1511/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista merenkulkulaitos perii oheisessa liitteessä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) luotsaus (liite 1);

2) alusrekisterisuoritteet sekä muut yleisen osaston suoritteet (liite 2);

3) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne (liite 3);

4) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet sekä muut merenkulkuosaston suoritteet (liite 4); sekä

5) linjaluotsin tutkinto (liite 5).

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisesti määräämänsä maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:

a) alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (748/83);

b) vuokraveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (438/83);

c) aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa (635/93);

d) kalastusaluksista annetussa asetuksessa (531/61);

e) paineastia-asetuksessa (549/73);

f) laivaväen asuintiloista aluksella annetussa asetuksessa (518/76);

g) alusten varalaidasta kotimaanliikenteessä annetussa asetuksessa (855/88);

h) kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa, 1966 (SopS 52/68);

i) Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Itämeren lastiviivoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 26/88); sekä

j) yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (221/88);

2) aluksen jäämaksuluokan määrääminen; sekä

3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain 2 §:n 1 momentin tarkoittama kaksoispohja.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka merenkulkulaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulkulaitoksen toimialaan kuuluvat suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, tutkimukset, mittaukset, luotaukset, haraukset ja muut työsuoritukset;

2) merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä, vuokraus tai muu työsuoritus;

3) merenkulun turvalaitteet;

4) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

5) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet sekä muut jäljennökset tai otteet merenkulkulaitoksen hallussa olevasta asiakirjasta; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat merenkulkulaitoksen suoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkönä 
Raimo Kurki

Liite 1

LUOTSAUSMAKSUT

Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA

Luotsattavanaluksen netto-vetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)
(yli - enintään) 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0-  200 950 1650 2250 2950 3650 4650 6250
200- 1 000 1200 2000 2700 3500 4200 5350 7150
1 000- 3 000 1450 2350 3200 4100 4950 6250 8150
3 000- 6 000 1700 2850 3850 4850 5850 7400 9400
6 000-10 000 2000 3300 4450 5600 6800 8400 10700
10 000-20 000 2450 3900 5300 6600 7900 9800 12400
20 000-30 000 2900 4650 6250 7750 9250 11450 14300
30 000-40 000 3350 5400 7200 8900 10600 13100 16200
40 000-50 000 3800 6150 8150 10050 11950 14750 18100
50 000-60 000 4250 6900 9100 11200 13300 16400 20000
60 000- 4700 7650 10050 12350 14650 18050 21900

Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 250 markkaa.

Luotsausasetuksessa (393/57) säädetty odotusraha on 1000 markkaa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta tunnilta odotusraha on 500 markkaa.

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna.

Kun alus, laite tai lautta kulkee Saimaan kanavassa tai Saimaan vesistöalueella, peritään edellä mainituista luotsausmaksuista 50 %.

Liite 2

ALUSREKISTERISUORITTEET SEKÄ MUUT YLEISEN OSASTON SUORITTEET

ALUSREKISTERISUORITTEET

TOIMENPIDEMAKSUT

mk
Rekisteröinti 500
Muutos rekisteritietoihin 250
Kiinnityksen vahvistaminen 500
Kiinnityksen uudistaminen 250
Kiinnityksen kuolettaminen 250
Kiinnityksen   etuoikeusjärjestyksenmuuttaminen 250
Kiinnitystiedon merkitseminen velkakirjaan . 10

Aluksen tai alusrakennuksen poistaminenrekisteristä on maksuton toimenpide.

ASIAKIRJAT

mk
Kansallisuuskirja 500
Väliaikainen kansallisuustodistus 250
Rekisteriote 250
Rasitustodistus 250
Muu päätös tai todistus 200
MUUT YLEISEN OSASTON SUORITTEET
Tunnuskirjainpäätös 200
Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 500
Sivutoimilupa 200
Muut päätökset ja todistukset 200

Liite 3

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE

Merenkulkulaitoksen aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittäväthenkilö- ja tavarankuljetusmaksut:

Henkilökuljetusmaksut

matkan pituus mpk markkaa
enintään 10 10
enintään 20 20
enintään 30 30
yli      30 60

Kuljetus on alle 4-vuotiaille maksuton.

4-11 vuotiailta, opiskelijoilta ja varusmiehiltä peritään puolet edellä mainituista maksuista.

Saaristopassi maksaa 350 mk ja on voimassa 16 vuorokautta.

Matkustaja voi maksutta kuljettaa mukanaan enintään 50 kiloa matkatavaroita.

Kappaletavaran kuljetusmaksut

Yksittäisen tavaranpaino kg markkaa
enintään  50 10
enintään 100 50
yli    100 10 mk/20 kg

Ajoneuvojen kuljetusmaksut (eivät sisällä henkilömaksuja)

Henkilöauto, traktori, peräkärry

ajoneuvon tai ajoneuvo-yhdistelmän pituus markkaa
enintään 6 metriä 30
6 metriä ylittävältä alkavalta metriltä 50
Asuntoauto 50
Linja-auto 150
Kuorma-auto (enintään 10 m) 150
Kuorma-auto (yli 10 m) 150 + 30 mk/metri
Moottoripyörä 20
Mopedi, polkupyörä 10

Maksuvapautukset

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä perittävistä maksuista on saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 5 §:n 1 momentti huomioon ottaen vapautettu:

1) yhteysaluksen reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuva henkilö ja hänen omistamansa ajoneuvo;

2) henkilö ja ajoneuvo, kun kysymys on palvelutehtävän suorittamisesta saaristossa; sekä

3) yhteysaluksen reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuvien henkilöiden tavaratoimitukset sekä tällaisia kuljetuksia suorittavat henkilöt ja ajoneuvot.

Oikeuden maksuttomaan kuljetukseen ratkaisee yksittäistapauksessa yhteysaluksen päällikkö.

Liite 4

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET SEKÄ MUUTMERENKULKUOSASTON SUORITTEET

MERIMIESKATSELMUKSET

mk
Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta 34
Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä 42
Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä 0,65
Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, milloin se ei tapahdu katselmuksen yhteydessä 11
Todistus tai ote 17

Merenkulkulaitos perii toimenpiteestä lisäksi valtion virkamiesten matkustusohjesäännön mukaiset korvaukset.TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

Turvallisuusasiakirjat

mk
Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja 600
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja 400
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja 400
Lastiviivakirja 600
Lastialuksen radioturvallisuuskirja 300
Lastialuksen radiosähkötysturvallisuuskirja 300
Lastialuksen radiopuheluturvallisuuskirja 300
Vapautuskirja 600
Poikkeuslupa hengenpelastuslaitteista 900
Aluserivapaudet 900
Muut turvallisuuskirjat 600
Muut todistukset ja päätökset 300
Meriympäristön suojeluun liittyvättodistukset ja asiakirjat
IOPP-todistus säiliöaluksille 600
IOPP-todistus muille aluksille 300
ISSP-todistus 300
CL-todistus 300
IGC, GC, tai eGC -koodin mukainen todistus 500
IBC tai BCH -koodin mukainen todistus 1 500
NLS-todistuskirja 250
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus 3 000
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus 1 500
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman tarkastaminen 1 500
Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa 1 000
Vaarallisten aineiden kuljetustodistus
Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran
Perusmaksu 500
Lisämaksu kultakin lastitilalta 300
Lastitilaa koskeva muutos 300
Todistuksen uusiminen 300
Lastitilaa koskeva poikkeuslupa 600
Muut todistukset ja päätökset 300
Mittakirjat ja vetoisuustodistukset
Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, jonka kanssa Suomi ei ole tehnyt sopimusta mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, suoritetaan maksua 30 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin vähintään 100 markkaa.
Vakavuustietojen hyväksyminen
Matkustaja-alus; uudisrakennus 2 400
Lastialus; uudisrakennus 2 400
Vuotovakavuus 2 400
Sisaralus 800
Muutos 1 500
Määräaikainen kallistuskoe 800
Pienet aluksen vakavuuslaskelmat 1 500
Viljan lastauslupa 600
Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen 600
Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset se- kä muut miehitykseen ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat
Miehitystodistus
Ulkomaanliikenne 600
Uudistaminen 300
Kotimaanliikenne 300
Uudistaminen 150
Pätevyyskirja sekä pätevyystodistus lukuun ottamatta puolimatruusin, konevahtimiehen, kansimiehen, laivakokin, laivatarjoilijan ja laivahuoltajan pätevyystodistusta 300
Uudistaminen 150
Säiliöaluksella vaadittava lisäpätevyystodistus ja sen uudistaminen 150
Erivapaus toimia ylemmässä tehtä-vässä 900
Pätevyystodistus; puolimatruusin, konevahtimiehen, kansimiehen, laivakokin, laivatarjoilijan ja laivahuoltajan 150
Oikeus toimia merimieslääkärinä 500
Poikkeuslupa terveydellisistä syistä 300
Uudistaminen 150
Kelpoisuustutkinto 150
Kelpoisuustodistus 150
Käsisammuttimien huoltajatodistus 50
Muut todistukset 200
Muut todistukset ja asiakirjat
Paloturvallisuuserivapaudet 900
Materiaalin tyyppihyväksymistodistus 500
Veneily-yhdistysten lippupäätökset 300
Kansainvälinen huvivenetodistus 200
III-luokan vuokraveneen henkilömäärän vahvistaminen 200
Muut päätökset ja todistukset 200

Liite 5

LINJALUOTSIN TUTKINTO

Merenkulkulaitos perii linjaluotsin tutkinnosta seuraavat maksut:

mk
Linjaluotsinkirja. 300
Linjaluotsintutkinto 500

Linjaluotsin koeluotsauksesta peritään lisäksi kulloinkin voimassaolevan luotsaustaksan mukainen luotsausmaksu sekä toimenpiteestä aiheutuneet valtion virkamiesten matkustusohjesäännön mukaiset korvaukset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.