1516/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) nojalla:

Ministeriön toiminta-ajatus
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on luoda edellytykset uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle, maaseudun elinkeinojen ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle sekä turvata uusiutuvista luonnonvaroista saatavien hyödykkeiden laatu.

Ministeriön organisaatio
2 §

Maa- ja metsätalousministeriössä on hallinto-osasto, maatalouspolitiikan osasto, maaseudun kehittämisosasto, metsäpolitiikan osasto, kala- ja riistaosasto sekä eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto. Ministeriössä voi olla muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Työjärjestykset
3 §

Ministeriön osastojen tehtävistä ja niiden välisestä työnjaosta määrätään ministeriön työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittamisesta, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

Osastojen sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.

Ministeriön hallinnonala
4 §

Ministeriön alaisia ovat maanmittauslaitos, Metsähallitus, maatalouden tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, kasvintuotannon tarkastuskeskus, geodeettinen laitos, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus sekä Kasvinjalostuslaitos. Lisäksi ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalaansa kuuluvien asioiden käsittelyä ympäristöhallinnossa ja lääninhallituksissa. Ministeriön alaisia ovat myös maaseutuelinkeinopiirit.

Lisäksi ministeriön alaisia ovat eläinlääkärit sekä ne laboratoriot ja laitokset, joissa suoritetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastusta sekä valmistuksen valvontaa ja jotka eivät ole muun viranomaisen alaisia.

Ministeriö käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat Karttakeskus Oy:tä ja Avena Oy:tä.

Ministeriön virkamiehet
5 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Maatalouspolitiikan osaston päällikkönä on kuitenkin ylijohtaja.

Lisäksi ministeriössä on muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston apulaisosastopäälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi, maatalouspolitiikan osaston ja maaseudun kehittämisosaston apulaisosastopäälliköllä maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäpolitiikan osaston apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen arvonimi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
6 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta ja perehtyneisyys ministeriön toimialaan ja hallintotehtäviin;

2) ylijohtajalla ja neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

3) osastopäälliköllä ja maatalouspolitiikan osaston ylijohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

4) apulaisosastopäälliköllä, kalastusneuvoksella, maanmittausneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, rakennusneuvoksella, vesihallintoneuvoksella, ympäristöjohtajalla, talousjohtajalla ja tietohallintojohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

5) kaupallisella neuvoksella virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin; sekä

6) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin.

Virkojen täyttäminen
7 §

Kansliapäällikön, ylijohtajan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Kansliapäällikön, ylijohtajan, osastopäällikön ja osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

Neuvottelevan virkamiehen, kalastusneuvoksen, maanmittausneuvoksen, maatalousneuvoksen, metsäneuvoksen, metsästysneuvoksen, rakennusneuvoksen, vesihallintoneuvoksen, kaupallisen neuvoksen, ympäristöjohtajan, talousjohtajan ja tietohallintojohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun kuin 1-3 momentissa tarkoitetun virkamiehen samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

Asioiden ratkaiseminen
8  §

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät muut kuin periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä tai sen nojalla annetussa osaston työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osaston päälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Erinäisiä säännöksiä
9 §

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on osaston päälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

10 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa sovitaan.

11 §

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöset
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1285/92).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.