1386/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus liikenneministeriöstä

Liikenneministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22)12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93):

Ministeriön tehtävät ja organisaatio
1 §

Liikenneministeriön tehtävistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja valtioneuvoston ohjesäännön 22 §:ssä. Ministeriön toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön hallinnonala
2 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat tielaitos, merenkulkulaitos, merentutkimuslaitos, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, ajoneuvohallinto ja Saimaan kanavan hoitokunta.

Valtion liikelaitoksista ministeriön hallinnonalalla toimivat Valtionrautatiet, Ilmailulaitos, Autorekisterikeskus sekä Valtion Korjaamo.

Ministeriö valmistelee lisäksi ne valtioneuvostolle kuuluvat asiat, jotka koskevat Liikenneturvaa, Suomen PT Oy:tä, Yleisradio Oy:tä ja Finnair Oy:tä.

Ministeriön virkamiehet
3 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäällikköitä, apulaisosastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Virkojen kelpoisuus vaatimukset
4 §

Ministeriön virkaan vaaditaan sellaista koulutusta, taitoa, kykyä ja kansainvälistä valmiutta, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan kelpoisuusvaatimuksena:

1) kansliapäälliköltä sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, johtamiskokemusta sekä perehtyneisyyttä liikenne- ja viestintäasioihin;

2) osastopäälliköltä ja hallitusneuvokselta osastopäällikkönä sekä apulaisosastopäälliköltä sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) hallitusneuvokselta ja hallitussihteeriltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvää perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

4) toimistopäälliköltä, neuvottelevalta virkamieheltä ja kansainvälisten asioiden neuvokselta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin; sekä

5) rakennusneuvokselta ja yli-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin.

Virkojen täyttäminen
5 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Rakennusneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen sekä niitä virka-asemaltaan vastaavan tai ylemmän neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa ministeriö.

Työjärjestys
6 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään ministeriön johtamisesta, ministeriön sisäisestä organisaatiosta, johtavien virkamiesten asemasta ja tehtävistä, asioiden valmistelusta sekä eräiden virkamiesten ratkaisuvallasta.

Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

Asioiden ratkaiseminen
7 §

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksissa kansliapäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Erinäisiä säännöksiä
8 §

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1507/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasvallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.