s.;

Huom. kohtaan a) ja b): YK-numerot 1378 ja 2881 sisältävät ainoastaan nikkeliin, kobolttiin, kupariin, mangaaniin ja näiden metallien yhdisteisiin perustuvat metallikatalyytit.

c) 1932 zirkoniumjäte,
  2008 zirkoniumjauhe, kuiva,
  2009 zirkonium, kuiva, viimeisteltyinä
         levyinä, liuskoina tai lankakelana (alle 18
         µ m),
  2545 hafniumjauhe, kuiva,
  2546 titaanijauhe, kuiva,
  2793 rautametallin porauslastut,
         sorvinlastut tai
         jyrsinlastut
         itsestään kuumenevassa muodossa,
  2881 metallikatalyytti, kuiva,
  3189 itsestään kuumeneva metallijauhe,
         n.o.s .

Huom. 1. 2858 viimeistellyt zirkoniumtuotteet, joiden paksuus on vähintään 18 µ m, ovat luokan 4.1 aineita, ks. rn 401, kohta 13 c).

Huom. 2. 1326 hafniumjauheet, 1352 titaanijauheet tai 1358 zirkoniumjauheet, kostutetut vähintään 25% vettä, ovat 4.1 luokan aineita, ks. rn 401, kohta 13.

Huom. 3. Metallien itsestään syttymättömässä muodossa olevat pöly ja jauhe (ei myrkyllinen), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ovat luokan 4.3 aineita, ks. rn 471. kohta 13.

13. Sulfidit, hydrosulfidit ja ditioniitit helposti itsestään syttyvässä muodossa:

b) 1382 kaliumsulfidi, vedetön,
  1382 kaliumsulfidi, jossa on vähemmän
         kuin 30% kidevettä,
  1384 natriumditioniitti
         (natriumhydrosulfiitti),
  1385 natriumsulfidi, vedetön,
  1385 natriumsulfidi, jossa on vähemmän
         kuin 30 % kidevettä,
  1923 kalsiumditioniitti
         (kalsiumhydrosulfiitti),
  1929 kaliumditioniitti
         (kaliumhydrosulfiitti),
  2318 natriumhydrosulfidi, jossa on
         vähemmän kuin 25 % kidevettä;

Huom. vähintään 30 % kidevettä sisältävä 1847 kaliumsulfidi, vähintään 30% kidevettä sisältävä 1849 natriumsulfidi ja vähintään 25 % kidevettä sisältävä 2949 natriumhydrosulfidi ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801, kohta 45 b).

c) 3174 titaanidisulfidi .

14. Metallisuolat ja -alkoholaatit, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, helposti itsestään syttyvässä muodossa:

b) 3205 maa-alkaalimetallien alkoholaatit.
         n.o.s.;
c) 3205 maa-alkaalimetallien alkoholaatit,
         n.o.s.

15. Metallisuolat ja -alkoholaatit, syövyttävät, helposti itsestään syttyvässä muodossa:

a) 2441 titaanitrikloridi, pyroforinen.
  2441 titaanitrikloridiseokset.
         pyroforiset;
b) 1431 natriummetylaatti,
  3206 alkaalimetallialkoholaatit,
         itsestään
         kuumeneva, syövyttävä. n.o.s.;
c) 3206 alkaalimetallialkoholaatit.
         itsestään
         kuumeneva, syövyttävä. n.o.s.

Huom. 2869 titaanitrikloridi titaanitrikloridiseokset, jotka eivät ole helposti itsestään syttyviä, ovat luokan 8 aineita, (ks.rn 801, kohta 11 b tai c)).

16. Kiinteät epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät aineet, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3200 pyroforinen kiinteä aine,
         epäorgaaninen, n.o.s.;
b) 2004 magnesiumdiamidi,
  3190 itsestään kuumeneva kiinteä aine,
         epäorgaaninen. n.o.s.;
c) 1376 rautaoksidi, käytetty.
  1376 rautaoksidi, huokoinen, käytetty.
         joka on saatu kivihiilikaasun
         puhdistuksessa,
  2210 maneb (mangaanieteeni-1,2-
         bis-ditiokarbamaatti)
  2210 manebvalmiste, jossa on vähintään
         60 % manebia,
  3190 itsestään kuumeneva kiinte aine,
         epäorgaaninen, n.o.s.

Huom. 2968 maneb tai 2968 manebvalmisteet itsestään kuumenemista vastaan stabiloidut, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ovat luokan 4.3 aineita, ks. rn 471. kohta 20 c).

17. Epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät nesteet, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä ja epäorgaanisten helposti itsestään syttyvien aineiden, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2870 alumiiniboorihydridi,
  2870 alumiiniboorihydridiä sisältävät
         laitteet,
  3194 pyroforinen neste. epäorgaaninen.
         n.o.s.;

Huom. 1 . Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 433.

Huom. 2. Muut palavassa muodossa olevat metallihydridit ovat luokan 4.1 aineita, ks. rn 401, kohta 14.

Huom. 3. Metallihydridit, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja. ovat luokan 4.3 aineita, ks. rn 471, kohta 16.

b) 3186 itsestään kuumeneva neste,
         epäorgaaninen. n.o.s.;
c) 3186 itsestään kuumeneva neste.
         epäorgaaninen, n.o.s.

18. Kiinteät epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät myrkylliset aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3191 itsestään kuumeneva kiinteä aine,
         epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.;
c) 3191 itsestään kuumeneva kiinteä aine,
         epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

19. Nestemäiset epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät myrkylliset aineet ja epäorgaanisten helposti itsestään syttyvien myrkyllisten aineiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin;

a) 1380 pentaboraani;

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 433.

b) 3187 itsestään kuumeneva neste,
         epäorgaaninen, myrkyllinen. n.o.s.;
c) 3187 itsestään kuumeneva neste,
         epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

20. Kiinteät epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät syövyttävät aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3192 itsestään kuumeneva kiinteä aine.
         epäorgaaninen. syövyttävä n.o.s.;
c) 3192 itsestään kuumeneva kiinteä aine,
         epäorgaaninen. syövyttävä. n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

21. Nestemäiset epäorgaaniset helposti itsestään syttyvät syövyttävät aineet ja epäorgaanisten helposti itsestään syttyvien syövyttävien aineiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

b) 3188 itsestään kuumeneva neste,
         epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.;
c) 3188 itsestään kuumeneva neste,
         epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

22. 2447 fosfori, valkoinen tai keltainen, sulana.

C. Organometalliset helposti itsestään syttyvät yhdisteet

Huom. 1. Organometalliset yhdisteet ja niiden liuokset, jotka eivät ole helposti itsestään syttyviä, mutta jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ovat 4.3 luokan aineita, ks. rn 471, kohta 3.

Huom. 2. Palavat liuokset, joissa on organometallisia yhdisteitä, ja jotka eivät ole helposti itsestään syttyviä ja jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan eivät kehitä palavia kaasuja. ovat 3 luokan aineita.

Huom. 3 . Aineluettelon kohtien 31...33 aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 433.

31. Helposti itsestään syttyvät metallialkyylit ja metalliaryylit:

a) 1366 dietyylisinkki,
  1370 dimetyylisinkki,
  2005 magnesiumdifenyyli,
  2445 litiumalkyylit,
  3051 alumiinialkyylit,
  3053 magnesiumalkyylit,
  2003 metallialkyylit, n.o.s.,
  2003 metalliaryylit, n.o.s.

32. Muut helposti itsestään syttyvät organometalliset yhdisteet:

a) 3052 alumiinialkyylihalidit,
  3076 alumiinialkyylihydridit,
  3049 metallialkyylihalidit, n.o.s.,
  3049 metalliar yylihalidit, n.o.s.,
  3050 metaliialkyylihydridit, n.o.s.,
  3050 metaliiaryylihydridit, n.o.s.

33. Helposti itsestään syttyvät organometalliset yhdisteet:

a) 3203 pyroforinen organometallinen
         yhdiste,
         n.o.s.

D. Tyhjät pakkaukset

41. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet luokan 4.2 aineita.

Huom. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet aineluettelon kohdan 4 c) ainetta, YK-numero 2002, kohdan 12 c) aineita, YK-numerot 1932, 2009 ja 2793 sekä kohdan 16c) ainetta, YK-numero 1376, eivät ole näiden määräysten alaisia.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

432

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa, "Erityispakkausmääräykset", rn 433, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Lukuun ottamatta rn 436 (2) a), b) ja (3) sekä rn 437 (3) a), b), (4) ja (5) mukaisia pakkauksia, (sisä)pakkausten on oltava ilmatiiviisti suljettuja.

(4) Rn 430(3) ja 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X": aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y"tai "X"tai pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kiijaimella "Y": aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kiijaimella "Z", "Y "tai "X" taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

Huom. Luokan 4.2 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. Kuljettamisesta irrallisena, ks rn 446.

2. Erityispakkausmääräykset

433

(1) Aineluettelon kohtien 6 a), 17 a) lukuun ottamatta laitteiden sisältämää alumiiniboorihydridiä, sekä kohtien 19 a) ja 31 . . .33 pyroforiset nesteet, on pakattava ilmatiiviisti suljettuihin metalliastioihin, joihin sisältö ei vaikuta ja joiden tilavuus on enintään 450 litraa. Astioille on suoritettava käyttöönotettaessa ja joka viides vuosi painekoe vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) koepaineella. Astioiden tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Jos nesteen keskilämpötila on yli 50 ° C, tulee astiaan kuitenkin jättää vähintään 5 % tyhjä tila. Kuljetuksen aikana nesteen on oltava peitettynä inertillä kaasulla, jonka paine on vähintään 50 kPa (0,5 bar) (yli paine). Seuraavat tiedot on merkittävä pysyvästi astian merkintäkilpeen:

–aine tai aineet1 , jotka on hyväksytty kuljetettavaksi;

–astian taara2 varusteineen;

–koepaine2 (ylipaine);

– viimeksi suoritetun painekokeen ajankohta (kuukausi ja vuosi);

–tarkastuksen suorittaneen tarkastajan leima;

–astian tilavuus2 ;

–suurimman sallitun täytöksen massa2 .

(2) Nämä aineet saa pakata myös rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen sisäpakkaus ja rn 1532 tarkoittama teräksinen tai alumiininen ulkopakkaus. Astioiden tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Kollissa saa olla vain yksi sisäpakkaus. Näiden pakkausyhdistelmien on oltava lisäyksen V mukaisesti pakkausryhmän 1 pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattuja ja hyväksyttyä tyyppiä.

434

Aineluettelon kohdan 22 fosforia saa kuljettaa vain säiliövaunussa (ks. lisäys XI) tai säiliökontissa (ks. lisäys X).

435

(1) Aineluettelon kohdissa 5, 12, 15 ja 16 ryhmään a) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin muovitynnyreihin, joiden tilavuus saa olla enintään 60 1, tai kiinteäpäätyisiin muovikanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen, muovinen tai metallinen sisäpakkaus.

(2) Rn 430 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös rn 1520 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin terästynnyreihin, rn 1521 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin alumiinitynnyreihin tai rn 1526 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin muovitynnyreihin tai rn 1522 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin teräskanistereihin tai rn 1526 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin muovikanistereihin.

(3) Aineluettelon kohdan 11 a) valkoinen tai keltainen fosfori on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin; tai

c) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on metallinen sisäpakkaus.

(4) Aineluettelon kohdan 17 a) alumiiniboorihydridiä sisältävät laitteet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1526 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin muovitynnyreihin; tai

d) rn 1532 tarkoittamiin teräs- tai alumiinilaatikoihin.

436

(1) Aineluettelossa ryhmään b) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin,

h) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

i) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

j) rn 1625 tarkoittamamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia lukuun ottamatta tyyppejä 11HZ2 ja 31HZ2.

(2) Rn 430 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa myös pakata:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki; tai

b) rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin edellyttäen, että aineet kuljetetaan vaunukuormana tai säkit on kuormattu kuormalavoille.

(3) Aineluettelon kohdan 2 b) kalajauhon saa pakata myös rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13Ll ja 13M1 edellyttäen, että aine kuljetetaan vaunukuormana tai että suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

437

(1) Aineluettelossa ryhmään c) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin.

Huom. Aineluettelon kohdan 4 aineille tarkoitetut metalliset pakkaukset on valmistettava ja suljettava siten, että ne antavat myöten, kun sisäinen paine nousee enintään 300 kPa (3 bar).

(2) Lukuun ottamatta aineluettelon kohdan 4 aineita, aineet saa pakata myös:

a) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

b) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

c) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia lukuun ottamatta tyyppejä 11HZ2 ja 31HZ2.

(3) Rn 430 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki; tai

b) rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin.

(4) Aineluettelon kohdan 4 aineita lukuun ottamatta rn 430 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13L1 ja 13Ml.

(5) Aineluettelon kohtien 2 c) ja 3 c) aineet saa pakata myös testaamattomiin pakkauksiin, joiden on täytettävä vain rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräykset. Puuvillajätettä, jossa on öljyä vähemmän kuin 5 paino-% ja aineluettelon kohdan 3 c) puuvillaa saa kuljettaa myös lujasti sidottuina paaleina.

438

(1) Nesteiden, joiden viskositeetti 23 ° C:ssa on vähemmän kuin 200 mm2 /s, kuljetukseen tarkoitettujen astioiden aukkojen on lasiampulleja ja painepulloja lukuun ottamatta oltava tiiviisti suljettuja kahdella päällekkäin olevalla sulkimella, joista ainakin toinen on kierteellä varustettu tai varmistettu vähintään yhtä luotettavalla tavalla.

Huom. suurpakkausten osalta ks. rn 1621 (8).

(2) Rn 1520 tarkoittamat terästynnyrit, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 12 b) kostutettua metallikatalyyttiä, on varustettava rn 1500 (8) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

439...440

1 Nimen sijasta voidaan ilmoittaa ryhmänimike, joka käsittää ryhmän ominaisuuksiltaan saman tyyppisiä aineita, jotka ovat samalla tavalla yhteensopivia astian ominaisuuksien kanssa.

2 Mittayksiköt on ilmoitettava lukuarvojen jälkeen.

3. Yhteenpakkaaminen

441

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Aineluettelon kohtien 6 a), 11, 17 a), 19 a) ja 31 . . .33 aineita ei saa pakata yhteen muiden luokan 4.2 aineiden ja esineiden kanssa eikä muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa eikä sellaisten aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita.

(3) Luokan 4.2 aineluettelon eri kohtien aineita, lukuun ottamatta kohdassa (2) mainittuja aineita, saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään keskenään ja muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa jos myös näiden aineiden ja esineiden yhteenpakkaaminen on sallittua ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, etteivät pakattavat aineet reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin luokan 4.2 nestemäistä ainetta saa olla yhdessä pakkauksessa enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 6 kg. Ryhmän a) kiinteiden aineiden nettomassa kollia kohden saa olla enintään 3 kg ja nestemäisten aineiden enintään 3 litraa.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Rn 4 (8), 8 sekä 432 määräyksiä on noudatettava.

(6) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä kollin massa saa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

442

Merkintä

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen aineen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) luokan 4.2 aineita sisältävät kollit on varustettava mallin 4.2 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohdan 17 a) aineita, kohdan 16 c) manebia tai manebvalmisteita ja kohtien 31 . . .33 aineita sisältävät kollit on varustettava lisäksi mallin 4.3 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohtien 7, 8, 11, 18 ja 19 aineita sisältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 6.1 mukaisella lipukkeella.

(5) Aineluettelon kohtien 9, 10, 15, 20 ja 21 aineita sisältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(6) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(7) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä tai astioita, joissa on paineentasauslaite tai jos on kysymys ilman ulkopakkausta olevista paineentasauslaitteella varustetuista astioista tai jos kollissa on aineluettelon kohdan 11 a) tosforia veden alla, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

443

(1) Lukuun ottamatta aineluettelon eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita sisältäviä kolleja kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

–ryhmän b) aineita: Nestemäisiä enintään 6 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 12 kg kollia kohti.

–ryhmän c) aineita: Nestemäisiä enintään 12 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 24 kg kollia kohti.

(2) Luokan 4.2 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

c. Rahtikirjamerkinnät

444

Tavarasta on käytettävä rahtikirjassa yhtä rn 431 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja nimeä. Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s.-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä3

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta. tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK. Esimerkiksi "4.2 lk, 13 b). VAK".

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä sisältää ...Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi Jätettä sisältää 1381 valkoista fosforia veden alla, 4.2 lk, 11 a), VAK .

Kuljetetaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen tai seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana liuos tai seos on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä, ks. rn 3 (3) a).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään sulassa muodossa, jollei tämä termi esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi 46, 1381 Valkoinen fosfori, kuiva, 4.2 lk, 11 a), VAK .

3 Jos nimeltä mainittu aine ei kuulu rn 430 (9) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä saa tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: "Aine ei kuulu luokkaan 4.2."

3 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

445

(1) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua tai pudota.

(2) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava katettuun vaunuun tai peitteellä varustettuun avovaunuun.

(3) Mallin 6.1 lipukkeella varustetut kollit on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(4) Kollit, jotka on varustettu rn 442 (6) mukaisesti mallin 12 mukaisella lipukkeella, on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

b. Kuljettaminen irrallisena

446

Aineluettelon kohdassa 1 c), 2 c) ja 3 mainittuja aineita, kohdan 12 c) rautametallin porauslastuja, sorvinlastuja ja jyrsinlastuja, kohdan 16 c) käytettyä rautaoksidia ja huokoista käytettyä rautaoksidia sekä edellä mainituissa kohdissa ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa irrallisena metallisessa avovaunussa vaununpeitteellä peitettynä tai metallisessa luukkukansivaunussa.

c. Pienkontit

447

(1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 450) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Rn 446 mainittuja aineita saa kuljettaa myös irrallisena umpinaisessa, hyvin suljetussa metallisessa pienkontissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

448

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 4.2 mukaiset lipukkeet.

(2) Vaunun, säiliövaunun tai säiliökontin kummallekin sivulle on lisäksi kiinnitettävä mallin 4.3 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohdan 17 a) aineita, kohdan 16 c) manebia tai manebvalmisteita ja kohtien 31 . . .33 aineita ja mallin 6.1 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohtien 7,8, 11, 18, 19 ja 22 aineita ja mallin 8 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohtien 9, 10, 15, 20 ja 21 aineita.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 442 (2). . . (5) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

449

E. Yhteenkuormauskiellot

450

Kolleja, jotka on varustettu mallin 4.2 mukaisella lipukkeella, ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

451

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaakset

452

(1) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä olleessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin niiden täytettynä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 41 olevaa kursivoitua nimeä, esim.

Tyhjä pakkaus, 4.2 lk, 41, VAK . Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökonteja sekä tyhjiä irtokuljetuksissa käytettyjä vaunuja ja pienkontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla Viimeisin kuorma sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja kirjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi Viimeisin kuorma: 46, 1381 valkoinen fosfori, kuiva, kohta 11 a).

G. Muut määräykset

453

Mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetut kollit on pidettävä tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

454

Jos mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetuista kolleista on päässyt ainetta varisemaan tai leviämään vaunuun, saa vaunua käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen tavaroiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

H. Siirtymäkauden määräykset

455

(1) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan".

(2) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

456...469

Luokka 4.3.

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

1. Aineluettelo

470

(1) Rn 471 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia luokan 4.3 aineita saa kuljettaa rautatiellä vain m 470 (2)...494 mainituin ehdoin.

Huom. Rn 471 aineluettelon aineiden määrät. jotka eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia. ks. rn 471a.

(2) Luokkaan 4.3 kuuluvat aineet, jotka veden kanssa reagoidessaan kehittävät palavia kaasuja, jotka voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

Huom. Termi "veden kanssa reagoiva", jota käytetään rn 471 n.o.s.-nimikkeiden yhteydessä, tarkoittaa ainetta, joka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittää palavia kaasuja.

(3) Luokan 4.3 aineet jaetaan seuraavasti:

A. Orgaaniset aineet, organometalliset yhdisteet ja orgaanisissa liuottimissa olevat aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja;

B. Epäorgaaniset ainee, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja;

C. Tyhjät pakkaukset.

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) eri kohtiin luokitellut aineet kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimilla a), b) tai c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a): erittäin vaaralliset aineet

ryhmä b): vaaralliset aineet

ryhmä c): vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet.

(4) Aineet, joita ei ole rn 471 aineluettelossa nimeltä mainittu, luokitellaan tämän luokan kohtiin 1,3, 11, 13, 14, 16 ja 20...25 ja vaarallisuusryhmiin a)... c) RID-määräysten lisäyksen III osan E (m 1340 ja 1341) mukaisilla testimenetelmillä saatujen tulosten perusteella; myös kokemukset on otettava huomioon, jos ne johtavat tiukempaan luokitukseen.

(5) Luokiteltaessa aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, tähän luokkaan RID-määräysten lisäyksen III osan E (m 1340 ja 1341) testien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja: Aine on luokiteltava luokkaan 4.3, jos:

a) kehittynyt kaasu syttyy itsestään kokeen aikana, tai

b) testattava aine kehittää palavaa kaasua vähintään 1 litran aineen kilogrammaa kohti tunnissa.

(6) Luokiteltaessa aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, aineluettelon rn 471 eri kohtien kirjaimilla a), b) tai c) merkittyihin ryhmiin RID-määräysten lisäyksen III osan E (rn 1340 ja 1341) testimenetelmien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) Aine on luokiteltava vaarallisuusryhmään a), jos se reagoi kiivaasti veden kanssa huoneen lämpötilassa kehittäen kaasua, joka syttyy itsestään, tai aine reagoi herkästi veden kanssa huoneen lämpötilassa kehittäen palavaa kaasua vähintään 10 litraa aineen kilogrammaa kohti minuutissa;

b) Aine on luokiteltava vaarallisuusryhmään b), jos se reagoi herkästi veden kanssa huoneen lämpötilassa kehittäen palavaa kaasua vähintään 20 litraa aineen kilogrammaa kohti tunnissa ja jos aine ei kuulu vaarallisuusryhmään a);

c) Aine on luokiteltava vaarallisuusryhmään c), jos se reagoi hitaasti veden kanssa huoneen lämpötilassa kehittäen palavaa kaasua vähintään 1 litran aineen kilogrammaa kohti tunnissa ja jos aine ei kuulu vaarallisuusryhmään a) tai b).

(7) Jos luokan 4.3 aineen vaarallisuusryhmä muuttuu rn 471 mainitusta siihen lisättyjen muiden aineiden johdosta, tällainen seos on luokiteltava aineluettelon siihen kohtaan ja ryhmään, mihin se vaarallisuutensa perusteella todellisuudessa kuuluu.

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3 (3).

(8) Jos aine on nimeltä mainittu rn 471 aineluettelon saman kohdan useammassa ryhmässä, kysymykseen tuleva ryhmä voidaan määrittää testitulosten perusteella RID-määräysten lisäyksen III osan E (rn 1340 ja 1341) mukaisesti sekä kohdan (6) kriteerien perusteella.

(9) RID-määräysten lisäyksen III osan E (rn 1340 ja 1341) testien sekä kohdan (6) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun aineen ominaisuudet sellaiset, ettei aine kuulu tähän luokkaan (ks. rn 484).

(10) Rn 474 (2), 475 (3) sekä 476 (2) pakkausmääräyksissä aineita ja aineiden seoksia, joiden sulamispiste on yli 45 ° C, pidetään kiinteinä aineina.

(11) Veden kanssa reagoivien palavien kiinteiden aineiden, joiden YK-numero on 3132, veden kanssa reagoivien hapettavien kiinteiden aineiden, joiden YK-numero on 3133 ja veden kanssa reagoivien itsestään k uumenevien kiinteiden aineiden, joiden YK-numero on 3135, kuljetus on kielletty, ks. myös rn 3 (3), kohdan 2.3.1 taulukon huom. 1).

471

A. Orgaaniset aineet, organometalliset yhdisteet ja orgaanisissa liuottimissa olevat aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja.

1. Kloorisilaanit:

a) 1183 etyylidikloorisilaani,
  1242 metyylidikloorisilaani,
  1295 trikloorisilaani,
  2988 kloorisilaanit, veden kanssa
         reagoivat,
         palavat, syövyttävät, n.o.s.

Huom. 1 . Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 473 (1).

Huom. 2 . Kloorisilaanit, joiden leimahduspiste on alle 21 ° C, ja jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan eivät kehitä palavia kaasuja, ovat luokan 3 aineita, ks. rn 301, kohta 21a).

Huom. 3. Kloorisilaanit, joiden leimahduspiste on vähintään 21 ° C. ja jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan eivät kehitä palavia kaasuja, ovat luokan 8 aineita, ks. rn 801, kohta 37.

2. Seuraava booritrifluoridiyhdiste:

a) 2965 booritrifluorididimetyylieteraatti.

3. Organometalliset yhdisteet ja niiden liuokset:

a) 1928 metyylimagnesiumbromidi
         etyylleetterissä,
  3207 organometallinen yhdiste, veden
         kanssa
         reagoiva, palava, n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen liuos,
         veden
         kanssa reagoiva, palava n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen
         dispersio,
         veden kanssa reagoiva. palava,
         n.o.s.;

Huom. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 473 (2).

b) 3207 organometallinen yhdiste. Veden
         kanssa
         reagoiva, palava, n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen liuos,
         veden kanssa reagoiva, palava
         n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen
         dispersio,
         veden kanssa reagoiva, palava,
         n.o.s.;
c) 3207 organometallinen yhdiste, veden
         kanssa
         reagoiva, palava, n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen liuos,
         veden
         kanssa reagoiva, palava n.o.s.,
  3207 organometallisen yhdisteen
         dispersio,
         veden kanssa reagoiva, palava,
         n.o.s.,

Huom. 1 . Organometalliset yhdisteet ja niiden liuokset, jotka ovat helposti itsestään syttyviä, ovat luokan 4.2 aineita, ks. rn 431, kohdat 31...33.

Huom. 2 . Palavat liuokset, joissa on organometallisia yhdisteitä sellaisissa pitoisuuksissa, että ne joutuessaan kosketukseen veden kanssa eivät kehitä palavia kaasuja vaarallisia määriä eivätkä syty itsestään, ovat luokan 3 aineita.

B. Epäorgaaniset aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Huom. 1 . Nimi alkaalimetallit sisältää alkuaineet litium, natrium, kalium, rubidium ja cesium.

Huom. 2 . Nimi maa-alkaalimetallit sisältää alkuaineet magnesium, kalsium, strontium ja barium.

11. Alkaalimetallit ja maa-alkaalimetallit ja niiden seokset ja metalliyhdisteet:

a) 1389 alkaalimetalliamalgaama,
  1391 alkaalimetallidispersio,
  1391 maa-alkaalimetallidispersio,
  1392 maa-alkaalimetalliamalgaama,
  1407 cesium,
  1415 litium,
  1420 kaliumin metalliseokset,
  1422 kalium-natrium seokset,
  1423 rubidium,
  1428 natrium,
  2257 kalium,
  1421 alkaalimetalliseos, nestemäinen,
         n.o.s.;
b) 1400 barium,
  1401 kalsium,
  1393 maa-alkaalimetallin seos, n.o.s.;
c) 2950 päällystetyt magnesiumrakeet, joiden hiukkaskoko on vähintään 149 mikronia.

Huom. 1 . Maa-alkaalimetallit ja maa-alkaalimetallien seokset pyroforisessa muodossa ovat luokan 4.2 aineita, ks. rn 431 kohta 12.

Huom. 2 . 1869 magnesium ja 1869 magnesiumseokset, jotka sisältävät yli 50 % magnesiumia palloina, lastuina tai liuskoina, ovat luokan 4.1 aineita, ks. rn 401, kohta 13 c).

Huom. 3. 1418 magnesiumjauhe ja 1418 magnesiumseokset jauhemaisina, ovat kohdan 14 aineita.

12. Piiseokset ja metallisilisidit:

b) 1405 kalsiumsilisidi,
  1417 litiumpii,
  2624 magnesiumsilisidi,
  2830 litiumpiirauta;
c) 1405 kalsiumsilisidi,
  2844 kalsiumpiimangaani.

Huom. Kohdan c) aineiden osalta ks. myös rn 471a.

13. Muut metallit, metalliseokset ja -sekoitukset, ei myrkylliset, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja:

a) 3208 metalli. veden kanssa reagoiva,
         n.o.s.;
b) 1396 alumiinijauhe, päällystämätön,
  3078 cerium, lastuina tai soramaisena jauheena,
  3170 alumiinin valmistuksen sivutuote,
  3208 metalli, veden kanssa reagoiva,
         n.o.s.;
c) 1398 alumiinisilikonijauhe,
         päällystämätön,
  1435 sinkkituhkat,
  3170 alumiinin valmistuksen sivutuote,
  3208 metalli, veden kanssa reagoiva,
         n.o.s.

Huom. 1. Pyroforiset metallipölyt ja -jauheet ovat luokan 4.2 aineita, ks. rn 431, kohta 12.

Huom. 2. Alumiinisilikonijauhe, päällystetty, ei ole näiden määräysten alainen.

Huom. 3. 1333 cerium levyinä, tankoina tai harkkoina on luokan 4.1 aine, ks. rn 401, kohta 13 b).

14. Metallit ja metalliseokset jauhemaisina tai missä tahansa muodossa, jossa ne veden kanssa koske tukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja ja ovat itsestään kuumenevia:

a) 1436 sinkkijauhe,
  1436 sinkkipöly,
  3209 metalli, veden kanssa reagoiva,
         itsestään kuumeneva n.o.s.;
b) 1418 magnesiumjauhe,
  1418 magnesiumseosjauhe,
  1436 sinkkijauhe,
  1436 sinkkipöly,
  3209 metalli, veden kanssa reagoiva,
         itsestään kuumeneva, n.o.s.;
c) 1436 sinkkijauhe,
  1436 sinkkipöly,
  3209 metalli, veden kanssa reagoiva,
         itsestään kuumeneva, n.o.s.

Huom. 1 . Pyroforiset metallit ja metalliseokset ovat luokan 4. aineita, ks. rn 431, kohta 12.

Huom. 2 . Metallit ja metalliseokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan eivät muodosta palavia kaasuja eivätkä ole pyroforisia tai itsestään kuumenevia, mutta jotka syttyvät helposti, ovat luokan 4.1 aineita, ks. rn 401, kohta 13.

15. Metallit ja metalliseokset, myrkylliset:

b) 1395 alumiinipiirautajauhe;
c) 1408 piirauta, joka sisältää vähintään
         30 paino-% mutta alle 90 paino-% piitä.

Huom. Piirauta, joka sisältää vähemmän kuin 30 paino-% tai vähintään 90 paino-% piitä, ei ole näiden määräysten alainen.

16. Metallihydridit:

a) 1404 kalsiumhydridi,
  1410 litiumalumiinihydridi,
  1411 litiumalumiinihydridi, eetterissä,
  1413 litiumboorihydridi,
  1414 litiumhydridi,
  1426 natriumboorihydridi,
  1427 natriumhydridi,
  1870 kaliumboorihydridi,
  2010 magnesiumhydridi,
  2463 alumiinihydridi,
  1409 metallihydridit, veden kanssa
         reagoivat, n.o.s.;
b) 2805 litiumhydridi, kiinteä, valettu,
  2835 natriumalumiinihydridi,
  1409 metallihydridit, veden kanssa
         reagoivat, n.o.s,

Huom. 1 . 1871 titaanihydridi ja 1437 zirkoniumhydridi ovat luokan 4.1 aineita, ks. rn 401, kohta 14.

Huom. 2 . 2870 alumiiniboorihydridi on luokan 4.2 aine, ks. rn 431, kohta 17a).

17. Metallikarbidit ja -nitridit:

a) 2806 litiumnitridi;
b) 1394 alumiinikarbidi,
  1402 kalsiumkarbidi.

18. Metallifosfidit, myrkylliset:

a) 1360 kalsiumfosfidi,
  1397 alumiinifosfidi,
  1419 magnesiumalumiinifosfidi,
  1432 natriumfosfidi,
  1433 stannifosfidit (tina
         (IV)fosfidit),
  1714 sinkkifosfidi,
  2011 magnesiumfosfidi,
  2012 kaliumfosfidi,
  2013 strontiumfosfidi.

Huom. 1. Fosforin yhdisteet raskasmetallien kuten raudan, kuparin jne. kanssa eivät ole näiden määräysten alaisia.

Huom. 2 . 3048 alumiinifosfiditorjunta-aineet, joissa on palavien kaasujen vapautumista inhiboivia lisäaineita, ovat luokan 6.1 aineita, ks. rn 601, kohta 43 a).

19. Metalliamidit ja -syanamidit:

b) 1390 alkaalimetalliamidit;
c) 1403 kalsiumsyanamidi, jossa on enemmän
         kuin 0,1 paino-% kalsiumkarbidia.

Huom. 1. Kalsiumsyanamidi, joka sisältää enintään 0,1

         paino-% kalsiumkarbidia, ei ole näiden
         määräysten alainen.

Huom. 2. 2004 magnesiumdiamidi on luokan 4.2 luokan aine, ks. rn 431, kohta 16b).

20. Epäorgaaniset kiinteät aineet ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin.

a) 2813 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         n.o.s.;
b) 1340 fosforipentasulfidi
         (P2 S5 ), joka ei sisällä
         keltaista ja valkoista fosforia,
  2813 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         n.o.s.;

Huom. Keltaista ja valkoista fosforia sisältävän fosforipentasulfidin kuljetus on kielletty.

c) 2968 maneb (mangaanietyleeni- 1,2-bis-
         ditiokarbamaatti),
         stabiloitu itsestään
         kuumenemista vastaan,
  2968 manehvalmiste, stabiloitu itsestään
         kuumenemista vastaan,
  2813 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         n.o.s.

Huom. 2210 maneb tai 2210 manebvalmisteet itsestään kuumenevassa muodossa ovat luokan 4.2 aineita. ks. rn 431, kohta 16 c), kuitenkin ks. myös rn 471a, c).

21. Epäorgaaniset nestemäiset aineet ja niiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä syövyttäviä, ja jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3148 veden kanssa reagoiva neste.
         n.o.s.;

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 473 (2).

b) 3148 veden kanssa reagoiva neste,
         n.o.s.;
c) 3148 veden kanssa reagoiva neste,
         n.o.s.

22. Myrkylliset epäorgaaniset kiinteät aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3134 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.;
b) 3134 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.;
c) 3134 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

23. Myrkylliset, epäorgaaniset nestemäiset aineet ja niiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3130 veden kanssa reagoiva nesiemäinen
         aine,
         myrkyllinen, n.o.s.;

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausmääräykset. ks rn 473 (2).

b) 3130 veden kanssa reagoiva nestemäinen
         aine,
         myrkyllinen, n.o.s.,
c) 3130 veden kanssa reagoiva nestemäinen
         aine,
         myrkyllinen, n.o.s.

Huom. Myrkyllisyyskriteerit on esitetty rn 600 (3).

24. Syövyttävät epäorgaaniset kiinteät aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3131 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.;
b) 3131 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.;
c) 3131 veden kanssa reagoiva kiinteä aine,
         syövyttävä, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

25. Syövyttävät epäorgaaniset nestemäiset aineet ja niiden liuokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3129 veden kanssa reagoiva nestemäinen
         aine,
         syövyttävä, n.o.s.;

Huom. Tätä ainetta koskevat erityispakkausinääräykset, ks. rn 473 (2).

b) 3129 veden kanssa reagoiva nestemäinen
         aine,
         syövyttävä, n.o.s.;
c) 3129 veden kanssa reagoiva nestemäinen
         aine,
         syövyttävä, n.o.s.

Huom. syövyttävyyskriteerit on esitetty rn 800 (3).

C. Tyhjät pakkaukset

31. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet luokan 4.3 aineita.

471a

Aineluettelon ryhmien b) ja c) aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmään b) kuuluvat aineet: Nestemäiset aineet: enintään 500 ml sisäpakkauksessa; Kohdan 13 b) alumiinijauhe: enintään 1 kg sisäpakka uksessa; Muut kiinteät aineet: enintään 500 g sisäpakkauksessa.

b) Aineluettelon ryhmään c) kuuluvat aineet: Nestemäiset aineet: enintään 11 sisäpakkauksessa; Kiinteät aineet: enintään 1 kg sisäpakkauksessa.

Huom. Ryhmään a) kuuluvat aineet ovat aina näiden määräysten alaisia.

Nämä ainemäärät tulee kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1 määräykset. Kollin massa saa olla enintään 30 kg.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten m 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

472

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa, "Erityispakkausmääräykset", rn 473, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Pakkausten on oltava ilmatiiviisti suljettuja niin, että ne estävät kosteuden sisään tunkeutumisen ja sisällön vähenemisen. Niissä ei saa olla rn 1500 (8) tai 1601 (6) mukaisia paineentasauslaitteita.

(4) Rn 470(3) ja 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X": aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X" tai pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y": aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän III, II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X" taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

Huom. Luokan 4.3 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks.lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. Kuljettamisesta irrallisena, ks rn 486.

2. Erityispakkausmääräykset

473

(1) Aineluettelon kohdan 1 a) kloorisilaanit on pakattava korroosionkestäviin teräsastioihin, joiden enimmäistilavuus on 450 litraa. Astioille on suontettava käyttöönotettaessa ja joka viides vuosi painekoe vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) koepaineella. Astian suljinlaite on suojattava suojuksella. Suurin sallittu täytös (kg/l) saa olla trikloorisilaanilla enintään 1,14 kg/l, etyylidikloorisilaanilla enintään 0,93 kg/l ja metyylidikloorisilaanilla enintään 0,95 kg/l täytön tapahtuessa massan perusteella. Tilavuuden mukaan täytettäessä täyttöaste saa olla enintään 85 %. Seuraavat tiedot on merkittävä pysyvästi astian merkintäkilpeen:

– kloorisilaaneja, 4.3 lk;

– kuljetettavaksi hyväksytyn kloorisilaanin nimi tai hyväksyttyjen kloorisilaanien nimet;

– astian taara1 varusteineen;

– koepaine1 (ylipaine);

– viimeksi suoritetun painekokeen ajankohta (kuukausi ja vuosi);

– tarkastuksen suorittaneen tarkastajan leima;

– astian tilavuus1 ;

– suurimman sallitun täytöksen massa jokaiselle kuljetettavaksi hyväksytylle aineelle1 ;

(2) Aineluettelon kohtien 3 a), 21 a), 23 a) ja 25 a) aineet on pakattava ilmatiiviisti suljettaviin metalliastiohin, joihin sisältö ei vaikuta, ja joiden tilavuus on enintään 450 litraa. Astioille on suoritettava käyttöönotettaessa ja joka viides vuosi painekoe vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) koepaineella.

Astioiden tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Jos nesteen keskilämpötilan on yli 50 ° C, tulee astiaan kuitenkin jättää vähintään 5 % tyhjä tila, Kuljetuksen aikana nesteen on oltava peitettynä inertillä kaasulla, jonka paine on vähintään 50 kPa (0,5 bar) (ylipaine). Seuraavat tiedot on merkittävä pysyvästi astian merkintäkilpeen:

– kuljettavaksi hyväksytty aine tai hyväksytyt aineet2 ;

– astian taara varusteineen;

– koepaine1 (ylipaine);

– viimeksi suoritetun painekokeen ajankohta (kuukausi ja vuosi);

– tarkastuksen suorittaneen tarkastajan leima;

– astian tilavuus1 ;

– suurimman sallitun täytöksen massa .

(3) Edellä kohdassa (2) mainitut aineet saa pakata myös m 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen sisäpakkaus ja rn 1532 tarkoittama teräksinen tai alumiininen ulkopakkaus. Astioiden tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Kollissa saa olla vain yksi sisäpakkaus. Näiden pakkausyhdistelmien on oltava lisäyksen V mukaisesti pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattuja ja hyväksyttyä tyyppiä.

474

(1) Aineluettelon kohdissa 2, 11, 13, 14, 16...18, 20, 22 ja 24 ryhmään a) luokitellut aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin,

d) rn 1526 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin muovitynnyreihin, joiden tilavuus saa olla enintään 60 1, tai kiinteäpäätyisiin muovikanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on 1asinen, muovinen tai metallinen sisäpakkaus.

(2) Rn 470 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1520 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin terästynnyreihin, rn 1521 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin alumiinitynnyreihin tai rn 1526 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin muovitynnyreihin tai rn 1522 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin teräskanistereihin tai rn 1526 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin muovikanistereihin tai

b) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki.

475

(1) Aineluettelossa ryhmään b) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin; tai

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin,

(2) Aineluettelon kohtien 12...17 ja 20 aineet saa pakata myös:

a) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

h) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

c) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia lukuun ottamatta tyyppejä 1 1HZ2 ja 31HZ2.

(3) Rn 470 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki; tai

b) rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin edellyttäen, että niitä kuljetetaan vaunukuormina tai ne on kuormattu kuormalavoille.

476

(1) Aineluettelossa ryhmään c) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin ja -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin;

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin.

i) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin;

j) rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

k) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muovinen sisäastia lukuun ottamatta tyyppejä 11 HZ2 ja 31 HZ2.

(2) Rn 470 (10) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin; tai

c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13Ll ja 13M1.

Huom. Aineluettelon kohdan 15 c) aineet saa pakata myös pakkauksiin, jotka täyttävät vain rn l (1), (2) ja (5). . .(7) määräykset. ja ne saa pakata tämän lisäksi tyypin l 3H l suursäkkeihin.

477

Ainettuettelon kohdan 23 aineille tarkoitettujen astioiden aukot on suljettava tiiviisti kahdella päällekkäin olevalla sulkimella, joista ainakin toinen on kierteillä varustettu tai varmistettu yhtä luotettavalla tavalla.

Huom. suurpakkausten osalta ks. rn 1621(8).

478...480

1 Mittasyksiköt on imoitettava lukuarvojen jälkeen.

2 Nimen sijasta voidaan ilmoittaa ryhmänimike, joka käsittää ryhmän ominaisuuksiltaan samantyyppsiä aineita, jotka ovat samalla tavalla yhteensopivia astian ominaisuuksien kanssa.

3. Yhteenpakkaaminen

481

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Aineluettelon eri kohdissa ryhmään a) luokiteltuja aineita ei saa pakata yhteen luokan 4.3 eri kohtien aineiden kanssa, muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita.

(3) Luokan 4.3 aineluettelon eri kohtien aineita, lukuun ottamatta kohdassa (2) mainittuja aineita, saa pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään keskenään ja muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden aineiden yhteenpakkaaminen on sallittua, ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin luokan 4.3 nestemäistä ainetta saa olla yhdessä sisäpakkauksessa enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 6 kg.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Rn 4 (8), 8 sekä 472 määräyksiä on noudatettava.

(6) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä kollin massa saa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

482

Merkinnät

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen aineen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 4.3 aineita sisältävät kollit on varustettava mallin 4.3 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita sisältävät kollit on varustettava lisäksi mallien 3 ja 8 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohdan 3 aineita ja kohdan 16 a) litiumalumiinihydridiä eetterissä sisältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 3 mukaisella lipukkeella.

(5) Aineluettelon kohdan 14 aineita sisältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 4.2 mukaisella lipukkeella.

(6) Aineluettelon kohtien 15, 18, 22 ja 23 aineita isältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 6.1 mukaisella lipukkeella.

(7) Aineluettelon kohtien 24 ja 25 aineita sisältävät kollit on lisäksi varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(8) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(9) Jos kollissa on nesteitä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

483

(1) Lukuun ottamatta aineluettelon eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita sisältäviä kolleja kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– ryhmän b) aineita: Nestemäisiä enintään 6 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 12 kg kollia kohti.

– ryhmän c) aineita: Nestemäisiä enintään 12 litraa kollia kohti Kiinteitä enintään 24 kg kollia kohti.

(2) Luokan 4.3 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

484

Tavarasta on käytettävä rahtikirjassa yhtä rn 471 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja nimeä. Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s.-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä 3 .

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka. aineluettelon kohta. tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK. Esimerkiksi 4.3 lk, 1 a), VAK".

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä sisältää ...". Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä sisältää 1428 natriumia, 4.3 lk, 1] a), VAK" .

Kuljetetaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen tai seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana liuos tai seos on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä, ks. rn 3 (3) a).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään sulassa muodossa, jollei tämä termi esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "X338, 1295 trikloorisilaani, 4.3 lk, 1 a), VAK"

Jos nimeltä mainittu aine ei kuulu rn 470 (9) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä saa tehdä seuraavan merkinnän rahtikirjaan: "Aine ei kuulu luokkaan 4.3."

3 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettaviä nimiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

485

(1) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua tai pudota.

(2) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava katettuun vaunuun tai peitteellä varustettuun avovaunuun.

(3) Mallin 6.1 mukaisella lipukkeella varustetut kollit on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(4) Kollit, jotka on varustettu rn 482 (8) mukaisesti mallin 12 mukaisella lipukkeella, on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

b. Kuljettaminen irrallisena

486

(1) Aineluettelon kohtien 11 c), 12 c), 13 c), 14 c), 17 h) ja 20 c) aineita saa kuljettaa irrallisena vain erikoisvaunussa.

(2) Erikoisvaunussa olevien säiliöiden sekä niiden sulkemislaitteiden tulee olla rn 472 (2) ja rn 1500 (1), (2) ja (8) yleisten pakkausmääräysten mukaiset. Niiden täyttö- ja tyhjennysaukkojen tulee olla sellaisia, että ne voidaan sulkea ilmatiiviisti.

(3) Aineluettelon kohdan 13 h) alumiinikuonaa saa kuljettaa irrallisena luukkukansivaunussa.

(4) Aineluettelon kohdan 13 c) alumiinikuonaa, kohdan 15 c) piirautaa, kohdan 12 b) kalsiumsilisidiä paloina ja kohdan 12 c) aineita paloina saa myös kuljettaa irrallisena peitteellä varustetuissa avovaunussa tai luukkukansivaunussa.

c. Pienkontit

487

(1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 490) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Rn 486 (1) mainittuja aineita saa kuljettaa myös irrallisena rn 486 (2) määräysten mukaisissa pienkonteissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

488

(1) Rn 486 (1) mainittuja aineita sisältävän erikoisvaunun se sivu, jossa on sulkemislaite on varustettava selvällä pysyvällä merkinnällä: "Suljettava tiiviisti täyttämisen ja tyhjentämisen jälkeen / Skall tillslutas tätt efter påfyllning och tömning"

(2) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 4.3 mukaiset lipukkeet.

(3) Vaunun, säiliövaunun tai säiliökontin kummallekin sivulle on lisäksi kiinnitettävä mallien 3 ja 8 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita, mallin 3 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohdan 3 aineita ja kohdan 16 a) litiumalumiinihydridiä eetterissä, mallin 4.2 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohdan 14 aineita, mallin 6.1 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohtien 15, 18, 22 ja 23 sekä mallin 8 mukaiset lipukkeet kuljetettaessa aineluettelon kohtien 24 ja 25 aineita.

(4) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 482 (2). . .(7) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

489

E. Yhteenkuormauskiellot

490

Kolleja, jotka on varustettu mallin 4.3 mukaisel1a lipukkeella ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

491

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kitjoitettava eri rahtikitjat.

F. Tyhjät pakkaukset

492

(1) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät rn 486 tarkoittamat erikoisvaunut, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä olleessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät rn 486 tarkoittamat erikoisvaunut, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin niiden ollessa täytettynä.

(3) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluette1on kohdassa 31 olevaa kursivoitua nimeä, esim. Tyhjä pakkaus, 4.3 lk. 31. VAK . Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökontteja sekä tyhjiä irtokuljetuksissa käytetyjä vaunuja ja pienkontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja kitjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: X338, 1295 Trikloorisilaani, kohta 1 a)."

G. Muut määräykset

493

Mallin 6.1 mukaisilla lipukkeella varustetut kollit on pidettävä tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

494

Jos mallin 6.1 mukaisilla lipukkeella varustetuista kolleista on päässyt ainetta varisemaan tai leviämään vaunuun, saa vaunua käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen tavaroiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

H. Siirtymäkauden määräykset

495

(1) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikitjaan on tehtävä merkintä: Kuljetus LMp 394/92 mukaan.

(2) Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

496...499

OSA III
LISÄYKSET

LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4. LUOKKIEN 4.1, 4.2 JA 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet ja aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

4.1 Soveltamisala

Seuraavia rn 401, 431 ja 471 mainittuja aineita saa kuljettaa säiliökonteissa:

4.1.1

Rn 431 aineluettelon kohtien 6, 17, 19 ja 31 . . .33 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.2

Rn 431 aineluettelon kohtien 11 a) ja 22 aineita;

4.1.3

Rn 471 aineluettelon kohtien 1, 2, 3, 21, 23 ja 25 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.4

Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) aineita;

4.1.5

Rn 431 aineluettelon kohtien 6, 8, 10, 17, 19 ja 21 ja rn 471 kohtien 3, 21, 23 ja 25 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita;

4.1.6

Rn 401 aineluettelon kohtien 5 ja 15 aineita;

4.1.7

Jauhemaisia ja rakeisia aineita ryhmässä b) tai c): rn 401 aineluettelon kohdissa 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 ja 17, rn 431 aineluettelon kohdissa 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja 20, rn 471 aineluettelon kohdissa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 ja 24.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena seuraavia aineita: rn 401 aineluettelon kohtien 4c), 6c), 11 c), 12 c), 13c)ja 14c) aineita ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän c) kiinteitä jätteitä, rn 431 aineluettelon kohtien 1 c), 2 c), 3, 12 c) ja 16 c) aineita ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän c) kiinteitä jätteitä, rn 471 aineluettelon kohtien 11 c), 12 c), 13 b) ja c), 14 c), 15 c), 17 b) ja 20 c) aineita. ks. rn 416, 446 ja 486.

4.2 Rakenne

4.2.1

Kohdassa 4.1.1 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,1 MPa (21 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). RID-määräysten lisäyksen II C määräyksiä sovelletaan näiden säiliöiden rakenneaineelle ja rakenteeseen alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin -40 ° C.

Huom. Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RID) alin huomioon otettava ympäristön lämpötila 20 ° C.

4.2.2

Kohdissa 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.3

Kohdassa 4.1.5 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.4

Kohdissa 4.1.6 ja 4.1.7 mainittujen kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaisesti.

4.2.5

Rn 431 aineluettelon kohdan 1 h) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliökonttien kaikki osat on voitava maadoittaa.

4.3 Varusteet

4.3.1

Kohtien 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei saa olla putken läpivientejä eikä8 putkiliitoksia. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti suljettavia ja sulkulaitteet on voitava suojata lukittavalla suojuksella. Kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla.

4.3.2

Lukuun ottamatta rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja rubidiumin kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä kohtien 4.1.4, 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla myös alakautta tyhjennettäviä. Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja rubidiumin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden aukot on oltava ilmatiiviisti8 ) suljettavia, ja ne on varustettava lukittavilla suojuksilla.

4.3.3

Kohdan 4.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on lisäksi täytettävä seuraavat määräykset:

4.3.3.1

Lämmityslaitteen on oltava kokonaan säiliön ulkopuolella. Fosforin tyhjennysputken saa kuitenkin varustaa lämmitysvaipalla. Vaipan lämmityslaitteen tulee olla säädetty siten, ettei fosforin lämpötila ylitä säiliön täyttölämpötilaa. Muiden putkien läpivientien tulee olla säiliön yläosassa. Aukkojen tulee olla fosforin korkeimman sallitun pinnantason yläpuolella, ja ne on voitava sulkea täydellisesti suojaavilla lukittavilla kansilla. Myöskään kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla.

4.3.3.2

Säiliö on varustettava fosforipinnan korkeuden tarkastusta varten mittauslaitteella ja vettä suojaaineena käytettäessä kiinteällä merkillä, joka osoittaa korkeimman sallitun vedenpinnan tason.

4.3.4

Mikäli kohtien 4.1.1, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, varoventtiilin ja säiliön vaipan sisäpinnan väliin on asennettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

4.3.5

Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava lämpöeristeellä, joka ei ole helposti palavaa.

4.3.6

Jos kohdan 4.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu lämpöeristeellä, eristämiseen on käytettävä vaikeasti syttyvää ainetta.

4.3.7

Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa varustaa automattisesti sisäänpäin ja ulospäin 20 kPa...30 kPa (0,2...0,3 bar) paine-erolla avautuvilla varoventtiileillä.

4.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

4.5 Tarkastukset

4.5.1

Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisenkerran käyttöönotettaessa ja määräajoin vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) paineella. Jokaisen säiliön rakenneaineet on koestettava RID-määräysten lisäyksessä II C esitetyllä menetelmällä alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin 40 ° C.

Huom . Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RID) alin huomioon otettava ympäristön lämpötila –20 ° C.

4.5.2

Kohtien 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa ja määräajoin 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella.

Kohdan 1.5.2 määräyksistä poiketen kohdan 4.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on määräaikaistarkastettava vähintään joka kahdeksas vuosi. Säiliön seinämän paksuus on tällöin tarkistettava sopivalla menetelmällä. Näille säiliöille kohdan 1.5.3 mukainen tiiviys- ja toimintatarkastus on suoritettava vähintään joka neljäs vuosi.

4.5.3

Kohtien 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

4.6 Merkintä

4.6.1

Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kohdassa 1.6.2 määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen aikana, itsestään syttyvää". Kohtien 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kohdassa 1.6.2 määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen aikana, kehittää veden kanssa kosketukseen joutuessaan palavia kaasuja". Nämä merkinnät on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Huom. Jos säiliökontteja käytetään kansainvälisessä liikenteessä, lisäksi englannin, ranskaksi, saksaksi tai italiaksi, ellei kuljetukseen osallistuvien maiden välillä ole toisin sovittu.

4.6.2

Rn 471 aineluettelon kohdan 1 a) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee merkitä kohdan 1.6.1 mukaisiin kilpiin myös kuljetettavaksi hyväksyttyjen aineiden nimet ja säiliön suurin sallittu täytös kilogrammoina.

4.7 Käyttö

4.7.1.1

Käytettäessä vettä suoja-aineena on luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 11 ja 22 aineiden oltava täytön aikana vähintään 12 cm vesikerroksen peittämä. Tällöin saa täyttöaste 60 ° C lämpötilassa olla enintään 98 % tilavuudesta. Jos typpeä käytetään suojakaasuna, täyttöaste 60 ° C lämpötilassa saa olla enintään 96 % tilavuudesta. Vapaaksi jäävä tila on täytettävä typellä siten, ettei typen paine ole myöskään jäähtymisen jälkeen ilmakehän painetta alempi. Säiliö on suljettava ilmatiiviisti8 ) niin, ettei mitään kaasunvuotoa tapahdu.

4.7.1.2

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien ilja 22 aineita sisältäneiden puhdistamattomien, tyhjien säiliöiden on kuljetettavaksi jätettäessä oltava täytetty joko:

– typellä; tai

– vedellä; jolloin täyttöasteen on oltava vähintään 96 mutta enintään 98 prosenttia säiliön tilavuudesta; lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana on veteen lisättävä niin paljon jäätymisenestoainetta, ettei vesi voi kuljetuksen aikana jäätyä. Jäätymisenestoaineella ei saa olla syövyttävää vaikutusta eikä se saa reagoida fosforin kanssa.

4.7.2

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 31...33 ja luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohtien 2 a), 3 a) ja 3 b) aineilla täytettyjen säiliöiden täyttöaste saa olla enintään 90 prosenttia; nesteen keskilämpötilan ollessa 50 ° C on säiliöön jätettävä 5 prosentin vapaa tila. Kuljetuksen ajaksi on nämä aineet peitettävä suojakaasulla, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar). Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut8 ja kohdan 4.3.1 mukaisten suojusten on oltava lukitut. Puhdistamattomat tyhjät säiliöt on kuljetettavaksi jätettäessä täytettävä suojakaasulla, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar).

4.7.3

Täyttöaste saa massan mukaan täytettäessä olla luokan 4.3 aineluettelon kohdan 1 etyylidikloorisilaanilla enintään 0,93 kg/l, metyylidikloorisilaanilla enintään 0,95 kg/l ja trikloorisilaanilla enintään 1,14 kg/l. Tilavuuden mukaan täytettäessä ja luokan 4.3 aineluettelon kohdan 1 kloorisilaaneille, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu (n.o.s.) täyttöaste saa olla enintään 85 prosenttia. Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut8 ) ja kohdan 4.3.1 mukaisten suojusten on oltava lukitut.

4.7.4

Luokan 4.1 aineluettelon (rn 401) kohtien 5 ja 15 aineita sisältävät säiliöt saa täyttää enintään 98 % niiden tilavuudesta.

4.7.5

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) rubidiumin ja cesiumin kuljetuksessa aine on peitettävä inertillä kaasulla, ja kohdan 4.3.2 tarkoittamien suojusten on oltava lukitut. Luokan 4.3 kohdan 11 a) muita aineita sisältäviä

säiliöitä ei saa kuljettaa, ennenkuin aine on täysin kiinteytynyt ja se on peitetty inertillä suojakaasulla.

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) aineita sisältäneet puhdistamattomat, tyhjät säiliöt on täytettävä inertillä kaasulla. Säiliöt on suljettava ilmatiiviisti.

4.7.6

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohdan 1 b) aineita kuormattaessa niiden lämpötila saa olla enintään 60 ° C.

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4. LUOKKIEN 4.1, 4.2 JA 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet ja aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

4.1 Soveltamisala

Seuraavia rn 401, 431 ja 471 mainittuja aineita saa kuljettaa säiliövaunuissa:

4.1.1

Rn 431 aineluettelon kohtien 6, 17, 19 ja 31 . . .33 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.2

Rn 431 aineluettelon kohtien 11 a) ja 22 aineita;

4.1.3

Rn 471 aineluettelon kohtien 1, 2, 3, 21, 23 ja 25 ryhmässä a) mainittuja aineita;

4.1.4

Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) aineita;

4.1.5

Rn 431 aineluettelon kohtien 6, 8, 10, 17, 19 ja 21 ja rn 471 kohtien 3, 21, 23 ja 25 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita;

4.1.6

Rn 401 aineluettelon kohtien 5 ja 15 aineita; 4.1.7

Jauhemaisia ja rakeisia aineita ryhmässä b) tai c): rn 401 aineluettelon kohdissa 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 ja 17, rn 431 aineluettelon kohdissa 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja 20, rn 471 aineluettelon kohdissa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 ja 24.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena seuraavia aineita:

rn 401 aineluettelon kohtien 4 c), 6 c). 11 c), 12 c), 13 c) ja 14 c) aineita ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän c) kiinteitä jätteitä, rn 431 aineluettelon kohtien 1 c), 2 c), 3. 12 c) ja 16 c) aineita ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän c) kiinteitä jätteitä, rn 471 aineluettelon kohtien 11 c), 12 c), 13 b) ja c), 14 c), 15 c), 1 7b) ja 20 c) aineita, ks. rn 416, 446 ja 486.

4.2 Rakenne

4.2.1

Kohdassa 4.1.1 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,1 MPa (21 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

RID-määräysten lisäyksen II C määräyksiä sovelletaan näiden säiliöiden rakenneaineille ja rakenteeseen alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin -40 ° C.

Huom. Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RID) alin huomioon otettava ympäristön lämpötila -20 ° C.

4.2.2

Kohdissa 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.3

Kohdassa 4.1.5 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

4.2.4

Kohdissa 4.1.6 ja 4.1.7 mainittujen kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaisesti.

4.2.5

Rn 431 aineluettelon kohdan 1 b) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliövaunun kaikkien osien on oltava sähköäjohtavassa yhteydessä vaunun alustaan ja vaunu on voitava maadoittaa.

4.3 Varusteet

4.3.1

Kohtien 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei saa olla putken läpivientejä eikä putkiliitoksia. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti suljettavia ja sulkulaitteet on voitava suojata lukittavalla suojuksella. Kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla.

4.3.2

Lukuun ottamatta m 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja rubidiumin kuljetukseen tarkoitettuja säiliöitä kohtien 4.1.4, 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla myös alakautta tyhjennettäviä. Rn 471 aineluettelon kohdan 11 a) cesiumin ja rubidiumin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden aukot on oltava ilmatiiviisti5 ) suljettavia, ja ne on varustettava lukittavilla suojuksilla.

4.3.3

Kohdan 4.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on lisäksi täytettävä seuraavat määräykset:

4.3.3.1

Lämmityslaitteen on oltava kokonaan säiliön ulkopuolella. Fosforin tyhjennysputken saa kuitenkin varustaa lämmitysvaipalla. Vaipan lämmityslaitteen tulee olla säädetty siten, ettei fosforin lämpötila ylitä säiliön täyttölämpötilaa. Muiden putkien läpivientien tulee olla säiliön yläosassa. Aukkojen tulee olla fosforin korkeimman sallitun pinnantason yläpuolella, ja ne on voitava sulkea täydellisesti suojaavilla lukittavilla kansilla. Myöskään kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukot) ei saa olla.

4.3.3.2

Säiliö on varustettava fosforipinnan korkeuden tarkastusta varten mittauslaitteella ja vettä suojaaineena käytettäessä kiinteällä merkillä, joka osoittaa korkeimman sallitun vedenpinnan tason.

4.3.4

Mikäli kohtien 4.1.1, 4.1.3 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, varoventtiilin ja säiliön vaipan sisäpinnan väliin on asennettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

4.3.5

Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava lämpöeristeellä, joka ei ole helposti palavaa.

4.3.6

Jos kohdan 4.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu lämpöeristeellä, eristämiseen on käytettävä vaikeasti syttyvää ainetta.

4.3.7

Kohdan 4.1.6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa varustaa automattisesti sisäänpäin ja ulospäin 20 kPa...30 kPa (0,2...0,3 bar) paine-erolla avautuvilla varoventtiileillä.

4.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

4.5 Tarkastukset

4.5.1

Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa ja määräajoin vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) paineella. Jokaisen säiliön rakenneaineet on koestettava RID-määräysten lisäyksessä II C esitetyllä menetelmällä alimman suunnittelulämpötilan ollessa kuitenkin -40 ° C.

Huom. Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RID) alin huomioon otettava ympäristön lämpötila -20 ° C.

4.5.2

Kohtien 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa ja määräajoin 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella.

4.5.3

Kohtien 4.1.6 ja 4.1.7 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

4.6 Merkintä

4.6.1

Kohdan 4.1.1 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kohdassa 1.6.2 määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen aikana, itsestään syttyvää". Kohtien 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kohdassa 1.6.2 määrättyjen tietojen lisäksi merkintä "Ei saa avata kuljetuksen aikana, kehittää veden kanssa kosketukseen joutuessaan palavia kaasuja".

Nämä merkinnät on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Huom. Jos säiliövaunuja käytetään kansainvälisessä liikenteessä. lisäksi englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai italiaksi, ellei kuljetukseen osallistuvien maiden välillä ole toisin sovittu.

4.6.2

Rn 471, aineluettelon kohdan 1 a) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee merkitä kohdan 1.6.1 mukaisiin kilpiin myös kuljetettavaksi hyväksyttyjen aineiden nimet ja säiliön suurin sallittu täytös kilogrammoina.

Huom. Kansainvälisen liikenteen määräyksissä (RI D) mainitun kuormataulukon (RID-määräysten lisäyksen XI kohta 1.6.2) arvot on kullekin aineelle ilmoitettava ottaen huomioon säiliön, kullekin aineelle määrätty, suurin sallittu täytös.

4.7 Käyttö

4.7.1.1

Käytettäessä vettä suoja-aineena on luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 11 ja 22 aineiden oltava täytön aikana vähintään 12 cm vesikerroksen peittämä. Tällöin saa täyttöaste 60 ° C lämpötilassa olla enintään 98 % tilavuudesta. Jos typpeä käytetään suojakaasuna, täyttöaste 60 ° C lämpötilassa saa olla enintään 96 % tilavuudesta. Vapaaksi jäävä tila on täytettävä typellä siten, ettei typen paine ole myöskään jäähtymisen jälkeen ilmakehän painetta alempi. Säiliö on suljettava ilmatiiviisti5 ) niin, ettei mitään kaasunvuotoa tapahdu.

4.7.1.2

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 11 ja 22 aineita sisältäneiden puhdistamattomien, tyhjien säiliöiden on kuljetettavaksi jätettäessä oltava täytetty joko:

–typellä;

–vedellä; jolloin täyttöasteen on oltava vähintään 96 mutta enintään 98 prosenttia säiliön tilavuudesta; lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana on veteen lisättävä niin paljon jäätymisenestoainetta, ettei vesi voi kuljetuksen aikana jäätyä. Jäätymisenestoaineella ei saa olla syövyttävää vaikutusta eikä se saa reagoida fosforin kanssa.

4.7.2

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohtien 31 . . .33 ja luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohtien 2 a), 3 a) ja 3 b) aineilla täytettyjen säiliöiden täyttöaste saa olla enintään 90 prosenttia; nesteen keskilämpötilan ollessa 50 ° C on säiliöön jätettävä 5 prosentin vapaa tila. Kuljetuksen ajaksi on nämä aineet peitettävä suojakaasulla, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar). Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut5 ) ja kohdan 4.3.1 mukaisten suojusten on oltava lukitut. Puhdistamattomat tyhjät säiliöt on kuljetettavaksi jätettäessä täytettävä suojakaasulla, jonka ylipaine on vähintään 50 kPa (0,5 bar).

4.7.3

Täyttöaste saa massan mukaan täytettäessä olla luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 1 etyylidikloorisilaanilla enintään 0,93 kg/l, metyylidikloorisilaanilla enintään 0,95 kg/l ja trikloorisilaanilla enintään 1,14 kg/l. Tilavuuden mukaan täytettäessä ja luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 1 kloorisilaaneille, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu (n.o.s.) täyttöaste saa olla enintään 85 prosenttia. Säiliöiden on oltava ilmatiivisti suljetut5 ) ja kohdan 4.3.1 mukaisten suojusten on oltava lukitut.

4.7.4

Luokan 4.1 aineluettelon (rn 401) kohtien 5 ja 15 aineita sisältävät säiliöt saa täyttää enintään 98 % niiden tilavuudesta.

4.7.5

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) rubidiumin ja cesiumin kuljetuksessa aine on peitettävä inertillä kaasulla, ja kohdan 4.3.2 tarkoittamien suojusten on oltava lukitut. Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) muita aineita sisältäviä säiliöitä ei saa kuljettaa, ennenkuin aine on täysin kiinteytynyt ja se on peitetty inertillä suojakaasulla.

Luokan 4.3 aineluettelon (rn 471) kohdan 11 a) aineita sisältäneet puhdistamattomat, tyhjät säiliöt on täytettävä inertillä kaasulla. Säiliöt on suljettava ilmatiiviisti.

4.7.6

Luokan 4.2 aineluettelon (rn 431) kohdan 1 b) aineita kuormattaessa niiden lämpötila saa olla enintään 60 ° C.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.