1457/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 33 §:n 2 momentti, 34 §, 35 §:n 3 momentti sekä 47 §:n 1―3 ja 7 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 33 §:n 2 momentti 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1174/92), 34 §, 35 §:n 3 momentti ja 47 §:n 1 ja 7 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (688/93) sekä 47 §:n 2 ja 3 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (176/91), sekä lisätään asetukseen uusi 48 a § seuraavasti:

33  §

Kunnassa, jossa on vähintään 30 000 samankielistä asukasta, tulee yhteisenä aineena opetettavana kielenä tarjota toista kotimaista kieltä, ja peruskoululain 27 §:n 3 momentissa mainittuja kieliä. Opetus tulee järjestää, mikäli kielen ensisijaisesti valinneita on vähintään 12. Saamenkieliselle, romanikieliselle ja vieraskieliselle oppilaalle, jolle opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä tai ruotsin kieltä.


34  §

Peruskoulun ala-asteella voidaan opettaa vapaaehtoisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.

35  §

Peruskoulun yläasteella voidaan opettaa valinnaisena aineena 1 momentissa säädettyjen oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä sekä tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaisaineiden nimet määritellään opetussuunnitelmassa. Koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisaineena olla saamen kieli. Koulussa, jossa saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valinnaisaineena olla ruotsin kieli tai suomen kieli.

47  §

Oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä tulee arvioida. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan oppilaan opiskelua.

Kunkin lukuvuoden päättyessä ja vähintään kerran lukuvuoden aikana on oppilaan osoittama käyttäytyminen ja huolellisuus sekä tiedot, taidot ja niiden kehittyminen eri oppiaineissa arvosteltava numeroin tai sanallisena arviona. Opetushallitus voi määrätä, mitkä oppiaineet arvostellaan yhdessä.

Numeroina annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4―10. Arvosana 4 osoittaa heikkoja, 5 välttäviä, 6 ja 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä tietoja ja taitoja. Sanallista arviointia voidaan käyttää 1―4 vuosiluokilla, peruskoululain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetussa opetuksessa sekä aina numeroin annettavan arvostelun lisäksi.


Jollei opetushallitus toisin määrää, valinnaisten oppiaineiden arvostelusta on 2 ja 3 momentin estämättä voimassa, mitä opetussuunnitelmassa määrätään. Opetussuunnitelmassa voidaan lisäksi määrätä, että arvostelun sijasta oppilaan todistukseen tehdään merkintä osallistumisesta valinnaisen oppiaineen opetukseen.

48 a  §

Oppilaan, jonka äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, arvostelussa voidaan sen mukaan kuin opetushallitus määrää poiketa siitä, mitä 47 ja 48 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa kunnes kunta ottaa käyttöön tämän asetuksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Sen estämättä, mitä 47 §:n 7 momentissa säädetään, lukuvuoden 1994―95 päättyessä valinnainen oppiaine arvostellaan siten kuin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleessa 47 §:ssä säädetään, jos oppilas sitä pyytää.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.