1414/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/93) 11 §:n 2 momentin 29 kohta, 17 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 21 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä

lisätään 11 §:ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 11 a―11 i §, 13 §:ään uusi 3 momentti ja 17 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

11  §
Jätelupaa edellyttävä toiminta

Jätelupa on oltava myös jätelain 42 §:n 1 momentissa tarkoitettua muuta jätehuollon kannalta merkityksellistä toimintaa varten, jos kysymyksessä on:


29) saastuneen alueen puhdistaminen, ei kuitenkaan silloin kun puhdistamisesta määrätään jätelain 24 §:n mukaisesti.

Ennen saastuneen alueen puhdistamiseen tarvittavan luvan myöntämistä voidaan ryhtyä vahingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi välttämättömiin ensitoimiin.

11 a  §
Vihreän jäteluettelon jätteiden valvonta

Ympäristöministeriö voi Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93, jäljempänä jätteensiirtoasetus, mukaisesti päättää, että jätteensiirtoasetuksen liitteessä II (vihreä jäteluettelo) tarkoitettua jätettä valvotaan kuten jätteensiirtoasetuksen liitteessä III (keltainen jäteluettelo)tai IV (punainen jäteluettelo) tarkoitettua jätettä.

11 b  §
Vihreän jäteluettelon jätteen palauttaminen tai muu toimi

Vesi- ja ympäristöhallitus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti päättää jätteensiirtoasetuksen II liitteessä tarkoitetun jätteen palauttamisesta tai muusta toimesta.

11 c  §
Jätteen siirtoa koskeva päätös

Vesi- ja ympäristöhallituksen tulee tehdä jätteensiirtoasetuksen mukaisen ilmoituksen johdosta aina päätös. Päätös tulee tehdä jätteensiirtoasetuksessa ilmoituksen käsittelylle varatussa määräajassa. Jos kirjallista päätöstä ei jätteensiirtoasetuksen mukaan edellytetä, jätteen siirto voidaan toteuttaa jätteensiirtoasetuksen mukaisesti, vaikka vesi- ja ympäristöhallitus ei ole antanut päätöstä määräajassa.

11 d  §
Jätteen siirron kieltäminen aiemman laittoman siirron vuoksi

Vesi- ja ympäristöhallitus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kieltää jätteen siirron, jos ilmoituksen tekijä tai jätteen vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tahalliseen tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn laittomaan siirtoon.

11 e  §
Jätteen siirron vakuus

Vesi- ja ympäristöhallitus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisena siirron vakuutena hyväksyä pankkitalletuksen, pankkitakauksen tai vakuutuksen, joka kattaa jätteen mahdollisesta palauttamisesta, vaihtoehtoisesta hyödyntämisestä tai käsittelystä sekä näihin liittyvistä toimista aiheutuvat kulut.

11 f  §
Jätteen siirron kulujen periminen

Vesi- ja ympäristöhallitus perii jätteensiirtoasetuksessa tarkoitetut ilmoituksen käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kulut sekä asianmukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista aiheutuvat tavanomaiset kulut siten kuin ympäristöministeriö siitä erikseen määrää. Jätteen palauttamisesta, käsittelystä tai hyödyntämisestä valtiolle aiheutuneet kulut vesi- ja ympäristöhallituksen tulee periä jätteensiirtoasetuksen mukaisesti, ensisijaisesti siirtoa varten asetetusta vakuudesta.

11 g  §
Tullitoimipaikkojen määrääminen

Tullihallitus voi määrätä jätteensiirtoasetuksen mukaisesti  Suomen tullitoimipaikat, joiden kautta jäte on siirrettävä Euroopan yhteisöön tai Euroopan yhteisöstä.

11 h  §
Ilmoituksen toimittaminen ilmoituksen tekijän pyynnöstä

Vesi- ja ympäristöhallitus voi ilmoituksen tekijän sijasta tämän pyynnöstä toimittaa jätteensiirtoasetuksen mukaisen ilmoituksen asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ja muille jätteensiirtoasetuksessa mainituille.

11 i  §
Sopimuksen esittämisvelvollisuus

Vesi- ja ympäristöhallitus voi jätteensiirtoasetuksen mukaisesti velvoittaa ilmoituksen tekijän esittämään sopimuksen, jonka hän on tehnyt jätteen vastaanottajan kanssa.

13  §
Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö

Jätelain 49 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta jätetiedostoon tehtävässä ilmoituksessa on oltava: 1) toiminnan harjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka ja osoitetiedot;> 2) kaupparekisteriote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin;

3) tiedot ulkomaille hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi myytävien tai välitettävien jätteiden lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä;

4) tiedot toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisista vakuuksista; sekä

5) tiedot toiminnan harjoittajan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta.

17  §
Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävät

Vesi- ja ympäristöhallituksen tulee sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:


3) osallistua valtakunnallisen jätesuunnitelman ja jätelain nojalla annettavien määräysten ja ohjeiden valmisteluun;

4) toimia jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettuna yhteysyksikkönä; sekä

5) tehdä muut toimialaansa liittyvät, ympäristöministeriön määräämät tehtävät.


21  §
Jätetiedostojen yhteistiedosto

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jätetiedostojen yhteistiedostossa on seuraavat jätetiedostot:


2) vesi- ja ympäristöhallituksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevista ilmoituksista ja niiden johdosta tehdyistä päätöksistä; sekä

3) lääninhallituksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätelain 49 §:ssä tarkoitetuista jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä ja käsittelystä, jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta, muun kuin ongelmajätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta sekä jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, samoin kuin toiminnan harjoittajasta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 305/94
YmVM 13/94
Neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93, EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.