1436/1994

Eduskunnan päätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1919 hyväksytyn eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön (2/20) 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti sekä 20 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentti ja 20 §:n 2 momentti 20 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1226/90) sekä 20 §:n 1 momentti 25 päivänä helmikuuta 1992 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (169/92), seuraavasti:

6 §

Oikeusasiamies saakoon muissa paitsi 4 ja 5 §:ssä mainituissa tapauksissa syytettä ajamaan valtuuttaa sijaansa toisen henkilön tai määrätä siihen virallisen syyttäjän. Ennen syytteen nostamista tulee sen, jota vastaan syytettä on ajettava, saada tilaisuus määräajan kuluessa antaa asiassa selvitystä, jos katsoo itsellään siihen aihetta olevan.


7 §

Jos oikeusasiamiehelle tehdään kirjallinen kantelu oikeusasiamiehen valvontavaltaan kuuluvan henkilön tai yhteisön menettelystä ja on perusteita epäillä lainvastaista tai virheellistä menettelyä tapahtuneen, oikeusasiamiehen on tutkittava asia, jollei sitä sen perusteella, mitä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty, siirretä oikeuskanslerin käsiteltäväksi. Oikeusasiamies ei kuitenkaan tutki kantelua, joka koskee yli viisi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.


20 §

Oikeusasiamiehen kansliassa voi olla kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman oikeusasiamiehensihteerin, nuoremman oikeusasiamiehensihteerin, tiedotussihteerin, tarkastajan, notaarin, osastosihteerin, kirjaajan, arkistonhoitajan, apulaiskirjaajan ja toimistosihteerin virkoja. Oikeusasiamiehen kansliaan voidaan nimittää myös muita virkamiehiä.

Oikeusasiamies nimittää kansliansa virkamiehet ja myöntää heille eron. Oikeusasiamies voi tehdä virkamiehen kanssa kirjallisen sopimuksen palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista.Nämä muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Johtosäännön 7 §:n 1 momentin muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

PNE 2/94
PeVM 12/94

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainenpuhemies


Seppo Tiitinenpääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.