1473/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1  §

Kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta, sähköstä ja mäntyöljystä on suoritettava valtiolle valmisteverona perusveroa ja lisäveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2  §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kivihiilellä tullitariffin nimikkeisiin 2701 ja 2702 kuuluvaa kivihiiltä, kivihiilibrikettejä, niiden kaltaisia kivihiilestä valmistettuja kiinteitä polttoaineita ja ruskohiiltä;

2) polttoturpeella tullitariffin nimikkeeseen 2703 kuuluvaa palaturvetta ja jyrsinpolttoturvetta;

3) maakaasulla tullitariffin nimikkeeseen 2711 21 00 kuuluvaa kaasumaista maakaasua;

4) sähköllä tullitariffin nimikkeeseen 2716 kuuluvaa liitteenä olevassa verotaulukossa mainittua sähköenergiaa;

5) mäntyöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 3803 00 10 kuuluvaa raakamäntyöljyä.

3  §

Tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmisteverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta huolehtii tullilaitos.

4  §

Valmisteveroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaan.

Kivihiili
5  §

Kivihiilen valmistevero määrätään:

1) valtuutetulle varastonpitäjälle niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen;

2) verovelvollisen omaan kulutukseen verokauden aikana otetusta kivihiilestä käyttöön otettujen määrien perusteella.

6  §

Verotonta on:

1) kivihiili, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa;

2) kivihiili, jonka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettavaksi.

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Kivihiilen valmisteverottomuudesta on lisäksi voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 3―5 kohdissa säädetään verottomuudesta.

Polttoturve ja mäntyöljy
7  §

Polttoturpeen valmisteveroa on velvollinen suorittamaan sähkön ja kaukolämmön tuottaja ja teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja käyttämästään polttoturpeesta, mikäli polttoturpeen käyttö ylittää 25 000 megawattituntia kalenterivuodessa.

Mäntyöljyn valmisteveroa on velvollinen suorittamaan teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä.

8  §

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun käyttäjän on tehtävä tullihallitukselle ilmoitus toimimisesta rekisteröitynä elinkeinonharjoittajana.

9  §

Vero määrätään sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona polttoturve tai mäntyöljy on käytetty edellä 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Vero määrätään kultakin verokaudelta niistä tuotteista, jotka verokauden aikana on käytetty edellä 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Verokautena pidetään kalenterikuukautta.

10  §

Verotuksen toimittaa sen tullipiirin piiritullikamari, jonka alueella 7 §:ssä tarkoitettu käyttö tapahtuu.

11  §

Verovelvollisen on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy selville 7 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden käyttö ja varaston määrä sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Maakaasu
12  §

Maakaasun valmisteveroa on velvollinen suorittamaan:

1) se, joka yhteisön ulkopuolelta tuo maahan maakaasua;

2) se, jolle maakaasua on siirretty verotta tämän lain nojalla, jos maakaasu on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen.

13  §

Verotonta on:

1) maakaasu, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa;

2) maakaasu, joka käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa.

Sähkö
14  §

Sähkön valmisteveroa on velvollinen suorittamaan:

1) se, joka Suomessa tuottaa ydin- tai vesivoimalla sähköä;

2) se, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa yhteisöstä tai tuo sen ulkopuolelta sähköä.

Sähkön valmisteveroa ei kuitenkaan ole suoritettava sähköenergiasta, joka tuotetaan alle kahden megavolttiampeerin tehoisessa generaattorissa.

15  §

Suomessa tuotetun sähkön valmistevero määrätään kultakin verokaudelta siitä nettosähköenergiamäärästä, joka verokauden aikana on tuotettu. Verokautena pidetään kalenterikuukautta.

Tarkemmat määräykset nettosähköenergian määrittelystä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

16  §

Verotonta on Suomessa ydin- tai vesivoimalla tuotettu sähkö, jonka sähkön tuottaja itse vie yhteisön ulkopuolelle tai toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi.

Erinäiset säännökset
17  §

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, kivihiilen, polttoturpeen, sähkön ja mäntyöljyn valmisteveron verovelvollisuudesta samoin kuin verovelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta, veron määräämisen ajankohdasta ja verotettavista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, veroilmoituksen antamisesta sekä veron määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron palauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Tämän lain 8 §:ssä tarkoitettuun rekisteröityyn elinkeinonharjoittajaan sovelletaan tällöin, jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia valmisteverotuslain säännöksiä soveltuvin osin.

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin tuotteisiin siltä osin, kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä verottomien varastojen välillä Suomessa.

18  §

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, maakaasusta kannettavan valmisteveron suorittamisesta, verotuksesta ja sen valvonnasta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista säädetään tai määrätään.

Milloin maakaasusta on velvollinen suorittamaan veroa tämän lain 12 §:n 2 kohdassa tarkoitettu verovelvollinen, maakaasun valmisteverotukseen sovelletaan, mitä edellä 17 §:ssä säädetään.

19  §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että energialähteestä kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on verotuksen toimittaneen piiritullikamarin palautettava erotusta vastaava määrä hakemuksesta verovelvolliselle.

20  §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

21  §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen verotaulukon tuoteryhmään 1 kuuluvaan tuotteeseen, josta tämän lain nojalla ei ole suoritettu valmisteveroa ja joka tämän lain voimaantulon jälkeen otetaan käytettäväksi sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa taikka teollisessa tuotantotoiminnassa. Verovelvollinen on tällöin tuotteen käyttäjä, jolle vero määrätään kultakin verokautena pidettävältä kalenterikuukaudelta niistä tuotteista, jotka verokauden aikana on käytetty sanottuun tarkoitukseen. Verovelvollisen on ilmoitettava ja suoritettava vero siten kuin valmisteverotuslain 22 §:n 1 momentissa ja 35 §:n 1 momentissa säädetään. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuotteesta verotaulukon mukaan suoritettavasta valmisteverosta tuotteesta jo suoritettu polttoainevero.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 237/94
VaVM 90/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite

VEROTAULUKKO

Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero
Kivihiili, kivihiilibriketit 1 - 116,1 mk/ton
kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet; ruskohiili
Polttoturve 2 - 3,5 mk/MWh
Maakaasu, kaasumainen 3 - 11,2 p/nm^3 *
Sähköenergia
- ydinvoimalla tuotettu 4 1,5 p/kWh 0,9 p/kWh
- vesivoimalla tuotettu 5 - 0,4 p/kWh
- maahan tuotu 6 1,3 p/kWh 0,9 p/kWh
Mäntyöljy 7 18,55 p/kg -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.