1396/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 4 §:n, 6 §:n ja 30 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), nojalla päättänyt:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien sähköasennusten pitämiseksi turvallisina sekä sähköasennusten suunnittelemiseksi, rakentamiseksi, korjaamiseksi, muuttamiseksi ja laajentamiseksi siten, ettei niiden käytöstä tavanomaisessa käyttötarkoituksessaan aiheudu vaaraa tai vahinkoa ihmiselle, kotieläimelle tai omaisuudelle, on noudatettava mitä tässä päätöksessä on määrätty.

2 §
Sähköasennus

Sähköasennuksella tarkoitetaan tässä päätöksessä sähkölaitteista tiettyä tarkoitusta varten koottua sähkölaitteistoa.

3 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee:

1) nimellisjännitteeltään enintään 1000 V vaihtojännitteellä tai 1500 V tasajännitteellä toimiviin virtapiireihin tehtäviä sähköasennuksia, lukuunottamatta sähkölaitteiden sisäisiä asennuksia;

2) yli 1000 V jännitteellä toimiviin virtapiireihin tehtäviä sähköasennuksia, jos ne liittyvät enintään 1000 V nimellisjännitteiseen sähköasennukseen, lukuunottamatta sähkölaitteiden sisäisiin virtapiireihin tehtäviä sähköasennuksia;

3) johtojärjestelmin ja kaapelein tehtäviä sähköasennuksia, joita eivät koske laitestandardit;

4) kaikkia liittymiskohdan jälkeisiä rakennusten ulkopuolisia sähköasennuksia; sekä

5) televiestintään, merkinantoon, ohjaukseen ja vastaavaan käytettyjä kiinteästi asennettuja johdotuksia, lukuunottamatta laitteiden sisäisiä johdotuksia,

jotka tehdään:

a) rakennuksiin sekä niihin välittömästi liittyviin ulkopuolisiin kohteisiin;

b) matkailuajoneuvojen asumiskäyttöön tarkoitettuihin tiloihin ja matkailuajoneuvojen paikoitusalueille;

c) rakennustyömaiden kohteisiin, näyttely-, messu- ja muihin tilapäisessä käytössä oleviin tiloihin; sekä

d) pienvenesatamiin.

Sähköasennusta koskevat määräykset koskevat myös sähköasennuksen korjaus-, muutos- ja laajennustöitä sekä sellaisten sähköasennusten osia, joihin korjaus-, muutos- ja laajennustyöt kohdistuvat.

4 §

Tämä päätös koskee radiohäiriöiden vaimennuslaitteita vain, mikäli ne vaikuttavat sähköasennusten turvallisuuteen.

5 §

Tämä päätös ei koske:

a) ajojohdinlaitteistoja;

b) moottoriajoneuvojen sähkölaitteita;

c) alusten sähköasennuksia;

d) lentokoneiden sähköasennuksia;

e) julkisia tie- ja katuvalaistusasennuksia;

f) kaivosten sähköasennuksia;

g) sähköaitauksia;

h) rakennusten ukkossuojausta;

i) yleisiä jakeluverkkoja; eikä

j) jakeluverkkoja syöttäviä energiatuotanto- ja sähkönsiirtojärjestelmiä.

6 §
Muut päätökset

Sellaisen sähkölaitteen, joka kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön:

1) sähkölaitteiden turvallisuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1694/93);

2) lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1697/93); tai

3) räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1698/93)

soveltamisalaan, on täytettävä lisäksi kyseisissä päätöksissä asetetut turvallisuusvaatimukset.

Sellaisen sähkölaitteen tai -laitteiston, joka kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1696/93) soveltamisalaan, on täytettävä lisäksi kyseisessä päätöksessä asetetut turvallisuusvaatimukset.

Erityistiloissa kuten lääkintätiloissa, sähkölaboratorioissa ja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien erikoislaitteistojen sekä öljy- ja kaasupoltinlaitteistojen sähköasennusten on lisäksi täytettävä, mitä niistä on sähkölain tai muun lain nojalla säädetty tai määrätty.

2 luku.

Tekniset turvallisuusvaatimukset

7 §
Turvallisuustason täyttyminen

Tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetun turvallisuustason täyttämiseksi tulee sähköasennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, muuttamisessa ja korjaamisessa noudattaa eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) julkaisusarjaan HD 384 ja Kansainvälisen sähköteknisen komission (International Electrotechnical Commission, IEC) julkaisusarjaan IEC 364 perustuvaa Sähkötarkastuskeskuksen julkaisua A 2 ― 94 ''Rakennusten sähköasennukset''.

8 §
Julkaisusta poikkeaminen

Edellä 7 §:ssä tarkoitetusta julkaisusta on kuitenkin oikeus poiketa, mikäli sähköasennuksen tekijä vaadittaessa osoittaa tarkastuksen suorittajalle asennuksen vastaavan turvallisuustasoltaan vähintään julkaisussa edellytettyä. Tarkastuksen suorittajan on lisättävä laatimaansa tarkastuspöytäkirjaan erillinen merkintä siitä, että asennus vastaa turvallisuustasoltaan vähintään julkaisussa edellytettyä.

Jos sähköasennuksen tekijä on tyytymätön tarkastuksen suorittajan päätökseen siitä, vastaako sähköasennus turvallisuustasoltaan vähintään 7 §:ssä tarkoitetussa julkaisussa edellytettyä, saa sähköasennuksen tekijä vaatia asian käsiteltäväksi Sähkötarkastuskeskuksessa sähkölain 54 §:n mukaisesti.

9 §
Ohjeet

Sähkötarkastuskeskus antaa edellä 7 §:ssä tarkoitettua julkaisua täydentäviä soveltamisohjeita sekä ohjeita siitä, miten sähköasennusten turvallisuus varmistetaan 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taikka silloin, kun edellä 7 §:ssä tarkoitettu julkaisu ei niitä kata.

Sähkötarkastuskeskus antaa lisäksi ohjeita siitä, miten sähköasennusten turvallisuus varmistetaan aikaisemmin tehtyjen sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöissä sekä sellaisissa sähköasennusten osissa, joihin korjaus-, muutos- ja laajennustyöt vaikuttavat.

10 §

Tämän päätöksen noudattamista valvoo Sähkötarkastuskeskus.

3 luku.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

12 §

Tämän päätöksen estämättä voidaan uudisrakennusten sähköasennusten suunnittelussa 1 päivään tammikuuta 1996 saakka, sähköasennusten rakentamisessa sekä korjaus-, muutos- ja laajennustöissä 1 päivään heinäkuuta 1997 saakka sekä rakennustyömaiden, näyttelyjen, messujen ja muiden tilapäisessä käytössä olevien tilojen asennuksissa 1 päivään tammikuuta 2000 saakka soveltaa kauppa- ja teollisuusministeriön 28 päivänä helmikuuta 1974 antamaa päätöstä (205/74) sähköturvallisuusmääräyksistä.

Tämä päätös ei koske ennen tämän päätöksen voimaantuloa asennettuja sähkölaitteistoja ja niihin liittyviä sähkölaitteita, mikäli ne eivät aiheuta ilmeistä vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Erikoistutkija
Alice Guimaraes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.