1425/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan oppisopimuskoulutuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1606/92) 1 §, 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n johdantokappale,

näistä 6 §:n johdantokappale sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1223/93), seuraavasti:

1 §
Oppisopimuksen hyväksymisen edellytykset

Oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomainen voi hyväksyä oppisopimuksen, jos suunniteltu koulutus täyttää opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteitten mukaiset ammattitaidon saavuttamiselle asetettavat vaatimukset. Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä koulutuksen järjestämisen kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotantotoimintaa ja opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteitten toteuttamisen kannalta tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sellainen henkilöstö, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.

3 §
Todistukset

Paikallishallintoviranomaisen antamasta todistuksesta tulee käydä ilmi noudatettu opetussuunnitelman tai tutkinnon peruste ja, jos oppisopimus on tehty ammatin osa-aluetta varten, asianomainen osa-alue, koulutusajan pituus ja opiskelijan suoritusten yleisarvosana työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnin pohjalta. Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän suorittamat arvioinnit liitetään todistukseen.


6 §
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalle myönnetään tietopuoliseen opetukseen sekä ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetun tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta opintososiaalisia etuja seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.