1497/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 31 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (630/91), seuraavasti:

31 §

Lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan siinä tarkoitetun toimielimen päätökseen kuitenkin hakea muutosta valittamalla niin kuin sosiaalihuoltolain 46 §:ssä säädetään, milloin päätös koskee 11 a §:ssä tarkoitetun lapsen päivähoitoon ottamista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1983 ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla asetuksilla (550/83 ja 29/85).

Tämän lain tultua voimaan ei sovelleta, mitä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (630/91) voimaantulosäännöksessä on säädetty lain 31 §:n voimaantulosta ja soveltamisesta.

HE 211/94
StVM 47/94
SuVM 7/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.