1474/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1  §

Makeisista ja virvoitusjuomista on suoritettava valtiolle makeis- ja virvoitusjuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Virvoitusjuomaverona kannetaan perusveroa ja lisäveroa.

2  §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) makeisilla lain liitteenä olevassa makeisverotaulukossa tarkoitettuja tuotteita;

2) lakritsivalmisteella makeista, joka sisältää lakritsiuutetta ja vehnäjauhoja sekä sokeria tai muita makeutusaineita, ja makeista, joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia lakritsivalmisteita;

3) arabikumivalmisteella makeista, joka sisältää vähintään 40 painoprosenttia arabikumia;

4) virvoitusjuomilla lain liitteenä olevassa virvoitusjuomaverotaulukossa tarkoitettuja tuotteita.

Veron määräämisen perusteet
3  §

Makeisveroa ja virvoitusjuomaveron perusveroa on suoritettava liitteenä olevien verotaulukkojen mukaisesti.

Juomien valmistukseen käytettävistä nestemäisistä tuotteista, myös nimikkeen 2009 laimennettavista mehuista, kannetaan perusveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Laimennettavien juomien laimennukseksi hyväksytään enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuuteen tai sitä vastaavaan makeuteen johtava laimennus.

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta kannetaan perusveroa, joka vastaa siihen sisältyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää muunnettuna sakkaroosin makeutta vastaavaksi.

4  §

Virvoitusjuomaveron lisäveroa on suoritettava vähittäismyyntipäällyksissä olevista virvoitusjuomaverotaulukon tuoteryhmiin 4, 5, 9 ja 12 kuuluvista juomista 4 markkaa litralta. Vähittäismyyntinä pidetään tässä lainkohdassa myös anniskelua.

Jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vähittäismyyntipäällys kuuluu ympäristöministeriön hyväksymään, panttiin perustuvaan päällysten kierrätysjärjestelmään:

1) lisäveroa ei ole suoritettava, jos vähittäismyyntipäällys on uudelleen täytettävä;

2) lisäveroa on suoritettava 1 markka litralta, jos vähittäismyyntipäällys on raaka-aineena hyödynnettävä.

Valmisteverotuslaissa tarkoitettuna valmistuksena pidetään myös virvoitusjuomien pakkaamista vähittäismyyntipäällyksiin.

Verottomuus
5  §

Verottomia ovat:

1) makeiset, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen makeisten valmistukseen;

2) lääkelaissa (395/87) tarkoitetut lääkkeet;

3) virvoitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen makeisten tai virvoitusjuomien valmistukseen;

4) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi; sekä

5) makeiset, jotka on makeutettu koivusokerilla siten, että sen osuus tuotteen makeuttajista on vähintään 50 prosenttia edellyttäen lisäksi, että tuotteessa ei ole käytetty sakkaroosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia, hedelmäsokeria eikä muita helposti käymiskelpoisia bakteeriaineenvaihduntaan soveltuvia makeuttajia eikä sitruunahappoa tai muita hampaiden kemiallista liukenemista aiheuttavia vastaavia happoja.

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, verottomuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1, 3―6 ja 10 kohdissa säädetään.

Erinäiset säännökset
6  §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltaisesta viranomaisesta, verovelvollisuudesta samoin kuin verovelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta, veron määräämisen ajankohdasta ja verotettavista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, veroilmoituksen antamisesta sekä veron määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron palauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan makeisiin ja virvoitusjuomiin vain siltä osin, kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä.

7  §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on verotuksen toimittaneen piiritullikamarin palautettava erotusta vastaava määrä hakemuksesta verovelvolliselle.

8  §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9  §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (867/79) sekä virvoitusjuomaverosta samana päivänä annettu laki (870/79) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 237/94
VaVM 90/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite

MAKEISVEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
1704:stä Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkosuklaa):
- lakritsi- ja arabikumivalmisteet 1 3,50 mk/kg
- karamellit, rakeet, toffeet, pastillit, purukumit ja muut tähän nimikkeeseen kuuluvat valmisteet (ei kuitenkaan fondant, tahnat, tahtaat ja niiden kaltaiset välivalmisteet) 2 3,50 mk/kg
1806:sta Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet:
- suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset 3 3,50 mk/kg
2106:sta Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet:
- karamellit, toffeet, pastillit, purukumit ja niihin rinnastettavat makeiset; kuvioiksi, palasiksi tai tangoiksi muodostettu marmelaati 4 3,50 mk/kg
- arabikumivalmisteet 5 3,50 mk/kg

Liite

VIRVOITUSJUOMAVEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 1 0,27 mk/l
2106:sta Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet
- alkoholia sisältämättömät tai enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoitusjuomien valmistukseen:
- - kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 2 2,00 mk/kg
- - muut 3 0,27 mk/l
2201:stä Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria ja muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:
- kivennäisvesi, jonka kivennäissuolapitoisuus on vähintään 500 milligrammaa litraa kohti ja hiilihapotettu vesi 4 0,27 mk/l
2202:sta Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut:
(alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)
- nimikkeiden 0401 - 0404 tuotteisiin perustumattomat tuotteet:
- - hiilihappoa sisältävät 5 0,27 mk/l
- - muut 6 0,27 mk/l
2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu, muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)― alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 7 0,27 mk/l
2206:sta Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymistietä valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymistietä valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat 8 0,27 mk/l
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
- alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset
2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoiset valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
- juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia:
- - hiilihappoa sisältävät 9 0,27 mk/l
- - muut 10 0,27 mk/l
- valmisteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoitusjuomien valmistukseen, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 11 0,27 mk/l
3823:sta Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja
siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat:
- juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset 12 0,27 mk/l

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.