1442/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 29 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (729/93) 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan ja 2 momentin 4, 8 ja 9 kohdan ja 4 §:n 1 momentin 8 kohdan sekä

lisännyt 3 §:n 1 momenttiin uuden 3 ja 4 kohdan ja 2 momenttiin uuden 10 kohdan sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 11 ja 12 §:n seuraavasti:

3  §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat tuotteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen;

3) säätiön lupa- ja suostumusasiat; ja

4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen säätiörekisteristä ja yhdistysrekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:


4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;


8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle; ja

10) merkinnän tekeminen säätiörekisteriin ja yhdistysrekisteriin.

4  §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat muun muassa seuraavat suoritteet:


8) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Nuorempi hallitussihteeri Ben Rapinoja

Liite

MAKSUTAULUKKO

11 §

Säätiörekisteriasiat

Todistukset
Ote, oikeaksi todistettu jäljennös tai muu todistus 60 mk
Lupa- ja suostumusasiat
Säätiön perustaminen 1,000 mk
Säätiön lakkauttaminen 500 mk
Säätiön sulauttaminen 900 mk
Säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 500 mk

12 §

Yhdistysrekisteriasiat

Todistukset
Diaaritodistus 50 mk
Ote yhdistysrekisteristä ja oikeaksi todistettu jäljennös siihen liittyvästä asiakirjasta 100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.